Банківські операції - Навчальний посібник ( Косова Т.Д., Циганов О.Р.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Загальна характеристика банкІвських операцІй І послуг 1.1. поняття банківського продукту та ознаки його класифікації
Читать: 1.3. загальна характеристика нетрадиційних банківських послуг
Читать: 1.4. правове регулювання банківських операцій в україні
Читать: 1.5. страхування банківських операцій
Читать: ПасивнІ операцІЇ банкІв, ЇхнІй склад І структура 2.1. економічний зміст та форми пасивних операцій
Читать: 2.2. сутність, структура, функції власного капіталу банку
Читать: 2.3. операції щодо залучення банківських ресурсів
Читать: 2.4. види та порядок вІдкриття банківських рахунків
Читать: 2.5. формування недепозитних джерел
Читать: Послуги комерцІйних банкІв щодо органІзацІЇ готІвкового грошового обІгу 3.1. роль банків в організації готівкового обігу
Читать: 3.2. сутність касових операцій комерційних банків
Читать: 3.3. загальні вимоги до оформлення касових документів
Читать: 3.4. приймання банком готівки
Читать: 3.5. порядок видачі готівки з каси банку
Читать: 3.6. здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток
Читать: Форми безготІвкових розрахункІв
Читать: 4.1. сутність та принципи безготівкових розрахунків
Читать: 4.2. загальні правила документообігу
Читать: 4.3. розрахунки платіжним дорученням
Читать: 4.4. розрахунки платіжними вимогами-дорученнями
Читать: 4.5. примусове списання коштів на підставі виконавчих документів, що видані судами
Читать: 4.6. розрахунки чеками
Читать: 4.7. розрахунки за допомогою акредитивів
Читать: 4.8. розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування
Читать: 4.9. розрахунки з використанням векселів
Читать: ЕкономІчний змІст активних операцІй банку та Їх класифІкацІя 5.1. види активних операцій
Читать: 5.2. класифікація активних операцій
Читать: 5.3. ІнвестицІйнІ операцІЇ банкІв
Читать: 5.4. операції комерційних банків на фондовому ринку
Читать: ОрганІзацІя банкІвського кредитування 6.1. класифікація банківських кредитів
Читать: 6.2. етапи кредитування
Читать: 6.3. оцінка кредитоспроможності юридичної особи
Читать: 6.4. оцінка кредитоспроможності фізичної особи
Читать: 6.5. визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. класифікація кредитного портфеля
Читать: 6.6. критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів
Читать: 6.7. порядок розрахунку резерву під кредитні ризики
Читать: 7.2. довірчий кредит
Читать: 7.3. вексельний кредит
Читать: 7.4. споживчий кредит
Читать: 7.5. Іпотечний кредит
Читать: 7.6. довгострокові кредити на фінансування капітальних вкладень
Читать: 7.7. кредит-оренда
Читать: 7.8. консорціумне кредитування
Читать: 7.9. проектне фінансування
Читать: Обслуговування банками зовнІшньоекономІчноЇ дІяльностІ 8.1. банківські рахунки в іноземній валюті
Читать: 8.2. купівля-продаж іноземної валюти
Читать: 8.3. міжнародні розрахунки
Читать: 8.4. фінансування експортно-імпортних операцій
Читать: Послуги комерцІйних банкІв 9.1. банківські гарантії та поручительства
Читать: 9.2. посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги
Читать: 9.3. трастові послуги
Читать: 9.4. факторинг та форфейтинг
Читать: 9.5. операції з дорогоцінними металами
Читать: 9.6. операції з векселями
Читать: 9.7. фінансовий інжинирінг
Читать: Глосарій
Читать: Список рекомендованої літератури
Читать: Додатки додаток а
Читать: Додаток б
Читать: Додаток д