Банківські операції - Навчальний посібник ( Косова Т.Д., Циганов О.Р.)

ОрганІзацІя банкІвського кредитування 6.1. класифікація банківських кредитів

Кредит — надання грошей і товарів у борг зі сплатою відсотків; вартісна економічна категорія, невіддільний елемент товарно-грошових відносин.

Види кредиту

У залежності від цільового спрямування кредит може бути виробничим та споживчим. Населення одержує кредитну підтримку на споживчі цілі, пов'язані з покращанням житлових умов, створенням домашнього господарства, придбанням товарів у кредит, іншими потребами. У свою чергу виробничі та споживчі кредити поділяються на кредити в поточну та в інвестиційну діяльність.

Кредити в поточну діяльність — кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової споживи в коштах для придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення витрат. Кредити у поточну діяльність складаються з усіх кредитів, наданиз на купівлю сировини та інших виробничих запасів, на сезонні затрати та інші цілі.

До кредитів у поточну діяльність відносяться:

розрахунки за овердрафтом;

операції Репо;

врахування векселів;

факторингові операції;

кредити за внутрішніми торговельними операціями;

кредити за експортно-імпортними операціями;

інші кредити в поточну діяльність

Операції Репо — операції з цінними паперами, які складаються з двох частин і за якими укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку про продаж (купівлю) державних цінних паперів на певний термін із зобов'язанням зворотного продажів (купівлі) у визначений термін або на вимогу із сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

Врахування векселів (дисконт) — придбання векселів банком у векселедержателя. Банк, купуючи вексель, достроково оплачує його пред'явнику, а оплату отримує тільки коли настає вказаний у векселі термін. Купівлю векселя банк здійснює з дисконтом, тобто з винагородою за дострокову оплату векселів.

Кредити за експортно-імпортними операціями складаються з: кредитів постачальникам та контрактів за експортом; валютних кредитів імпортерам і контрактів за імпортом ; оплати платіжних документі, які виписав експортер; кредитів на вивчення іноземних ринків та на покриття витрат із складування експортних товарів; кредитування іноземних операції у формі купівлі в експортера векселів, що акцептовані імпортером; кредитів з документарних акредитивів тощо.

Кредити в інвестиційну діяльність надаються позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах при здійсненні ними вкладень. До них відносяться кредити: на будівництво та освоєння землі; на купівлю будівель, споруд, обладнання, землі; на придбання цінних паперів, фінансовий лізинг.

За терміном користування кредити розподіляються на :

короткострокові, які надаються терміном до одного року переважно на формування обігових коштів суб'єктів господарювання;

довгострокові, які надаються підприємствам, установам, організаціям та приватним особам на відновлення, розширення та створення основних фондів (основного капіталу) терміном понад один рік.

Відносно ознаки типу заборгованості кредити бувають:

строкові, тобто термін погашення яких не настав;

прострочені ;

пролонговані або відстрочені — стосовно яких на підставі клопотання позичальника терміни погашення кредиту були перенесені у встановленому порядку на більш пізній час.

Датою початку кредитування (на відміну від дати укладення договору) вважається дата першого перерахування повної або часткової суми кредиту, визначеної в кредитному договорі.

Відносно термінів погашення кредити поділяються на такі, які можна погасити:

водночас;

у розстрочку;

достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника);

з регресією платежів;

після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу). У залежності від кількості кредиторів кредити бувають:

надані одним банком;

консорціумні, тобто такі, що надаються тимчасовими об'єднаннями банків (банківськими консорціумами).

У залежності від видів забезпечення виконання зобов'язань кредити поділяються на наступні види:

кредити під заставу. У заставу може прийматися майно (нерухомість, транспортні засоби, товари в обороті або переробці, цінні папери тощо) або майнові права. Заставодавцем може виступати як сам позичальник, так і третя особа (майновий поручитель);

кредити за поручництвом, тобто фінанси третьої особи, яка несе перед банком солідарну відповідальність разом з боржником;

кредити під гарантією, тобто фінанси третьої особи, яка несе перед банком субсидіарну відповідальність разом з боржником;

кредити під інше забезпечення (страхування, пеню, штраф тощо), яку застосовуються як додатковий захід забезпечення повернення кредитів та сплати відсотків;

незабезпечені (бланкові кредити).