Міжнародні інформаційні системи - Навчальний посібник

2.3. розвиток глобальної інформаційної інфраструктури

Глобальна інформаційна інфраструктура (ГІІ) являє собою комплексне рішення по розвитку індустрії телекомунікаційних і інформаційних послуг нового покоління в світовому масштабі. ГІІ можна розглядати у вигляді композиції (перехрестя) ряду базових технологій, інтегрування яких в рамках концепції ГІІ обіцяє якісні зміни умов діяльності та життя людини. Пакет базових технологій ГІІ включає наступні види індустрій:

комп'ютерну;

телекомунікаційну;

побутових електронних приладів (consumer electronics); інформаційних додатків або сервісів, званих також індустрією змістовних сервісів або додатку (content or application industry).

При цьому важливою особливістю комбінацій базових технологій, що задовольняють вимогам концепції ГІІ, є їх узгодженість, цілісність і закінченість, в тому значенні, що дані комбінації технологій визначають закінчені сценарії надання послуг (сервісу) кінцевому користувачеві.

У даний час сформована могутня міжнародна кооперація з розробки стандартів ГІІ та принципів створення технологій ГІІ. Розроблена широка програма робіт по стандартизації ГІІ, що включає декілька десятків високо пріоритетних проектів, виконання яких здійснюється швидкими темпами. Загальна стратегія практичного втілення ГІІ в життя передбачає еволюційний шлях розвитку, тобто побудова ГІІ на основі вже існуючих систем і технологій за допомогою їх послідовної модернізації та інтеграції на базі нових принципів і стандартів. Зокрема, потенційними сервісами ГІІ можуть служити послуги сучасної телефонії, послуги передачі даних і сервіси додатків мережі Internet.

Визначення ГІІ. Під Глобальною інформаційною інфраструктурою або ГІІ потрібно розуміти глобальне інтегроване середовище телекомунікаційних і інформаційних сервісів (послуг), що характеризуються:

"безперервної" в просторі та у часі фізичною доступністю сервісів ГІІ, тобто можливістю доступу до ГІІ в будь-який момент часу і в будь-якій точці географічного простору;

технічною простотою доступу до ГІІ, що реалізовується за допомогою використання спеціалізованих інформаційних пристроїв (приладів, терміналів) вводу/виводу нового покоління (information appliances - IA);

загальною доступністю сервісів ГІІ, передусім по вартості послуг, що дозволяє потенційно кожній людині за прийнятну плату мати необхідний доступ до інформаційних і телекомунікаційний сервісів ГІІ;

гарантованістю забезпечення необхідної якості обслуговування та захисту інформації при використанні послуг ГІІ;

широким асортиментом вибору прикладних послуг, що надаються, та охоплюють різні види інформації: аудіо, відео, графічну, динамічну графіку, дані, документи гіпермультимедіа;

функціонуванням на основі досягнення широкої міжнародної згоди за загальними принципами управління доступом до ресурсів ГІІ, заснованого на безшовному з'єднанні взаємопов'язаних, інтероперабельних комунікаційних мереж, комп'ютерного обладнання, інформаційних баз і інформаційних терміналів.

Для опису та аналізу властивостей ГІІ застосовується деякий набір моделей, за допомогою яких об'єкт дослідження розглядається з різних точок зору. Розглянемо деякі модельні уявлення ГІІ.

Моделі ГІІ. ГІІ являє собою надзвичайно складну комплексну технологію. Фахівці, що займаються цією проблемою, прийшли до висновку, що для специфікації технологій ГІІ, не представляється можливим обійтися деякою єдиною еталонною моделлю. Тому для цілей специфікацій властивостей, послуг, принципів функціонування, організаційної структури і інших аспектів ГІІ, використовується цілий набір різного роду моделей. Розглянемо деякі з них.

Найбільш загальною моделлю призначеного для користувача бачення ГІІ служить її представлення у вигляді середовища, яке наповнює життєвий простір, що реалізовує наступні основні функції:

акумулювання і інтеграцію різноманітних інформаційних, комунікаційних, проблемно-орієнтованих послуг, включаючи, зокрема, такі прикладні сервіси як, наприклад, електронна пошта, відеоконференції, телемаркетинг, телемедицина, дистанційна освіта і т.п.;

забезпечення гарантованого персонального доступу до сервісів і ресурсів ГІІ незалежне від часу і місця знаходження споживача за допомогою застосування інтелектуальних інформаційних приладів, якими можуть використовуватися різні термінали, пристрої вводу/виводу даних, комунікаційні прилади, обладнання по обробці інформації, а також їх комбінації;

всі організаційно-технологічні аспекти, необхідні для підтримки функціонування ГІІ.

При цьому компонентами мережевої інфраструктури ГІІ можуть бути різні типи сучасних мережевих технологій, інтегрованих в єдине всеосяжне телекомунікаційне середовище (наприклад, мережевими компонентами ГІІ можуть бути системи вузькосмужного і широкосмужного ISDN (N-ISDN, B-ISDN), мережі пакетної комутації (PSDN), мережі кабельного телебачення (CATV), сучасні локальні мережеві технології (LAN) та інше).

Для більш детального опису ГІІ застосовується підхід функціональної декомпозиції (в противагу фізичному уявленню), за допомогою якого визначається функціональна структура ГІІ (Functional structure of the ГІІ), що складається з наступних функціональних рівнів:

мережевої інфраструктури (Network infrastructure) - самого нижнього рівня;

програмного забезпечення середнього рівня (Middleware);

рівня додатків (Application).

Мережева інфраструктура надає надійний сервіс для транспортування різних видів інформації, включаючи: дані, текст, факсимільні повідомлення, аудіо- і відео-інформацію, документи гіпермультимедіа, графічні образи, різні інформаційні контейнери. Вона будується з різноманітних типів мереж, за допомогою яких реалізовується доступ користувачів до ресурсів ГІІ. Мережі, інтегровані в інфраструктуру ГІІ, можуть мати свою власну більш детальну структуризацію. Мережева інфраструктура ГІІ охоплює також мережі кінцевих споживачів, так звані, домашні мережі користувача(customer premises network).

Середній рівень включає функції, що реалізовують універсальні сервіси, які використовуються багатьма додатками. До числа характерних функцій Middleware відносяться засоби забезпечення захисту інформації, служба довідника, служба імен, сервіси управління даними, облік вартості обслуговування (біллінг) і т.п.

Рівень додатків охоплює широкий спектр мережевих і інформаційних проблемно-орієнтованих послуг (сервісів), надання яких кінцевому користувачеві складає основне призначення ГІІ. Раніше згадувалися приклади таких сервісів. Ще раз відмітимо найбільш широко відомі з них, а саме: електронну пошту, телефонний сервіс, відеоконференції, телемаркетинг, телемедицину, інтерактивну передачу мови і відеоданих, оперативний пошук розподілених документів гіпермультимедіа.

Наступним кроком розкриття функціональної структури ГІІ є опис композицій груп однорідних функцій. У звіті R60 представлені три такі моделі, звані моделями функціонального групування (Functional groupings). Перша модель включає чотири групи функцій, впорядкованих по рівнях абстракції:

1. Мережевий рівень (Network Level) - найнижчий:

включає мережі комутації, транспортні мережі, мережі користувача;

забезпечує сервіс транспортування інформації між кінцевими системами;

забезпечує підтримку мережевого управління.

2. Рівень організації роботи мережевої інфраструктури (Networking Level):

моделює логічні мережі, включаючи відповідні засоби адміністративного управління роботою мереж, кошти управління з'єднаннями і сервісами;

включає засоби комплексування і організації спільної роботи різнотипних мережевих технологій;

забезпечує різні функції для управління роботою нижче лежачого мережевого рівня.

3. Рівень сервісу (Service Level):

реалізовує функції обробки, зберігання і розподілу інформації;

надає функції виклику додатків і управління ними;

здійснює підтримку мультимедіа технологій;

надає розвинені телекомунікаційний сервіси як для бізнес-додатків, так і для кінцевих користувачів.

4. Рівень додатків (Application Level)

містить весь спектр ГІІ прикладних послуг, що надаються.

Наступний рівень деталізації опису властивостей ГІІ займають так звані функціональні (Functional) моделі. Такі моделі визначає склад функціонально-орієнтованих систем (елементів ГІІ), що входять до складу мережевої інфраструктури, і стекову архітектуру функціональних модулів, що реалізовуються цими системами.

Прикладами типів елементів ГІІ можуть служити:

кінцеве обладнання користувачів (End User Equipment - EUE), як, наприклад, інформаційні прилади (Information Applainces - IA);

мережі доступу до ядра мережевої інфраструктури ГІІ (Access Network);

мережі ядра інфраструктури ГІІ (Core Network);

(домашні)мережі користувача(Customer Premises Network);

сервери додатків (Application Server);

сервери брокерських послуг (Brokerage Server) тощо.

Стекові структури функціональних модулів залежать від типу систем, на яких вони реалізовуються. Так, наприклад, для кінцевої системи такий стек складається з наступних п'яти рівнів модулів:

транспортного (transport), що забезпечує базовий сервіс транспортування даних;

управління транспортом (transport control), що реалізовує розширені функції мережевого управління, наприклад, управління віртуальними мережами;

навігація (navigation), що забезпечує функціональність, пов'язану з пошуком і переміщенням інформації в мережі по запитам користувачів;

форматування інформації, призначеного для реконфігурації даних при використанні багатьох форматів представлення даних, а також забезпечення виведення інформації в термінах культурних елементів кінцевого користувача;

власне додатків (Application).

Для мережевих елементів інфраструктури ГІІ стек включає тільки два модулі самих нижніх рівнів.

Представлений вище аналіз основ концепції Глобальної інформаційної інфраструктури дозволяє зробити наступні висновки:

1. Розробка концепції і технологій Глобальної інформаційної інфраструктури відноситься до числа найбільш широкомасштабний проектів, що реалізовуються світовою спільнотою і покликані якісно змінити умови життя і діяльність людини.

2. Розробка концепції і технологій Глобальної інформаційної інфраструктури здійснюється на принципах концепції відкритих систем. Зокрема, основні властивості відкритих систем, а саме: інтероперабельність, переносимість, масштабованість, є найважливішими властивостями технологій ГІІ.

3. Розробка концепції і технологій Глобальної інформаційної інфраструктури відкриває новий етап в розвитку стандартизації інформаційних технологій, що характеризується розробкою стандартів для комплексів технологій різних видів індустрій, що інтегруються в сценарії надання послуг високого рівня їх кінцевому споживачеві.