Банківські операції - Навчальний посібник ( Косова Т.Д., Циганов О.Р.)

Обслуговування банками зовнІшньоекономІчноЇ дІяльностІ 8.1. банківські рахунки в іноземній валюті

Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на: поточні; депозитні (вкладні).

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності (резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний рахунок відкривається за режимом, що визначений для юридичних осіб — резидентів.

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі розрахунки:

між юридичними особами-резидентами і юридичними особами-нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними операціями;

між юридичними особами-резидентами на території України, за умови наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

між юридичними особами — нерезидентами та юридичними особами — резидентами через юридичних осіб — резидентів посередників відповідно до договорів (контрактів, угод), що укладені відповідно до чинного законодавства України;

інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства України;

операції на міжбанківському валютному ринку України;

оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків та пла-стикових карток.

Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:

виплата готівкової іноземної валюти та платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов'язані з відрядженнями;

здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті;

виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пластико-вими картками фізичним особам (резидентам та нерезидентам);

купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами (резидентами та нерезидентами);

виплата авторських гонорарів і платежів за користування авторськими правами;

перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей;

оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють в Україні;

перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, сплату митних платежів, членських внесків;

платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів;

виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо);

інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному законодавству України.

Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються за згодою головного підприємства, що має право використовувати іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство — резидент подає уповноваженому банку ті самі документи, що і для відкриття поточного рахунку в національній валюті.

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то надання пакета документів, не обов'язкове (крім заяви про відкриття рахунку та картки із зразками підписів і відбитком печатки).

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються також:

фізичним особам-резидентам:

а)         громадянам України (без підтвердження джерел походжен- ня коштів в іноземній валюті);

б)         іноземцям та особам без громадянства, які отримали посві- дку на проживання в Україні (без підтвердження джерел похо- дження коштів в іноземній валюті);

фізичним особам-нерезидентам:

а)         іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до 1 року, або до- кументів, що підтверджують законність їх перебування на тери- торії України відповідно до вимог чинного законодавства (за на- явності підтвердження джерел походження іноземної валюти);

б)         громадянам України, які постійно проживають за кордоном (за наявності відкритої візи строком до 1 року, або документів, що підтверджують законність їх перебування на території Украї- ни відповідно до вимог чинного законодавства та підтвердження джерел походження іноземної валюти).

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі — суб'єкту підприємницької діяльності, відкривається на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку:

а)         заяви встановленої форми;

б)         копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідченої нотаріально чи органом, що видав свідоцтво;

в)         картки із зразками підписів, що надаються у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником або нотаріально.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-резиденту відкривається на підставі заяви; документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку та громадянином; картки із зразками підписів, які надаються у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб — резидентів зараховуються:

готівкова валюта;

валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України;

валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи — нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку;

валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну;

валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи — нерезидента через юридичну особу — резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо згідно з чинним законодавством України;

валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги.

3 поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи — резидента чи за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб — резидентів і нерезидентів;

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України, що встановлюється Національним банком України);

виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної особи — громадянина України — резидента;

перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України чи вкладний рахунок;

продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);

перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України).

На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи — резидента зараховуються:

готівкова валюта;

валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

З вкладного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи — резидента чи за його дорученням проводяться операції (при закритті рахунку):

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

На поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб — нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) зараховуються такі кошти:

у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи — нерезидента і зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

невикористаний залишок готівкової іноземної валюти чи іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження, експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном;

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки (у тому числі для виконання міжнародних програм або проектів технічної допомоги);

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

за іменними платіжними документами (в тому числі — дорожні чеки), що ввезені в Україну та не зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну, за відсутності передавальних надписів на них (зараховуються тільки на рахунки офіційного представництва);

куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу Н (також при закритті цього рахунку), в порядку, встановленому чинним законодавством України;

перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до чинного законодавства України;

сума відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;

інші надходження на користь власника рахунку, що не суперечать чинному законодавству України.

3 поточного рахунку в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб — нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги) за розпорядженням власника проводяться такі операції:

виплата готівкою для оплати праці працівникам — нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором) згідно з чинним законодавством України;

виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

виплата готівкою для забезпечення статутної діяльності міжнародних організацій, що користуються привілеями та імунітетом спеціалізованих установ (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб — нерезидентів згідно з контрактом (договором, угодою), що передбачає купівлю обладнання для виконання проектів у рамках чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво;

перерахування за межі України на рахунки відповідних органів іноземної держави та юридичних осіб, інтереси яких представляють в Україні ці представництва (також при закритті цього рахунку);

перерахування на рахунок юридичної особи — резидента як благодійний внесок; перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкритті поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;

продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу Н для утримання представництва, виконання статутної діяльності, впровадження міжнародних програм або проектів технічної допомоги;

інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.

На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність в Україні, зараховуються кошти:

у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи — нерезидента і зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

в сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти та іноземної валюти за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницьких витрат за кордоном;

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

за платіжними документами на ім'я постійного представництва юридичної особи — нерезидента, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу П (також при закритті цього рахунку), в порядку, встановленому чинним законодавством України;

перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до чинного законодавства України;

у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;

перераховані в межах України з власного поточного рахунку при його закритті в іншому банку;

в сумі кредитів, отриманих від уповноважених банків за кредитними угодами;

інші надходження, отримання яких не суперечить чинному законодавству України.

3 поточного рахунку в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність в Україні, за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:

виплата готівкою для оплати праці працівникам — нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором) згідно з чинним законодавством України;

виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб — нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці постійні представництва (також при закритті цього рахунку);

перерахування на користь юридичної особи — резидента у разі, якщо у призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

перерахування на рахунок юридичної особи — резидента в уповноваженому банку як благодійний внесок;

перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкритті поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;

перерахування в рахунок погашення кредиту та відсотків за ним;

продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу П для цільового використання (оплата витрат за кошторисом, рахунків-фактур, благодійних внесків та інших витрат, що не суперечать чинному законодавству України);

інші будь-які перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.