Банківські операції - Навчальний посібник ( Косова Т.Д., Циганов О.Р.)

АнотацІя

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Т.Д. Косова, О.Р. Циганов

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 65.262.1я73 К 71

УДК 336.71(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2346 від 25.12.2007 р.)

Рецензенти:

Поважний О.С. - доктор економічних наук., професор, завідувач кафедри "Фінанси" Донецького державного університету управління;

Аптекар С.С. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інвестиційного менеджменту Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.

Автори:

Косова Т.Д. - доктор економічних наук, доцент (вступ, 1-ий та 2-ий модулі, глосарій);

Циганов О.Р. - кандидат економічних наук, доцент   (3-ій модуль, додатки).

Косова Т.Д., Циганов О.Р.

К 71  Банківські операції: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 372 с.

ISBN 978-966-364-686-2

У даному виданні висвічується сутність і класифікація банківських операцій. Розкрито організацію пасивних операцій комерційного банку. Охарактеризовано послуги комерційних банків щодо організації готівкового грошового обігу. Систематизовано форми безготівкових розрахунків. Розкрито економічний зміст активних операцій комерційного банку, наведено їх класифікацію. Висвітлено технологію і організацію банківського кредитування. Охарактеризовано операції комерційного банку по видачі і погашенню окремих видів кредиту. Розкрито зміст обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності. Охарактеризовано послуги комерційних банків.

Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, банківських працівників.

ISBN 978-966-364-686-2

© Т.Д Косова, О.Р. Циганов, 2008 © Центр учбової літератури, 2008