Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

КонтрольнІ запитання:

Які причини зумовили необхідність переходу від банківської до казначейської системи виконання бюджету?

У чому полягає сутність діяльності Державного казначейства України?

Які завдання стоять перед Державним казначейством України?

Які основні функції виконує Державне казначейство України?

Назвіть основні функції органів казначейства щодо контрольної діяльності?

Охарактеризуйте структуру Державного казначейства України?

Які функції покладаються на обласні управління Державного казначейства?

Яка організаційна структура управлінь Державного казначейства?

Що входить до компетенції відділень Державного казначейства та яка їх організаційна структура?

Розкрийте сутність платіжної системи.

Що таке система електронних платежів?

Які завдання має виконувати система електронних платежів та які функції покладаються на неї?

Вкажіть принципи організації системиелектронних платежів.

Охарактеризуйте структуру та складові СЕП.

В яких режимах функціонує система електронних платежів?

Що собою представляє Єдиний казначейський рахунок?

Що забезпечує функціонування Єдиного казначейського рахунка?

Що собою представляють бюджетні та небюджетні рахунки?

Охарактеризувати структуру доходів Державного бюджету України.

На чому ґрунтується система виконання Державного бюджету за доходами?

Які функції здійснюють органи Державного казначейства України у процесі казначейського обслуговування Державного бюджету за доходами та іншими надходженнями?

Проаналізуйте порядок відображення обліку руху коштів загального фонду Державного бюджету

У чому суть операцій за коштами від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії за рахунок загального фонду Державного бюджету?

Охарактеризувати порядок проведення операцій за надходженнями до спеціального фонду Державного бюджету України.

Який порядок здійснення операцій за платежами, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету України?

Дати характеристику порядку проведення операцій за платежами до бюджету, які розподіляються між Державним та місцевими бюджетами.

 

Особливості проведення операцій за власними надходженнями бюджетних установ та організацій.

Який порядок проведення операцій за коштами, тимчасово віднесеними до доходів Державного бюджету, що підлягають розподілу?

Охарактеризувати порядок проведення операцій за іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів Державного бюджету.

Охарактеризуйте зміст системи видатків бюджетів.

Вкажіть стадії казначейського обслуговування Державного бюджету України за видатками.

Які функції здійснюють органи Державного казначейства у процесі казначейського обслуговування бюджетів за видатками?

Дайте характеристику розпорядникам бюджетних коштів.

Які відкриваються бюджетні асигнування розпорядникам бюджетних коштів?

Що є підставою для здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів?

Як здійснюється Казначейське обслуговування одержувачів бюджетних коштів?

Охарактеризуйте готівкове обслуговування розпорядників коштів.

Що таке бюджетний облік, його основне завдання, предмет та об'єкт?

Дайте характеристику бюджетному контролю, його видів.

Як забезпечується контроль за виділенням бюджетних коштів?

Які ви знаєте методи бюджетного контролю

Що за собою тягне нецільове використання бюджетних коштів?

У чому доцільність переходу до казначейського обслуговування місцевих бюджетів?

Яка нормативна база забезпечує сьогодні казначейське обслуговування місцевих бюджетів?

Охарактеризуйте основні функції Казначейства при обслуговуванні місцевих бюджетів.

Які переваги має казначейське виконання місцевих бюджетів?

Як розподіляються функції між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування при казначейському виконанні місцевих бюджетів?

Охарактеризуйте порядок відкриття аналітичних рахунків за доходами місцевих бюджетів.

Дайте характеристику операціям за платежами до загального бюджету.

Що собою представляють операції за платежами спеціального фонду бюджету.

Охарактеризуйте операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів.

Дайте характеристику операціям за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів.

Охарактеризуйте інші операції за платежами, що розподіляються

Яким чином органи Державного казначейства України обліковують зобов'язання розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів?

Охарактеризуйте особливості обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів бюджетів місцевого самоврядування.

Як здійснюється контроль бюджетних повноважень?

Дайте характеристику звітності про виконання місцевих бюджетів.

Які нормативні документи Державного казначейства регламентують його співпрацю з фінансовими органами?

У чому необхідність співпраці органів Державного казначейства та інших державних контрольних органів?

Як співпрацюють органи Казначейства та Державної податкової служби?

Яка роль органів Державної митної служби у забезпеченні над-ходжсень до бюджету?

У чому суть взаєємодїї органів Державного казначейства та органів Головного контрольно-ревізійного управліня?

Що таке державний борг та які основні шляхи його утворення?

Охарактеризуйте роль Державного казначейства в управлінні державним боргом.

Що собою представляють державні позики та як вони класифікуються?

Які функції виконує Державне казначейство при управлінні державним боргом?

Які завдання вирішуються у процесі управління державним боргом?

Які види обліку застосовуються у Державному казначействі?

Якими є основні завдання системи бухгалтерського обліку Державного казначейства по виконанню бюджетів?

За якими принципами організовується облік і звітність у Державному казначействі?

Що собою представляє облікова політика Державного казначейства?

Що повинна забезпечувати облікова політика державного бюдже-

Охарактеризуйте План рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

Як організований синтетичний та аналітичний облік у системі Державного казначейства?

Що собою представляє внутрішній казначейський контроль?

Дайте характеристику видам та елементам внутрішнього казначейського контролю.

Які функції виконує служба внутрішнього аудиту?

Що собою представляє звітність у системі Державного казначейства?

Які вимоги висуваються до звітності у системі Державного казначейства?

Охарактеризуйте склад річної звітності з виконання Державного бюджету

Які    обставини    зумовили    необхідність   створення єдиної інформаційно-технічної системи Державного казначейства?

Дайте характеристику інформаційно-технічного забезпечення Державного казначейства.

Що собою представляє TACK та які принципи роботи з інформацією реалізовано в цій системі?

Охарактеризуйте підсистеми трансакційної автоматизованої системи Казначейства.

Дайте характеристику основним підсистемам АС „Казна"

Які недоліки притаманні нинішньому ІТЗ Казначейства?

За якими напрямками розвивається ІТЗ Казначейства сьогодні?

Які функції та операції Казначейства у першу чергу вимагають якісного технічного та програмного забезпечення?