Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

8.6. склад річної звітності з виконання державного бюджету

Відповідно до статті 61 Бюджетного кодексу України річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.

Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України включає такі частини:

звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;

звіт про виконання Державного бюджету України;

звіт про рух грошових коштів;

інформацію про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України;

звіт про бюджетну заборгованість;

звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України;

інформацію про стан державного боргу;

звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань;

зведені показники звітів про виконання бюджетів;

інформацію про виконання місцевих бюджетів;

іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.

Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України (форма 1) складають органи Державного казначейства за даними синтетичного обліку за рахунками 1-5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Сальдовий баланс рахунків складають органи Державного казначейства за даними синтетичного обліку за рахунками 1 — 9 класів Плану рахунків.

Звіт про виконання державного бюджету (форма 2) складають органи Державного казначейства за даними бухгалтерського обліку. Він включає три розділи:

а)         операційний доход у розрізі податкових, неподаткових надходжень, доходи від операцій з капіталом, офіційних трансфертів та цільових фондів;

б)         операційні витрати за такими підрозділами: загальнодержавні функ- ції, оборона, громадський порядок, безпека та судова влада, економічна діяльність, охорона навколишнього природного середовища, житлово- комунальне господарство, охорона здоров'я, духовний та фізичний розви- ток, освіта, соціальний захист та соціальне забезпечення;

в)         фінансування внутрішнє та зовнішнє у розрізі боргових зобов'язань загального та спеціального фондів державного бюджету;

Звіт про рух грошових коштів (форма 3) складають органи Державного казначейства за даними бухгалтерського обліку та чотирма розділами:

а)         операційна діяльність (доходи, видатки) складається на підставі да- них бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України та Державної податкової адмі- ністрації України (у частині доходів) по загальному і спеціальному фондах державного бюджету за попередній та звітний періоди. Цей розділ скла- дається з підрозділу «Операційні доходи», який включає : податки; збори, штрафи, пені та плата за ліцензії; трансферти; інший операційний доход; прибутки від продажу основних засобів і заповнюється в розрізі доходів загального та спеціального фондів державного бюджету , на підставі даних аналітичного обліку доходів, звірених з даними синтетичного обліку дохо- дів. Підрозділ «Операційні видатки» включає: поточні видатки; кредитуван- ня з вирахуванням погашення і заповнюється в розрізі видатків загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітично- го обліку видатків, звірених з даними синтетичного обліку видатків.;

б)         інвестиційна діяльність (доходи, видатки) складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах держав- ного бюджету за попередній і звітний періоди, на підставі бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України. Цей розділ складається з підрозділу «Інвестиційні доходи», де проставляються нульові показники. Підрозділ «Інвестиційні ви- датки» складається в розрізі видатків загального та спеціального фондів державного бюджету по розділу «Капітальні видатки», на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків;

в)         нерозподілені видатки складається органами Державного казначей- ства по загальному і спеціальному фондах державного бюджету за попере- дній та звітний періоди, на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України. Складається в розрізі видатків загального і спеціального фондів державного бюджету по розді- лу «Нерозподілені видатки», на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видат- ків;

г)         фінансова діяльність (внутрішнє та зовнішнє фінансування) скла- дається в розрізі боргових зобов'язань загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України (центральний рівень).

Інформація про виконання захищених статей видатків державного бюджету України складається Державним казначейством України на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету, які повинні бути звірені з даними Державного казначейства України.

Звіт про бюджетну заборгованість містить 2 розділи: а) дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників; б) звіт про фінансові зобов'язання розпорядників коштів бюджету. Звіт складається у розрізі кодів відомчої, функціональної та економічної класифікації видатків на підставі звітів розпорядників коштів бюджету, звірених за окремими даними з обліком органів Державного казначейства. Звіт складається окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.

Звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України складається органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів відомчої та економічної класифікації видатків загального фонду державного бюджету за кодом функціональної класифікації 250101 „Резервний фонд Кабінету Міністрів України".

Інформацію про стан державного боргу складається Державним казначейством України тільки на центральному рівні по загальному та спеціальному фондах державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку державних боргових зобов'язань, які виникли та погашені в поточному бюджетному періоді, в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора.

Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань, що стосуються державних гарантійних зобов'язань складається Державним казначейством України тільки на центральному рівні на підставі даних обліку на аналітичних рахунках за рахунком позабалансового обліку 9811 „Гарантії, що надані банкам" Плану рахунків, по кредитах та операціях, що стосуються державних гарантійних зобов'язань, в т. ч. у валюті кредиту.

До річної звітності органів казначейства додається довідка про перераховані кошти Державного бюджету транзитними управліннями Державного казначейства на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів, довідка про звірку доходів державного та місцевих бюджетів між органами Державного казначейства, фінансовими органами та органами Державної податкової адміністрації, інформація про надходження та використання коштів державних цільових фондів, які не входять до складу Державного бюджету, довідки і звіти, що можуть бути кваліфіковані як фінансова звітність, та іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.

Інформація про річні звіти подається до вищого органу Державного казначейства на паперовому носії та електронною поштою у вигляді файлів з набором відповідних економічних показників. Зведені звітні дані органів Державного казначейства України повинні відповідати аналогічним даним зведеної фінансової звітності міністерств, центральних органів виконавчої влади, інших головних розпорядників бюджетних коштів. Річний звіт про виконання Державного бюджету України подається Державним казначейством Міністерству фінансів України до 25-го березня року, наступного за звітним. До звіту про виконання Державного бюджету України додаються пояснення щодо відхилень від затвердженого Закону «Про Державний бюджет України» за доходами і за видатками.

Державне казначейство України складає звіти та пояснення щодо відхилень звітних показників за доходами і видатками Державного бюджету та стану розрахунків Державного бюджету України з бюджетами адміністративно-територіальних одиниць і до 5-го квітня наступного за звітним року подає їх Міністерству фінансів України, а з необхідними матеріалами до 20 квітня подаються Кабінету Міністрів України. Бюджетним кодексом України (ст.61) передбачається подання річного звіту про виконання Закону «Про Державний бюджет України» Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України до 1-го травня року, наступного за звітним.

Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання Закону „Про Державний бюджет України" готує висновки щодо використання коштів Державного бюджету України. Верховна Рада України розглядає звіт про виконання Закону „Про Державний бюджет України" у двотижневий термін з дня отримання висновків Рахункової палати щодо використання коштів Державного бюджету України.

Звіт Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України про виконання Закону „Про Державний бюджет України" представляє Міністр фінансів України. Верховна Рада України може заслухати головних розпорядників коштів Державного бюджету України щодо використання ними бюджетних коштів.

Із співдоповіддю про виконання закону про Державний бюджет України виступають Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Голова Рахункової палати.

За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет України.

Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів визначаються Державним казначейством відповідно до вимог, встановлених для подання звітності про виконання Державного бюджету.

Територіальні органи Державного казначейства складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти за правилами та формами, встановленими Державним казначейством за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою. Зведені показники звітів про виконання бюджетів одночасно подаються територіальними органами Державного казначейства відповідно Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчим органам відповідних рад.

Квартальні та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної ради чи міським, селищним, сільським головою (у разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) не пізніше двох місяців після завершення відповідного бюджетного періоду.

Територіальні органи Державного казначейства подають звіти про виконання місцевих бюджетів відповідним фінансовим органам. Фінансові органи складають пояснювальну записку, звіт про виконання плану по штатах і контингентах і разом зі звітністю, отриманою від органів Державного казначейства, подають до вищого фінансового органу.

Органи Державного казначейства подають звіти про виконання місцевих бюджетів до Державного казначейства України. Державне казначейство України подає зведений звіт про виконання місцевих бюджетів Міністерству фінансів України.