Банківські операції - Навчальний посібник ( Косова Т.Д., Циганов О.Р.)

4.9. розрахунки з використанням векселів

До операцій за розрахунками векселями щодо погашення кредиторської заборгованості банку належать вексельні платежі на користь кредитора. їх суть полягає в тому, що кредитор банку погоджується прийняти від банку-боржника виконання іншого (вексельного) зобов'язання від платника за векселем. Прийняття вексельного зобов'язання відбувається шляхом передавання векселя, придбаного банком-боржником, кредитору банку.

До операцій за розрахунками векселями з погашення дебіторської заборгованості перед банком належать вексельні платежі боржника на користь банку. їх суть полягає в тому, що банк-кредитор погоджується прийняти від клієнта-боржника виконання іншого (вексельного) зобов'язання від платника за векселем. Прийняття вексельного зобов'язання відбувається шляхом передавання векселя, придбаного клієнтом-боржником, банку-кредитору.

У разі погашення дебіторської заборгованості перед банком вимоги до векселів і порядку їх приймання встановлюються ті самі, що і для куплених векселів.

Використання векселів для розрахунків за заборгованістю за банківським кредитом не допускається.

Приймання або передавання банком векселів під час проведення вексельних платежів здійснюється з використанням реєстрів.

Зобов'язання банку, який передав вексель для розрахунку, вчинив індосамент і не склав із себе відповідальність безоборот-ним застереженням, припиняється в разі сплати векселя банком у порядку регресу.

Відповідальність такого банку-індосанта припиняється у разі:

оплати векселя платником;

оплати векселя особою, яка поставила свій підпис раніше банку;

закінчення строку позовної давності.

Тести до матеріалу теми 4

Вексельне поручительство, за яким особа, яка його здійснює, бере на себе відповідальність перед власником векселя за виконання зобов'язань щодо оплати цього векселя, має назву:

аваль; Б) акцепт;

аллонж;

Г) андеррайтинг.

Напис платника на переказному векселі (тратті) про згоду на оплату має назву:

аваль; Б) акцепт;

аллонж;

Г) андеррайтинг.

Аркуш паперу, що додається до векселя для додаткових індосаментів (передатних записів), якщо на зворотному боці векселя вони не вміщуються, має назву:

аваль; Б) акцепт;

аллонж;

Г) андеррайтинг.

4. Банк, якому комітент доручив операцію з інкасування векселя, має назву:

ремітент; Б) емітент;

бенефіціар; Г) еквайєр.

5. Юридична або фізична особа, на користь якої здійснюють довірчі функції та яка є одержувачем доходу чи платежу за векселем, зветься:

ремітент; Б) емітент;

бенефіціар; Г) еквайєр.

6. Вексель, у якому зазначене місце оплати не збігається з місцем проживання векселедержателя, називається:

інкасованим;

Б) доміцільованим;

опротестованим; Г) недійсним.

7. Вексель, щодо якого векселедержатель нотаріально засвідчив відмову боржника від оплати або акцепту цього векселя, називається:

інкасованим;

Б) доміцільованим;

опротестованим; Г) недійсним.

8. Вексель, який містить письмовий наказ однієї особи сплатити у зазначений строк визначену суму грошей третій особі, називається:

інкасованим;

Б) доміцільованим;

переказним; Г) простим.

9. Вексель, який містить зобов'язання векселедавця сплатити у зазначений строк визначену суму грошей власнику векселя, називається:

інкасованим;

Б) доміцільованим;

переказним; Г) простим.

10. Придбання банком векселя до настання строку платежу за ним у векселедержателя за грошові кошти з дисконтом називається:

облік (врахування); Б) дамно;

порто;

Г) пренумерандо.

11. Комісія банку за інкасування іногородніх векселів називається:

постнумерандо; Б) дамно;

порто;

Г) пренумерандо.

12. Винагорода, що беруть банки під час врахування векселів та купівлі векселів у векселедержателів до закінчення терміну їх сплати, називається:

постнумерандо; Б) дамно;

порто; Г) дисконт.

13. Діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів, називається:

постнумерандо; Б) дамно;

порто;

Г) еквайрінг.

14. Здійснення банком за дорученням, від імені та за рахунок векселедержателя операцій з векселями на підставі одержаних від векселедержателя інструкцій називається:

інкасуванням; Б) доміціляцією;

зберіганням; Г) котируванням.

15. Особливий передатний запис на звороті векселя або на додатковому аркуші, що засвідчує перехід права за цим документом до іншої особи, називається:

індосаментом; Б) доміціляцією;

зберіганням; Г) коносаментом.

16. Залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань називається:

чистими активами; Б) капіталом;

кредитами; Г) депозитами.

17. Сплачений та зареєстрований підписний капітал банку називається:

підписним;

Б) регулятивним;

статутним; Г) балансовим.

18. Якого виду кредитів не містить класифікація кредитів за ступенем ризику:

стандартних; Б) під контролем;

небезпечних; Г) сумнівних.

Розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і внутрішньобанківських операцій, називається:

меморіальний ордер; Б) розрахунковий ордер;

інкасове розпорядження; Г) тратта.

Тривалість операційного дня банку встановлює:

керівництво платіжної системи; Б) Правління НБУ;

регіональне управління НБУ; Г) банк самостійно.

Частина робочого дня банку, протягом якої здійснюються касові операції з їх відображенням у бухгалтерському обліку не пізніше наступного операційного дня, називається:

післяопераційним днем; Б) післяопераційним часом;

бухгалтерським часом; Г) контрольним часом.

Здатність позичальника (контрагента банку) своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань називається

діловою репутацією; Б) кредитоспроможністю;

заможністю;

Г) платоспроможністю.

Територіально відокремлений структурний підрозділ банку, що не здійснює банківську діяльність, має назву

фінансова установа банку; Б) представництво банку;

агентство банку;

Г) територіально обособлене безбалансове банківське відділення.

Підрозділ банку, який має права здійснювати лише депозитні та розрахунково-касові операції, називається:

казначейство банку; Б) представництво банку;

агентство банку;

Г) територіально обособлене безбалансове банківське відділення.

Перевищення вартості цінних паперів під час їх первісного визнання без урахування нарахованих на час придбання процентів над їх номінальною вартістю називається:

премія; Б) дисконт;

дамно; Г) порто.

Паперовий розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене розпорядження платника банку, що його обслуговує, провести переказ суми коштів на користь визначеного в ньому отримувача, називається:

платіжне доручення; Б) платіжна вимога;

розрахунковий чек; Г) вексель.

Платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ коштів з відповідного рахунка платника або банку, називається:

платіжною карткою;

Б) ідентифікаційним кодом;

банківським переказом; Г) еквайрингом.

Списання банком з рахунка клієнта коштів без подання клієнтом платіжного доручення, що здійснюється банком у порядку, передбаченому в договорі, укладеному між ним і клієнтом, називається:

плановим; Б) договірним;

акцептованим; Г) пільговим.

Списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом виконавчих документів у випадках, передбачених законом, називається:

безспірним; Б) безакцептним;

примусовим; Г) досудовим.

До товарних розрахунків відносять:

оплату виконаних робіт;

Б) перерахування податків й інших платежів до бюджету;

одержання кредитів; Г) повернення кредитів.

Виконання грошового зобов'язання до закінчення обговореного терміну зветься:

А) терміновим; Б) достроковим; Г) авансовим; Д) регресним.

Дайте вірну відповідь. Бланки розрахункових документів є документами суворого обліку:

так;

Б) ні;

ні, окрім розрахункового чека; Г) так, окрім розрахункового чека.

Дайте вірну відповідь. Коли банк не має права повернути клієнтові розрахунковий документ без виконання:

не заповнено реквізит «Код банку платника»; Б) не заповнено реквізит «Дата валютування»;

не заповнено реквізит «Код платника»;

Г) закінчився строк дії супровідних документів.

Розрахунковий документ (за винятком розрахункового чека) виписується в такій кількості примірників:

два; Б) три;

чотири;

Г) в кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків.

Розрахункові документи, оформлені своїми клієнтами, банк приймає протягом:

A)        часу, визначеного в договорах про розрахунково-касове обслуговування цих клієнтів;

Б) операційного дня;

B)        часу, визначеного НБУ;

Г) часу, визначеного керівниками платіжної системи.

Через підприємства поштового зв'язку не можуть здійснюватися перекази:

на ім'я окремої фізичної особи пенсії;

Б) на ім'я окремої фізичної особи заробітної плати, якщо в населеному пункті є банки;

підприємствам — коштів на виплату заробітної плати, якщо в населеному пункті є банки;

Г) підприємствам — для заготівлі сільськогосподарської продукції в тих населених пунктах, у яких немає банків.

Банк платника приймає вимогу-доручення від платни- ка протягом               календарних днів з дати оформлення її

отримувачем;

20; Б) 10;

15; Г) 3.

Сума, яку платник погоджується сплатити отримувачу та зазначає в нижній частині вимоги-доручення:

може бути любою;

Б) повинна суворо дорівнювати вказаній у верхній частині;

не може перевищувати суму, яку вимагає до сплати отримувач і яка зазначена у верхній частині вимоги-доручення;

Г) не може перевищувати максимальну межу, встановлену НБУ для цієї форми розрахунків.

39.       Причини несплати платником вимоги-доручення з'ясовуються:

безпосередньо між платником та отримувачем коштів; Б) із втручанням банку платника;

із втручанням банку отримувача коштів;

Г) за участю платника, отримувача коштів та їх банків.

40.       Примусове списання коштів з рахунків платників іні- ціюють:

стягувачі на підставі виконавчих документів, виданих судами;

Б) стягувачі на підставі власних розпорядчих документів;

банки на підставі договору про розрахунково-касове обслуговування;

Г) контрагенти на підставі актів претензій.

Банк, що обслуговує стягувача, приймає платіжні вимоги протягом X календарних днів з дати їх складання, а банк платника — протягом У календарних днів з дати їх складання.

X = 10 У = 30; Б) X = 20 У = 30;

X = 10 У = 20; Г) X = 10 У = 15.

Найдіть невірну відповідь. Чеки брошуруються в розрахункові чекові книжки по:

10 аркушів; Б) 20 аркушів;

25 аркушів; Г) 50 аркушів.

Строк дії чекової книжки:

один рік; Б) півроку;

3 місяці; Г) 9 місяців.

Строк дії чека, який видається фізичній особі для одноразового розрахунку:

1 місяць; Б) півроку;

3 місяці; Г) 20 днів.

Підприємствам дозволяється:

A)        здійснювати обмін чека на готівку;

Б) отримувати готівкою здачу із суми чека в розмірі не більше 20 \%;

B)        отримувати готівкою здачу із суми чека в розмірі не більше 10 \%; Г) повертати до банку-емітента невикористаний чек для обмі- ну його на готівку.

Фізичні особи не можуть:

обмінювати чек на готівку;

Б) отримувати здачу із суми чека готівкою (але не більше ніж 25 відсотків від суми цього чека);

повертати до банку-емітента невикористаний чек для зарахування суми на поточний рахунок;

Г) повертати до банку-емітента невикористаний чек для обміну його на готівку.

Акредитив призначається для розрахунків:

A)        з декількома бенефіціарами; Б) тільки з одним бенефіціаром;

B)        тільки з одним бенефіціаром із застереженням про переад- ресацію;

Г) максимум з трьома бенефіціарами.

Авізування акредитива:

перерахування коштів з поточного рахунку на рахунок «Акредитиви»;

Б) перерахування коштів банком-емітентом виконуючому банку;

видача гарантій про виконання акредитива банком-емітен-том виконуючому банку;

Г) інформування бенефіціара про відкриття та умови акредитива виконуючим банком.

Невірною ознакою класифікації акредитивів є:

покритий, непокритий; Б) відзивний, безвідзивний;

гарантований, депонований; Г) регресний, реверсний.

Відзивний акредитив може бути замінений або анульований:

бенефіціаром без узгодження із платником;

Б) банком-емітентом без попередньої згоди з бенефіціаром;

виконуючим банком без попередньої згоди з бенефіціаром; Г) виконуючим банком без попередньої згоди з банком-емітентом.

Дистанційне обслуговування не може здійснюватися за допомогою систем

клієнт — банк;

Б) клієнт — регіональна розрахункова палата НБУ;

клієнт — Інтернет — банк; Г) телефонний банкінг».

Використання електронних розрахункових документів за допомогою систем «клієнт — банк», «клієнт — Інтернет — банк» унеможливлює використання документів клієнта на паперових носіях:

А) так, безумовно; Б) ні, безумовно;

В) ні, за домовленістю між банком та клієнтом;

Г) ні, за узгодженням із регіональною розрахунковою палатою.

Платник не може формувати електронні розрахункові документи на підставі:

платіжних доручень,

Б) платіжних вимог-доручень

із використанням платіжних карток

Г) платіжних вимог на примусове списання

Часткова оплата розрахункових документів:

неможлива;

Б) можлива, здійснюється виправленням суми платежу розрахункового документу;

можлива, виписується меморіальний ордер працівником банку;

Г) можлива, виписується розрахунковий чек працівником банку.

55. В яких випадках банк може видати розрахунковий чек без видачі чекової книжки:

фізичній особі на суму, що внесена готівкою; Б) юридичній особі на суму, що внесена готівкою;

юридичній особі на суму, що не перевищує 10 000 грн; Г) юридичній особі на суму, що перевищує 100 000 грн.

Модуль 2

«АКТИВНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»

Тема

5