Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: 1.2. правовІ та органІзацІйнІ основи безпеки життЄдІяльностІ
Читать: 1.3. основи безпеки життЄдІяльностІ
Читать: 1.4. безпека людини у життЄвому середовищІ
Читать: 1.5. хІмІчнІ небезпеки
Читать: 1.6. безпека людини у соцІальному середовищІ
Читать: 2.1. правовІ та органІзацІйнІ основи цивІльного захисту населення І територІй
Читать: 2.2. надзвичайнІ ситуацІї мирного І вІйськового часу  та їх вплив на життЄдІяльнІсть населення
Читать: 2.3. монІторинг радІацІйної, хІмІчної та бактерІологІчної небезпеки
Читать: 2.4. основнІ заходи захисту населення І територІй вІд надзвичайних ситуацІй
Читать: 2.5. органІзацІя І проведення аварІйно­ рятувальних та Інших невІдкладних робІт
Читать: 2.6. долІкарська допомога при надзвичайних ситуацІях
Читать: 2.7. методика пІдготовки І проведення занять з питань цо в установах, закладах та на виробництвІ
Читать: РоздІл ІІІ небезпеки життЄдІяльностІ у виробничІй сферІ  та побутІ
Читать: 3.1. правовІ та органІзацІйнІ основи охорони працІ
Читать: 3.2. нещаснІ випадки та виробничий травматизм
Читать: 3.3. небезпека механІчних та електромагнІтних коливань
Читать: 3.4. радІацІйна безпека
Читать: 3.5. електробезпека
Читать: 3.6. пожежна безпека
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури