Економіка та підприємництво - Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЕкономІчна теорІя
Читать: Методологія аналізу категорії «власність»
Читать: Власність в економічній науці та практиці
Читать: Про деякІ аспекти структурноЇ трансформацІЇ економІки
Читать: Принципи планування в умовах перехідного періоду
Читать: Американська та нІмецька неолІберальнІ парадигми розвитку: джерела порІвняльного аналІзу
Читать: Генеза концепцІй сутностІ ринку працІ
Читать: Методологічні аспекти дослідження кон’юнктури регіональних ринків робочої сили
Читать: МІжнародна економІка
Читать: Цілі та правова основа науково-технічного співробітництва в Єс
Читать: ЗмІшана економІка розвинутих краЇн як орІЄнтир трансформацІйних перетворень в украЇнІ
Читать: ДеякІ аспекти оподаткування прибутку корпорацІй за кордоном
Читать: Використання ІнституцІйних чинникІв для досягнення макроекономІчноЇ рІвноваги у краЇнах латинськоЇ америки
Читать: Роль вІльних економІчних зон (вез) в економІцІ (на прикладІ китаю)
Читать: ЕкономІка та управлІння
Читать: До питання про класифІкацІю виробничих функцІй
Читать: ДеякІ аспекти адаптацІЇ органІзацІйноЇ структури управлІння до зовнІшнього середовища
Читать: Визнання валових витрат на основІ Їх безпосереднього зв’язку з отриманими доходами
Читать: ОрганІзацІйнІ аспекти формування механІзму забезпечення усталеноЇ роботи пІдприЄмства
Читать: Використання ІнформацІйноЇ логІстики як фактора пІдвищення конкурентоспроможностІ пІдприЄмств
Читать: Напрямки реалізації регіональних програм підтримки розвитку підприємництва
Читать: Системне дослІдження при визначеннІ конкурентоспроможностІ продукцІЇ
Читать: Ринок друкованих змІ україни. оцінка ефективності видань як рекламоносіїв
Читать: До питання оцІнки ефективностІ проведених рекламних заходІв
Читать: МаркетинговІ аспекти вивчення кон’юнктури ринку медичних препаратІв
Читать: ФІнанси І кредит
Читать: Фінансовий аналіз: методологічні підходи та актуальні проблеми
Читать: ІнвестицІйний капІтал на фІнансовому ринку украЇни: джерела, постачальники та споживачІ
Читать: Вплив посередницьких, консультацІйних та ІнформацІйних послуг на формування банкІвських ресурсІв
Читать: КонцептуальнІ основи класифІкацІЇ джерел формування фІнансових коштІв пІдприЄмства
Читать: Стан та перспективи розвитку лІзингового бІзнесу в украЇнІ
Читать: Чотири стадІЇ оборотностІ цІнних паперІв (на прикладІ облІгацІй мІсцевих позик)
Читать: АналІз лІквІдностІ та платоспроможностІ комерцІйних банкІв
Читать: Перспективи співпраці страхових компаній та банків в україні
Читать: Класифікація та оцінка основних засобів
Читать: АмортизацІйна полІтика пІдприЄмств за нацІональними стандартами бухгалтерського облІку
Читать: Основи побудови внутрішньогосподарського бухгалтерського обліку
Читать: ОрганІзацІя контролю непрямих витрат
Читать: ОсновнІ напрямки пІдвищення якостІ бухгалтерськоЇ ІнформацІЇ як умови перебудови управлІння паливно-енергетичними ресурсами пІдприЄмства
Читать: Шляхи удосконалення обліку витрат на виробництво у зернопереробній галузі
Читать: Статистика
Читать: Узагальнюючі оцінки як інструмент технічного аналізу валютного та грошового ринків
Читать: СтатистичнІ аспекти монІторингу стану повІтряного басейну