Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

1.3. основи безпеки життЄдІяльностІ

 

 

з/п

 

Змістово­методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

1

Основні.поняття.курсу.БЖД

РО

ПОЗ

2

Основні.джерела.та.чинники.небезпеки

ПОЗ

У

3

Глобальні.катастрофи.та.аварії

ПОЗ

ПОЗ

4

Поняття.ризику..Види.ризиків

РО

ПОЗ

 

5

Основні.напрямки.забезпечення.безпеч- ної.життєдіяльності

 

ПОЗ

 

У

 

1.3.1. Сутність життєдіяльності, основні поняття та визначення.

Проблеми життєдіяльності. Поняття безпеки

Безпека.життєдіяльності.—.це.одна.з.молодих.наук,.які.по- чали.розвиватися.в.Україні.за.роки.незалежності..Кожна.наука. має. власний. методологічний. апарат,. структуру. досліджень,. мову..Виходячи.з.цього,.безпека життєдіяльності.це.така.ха- рактеристика. життя. і. діяльності. людини,. що. відображає. зба- лансованість.чинників,.які.загрожують.життю.людини,.та.чин- ників,. які. запобігають. наслідкам. дії. таких. загроз.. Основними. чинниками.які.характеризують.загрози.є.чинники.небезпеки.та. безпеки..Серед.характеристик.сфери.життя.людини.БЖД.є.од- нією.з.найважливіших..Як.більш.загальну.характеристику.цієї. сфери.життя.людини.використовують.термін.«Якість.життя».

Всесвітня. організації. охорони. здоров’я. дає. таке. означення. небезпеки: «Це.ситуація.в.довкіллі,.при.якій.в.певних.умовах. можливе. виникнення. чинників,. здатних. призвести. до. одного. або.сукупності.небажаних.наслідків.для.людини.чи.навколиш- нього.  середовища.. Такими. небажаними. наслідками. можуть. бути:.відхилення.в.здоров’ї.людини.(захворювання.або.смерть);. погіршення.стану.довкілля.

Сутність. основних. понять. безпеки. життєдіяльності. стає. більш.зрозумілою.коли.їх.розглядати.із.загальнофілософських.

позицій..Філософи.вважають,.що.життя —.це.одна.з.форм.іс- нування. матерії,. яку. відрізняє. від. інших. здатність. до. розмно- ження,. росту,. розвитку,. активної. регуляції. свого. складу. та. функцій,. різних. форм. руху,. можливість. пристосування. до. се- редовища. та. наявність. обміну. речовин. і. реакції. на. подразнен- ня.. Вся. сукупність. видів. людської. активності. узагальнюється. поняттям. діяльність.. Саме. діяльність. і. відрізняє. людину. від. інших.живих.істот,.вона.є.формою.активності,.яка.притаманна. лише. людині,. тобто. необхідною. умовою. існування. людського. суспільства.. Діяльністю. займаються. всі:. діти,. дорослі,. люди. похилого.віку,.тому.безпека.діяльності стосується.всіх.людей.. Форми. діяльності. можуть. бути. самими. різноманітними.. Вони. охоплюють. практичні,. інтелектуальні. і. духовні. процеси,. які. протікають.в.побуті,.громадській,.культурній,.виробничій,.на- уковій,.освітній.та.інших.сферах.життя.

Життєдіяльність. можна. означити. як. процес. існування. та. самореалізації. індивіда. в. єдності. його. життєвих. потреб. і. мож- ливостей.

Основним.поняттям.безпеки.життєдіяльності.є.поняття.без- пеки.

Безпека. —. це. стан. діяльності,. при. якому. з. певною. ймовір- ністю.виключається.прояв.небезпек..Безпека.—.це.мета,.а.без- пека.життєдіяльності.—.засоби,.шляхи,.методи.її.досягнення..

Небезпечності —.це.складові.будь-якого.процесу,.або.явища,. що. характеризуються. фізичними,. хімічними. та. біологічними. діями.з.несприятливими.наслідками.для.людини.та.навколиш- нього. середовища.. Вони. мають. такі. характерні. ознаки:. загроза. функціонуванню. органів. і. організму. людини. в. цілому. (загроза. життю),.зміна.психіки,.поведінкових.реакцій,.матеріальні.втра- ти,.шкода.здоров’ю,.забруднення.навколишнього.середовища.

За. природою. походження. небезпечності. бувають. абіотичні,. біотичні.і.антропічні.—.вплив.сучасної.діяльності.людини.з.не- гативним.проявом.наслідків;.небезпечності,.які.пов’язані.з.від- даленою.минулою.діяльністю.людини.називаються.антропоген- ними.. В. класифікаціях. небезпечностей. окремо. виділяють. со- ціально. економічний. напрямок:. технічні,. природноекологічні,. соціально-економічні.та.військові..В.окрему.групу.небезпечнос- тей.виділяють.реальні.та.потенційні.(приховані).небезпечності.

Небезпека. —. це. умова. чи. ситуація,. яка. існує.в.навколишньому.середовищі.і.здатна. призвести.до.небажаного.вивільнення.енер- гії,. що. може.  спричинити. фізичну. шкоду,. поранення. чи. пошкодження.. Небезпека. —. важливе. поняття. курсу. безпека. життє- діяльності,. що. об’єднує. явища,. процеси,. об’єкти,. здатні. в. певних. умовах. наноси- ти.  збитки.  здоров’ю. людини. (рис..  1.11).. Небезпека. властива. всім. системам,. які. ма- ють.енергію.або.хімічні,.біологічні.чи.інші,.

Рис..1.11

несумісні. з. життєдіяльністю. людини. компоненти.. Небезпеки. підстерігають.людей.не.тільки.на.виробництві,.а.в.усіх.сферах. діяльності,. тому. вивчення. проблеми. травматизму. у. виробни- чій.сфері.в.системі.загальної.безпеки.життєдіяль-ності.є.лише. часткою.загальної.проблеми.БЖД..Причин.виникнення.небез- пек.є.дуже.багато,.але.найголовнішою.серед.них.є.людина..При. розпізнаванні. небезпек. виходять. з. принципу. «все. впливає. на. все»,. тобто. джерелом. небезпеки. може. бути. все. живе. і. неживе,. а.підлягати.небезпеці.також.може.все.живе.і.неживе.

1.3.2. Основні джерела  та  чинники небезпеки

(внутрішні й зовнішні). Глобальні небезпеки

Згідно.офіційних.стандартів.небезпеки.поділяються.на.фі- зичні,. хімічні,. біологічні,. психофізіологічні;. за. характером. дії. на. людину. поділяються. на. активні. та. пасивні;. за. похо- дженням. —. природні,. техногенні,. антропогенні,. екологічні,. змішані;.за.збитками.—.соціальні,.технічні,.екологічні.тощо;. за. часом. дії. —. негативні. наслідки. поділяються. на. імпульсні. і. накопичувальні;. за. локалізацією:. пов’язані. з. літосферою,. гідросферою,.атмосферою,.космосом;.за.сферою.прояву:.побу- тові,. спортивні,. дорожньо-транспортні,. виробничі,. військові. тощо.

Джерела.небезпек.можуть.бути:.природні,.техногенні,.соці- альні.та.комбіновані.

Природні.джерела.небезпеки.—.це.об’єкти,.явища.природи. та.стихійні.лиха,.які.становлять.загрозу.для.життя.чи.здоров’я.

Рис..1.12

людини. (землетруси,. вулкани,. повені,. снігові. лавини,. урагани,. ожеледі,.  блискавки,.  сонячне. та. космічне. випромінювання,. небез- печні.рослини,.тварини,.бактерії,. віруси).

Техногенні. джерела. небезпе- ки.—.це.небезпеки,.пов’язані.з.ви- користанням:. горючих,. вибухо- небезпечних. речовин. (рис.. 1.12);. процесів,.  що.  відбуваються. при.

підвищених. температурах. та. тисках;. транспортних. засобів. електричної. енергії,. хімічних. речовин. та. різних. видів. випро- мінювання.

До. соціальних. джерел. небезпек. належать. небезпеки,. ви- кликані. низьким. духовним. та. культурним. рівнем. людей:. п’янство,. алкоголізм,. наркоманія,. бродяжництво,. злочин- ність.тощо.

Джерелами. політичних. небезпек. є. конфлікти. на. міжнаці- ональному. та. міждержавному. рівнях,. політичний. тероризм,. ідеологічні,. міжпартійні,. міжконфесійні. та. збройні. конфлік- ти,.війни.

Але.більшість джерел.небезпек.мають.комбінований.харак- тер...Перелік.можливих.небезпек.(номенклатура).налічує.понад.

150. найменувань.. З. метою. аналізу,. узагальнення. та. розробки. заходів. щодо. запобігання. негативних. наслідків. існує. необхід- ність.класифікації.та.систематизації.небезпек,.джерел,.що.по- роджують.їх,.та.тих.факторів,.які.безпосередньо.призводять.до. негативного.впливу.на.людину.

Небезпечності. зазначених. напрямків. завжди. діють. в. комп- лексі. (комплексність. дії).. Для. того,. щоб. була. можливість. про- гнозувати,. аналізувати. і. відслідковувати. всі. вище. згадані. не- безпечності,.з.точки.зору.сучасної.концепції,.необхідне.плану- вання. профілактики. небезпечностей.. Основними. напрямками. профілактики. небезпечностей. є. зменшення. ризику. і. реальний. захист.людини.в.природному.середовищі,.в.виробничому.серед- овищі.і.в.екстремальних.ситуаціях,.розпізнавання.характерис- тик. і. координат. небезпечностей,. захист. від. небезпечностей. на.

основі. співставлення. витрат. і. вигод,. ліквідація. можливих. не- безпечностей,.виходячи.з.концепції.залишкового.ризику.

До.глобальних.небезпек.відносять:.техногенні.аварії.(Чорно- бильська.катастрофа),.забруднення.навколишнього.середовища. (порушення. озонового. шару,. посилення. парникового. ефекту,. забруднення. Світового. океану,. зниження. родючості. ґрунтів,. деградація.лісів.та.ландшафтів,.зменшення.біологічного.різно- маніття,.кислотні.дощі),.міжнародну.злочинність.та.тероризм,. наркоманію,.алкоголізм,.тютюнопаління,.епідемії.туберкульо- зу.та.СНІДу,.нестачу.ресурсів.

Ознайомлення.із.змістом.дисципліни.«Безпека.життєдіяль- ності». базується. на. системному. підході,. що. передбачає. дослі- дження.проблем.безпеки.життя.однієї.людини.чи.групи.людей,. необхідність.їх.вивчення.без.відриву.від.соціальних,.екологіч- них,.технологічних,.економіч-

 

 
них,. організаційних. та. інших. компонентів. системи,. до. якої. вони.входять..Людина.є.одним. з. елементів. зазначеної. систе- ми,. в. якій. під. терміном. «лю- дина». розуміється. не. лише. одна. істота,. індивід,. а. й. група. людей,. колектив,. мешканці. населеного.  пункту,.  регіону,.

країни,. суспільство,. людство. в.цілому..У.сфері.наук.про.без-

Рис..1.13

пеку.системою.є.сукупність.взаємопов’язаних.людей,.процесів,. будівель,.обладнання,.устаткування,.природних.об’єктів.тощо,. які.функціонують.у.певному.середовищі.для.забезпечення.без- пеки.(рис..1.13).

1.3.3. Ризик як оцінка небезпеки. Прогнозування небезпек та  захист від  їхньої дії.  Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності

Нещасні.випадки,.аварії,.катастрофи,.які.супроводжуються. смертельними. випадками,. травмами,. скороченням. тривалості. життя,. шкодою. здоров’ю. та. природному. середовищу. є. наслід-

ками. прояву. небезпек.. Завжди. постає. проблема. оцінки. цих. наслідків.. Кількісна. оцінка. збитків,. заподіяних. небезпекою,. залежать. від. багатьох. факторів,. наприклад,. від. кількості. лю- дей,.що.знаходились.у.небезпечній.зоні,.кількості.та.якості.ма- теріальних.цінностей,.що.перебували.там,.природних.ресурсів. тощо.

Кожен.вид.шкоди.має.своє.кількісне.вираження..Наприклад,. кількість.загиблих,.поранених.чи.хворих,.площа.зараженої.те- риторії,.площа.лісу,.що.вигоріла,.вартість.зруйнованих.споруд. тощо.

Перший. кількісний. спосіб. визначення. шкоди. —. це. вар- тісний,.  тобто.  визначення.  шкоди.  у. грошовому. еквіваленті.. Другою,. універсальною,. найбільш. розповсюдженою. оцінкою. небезпечності.є.ризик. Його.можна.назвати.ще.фактором.потен- ційної.небезпеки.

У. тлумачному. словнику. наводиться. таке. означення. понят- тя.«ризику»:.«усвідомлена.можливість.небезпеки»..Точнішим,. очевидно,.слід.вважати.інше.означення:.«Усвідомлена.ймовір- ність.небезпеки».

Ризик. —. кількісна. оцінка. небезпеки,. це. відношення. числа. тих.чи.інших.небажаних.реалізованих.наслідків.(n),.до.макси- мально. можливої. їх. кількості. (N). за. конкретний. період. часу:. R. =. n/N,. тобто. це. частота. реалізації. небезпечностей.. Він. є. су- путником.будь-якої.діяльності.людини.

Наведена. формула. дозволяє. розрахувати. розміри. індиві- дуального,. групового. та. загального. ризику.. При. оцінці. за- гального.ризику.величина.N.визначає.максимальну.кількість. усіх. подій,. а. при. оцінці. групового. ризику. —. максимальну. кількість.подій.у.конкретній.соціальній.групі,.що.вибрана.із. загальної.кількості.за.певною.ознакою..В.групу.можуть.вхо- дити.люди,.що.належать.до.однієї.професії,.віку,.статі;.групу. може. складати. один. клас. суб’єктів. господарської. діяльнос- ті. тощо.. Щоб. визначити. індивідуальний. ризик,. наприклад,. потрапити. людині. в. аварію. на. транспорті. необхідно. число. людей. які. травмувалися. 46. 000,. поділити. на. число. тих,. що. можуть.травмуватися.за.рік.(46.млн.),.тоді.ризик.(R.—.фак- тична. частота. небезпечності. на. транспорті). буде. складати:.

0,001.(46000.:.46.000.000).

В.охороні.праці.для.характеристики.рівня.травматизму.ви- користовують.коефіцієнт.частоти. (Кч),. який. показує. кількість. травмованих.чи.загиблих.на.1.000.працівників.

За.  ступенем. припустимості. для.  суспільства. ризик. буває. знехтуваний,. прийнятний,. гранично. допустимий. (рис.. 1.14),. надмірний.. Знехтуваний ризик має. настільки. малий. рівень,. що. він. перебуває. в. межах. до-

 

 
пустимих. відхилень. природ- ного. рівня.. Прийнятним  на- зивають. такий. рівень. ризику,. який. громадськість. може. спо- кійно. прийняти,. враховуючи. техніко-економічні.та.соціаль- ні. можливості. на. даному. ета- пі. розвитку. цивілізації.. Гра­ нично  допустимий  ризик  —.

це.найбільший.ризик,.який.не. може.  перевищуватись,. незва-

Рис..1.14

жаючи.на.очікуваний.результат..Надмірний.ризик.характери- зується.надзвичайно.високим.рівнем,.який.у.переважній.біль- шості.випадків.призводить.до.негативних.наслідків.

Практично.досягти.нульового.рівня.ризику,.тобто.абсолют- ної. безпеки,. сьогодні. неможливо.. Абсолютна. безпека. не. може. бути.гарантована.жодній.людині.незалежно.від.її.способу.жит- тя.та.соціального.статусу..Ми.живемо.тому,.що.щоденно.уника- ємо.небезпек..Вимога.абсолютної.безпеки,.що.приваблює.своєю. гуманністю,.може.обернутися.трагедією.для.людей..На.даному. етапі.розвитку.суспільства.знехтуваного.ризику.також.немож- ливо. досягти. з. огляду. на. технічні. та. економічні. передумови. для. цього.. Тому. сучасна. концепція. безпеки. життєдіяльності. базується.на.досягненні.допустимого.ризику..Суть.ідеї.концеп- ції.«допустимого ризику».полягає.у.намаганні.створити.такий. низький. ступінь. ризику,. який. сприймає. суспільство. в. даний. час..Допустимий.ризик.поєднує.технічні,.економічні,.соціаль- ні.та.політичні.аспекти.і.є.певним.компромісом.між.рівнем.без- пеки.й.можливостями.її.досягнення.

Щоб.оцінити.розмір.прийнятного.(допустимого).ризику.ви- користовують. витратний. механізм,. який. дозволяє. перерозпо-

ділити.витрати.держави.на.досягнення.заданого.рівня.безпеки. між. природною,. техногенною. та. соціальною. сферами.. Завжди. необхідно. підтримувати.  відповідне. співвідношення.  витрат. у. зазначених. сферах,. оскільки. порушення. балансу. на. користь. однієї.з.них.може.спричинити.різке.збільшення.ризику,.і.його. рівень.вийде.за.межі.допустимих.значень.

Збільшуючи. кількість. коштів. на. технічні. витрати,. ризик. аварій. на. технічних. устаткуваннях. зменшується,. але. зрос- тає.  соціально-економічний.  ри-

 

 
зик. (рис.. 1.15).. Збільшенням. витрат. на. підвищення. безпеки. технічних. систем. в. умовах. об- меженості. коштів. можна. зане- дбати.  соціальну. сферу,. напри- клад,. погіршити. стан. аварійно- рятувальних. служб,. медичну. допомогу.

Загальний. ризик. зводиться. до.мінімуму.при.збалансованом. у. співвідношенні. витрат. у. техніч-

Рис..1.15

ній. та. соціальній. сферах.. Мак- симально.   прийнятним.   рівнем.

індивідуального. ризику. загибелі. людини. вважається. ризик,. який. дорівнює. 10-6. на. рік.. Малим. вважається. ризик. загибелі. людей,.що.дорівнює.10-8.на.рік.

Дослідження. причин. виникнення. небезпек,. їх. характерис- тик,.особливостей.впливу.сприяють.розробці.ефективних.захо- дів.захисту,.що.спрямовані.на.забезпечення.нормальної.життє- діяльності.людини.

Прогнозування наслідків небезпечних ситуацій та  екс- тремальних ситуацій повинно включати:

• оцінку. ймовірності. та. аналіз. причин. виникнення. не- безпек;

• очікувану.силу.впливу.(інтенсивність).та.механізми.розви- тку.небезпеки.(ураження);

• характеристику. та. розміри. ураження. реципієнтів. (насе- лення,. тваринний. та. рослинний. світ,. повітряне. та. геологічне. середовище,.водоймище,.господарських.об’єктів);

• агресивність. та. глибину. впливу. чинників. небезпеки. (імо- вірність.генетичних.змін.у.біосфері,.тривалість.періодів.прояву. негативних.наслідків,.багатоступеневість.такого.прояву.тощо);

• періодичність. виникнення. небезпечних. та. екстремальних. ситуацій.та.їх.динаміку;

• визначення. величини. збитків. у. випадку. реалізації. небез- печних.ситуацій.

 

 
Головним. пріоритетом. безпеки. життєдіяльності. є. намаган- ня. підвищення. рівня. безпеки. у. всіх. видах. діяльності. людини.. Коли. створюються. нові. пристрої,. устаткування,. технічні. сис- теми,. то. необхідно,. щоб. у. відпо- відний.проект,.наскільки.це.мож-

ливо,. були. включені. елементи,. що. виключають. небезпеку.. Але. це. не. завжди. вдається. здійснити. (рис..  1.16).. Якщо. виявлену. не- безпеку. неможливо. виключити. повністю,.необхідно.знизити.ймо- вірність.ризику.до.мінімуму.шля- хом.вибору.відповідного.рішення..

В.будь-якій.системі.чи.ситуації.до- сягають.цього.такими.шляхами:

Рис..1.16

• повна. або. часткова. відмова. від. робіт,. операцій. та. систем,. які.мають.високий.ступінь.небезпеки;

• заміна.небезпечних.операцій.іншими,.менш.небезпечними;.

• технічне.удосконалення.системи.та.об’єкту;.

• розробка.та.використання.спеціальних.засобів.захисту;.

• вживання. заходів. організаційно-управлінського. харак- теру,.в.тому.числі.контроль.за.рівнем.безпеки,.навчання.лю- дей.з.питань.безпеки,.стимулювання.безпечної.роботи.та.по- ведінки.

Всі.ці.напрямки забезпечення безпечної життєдіяльнос- ті. мають. свої. переваги. і. недоліки,. а. тому. важко. заздалегідь. визначити,.який.з.них.кращий..Для.підвищення.рівня.безпе- ки. найкраще. використовувати. комплекс. цих. заходів. та. засо- бів.. Для. того,. щоб. вибрати. конкретний. захід. або. засіб,. а. кра- ще. їх. комплекс,. порівнюють. витрати. на. ці. заходи. та. засоби. і.рівень.зменшення.шкоди,.який.передбачається.в.результаті.

їх. впровадження.. Такий. підхід. до. зменшення. ризику. небез- пеки. зветься. управління ризиком.. В. цьому. процесі. не. остан- нє.місце.посідає.вартість.такого.управління..Іншим.аспектом. того,. як. встановлюється. співвідношення. витрат. з. розміром. прийнятного. ризику,. є. можливість. контролювання. чи. лікві- дації.ризику.

Деякі.небезпеки,.що.мають.відносно.низький.рівень.ризику,. вважаються. неприпустимими,. тому. що. їх. досить. легко. контр- олювати.та.ліквідувати..Наприклад,.хоча.ризик.удару.блискав- кою,.ймовірність.якого.1.на.14.млн,.може.вважатися.відносно. низьким,.люди.рідко.знаходяться.на.вулиці.під.час.грози..В.да- ному.разі,.незважаючи.на.те,.що.ризик.невеликий,.необхідність. ліквідації.його.базується.на.тому,.що.ціна.повного.нехтування. такою. небезпекою. дуже. висока,. а. ціна. контролю. чи. ліквідації. цього. ризику,. навпаки,. незначна. —. треба. просто. не. виходити. з.приміщення.

Існують.інші.небезпеки,.які.вважаються.допустимими,.хоча. мають. великий. потенціал. ризику,. через. те,. що. їх. важко. або. практично. неможливо. усунути.. Прикладом,. може.  бути. про- цес. запуску. космічного. корабля..

 

 
При. експлуатації. такої. системи. (рис..  1.17).  рівень. ризику,.  який. пов’язаний. з. його. запуском. і. по- садкою,. на. декілька. порядків. пе- ревищує. ризик. польоту. на. авіа- лайнері,. а. такий. ризик. вищий. від. ризику. пілотування. одномоторно- го.літака..Але.в.даному.разі.такий. ризик. приймається. тому,. що. його.

Рис..1.17

практично. неможливо. усунути. на. даному. рівні. розвитку. космонав-

тики,.і.такі.польоти.необхідні.для.розвитку.людської.цивіліза- ції,.вони.відкривають.нові.перспективи.для.розвитку.багатьох. галузей.науки,.техніки,.оборони,.народного.господарства.

Таким. чином,. вартість. не. може.  бути.  головним. критері- єм. встановлення. прийнятного. ризику.. Важливу. роль. у. цьому. процесі.відіграє.його.оцінка,.пов’язана.з.визначенням.та.конт- ролем.ризику.

 

?

 

ТАННЯ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 

 

ПИ

 
1.. (ПОЗ).. Розкрийте. сутність. основних. понять. безпеки. життє- діяльності.з.погляду.загально-філософських.позицій.

2.. (П)..Обґрунтуйте.необхідність.вивчення.класифікацій.небез- пек..Дайте.означення.небезпеки.

3.. (У)..Окресліть.основні.напрямки.профілактики.небезпечнос- тей.

4.. (ПОЗ).. Наведіть. приклади. небезпек. комбінованого. характе- ру,.які.виникали.останнім.часом.на.території.України.

5.. (ПОЗ).. Означте. поняття. «допустимий. ризик».. Охарактери- зуйте.основні.положення.теорії.ризику.

6.. (РО).. В. чому. полягає. суть. ідеї. концепції. «допустимого. ри- зику»?

7.. (П)..Чому.сучасна.концепція.безпеки.життєдіяльності.базу- ється.на.досягненні.допустимого.ризику?

8.. (У)..Що.потрібно,.для.того,.щоб.оцінити.розмір.прийнятного. (допустимого).ризику?

9.. (РО)..Що.розуміють.під.управлінням.ризику.небезпеки?

10..(У)..Назвіть.шляхи.досягнення.зниження.ймовірного.ризи- ку.до.мінімуму.