Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах - Збірник (Клочко А.М.)

Стан організації та тактики запобігання злочинам підрозділами карного розшуку в курортній місцевості ар крим

У правовій державі проблема боротьби зі злочинністю, захисту прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань є актуальною завжди. Але особливої гостроти вона набуває тоді, коли суспільство перебуває в умовах тривалої кризи всіх сторін життєдіяльності, в умовах загострення кримінальної ситуації, насамперед у курортній місцевості АР Крим.

Пошук резервів нарощування ефективності боротьби зі злочинністю багато в чому залежить від диференціації та конкретизації системи заходів боротьби з нею з урахуванням соціальної і кримінологічної обстановки, в тому числі щодо особливостей стану й тенденцій окремих видів злочинів, їх детермінантів у курортній місцевості АР Крим.

На сучасному етапі розвитку суспільства існує недооцінка регіонального рівня організації та здійснення боротьби зі злочинністю, а також неврахування специфіки конкретної території, що є типовими недоліками теорії й практики боротьби зі злочинністю. З іншого боку, існує гостра проблема оновлення, вдосконалення, змін, розширення законодавчої бази боротьби зі злочинністю та профілактики злочинів, необхідність локалізації негативних її тенденцій, нейтралізації й усунення причин та умов скоєння злочинів у курортній місцевості АР Крим, а також перекриття каналів, джерел, можливостей їх продукування.

Згідно зі статистичними даними кількість заяв та повідомлень про злочини, які надійшли до ОВС АР Крим за 2006 рік становить 107323, з них у «високий сезон» (з травня по вересень) 56016. У 2007 році зареєстровано 107508 повідомлень про злочин, з них у «високий сезон» 59222 [1, с.8,12].

Усе це викликає необхідність удосконалення діяльності правоохоронних органів у курортній місцевості АР Крим, спеціально утворених для протидії злочинності. Важливим напрямом у їх роботі є охорона громадського порядку та боротьба з окремими видами злочинів.

Курортній місцевості АР Крим притаманний однобічний економічний розвиток. Це виявляється в обмеженості матеріально-технічної бази, робота якої головним чином спрямована на вирішення основного завдання курортної місцевості – обслуговування громадян, котрі приїздять на відпочинок та лікування, що у свою чергу обумовлює нерівний розподіл трудових ресурсів по галузях народного господарства: у сфері обслуговування задіяно приблизно 60-70\% працездатного населення регіону. Порівняно з іншими регіонами та населеними пунктами АР Крим тут набагато більше розвинутий торгівельний бізнес, причому в у «високий» курортний сезон у зв’язку з появою та відкриттям нових торгівельних місць простежується чітка тенденція до нестачі місцевих трудових ресурсів для задоволення його потреб, адже кількість лотків, магазинів та майданчиків у цей період значно зростає. Слід також відзначити, що промислові, переробні, будівельні, виробничі підприємства, об’єкти сільського господарства, які розміщені на території курортної місцевості АР Крим повністю орієнтовані на забезпечення потреб відпочиваючих та місцевого населення.

Поряд з цим криміногенний вплив цих факторів на сьогодні є незначним, оскільки відбуваються інтенсивні процеси старіння населення (найбільш криміногенні категорії – молодь і чоловіки – покидають регіони), що, безперечно гальмує криміногенні процеси. Адже інтенсивність злочинності у старших вікових групах у 5-10 разів нижча за її інтенсивність серед молоді та працеспроможного населення. Таким чином, можна стверджувати, що криміногенний вплив пом’якшується виникненням надлишкової робочої сили, а також такими факторами: а) зростання поліфункціональності економіки у курортній місцевості АР Крим; б) зниження частки заробітної плати та зростання приробітків у структурі доходів населення.

Сприятливі природнокліматичні умови в курортній місцевості АР Крим притягує сюди на відпочинок та лікування багато людей, кількість яких у «високий» курортний сезон в декілька разів перевищує кількість місцевого населення. У цілому по курортних регіонах щільність населення в курортний сезон зростає приблизно у три рази й досягає максимуму в серпні. Усе це призводить до того, що крива злочинів та правопорушень у грудні, січні та лютому знаходиться у найнижчих точках, потім протягом березня і квітня повільно зростає, у травні, червні та липні зростає відчутно, протягом серпня-вересня знаходиться на найвищому рівні, в жовтні та листопаді – помітно спадає. При цьому, якщо в лютому злочини, що скоюються у громадських місцях, становлять приблизно чверть від зареєстрованих за місяць, то в серпні-вересні – приблизно дві третини [1, с.2].

Наявність чітко простежуваної сезонної міграції населення в курортній місцевості АР Крим породжує ряд специфічних проблем в організації діяльності нижчих структур органів внутрішніх справ: потреба в підвищенні кількості особового складу в «високий» курортний сезон, вирішення питання про зайнятість «зайвого» особового складу в «мертвий» сезон, визначення пріоритетних напрямків боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку протягом курортного сезону та після його закінчення, вдосконалення структурної побудови міських та районних відділів внутрішніх справ відповідно до вимог курортного сезону.

Зазначені негативні соціально-психологічні фактори безпосередньо впливають на місцеве населення, породжуючи в окремих його представників особливе сприйняття життя на курорті як всеосяжного свята відпочинку та розваг [7 с. 185].

Підтвердженням цього є також той факт, що мотивом скоєння кожного другого з трьох злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном, що були скоєні на території курортній місцевості АР Крим, було прагнення отримати гроші для відвідування розважальних закладів і подібних місць.

З іншого боку, більш широкі можливості, у порівнянні з іншими містами та регіонами, для реалізації злочинних намірів притягують сюди і злочинний елемент: злочинців-»гастролерів», шахраїв усіх спеціалізацій і кваліфікацій, сутенерів і проституток, наркоділків тощо не лише вітчизняних, але й з різних куточків колишнього СРСР.

Усе це вимагає встановлення більш тісних взаємозв’язків з органами внутрішніх справ інших регіонів, іншими правоохоронними відомствами, а також вимагає реанімації налагоджених раніше та втрачених останнім часом ділових контактів із правоохоронними структурами інших країн, що виступають своєрідними «постачальниками» злочинного елементу.

Стосовно іноземних громадян також існують проблеми. Поряд із необхідністю іноді в декілька разів підвищити оперативність вжиття необхідних заходів для розкриття злочину, збору необхідної оперативної та отримання процесуальної інформації, встановлення та затримання винної особи, документації її протиправних дій і т.ін., що продиктовано короткочасністю їх перебування в АР Крим, і в межах України, потребують уваги й такі аспекти цієї проблеми, як політичний та створення позитивного іміджу країни. Ці обставини посідають одне з провідних місць серед об’єктивних чинників, що впливають на особливості організації функціонування органів внутрішніх справ АР Крим, коли традиційні й перевірені форми співпраці міліції та населення виявляються малоефективними й вимагають іншого підходу або творчого застосування.

Ще одним фактором, який відчутно впливає на протидію злочинності з боку органів внутрішніх справ у курортній місцевості АР Крим, є розташування поруч з державним кордоном України та зонами виникнення локальних конфліктів на території сусідньої країни Росії. Це, безперечно, ускладнює оперативну обстановку з позицій необхідності організації роботи щодо попередження та припинення порушень державного кордону України, використання її території для налагодження транзитних каналів постачання наркотичної сировини, зброї, а останнім часом і «живого» товару, агітації та вербування нових членів до складу незаконних воєнізованих бандитських або терористичних формувань тощо.

Такими є особливості середовища функціонування органів внутрішніх справ у курортній місцевості АР Крим, що, комбінуючись у вільному порядку, виступають як фактори, котрі визначають тактику охорони громадського порядку, методи боротьби зі злочинністю та параметри організації структури органів внутрішніх справ на місцях. Тому врахування стану середовища функціонування є для цих органів обов’язковою передумовою ефективного впливу на злочинність і запорукою ефективного управління системою цих органів. На це звернув увагу Г.О.Туманов: «Найефективніше функціонує та керується саме той орган внутрішніх справ, який має більш широкий і ефективний зв’язок із зовнішнім середовищем та активно впливає на нього» [5, с.85].

Вивчення досвіду роботи органів внутрішніх справ свідчить про те, що розв’язання завдань охорони громадського порядку у курортній місцевості АР Крим може бути забезпечене лише шляхом застосування різних організаційних форм, правильного та вмілого використання можливостей міліції та громадськості у різні пори року [4, 247-248].

Статистичні дані свідчать, що за допомогою громадськості в Україні розкривається кожний десятий злочин, затримується кожний четвертий правопорушник [2, с. 13].

Головною особливістю громадських формувань є профілактична, попереджувальна направленість їх роботи. Подальший стан ефективності громадських формувань у боротьбі із правопорушеннями в курортній місцевості АР Крим значною мірою залежить від органів державної влади та місцевого самоврядування [3, с. 145].

Також існує наявність прогалин у сфері криміналістичної методики, відставання розроблення науково-методичних рекомендацій від сьогоденних потреб судово-слідчої практики, що суттєво знижує коефіцієнт корисності розслідування злочинів [6, с. 3].

Отже, формування нових і вдосконалення існуючих криміналістичних методик розслідування окремих видів злочинів мають здійснюватися на підставі аналізу потреб судово-слідчої практики, міжнародного досвіту, прогностичного бачення ймовірних шляхів розвитку та структурних змін злочинних проявів, застосування ситуаційного підходу, новітніх інформаційних технологій та алгоритмічних схем, при розслідувані злочинів, скоєних у курортній місцевості АР Крим [7 с. 186].

Одним зі шляхів створення умов для успішного запобігання злочинам, а також швидкого і повного розкриття вже скоєних у курортній місцевості АР Крим є підвищення ефективності залучення оперативно-технічних засобів у різних ситуаціях, у тому числі зв’язаних із діями злочинців при приховані протиправних дій, а також слідів злочину. Адже тільки таким чином може бути отримана корисна інформація для запобігання злочинам [8 с. 183].

Висновки: Таким чином можна зробити висновок, що оперативна обстановка в курортній місцевості АР Крим залежить від багатьох факторів, і тільки ретельно дослідивши усі чинники, що її ускладнюють, можливо сподіватись, що криміногенна обстановка в АР Крим стабілізується, що дасть змогу якісно боротися з кримінальним контингентом більш ефективними способами.