Банківські операції - Навчальний посібник ( Косова Т.Д., Циганов О.Р.)

4.7. розрахунки за допомогою акредитивів

Розрахунки за допомогою акредитивів — поширена форма розрахунків у країнах із ринковою економікою. Застосовується вона переважно в іногородніх розрахунках за товари і послуги, коли постачальник хоче забезпечити собі гарантію оплати, а також у міжнародних розрахунках. Зараз розрахунки акредитивами одержали поширення й в Україні.

Акредитив — це форма розрахунків, коли банк-емітент за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов'язаний:

виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи, зроблені послуги;

надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснювати цей платіж.

Кожний акредитив призначається для розрахунків тільки з одним бенефіціаром і його не можна переадресовувати.

Для відкриття акредитива підприємство подає банку-емітенту заяву, де повинно зазначено:

назву заявника і бенефіціара їхні ідентифікаційні коди за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

назву банку-емітенту і банку, що виконує акредитив;

вид акредитива;

термін дії акредитива (число і місяць закриття акредитива у вико-нуючому банку);

суму акредитива;

дату і номер договору (угоди), яким передбачається відкриття акредитива;

умови акредитива (види оплачуваних товарів, розрахункові документи, порядок оплати цих документів — з акцептом уповноваженого платника або без акцепту тощо).

Зазначені реквізити є обов'язковими й у випадку відсутності одного з них акредитив не відкривається. При позитивному рішенні про відкриття акредитива банк-емітент бронює засоби або надає гарантію платежу, відкрив для цього рахунок Акредитиви у себе або в банку постачальника.

Повідомлення банку-емітента про відкриття акредитива і зміни до нього можуть бути спрямовані у виконуючий банк у вигляді телетрансмісійного повідомлення: електронною поштою, телексом, телетайпом, телеграфом або іншими лініями зв'язку, а також у вигляді заяви про відкриття акредитива, присланого спецзв'язком. Схема розрахунків акредитивами подана на рис. 4.4.

Постачальник-продавець

5

Покупець-платник

Рис. 4.4. Схема акредитивної форми розрахунків

Банки повинні здійснювати контроль за терміном дії акредитивів.

Виконуючий (авізуючий) банк про відкриття та умови акредитива повідомляє бенефіціара (авізує акредитив) протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення від банку-емітента (авізуючого банку).

У всіх акредитивах обов'язково має передбачатися дата закінчення строку і місце подання документів для платежу. Дата, яку зазначено в заяві, є останнім днем для подання бенефіціаром до оплати реєстру документів за акредитивом та документів, передбачених умовами акредитива. Банки мають здійснювати контроль за строком дії акредитива, який зазначений у заяві.

У день закінчення строку дії акредитива, кошти за яким заброньовані у виконуючому банку, останній в кінці операційного дня списує кошти з аналітичного рахунку «Розрахунки за акредитивами» та перераховує в банк-емітент на рахунок, з якого вони надійшли.

Банк-емітент зараховує одержані кошти на рахунок заявника акредитива та списує потрібну суму з відповідного позабалансового рахунку, що призначений для обліку акредитивів.

Про закриття непокритого акредитива у зв'язку із закінченням строку його дії виконуючий банк надсилає повідомлення банку-емітенту електронною поштою або іншими засобами зв'язку, що передбачені договором між банками, та списує суму акредитива з відповідного позабалансового рахунку, що призначений для обліку акредитивів.

Після отримання повідомлення про закриття акредитива банк-емітент списує потрібну суму з відповідного позабалансового рахунку, що призначений для обліку акредитивів.

Акредитив, кошти за яким заброньовані в банку-емітенті, закривається ним після закінчення строку, зазначеного в акредитиві, з урахуванням нормативного строку проходження документів спецзв'язком від виконуючого банку до банку-емітента або після отримання від виконуючого банку підтвердження про невиконання акредитива.

У кінці операційного дня банк-емітент перераховує кошти з аналітичного рахунку «Розрахунки за акредитивами» на рахунок заявника акредитива і надсилає повідомлення виконуючому банку для їх списання з відповідного позабалансового рахунку, що призначений для обліку акредитивів.

Анульований банком-емітентом відкличний акредитив закривається в день надходження повідомлення про його анулювання.