Банківські операції - Навчальний посібник ( Косова Т.Д., Циганов О.Р.)

ЕкономІчний змІст активних операцІй банку та Їх класифІкацІя 5.1. види активних операцій

Активні банківські операції — операції, за допомогою яких банки розміщають наявні в їхньому розпорядженні ресурси з метою одержання необхідного прибутку і забезпечення своєї ліквідності.

До активних операцій банків належать:

операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій і безготівковій формах з метою підтримання ліквідності банку;

розрахункові операції, пов'язані з платежами клієнтів;

касові операції з приймання і видавання готівки;

кредитні операції, пов'язані з наданням кредитів різних форм і видів юридичним, фізичним особам, банкам;

інвестиційні операції з вкладення банківських ресурсів у цінні папери (акції, державні та корпоративні облігації) на тривалий строк;

фондові операції з купівлі-продажу цінних паперів;

валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому та міжнародному валютних ринках;

депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів банку в депозити в НБУ та в інших комерційних банках;

операції з купівлі-продажу банківських металів на внутрішньому і міжнародному валютних ринках;

операції з придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів.

Активні операції комерційні банки здійснюють у межах наявних ресурсів, тобто у межах залишку грошових коштів на кореспондентському рахунку в НБУ (при проведенні операцій у безготівковому порядку) та в касі (при проведенні операцій з готівкою). Види активних операцій:

Позичкові (включаючи факторингові та лізингові угоди) — приносять основну частину прибутків.

Макроекономічне значення — перетворення грошових фондів, що тимчасово не працюють, у працюючі, стимулює процеси виробництва, обігу і споживання. Призначення — задоволення індивідуальних потреб замовників. Одержувачі — юридичні, фізичні особи, банки з метою підтримки ліквідності.

Інвестиційні — вкладення банківських ресурсів у цінні папери або придбання прав на спільну господарську діяльність.

Економічне призначення — довгострокове вкладення коштів безпосередньо у виробництво.

Один з різновидів — вкладення коштів у конторські будинки, обладнання, оплату оренди. Особливості: здійснюється за рахунок власного капіталу, служить для створення умов банківської діяльності.

Депозитні — створення: поточних і тривалих резервів платіжних коштів на рахунках у НБУ й інших комерційних банках, залишку касової готівки в самому банку, а також вкладення у високо ліквідні цінні папери (ОВДП).

Призначення — забезпечення поточної ліквідності банку (першокласні ліквідні активи).

За рівнем прибутковості активів виділяють:

неприбуткові — кошти на кореспондентському рахунку в НБ, касова готівка;

дохідні — кошти на кореспондентському рахунку в інших банках, вкладення в ОВДП.

Інші активні:

операції з іноземною валютою, дорогоцінними металами. Економічний зміст — зміна обсягу або структури активів, що можна використовувати для задоволення кредиторів банку.

трастові операції. Економічне значення — банк виступає довіреною особою по відношенню до власності, що була передана йому в управління.

агентські операції. Економічне значення — банк є посередником, коли робить розрахункові операції за дорученням клієнтів.