Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

6.2. співпраця державного казначейства і державної податкової адміністрації україни

Порядок взаємодії між органами Державного казначейства та органами Державної податкової служби в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами затверджено наказом Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації 25 квітня 2002 року № 74/194 (зміни внесено згідно наказу Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України від 25 грудня 2008 року № 557/810).

Цей Порядок установлюється у зв'язку з набуттям Державним казначейством України статусу учасника системи електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ), а також з метою забезпечення повноти надходжень до бюджету та контролю за погашенням заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії та бюджетними позичками.

Для забезпечення повноти надходжень платежів до бюджетів згідно з бюджетною класифікацією України органи державної податкової служби відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством щодо казначейського обслуговування Державного бюджету України та місцевих бюджетів за доходами, до 1 грудня кожного року подають відповідним управлінням Державного казначейства в електронному вигляді списки складу платників податків, які перебувають на податковому обліку в кожному районі (місті), за:

юридичними особами та їх філіями;

фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності (за відповідним запитом органу Державного казначейства).

При змінах у списках складу платників податків органи державної податкової служби протягом двох тижнів від виникнення зазначених змін подають доповнення до первинних списків.

Після прийняття закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та затвердження місцевих бюджетів у разі зміни переліку видів доходів, що зараховуються до державного та місцевих бюджетів, в управліннях Державного казначейства України відкриваються (перевідкри-ваються) рахунки, відповідно до змін, внесених зазначеним законом України або рішеннями про відповідні місцеві бюджети.

Інформація про реквізити відкритих (перевідкритих) рахунків для зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів, операції на яких здійснюватимуться у термін не раніше 10 робочих днів від дати відкриття (перевідкриття) цих рахунків, надається управліннями та відділеннями Державного казначейства відповідним органам державної податкової служби України, Державним казначейством України — Державній податковій адміністрації України (в частині рахунків, відкритих на центральному рівні) протягом 3 робочих днів з дня відкриття (перевідкриття) цих рахунків.

Органи державної податкової служби повідомляють реквізити аналітичних рахунків платникам. Управління Державного казначейства України наступного дня передають (до 11 години) відповідним органам державної податкової служби на обласному рівні та районним відділенням Державного казначейства для подальшої передачі районним податковим інспекціям такі документи:

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами та з рахунків, на які зараховуються кошти, що надійдуть в національній валюті на погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, які отримуються від Державного казначейства України (центральний рівень) управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у вигляді технологічного файла @В (додаток 8, пункт 1);

звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі відділень за видами надходжень (додаток 8, пункт 2);

відомість № 2 розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 „Кошти, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами", в електронному вигляді (додаток 8, пункт 3) або її паперову копію;

відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3321 „Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету" в електронному вигляді (додаток 8, пункт 3) або її паперову копію;

відомість № 2м розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3411 „Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу", в електронному вигляді (додаток 8, пункт 4) або її паперову копію;

відомість розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3421 „Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" в електронному вигляді (додаток 8, пункт 4) або її паперову копію;

виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (додаток 8, пункт 5).

Державне казначейство України після отримання звітів про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами від управлінь Державного казначейства до 13-ї години формує та передає Державній податковій адміністрації України:

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами та аналітичних рахунків, на які зараховуються кошти в національній валюті від повернення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та кошти від повернення бюджетних позичок, у вигляді технологічного файла @В (додаток 8, пункт 1);

звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі областей (додаток 8, пункт 2).

Державне казначейство України формує та передає наступного дня (до 11-ї години) управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для подальшої передачі відповідним податковим органам відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків, на які зараховуються кошти, що надійдуть у національній валюті на погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.

Державне казначейство України щомісячно до 5-го числа місяця, наступного за звітним, надає Державній податковій адміністрації України інформацію в паперовому вигляді щодо зарахування коштів в іноземній валюті в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками в розрізі боржників, територій та кодів бюджетної класифікації.

Щомісячно, не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним, управління (відділення) Державного казначейства проводять з відповідними органами податкової служби звірку доходів за всіма кодами бюджетної класифікації на підставі даних про надходження до державного та місцевих бюджетів та відомостей розподілу коштів станом на 1-ше число місяця, наступного за звітним. За результатами складаються акти звірки (додатки 9, 10, 12, 13). Акти звірки органів, підпорядкованих Державному казначейству, Державній податковій адміністрації, разом із звітами про виконання доходної частини державного та відповідних місцевих бюджетів у терміни, передбачені для надання звітів, в обов'язковому порядку надсилаються до органів вищого рівня.

Державне казначейство України (центральний рівень) та Державна податкова адміністрація України проводять звірки надходжень платежів до державного бюджету та бюджетів областей, міст Києва і Севастополя за всіма кодами бюджетної класифікації щомісячно, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним. Зазначені звірки проводяться на підставі звітів про надходження до бюджетів, одержаних від управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, Головних фінансових управлінь обласних і Київської державних адміністрацій та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації. За результатами складаються акти звірки (додатки 9, 10, 11, 12, 13).

Довідник адміністративно-територіальних одиниць України (додаток 14) у електронному вигляді надається Державним казначейством України (центральний рівень) Державній податковій адміністрації України. У разі виникнення змін у зазначеному довіднику Державне казначейство України протягом двох тижнів повідомляє Державну податкову адміністрацію України про зміни, що виникли.

Щомісяця до 20-го числа місяця, наступного за звітним, районні (міські) відділення Державного казначейства надають у паперовому вигляді відповідним податковим органам інформацію про стан простроченої заборгованості перед державним бюджетом за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками в порядку, встановленому чинним законодавством.