Банківські операції - Навчальний посібник ( Косова Т.Д., Циганов О.Р.)

Вступ

Останніми роками в Україні динамічно розвивається банківський ринок, поширюються обсяги і асортимент банківських операцій, з'являються нові форми і методи кредитування, угоди із валютою і дорогоцінними металами. Вимоги часу потребують адекватних змін у правовому регулюванні банківських операцій, страхування банківських ризиків. У цих умовах навчальний матеріал із банківської справи, що видається, швидко втрачає актуальність.

Навчальний посібник, який ви тримаєте у руках, відповідає вимогам часу та висвітлює останні події на банківському ринку. Його написання є результатом критичної переробки та узагальнення положень змісту існуючих навчальних посібників з напряму банківської справи, великого масиву джерел банківського права та періодичної літератури.

Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Студентам пропонується до вивчення наступні модулі:

Модуль 1. «Загальна характеристика банківського продукту, пасивні операції та організація грошового обігу».

Модуль 2. «Активні банківські операції»

Модуль 3. «Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та інші послуги комерційних банків».

Структура і зміст навчального посібника відповідає програмі курсу. В ньому системно викладено характеристику і класифікацію банківських операцій. Розкрито зміст пасивних операцій, послуг комерційних банків щодо організації готівкового грошового обігу та безготівкових розрахунків. Викладений матеріал враховує останні зміни у нормативних документах НБУ, які регламентують вказані операції.

Матеріал 1-ої теми забезпечує зв'язок із попередніми (забезпечуючими) дисциплінами «Гроші і кредит», «Основи банківської справи»), його викладено системно з метою комплексної характеристики змісту наступних тем. Новим є матеріал, присвячений стану і перспективам страхування банківських операцій.

У чіткій взаємній ув'язці знаходяться тема 2 «Пасивні операції, їхній склад і структура» та наступні теми «Послуги комерційних банків щодо організації готівкового грошового обігу», «Форми безготівкових розрахунків».

В навчальному посібнику розглянуто зміст активних операцій, охарактеризовано їх види. Особливу увагу приділено інвестиційним операціям банків та операціям на фондовому ринку. Докладно розглянуто операції комерційного банку по видачі і погашенню окремих видів кредиту, новим є матеріал щодо споживчого кредитування і проектного фінансування.

Актуальним є зміст навчального посібника в частині класифікації кредитного портфеля за ступенем ризику, критеріїв прийняття забезпечення за кредитними операціями та розрахунку резервів в умовах розширення форм кредитної діяльності.

Сучасним вимогам відповідає матеріал щодо обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності в частині здійснення міжнародних розрахунків і фінансування експортно-імпортних операцій. В навчальному посібнику знайшло відображення стрімкий розвиток послуг, а саме видачі банківських гарантій і поручительств, трастових, факторингових і форфейтингових послуг, фінансового інжинирінгу, операцій з дорогоцінними металами.

Для кращого сприйняття термінологічного матеріалу студентам запропоновано глосарій. Формуванню практичних навичок здійснення банківських операцій сприятиме ознайомлення студентів із типовими формами первинних банківських документів із функціонування банківських рахунків, безготівкових розрахунків і касових операцій. У додатку наведено також найбільш важливі фрагменти нормативних документів, що регламентують банківські операції.

Для кращого засвоєння матеріалу після кожної теми наведено тестові завдання, які роблять процес вивчення дисципліни активним. Студентам пропонується запитання, на яке є лише одна вірна відповідь.

Рекомендований студентам список літератури містить значний перелік останніх нормативно-правових актів та статей із науково-практичних видань. Ця інформація дозволить студентам поглиблено вивчити найбільш цікаві для них питання.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни!

Модуль 1

«ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ, ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ»