Міжнародні інформаційні системи - Навчальний посібник

2.2. Індустрія інформатики

Розробивши комп'ютер і надавши йому властивість оперувати інформацією, людство одержало чудову можливість підсилити свої інтелектуальні спроможності. У людини з'явився помічник в області обробки інформації. Він змінив традиційні інформаційні технології, на його основі з'явилися нові. Виникла інформаційна індустрія.

Перше, що необхідно було зробити, це звільнити людину від багатьох рутинних неінтелектуальних операцій, пов'язаних з інформацією. Ще Адам Сміт писав: “Людина цілком забуває про використання свого інтелекту і стає дурною і неуком, наскільки дозволяє йому людська природа”. Сучасні інформаційні технології спрямовані на те, щоб звільнити людину від “дурної” роботи. Очевидно, незабаром настане час, коли людина в основному буде звільнена від операцій збору, збереження та обробки інформації.

Предмет і завдання інформатики. Термін “інформатика” з'явився у вжитку в середині шістдесятих років для позначення області автоматичної переробки інформації в усіх сферах людської діяльності. Складається з двох слів: інформатика = інформація + кібернетика. Визначення інформатики як сучасної наукової дисципліни повинно відбивати загальнонауковий характер розглянутого вище поняття інформації. У той же час, предмет інформатики повинний містити в собі як питання одержання, переробки, зберігання інформації, так і її поширення, що дозволило б враховувати в інформатиці численні важливі прикладні аспекти. Вказаним вимогам найбільше відповідає визначення інформатики, дане у філософському словнику, і близько до нього те, що запропоноване академіком А.П.Єршовим.

Під інформатикою розуміється система знань про виробництво, переробку, зберігання і поширення усіх видів інформації в суспільстві, природі та технічних пристроях.

Відповідно до даного визначення в інформатиці можна виділити три головні частини: перша частина - фундаментальні знання про інформацію; друга частина - прикладні знання про виникнення, поширення і використання інформації в різноманітних областях людської практики; третя частина - знання про технічні засоби одержання, переробки, збереження та передачі інформації.

До головних завдань інформатики відноситься вивчення особливостей інформаційних процесів, тобто процеси збору, збереження, обробки, видачі і доведення до користувачів інформації як такої; дослідження закономірностей впливу інформаційних процесів на характер соціального розвитку суспільства; а також формування і реалізація різноманітних способів керування цими процесами.

Інформаційні моделі процесів уже давно успішно застосовуються в природознавстві, а зараз починають знаходити широке застосування і у сфері дослідження живого - психології, соціології і т.д. По ступені абстракції інформатика знаходиться на рівні філософії, математики, фізики і так само, як і вони, обслуговує інші науки, забезпечуючи їх методами досліджень.

Інформатика має також яскраво виражені прикладні аспекти, що пов'язані, наприклад, із розробкою та експлуатацією автоматизованих інформаційних систем (АІС). Основу АІС складає сучасна комп'ютерна техніка.

Широке використання комп'ютерів для створення, збору, переробки, збереження і використання різноманітної інформації, для керування виробництвом, економікою, соціальними процесами привело до виникнення нової інформаційної технології і добре розвинутої індустрії переробки інформації.

Нова інформаційна технологія являє собою сукупність засобів і методів автоматизації інформаційних процесів, заснованих на використанні сучасної електронно-обчислювальної техніки та засобів зв'язку. Широко застосовувана в даний час в усіх розвинутих країнах ця технологія робить суттєвий вплив на утримання та динаміку соціальних і економічних процесів.

Індустрія переробки інформації являє собою складний комплекс, що включає не тільки обчислювальну техніку, але і математичне забезпечення, засоби зв'язку та обчислювальні мережі, систему забезпечення технічної експлуатації обчислювальної техніки, а також засоби автоматизації конторських робіт.

Впровадження нової інформаційної технології в соціальну практику ставить перед інформатикою завдання створення нових людино-машинних систем. Тут інформатика уже виступає як наука, що вивчає взаємодію ЕОМ із конкретною людиною, із конкретним середовищем. Без вирішення цієї задачі обчислювальна техніка може виявитися чужорідним тілом у живому механізмі соціального керування, а інформаційна технологія - неефективною.

3адачі, що постають перед інформатикою, обумовили інтенсивний розвиток відповідних напрямків досліджень або розділів. До їхнього числа варто віднести:

моделювання і теорію процесів обробки інформації;

алгоритмізацію, програмування та організацію обробки інформації на засобах обчислювальної техніки;

обчислювальний експеримент;

дослідження процесів поширення інформації в соціальних середовищах;

створення системи штучного інтелекту, включаючи електронні синтезатори та аналізатори мови, експертні системи, пристрої розпізнавання образів і т.д.;

технічні засоби створення, збереження, передачі та обробки інформації.

Кожний із цих розділів тісно пов'язаний з іншими науковими дисциплінами, тому досягнення в певних областях викликають відповідний процес у розвитку інформатики і навпаки.

Взаємозв'язок інформатики з іншими дисциплінами. Розкриваючи методологію і формуючи методи створення інформаційного забезпечення, інформатика базується на цілому ряді фундаментальних і прикладних наукових дисциплін. Їх знання використовуються при описі, аналізі, моделюванні, створенні та удосконаленні інформаційно-переробних технологій.

Так, при дослідженні фундаментальних проблем, пов'язаних із розвитком інформаційних процесів у суспільстві, інформатика активно взаємодіє з філософією, соціологією, теоретичною кібернетикою (мал.7). При побудові інформаційних систем інформатика використовує знання, по-перше, дисциплін, що розкривають предметні області, такі як соціологія, політична економія, конкретна економіка та інше; по-друге, дисциплін, що забезпечують практичну реалізацію інформаційно-переробних технологій, наприклад, теорія інформації, математична лінгвістика. У частині розвитку технічних засобів перетворення, збереження і передачі різноманітних даних інформатика тісно пов'язана з електронікою, математикою, технічною кібернетикою, ергономікою (наукою, що вивчає взаємодію людей та машин).

Мал. 7. Взаємозв’язок інформатики з іншими науковими дисциплинами