Банківські операції - Навчальний посібник ( Косова Т.Д., Циганов О.Р.)

Список рекомендованої літератури

Банківські операції: підручник / За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

Банковское дело: Учеб. пособ. / Т. Н. Белоглазова, Л. П. Кроли-вецкая. — СПб: Питер, 2002. — 384 с.

Блідченко В. Основні проблеми застосування норм іпотечного законодавства // Вісник НБУ. — 2005. — № 1. — С. 40—44.

Григора Л. Фінансові інвестиції: нові підходи до бухгалтерського обліку // Вісник НБУ. — 2003 — № 7 — С. 68—70.

Долгій Л. Роль і місце іпотечного кредитування в умовах відновлення агропромислового виробництва та реальне значення ціни землі як об'єкта застави // Вісник НБУ. — 2003. — № 1. — С. 26—27.

Євтух О. Т., Євтух О. О. Банківський моніторинг кредитування нерухомості // Фінанси України. — 2002. — № 3. — С. 112—119.

Жидко К. Теоретичні основи побудови трансфертного ціноутворення в банку // Вісник НБУ. — 2005. — № 1. — С. 52—56.

Журкина Н. Г. Кредитование лизинговых компаний под уступку прав требования // Финансы. — 2002. — № 2. — С. 76—78.

Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» // Відомості Верховної Ради. — 2001. — № 29. — ст. 137.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради. — 2001. — № 5—6. — ст. 30.

Закон України «Про обіг векселів в Україні» // Додаток до журналу Вісник НБУ. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 5. — С. 17—19.

Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 38. — ст. 508.

Заруба Ю., Зарічна Г. Ресурсні пріоритети банківської конкуренції в Україні // Вісник НБУ. — 2004. — № 9. — С. 30—33.

Зубарев В. Банк і страхування: за і проти // Вісник НБУ. — 2004. — № 11. — С. 32—38.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 21.01.2004 № 22.

Кіреев О., Заруба Ю. Підвищення конкурентоспроможності банку: стратегічний підхід // Вісник НБУ. — 2003. — № 11. — С. 24—27.

Коваленко М. А. Операції сучасного комерційного банку: Навч. посібник. — Херсон: Олді-плюс, 2004. — 472 с.

Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. — Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2001. — 198 с.

Копбаева Г. Ш. Управление кредитными рисками // Деньги и кредит. — 2002. — № 1. — С. 48—50.

Косова Т. Д. Комерційні банки України в системі фінансування інвестиційного процесу // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. — Луганськ: СНУ. — 2002. — № 9, ч. II. — С. 96—102.

Косова Т. Д. Моделювання прийняття управлінських рішень за інвестиційними кредитами комерційних банків // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — Івано-Франківськ: Плай. — 2005. — Вип. 1. — С. 196—202.

Косова Т. Д. Проблеми державного регулювання банківської справи в Україні та шляхи їх подолання // Зб. наук. праць Донецького держ. ун-ту управління: «Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України». Сер.: Державне управління. — Донецьк: ДонДУУ. — 2005. — Т. VI, вип. 48. — С. 6—16.

Косова Т. Д. Системный подход к раскрытию содержания принципов банковского кредитования // Менеджер. Вісник Донецької держ. акад. управління. — 2003. — № 4 (26). — С. 110—115.

Косова Т. Д. Становлення інституціональних інвесторів в Україні: проблеми теорії та практики. — Донецьк: ІЕП НАН України, 2004. — 296 с.

Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків в Україні // Банківська справа. — 2001. — № 6. — С. 3—9.

Кравець В., Мумінова — Савіна Г. Організація контролю за операціями з банківськими платіжними картками // Вісник НБУ. —

2001.   — № 1. — С. 39—40.

Кротюк В., Новіков В. Особливості нового Закону України Про банки і банківську діяльність // Вісник НБУ. — 2001. — № 2. —

С. 24—27.

Лисенков Ю., Педь І. Акредитиви: практика застосування у зовнішньоекономічних операціях // Вісник НБУ. — 2003. — № 1. —

С. 18—23.

Лисенков Ю., Фомічова С. Обіг цінних паперів: нормативне забезпечення, бухгалтерський облік. — К.: Ін-т банкірів банку «Україна», 2000. — 175 с.

Макарова М. В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий центр «Академія»,

2002.   — 272 с.

Минц В. М. Проблемы кредитования жилищного строительства // Банковское дело. — 2002. — № 3. — С. 33—35.

Молдавська О. В. Основи здійснення банківських операцій: На-вч. посіб. — Х. : ВД «ГНЖЕК», 2005. — 31 с.

Нестеренко Г., Чорновіл В., Білоус О., Калініченко В., Сокол О. Система платежів по телефону «Телебанк-24» // Вісник НБУ. — 2001. — № 3. — С. 52—54.

Новак І., Гончаренко Л., Михайлова В. Система термінових переказів — новий етап розвитку електронних міжбанківських розрахунків в Україні // Вісник НБУ. — 2001. — № 9. — С. 44—49.

Олексієнко М. Д. Банківські гарантії і поручительства // Фінанси України. — 2000. — № 7. — С. 112—119.

Омельчук Л. Стан міжбанківських розрахунків, що здійснювалися через СЕМП НБУ в 2003 р. // Вісник НБУ. — 2004. — № 3. — С. 28—29.

Паламарчук В. О., Семененко Т. О. Кредитно-банківська діяльність в умовах перехідної економіки // Фінанси України. — 2001. — № 6. — С. 120—128.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 14.08.2003 № 337.

Поморина М. А. Планирование как основа управления деятельностью банка. — М. : Финансы и статистика, 2002. — 382 с.

Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України: Постанова Правління НБУ від 15.12.2004 № 637.

Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

Пшик Б. Напрями діяльності українських банків у сфері корпоративного фінансування // Вісник НБУ. — 2005. — № 7. — С. 40—44.

Рубанова Т. Технологічні аспекти обслуговування банківських платіжних карток // Банківська справа. — 2001. — № 2. — С. 47—50.

Савченко А., Дяченко Б. Національна система масових електронних платежів // Вісник НБУ. — 2000. — № 8. — С. 3—12.

Савчук С. Система управління кредитними ризиками у багатофі-

лійному банку // Вісник НБУ. — 2001. — № 2. — С. 44—46.

Скорик М., Герасимова О. Функціонування кредитної установи в Національній системі масових електронних платежів: досвід Імексбан-ку // Вісник НБУ. — 2002. — № 5. — С. 47—52.

Тен В. В., Герасимов Б. И., Докукин А. В. Управление активами банка на основе оптимизационных методов. — М. : Машиностроение,

2000. — 84 с.

Терещенко О. Дискримінантний аналіз в оцінці кредитоспроможності підприємства // Вісник НБУ. — 2003. — № 6. — С. 24—27.

Тимошенко Н. Основи організації міжбанківських розрахунків // Вісник НБУ. — 2000. — № 3. — С. 18.

Фомін І. Конкурентна позиція банку: детермінанти визначення та методика оцінки // Вісник НБУ. — 2003. — № 4. — С. 8—10.

Фролов С. М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія та практика: Навч. посіб. для студ. вищих навч. за-кл.. — Суми : Університетська книга, 2004. — 367 с.

Чистякова Т., Гаврилюк О. Чеки в системі безготівкових розрахунків // Вісник НБУ. — 2001. — № 8. — С. 57—59.

Шапран В. Світова інвестиційна галузь: тенденції та перспективи розвитку // Вісник НБУ. — 2003. — № 11. — С. 64—69.

Шапран В. Участь банків у формуванні моделі ринку корпоративних цінних паперів // Вісник НБУ. — 2003. — № 8. — С. 62—66.

Юргелевич С. Основні принципи іпотеки та іпотечне кредитування // Вісник НБУ. — 2002. — № 1. — С. 33—35.

Юргелевич С. Правові аспекти електронної комерції // Вісник НБУ. — 2001. — № 4. — С. 32—35.

Юрчук Г., М. Мельничук. Інтернет-трейдинг та особливості організації Інтернет — послуг на фондових і валютних ринках // Вісник НБУ. — 2002. — № 8. — С. 2—8.

Юрчук. Мережа Інтернет — сучасний канал і середовище надання фінансових послуг // Вісник НБУ. — 2002. — № 7. — С. 52—55.

Яременко С., Юрчук Г. Ринок банківських металів — новий сегмент фінансового ринку України // Вісник НБУ. — 2004. — № 1. —

С. 14—18.