Банківські операції - Навчальний посібник ( Косова Т.Д., Циганов О.Р.)

3.6. здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток

Операції з унесення на рахунки та отримання з рахунків готівкових коштів за допомогою платіжних та інших карток здійснюються згідно з правилами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, а також відповідними нормативно-правовими актами через каси банку або банкомати. Банкомати можуть встановлюватись як на території банку, так і за його межами.

Видача коштів із застосуванням платіжних карток виконується в межах їх залишку на рахунку клієнта чи витратного ліміту або його частки на відповідному картковому рахунку. За договором між клієнтом та банком про надання кредиту видача коштів може виконуватися в межах залишку коштів на рахунку та/або визначеного договором ліміту кредитування.

Після завершення операцій з видачі готівки або внесення її на рахунок клієнту видається відповідно оформлений документ на паперовому носії, який складається за місцем проведення операції та має містити реквізити, визначені відповідними нормативно-правовими актами. Чек банкомата може друкуватися і надаватися держателю платіжної картки за його вимогою.

У разі застосування банкоматів у внутрішньобанківських системах автоматизації касових операцій чек може не видаватися. У цьому разі обов'язково з періодичністю, визначеною в договорі між клієнтом і банком, клієнту надається виписка за операціями, здійсненими через банкомат.

Облік прибуткових та видаткових операцій, здійснених із застосуванням платіжних карток через касу банку, формування облікових документів та передавання інформації для відображення операцій на відповідних рахунках здійснюється засобами САБ.

У разі виконання касових операцій можуть застосовуватися САБ, що функціонують автономно. Інформація про здійснені в цих системах операції передається каналами зв'язку або через проміжні носії інформації.

Усі операції, що виконуються через касу банку, мають фіксуватися в протоколі (звіті) роботи САБ у формі, що не допускає зміни його змісту.

У разі виявлення сумнівних щодо справжності банкнот (монет) під час приймання, видачі, оброблення грошових знаків національної та банкнот іноземної валюти банк має вилучити їх з оформленням довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження у трьох примірниках.

Банкам категорично забороняється повертати або тимчасово передавати клієнтам виявлені в них сумнівні щодо справжності банкноти (монети) національної та іноземної валюти. У разі виявлення в одного клієнта двох або більше таких банкнот (монет) банк має терміново по телефону та не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це правоохоронний орган за місцезнаходженням банку.

Подпись:

Тести до матеріалу теми 3

Що не є вірною ознакою готівкових розрахунків підприємців:

розрахунки здійснюються через касу за рахунок готівкової виручки;

Б) розрахунки здійснюються за рахунок коштів, одержаних із банків;

гранична сума готівкового розрахунку не лімітується;

Г) гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами встановлюється відповідною постановою Правління Національного банку України.

Обмеження на граничну суму готівкових розрахунків поширюються на:

A)        розрахунки підприємств (підприємців) з фізичними осо- бами;

Б) розрахунки підприємств (підприємців) з бюджетами та державними цільовими фондами;

B)        розрахунки підприємств (підприємців) за спожитий газ; Г) добровільні пожертвування та благодійну допомогу.

Оберіть вірну відповідь — ліміт каси...:

не встановлюється;

Б) встановляється підприємствам;

встановлюється банкам;

Г) встановляється підприємцям.

Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом:

трьох робочих днів, не включаючи день одержання готівки в банку;

Б) двох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку;

трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку;

Г) двох робочих днів, не включаючи день одержання готівки в банку.

Під час здійснення касових операцій банки повинні проводити ідентифікацію клієнтів, які здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує:

15 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті; Б) 5000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті;

50 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті; Г) 10 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

До касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, не належать:

заява на переказ готівки; Б) інкасове розпорядження;

грошовий чек;

Г) прибутково-видатковий касовий ордер.

Грошові чеки дійсні протягом:

15 календарних днів з дня їх виписки, враховуючи день виписки;

Б) 10 календарних днів з дня їх виписки, враховуючи день виписки;

10 календарних днів з дня їх виписки, не враховуючи день виписки;

Г) 15 календарних днів з дня їх виписки, не враховуючи день виписки.

Виконані протягом операційного часу касові операції відображаються в бухгалтерському обліку:

в цей самий день;

Б) не пізніше наступного операційного дня;

в кінці тижня;

Г) наприкінці місяця.

Виконані протягом позаопераційного часу касові операції відображаються в бухгалтерському обліку:

в цей самий день;

Б) не пізніше наступного операційного дня;

в кінці тижня;

Г) наприкінці місяця.

За прибутковим касовим ордером здійснюється приймання готівки через каси банків:

від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки;

Б) від фізичних осіб — на поточні, вкладні (депозитні) рахунки;

від юридичних та фізичних осіб — на рахунки інших юридичних або фізичних осіб;

Г) від працівників та клієнтів банку за внутрішньобанківськи-ми операціями.

Приймання готівки іноземної валюти від клієнтів за заявою на переказ готівки не можна здійснити:

від юридичних осіб-резидентів та представництв-нерези-дентів — для зарахування на власні поточні рахунки;

Б) від уповноваженого представника нерезидента — суб'єкта підприємницької діяльності — для зарахування на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий цим банком резиденту — суб'єкту підприємницької діяльності;

від працівників уповноваженого банку за внутрішньобан-ківськими операціями.

Г) від фізичних осіб — на поточні, вкладні (депозитні) рахунки та переказу без відкриття рахунку;

За заявою на видачу готівки з каси банку готівка національна валюта видається:

юридичним особам, їх відокремленим підрозділам; Б) підприємцям;

фізичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахунків; Г) працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями.

Видачу готівки іноземної валюти за заявою на видачу готівки не можна здійснити:

юридичним особам, їх відокремленим підрозділам на цілі, передбачені нормативно-правовими актами;

Б) підприємцям з їх поточних рахунків на цілі, передбачені нормативно-правовими актами;

фізичним особам з їх вкладних (депозитних) рахунків;

Г) працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями.

100 (сто) банкнот одного номіналу, які упаковані відповідною бандероллю, мають назву:

пачка банкнот; Б) корінець банкнот;

блок банкнот;

Г) мішечок банкнот.

До розмінних монет не відносять монети номіналом:

номіналом 1 копійка; Б) номіналом 10 копійок;

номіналом 1 грн;

Г) номіналом 50 копійок.

Обіговими монетами називаються монети:

номіналом 1,2,5 копійок;

Б) номіналом 10, 25, 50 копійок;

номіналом 1 грн; Г) номіналом 2 грн.

Приміщення банку (філії, відділення), у яких здійснюються касові операції, називається:

касовим вузлом; Б) активною касою;

операційною касою; Г) грошовим сховищем.

18.       1000 банкнот одного номіналу, що складаються із 10 корінців банкнот по 100 банкнот, назвиються:

пачка банкнот;

Б) блок корінців банкнот;

блок банкнот;

Г) мішечок банкнот.

Тема^4