Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

3.2. операції за надходженнями до загального фонду бюджету

Для забезпечення правильності зарахування платежів до державного бюджету органи Державної податкової адміністрації 1 грудня кожного року подають відповідним органам Державного казначейства списки платників податків із зазначенням їх ідентифікаційних кодів (для юридичних осіб) і номерів (для фізичних осіб), розрахункових рахунків, видів платежів відповідно до бюджетної класифікації доходів. Порядок виконання Державного бюджету за доходами визначено наказом Державного казначейства України від 19 грудня 2000р. №131 (із змінами і доповненнями).

Органи Державного казначейства здійснюють аналітичний облік доходів державного бюджету з кожного виду податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до бюджетної класифікації доходів. Облік податків і зборів, відповідно до бюджетної класифікації доходів та у розрізі кожного платника здійснюють органи податкової служби.

Платежі до бюджету, які відповідно до закону України про Державний бюджет України на відповідний рік є доходами загального фонду бюджету, зараховуються безпосередньо на аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовим рахунком 3111 „Надходження до загального фонду державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів. Інформація щодо надходження та повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6111 „Доходи загального фонду Державного бюджету".

Кредитовий залишок за рахунком 6111 дає інформацію про надходження з урахуванням відшкодування податку на додану вартість та повернення платежів до загального фонду Державного бюджету з початку року. Для щоденного перерахування платежів, які надійшли до загального фонду Державного бюджету з обласних управлінь до Державного казначейства України (центральний рівень), в обласному управлінні Державного казначейства відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3112 „Загальний фонд Державного бюджету".

У Державному казначействі України відкриваються аналогічні рахунки за балансовим рахунком 3112 для зарахування перерахованих обласними управліннями Державного казначейства платежів.

Залишки коштів за день (з урахуванням повернень та відшкодувань ПДВ) з аналітичних рахунків за доходами, відкритих за балансовим рахунком 3111 „Надходження до загального фонду Державного бюджету", у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3112, а саме:

на перший зараховуються доходи, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій місцевим бюджетам;

на другий зараховуються доходи, які відносяться до загального фонду Державного бюджету і з яких не здійснюється перерахування дотацій.

Суми коштів, зарахованих на перший рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112, обласні управління Державного казначейства розподіляють за нормативами, встановленими законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, та цього самого дня у регламентований час перераховують суми дотацій на відповідні рахунки місцевих бюджетів. Інформація щодо перерахування суми дотацій місцевим бюджетам одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8311 „Кошти, передані органами Державного казначейства із загального фонду Державного бюджету місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". Дебетовий залишок за рахунком 8311 дає інформацію про перераховану з початку року суму дотацій місцевим бюджетам.

Залишки коштів з першого рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3112, після відрахування дотацій місцевим бюджетам та з другого рахунку, відкритого за цим самим балансовим рахунком, платіжними дорученнями обласного управління Державного казначейства у регламентований час перераховуються на відповідні рахунки, відкриті у Державному казначействі України (центральний рівень) за балансовим рахунком 3112. Інформація щодо перерахування суми доходів Державному казначейству України одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8211 „Кошти загального фонду Державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства". Сума дебетових залишків на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8211, дає інформацію про суми доходів, перераховані органам Державного казначейства вищого рівня з початку року.

Порядок відображення обліку руху коштів загального фонду Державного бюджету представлено на рис. 3.1.

Повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів до бюджету, які є доходами загального фонду Державного бюджету, здійснюється обласними управліннями Державного казначейства на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів тощо. У разі надходження до органу Державного казначейства рішення судових органів, копія рішення передається відповідному органу податкової служби за місцем реєстрації платника податків.

Органи державної податкової служби за місцем реєстрації платника передають районному відділенню Державного казначейства висновки на повернення надмірно та/або помилково сплачених коштів.

Зарахування (перерахування) надходжень Повернення надходжень Одночасне відображення сум

Рис. 3.1. Схема зарахування та обробки платежів за надходженнями до загального фонду Державного бюджету

Відділення казначейства готує Реєстр висновків про повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету, про відшкодування податку на додану вартість та щоденно засобами внутрішньої платіжної системи (електронного зв'язку передає його до обласного управління Державного казначейства.

На підставі електронного реєстру висновків на повернення управління Державного казначейства своїми платіжними дорученнями перераховує кошти із свого рахунку на поточні рахунки платників податків, відкриті в установах банку, в яких зазначені платники обслуговуються.

Повернення платежів здійснюється з відповідного аналітичного рахунку в межах поточних надходжень за день. У випадках недостатності або відсутності коштів на аналітичних рахунках у цілому по області повернення надмірно або помилково сплачених платежів здійснюється на підставі рішення Державного казначейства України (центральний рівень). При цьому з рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3112, розрахунковим документом Державного казначейства кошти перераховуються на відповідний рахунок обласного управління, відкритий за балансовим рахунком 3112, з подальшим зарахуванням на аналітичний рахунок, з якого здійснюється повернення.

"Операції за коштами від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії за рахунок загального фонду Державного бюджету

Кошти від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії за рахунок загального фонду Державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3113 «Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду Державного бюджету».

Інформація щодо надходження та повернення платежів одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 7131 „Кредитування за вирахуванням погашення за коштами загального фонду Державного бюджету". Кредитовий залишок за рахунком 7131 дає інформацію про повернення бюджетних позичок до Державного бюджету з початку року.

Крім того, інформація щодо повернення бюджетних позичок та кредитів одночасно відображається як погашення дебіторської заборгованості Державного бюджету.

Для щоденного перерахування платежів, які надійшли на рахунок 3113 в управлінні Державного казначейства та в Державному казначействі України (центральний рівень) відкриваються окремі рахунки за балансовим рахунком 3112 „Загальний фонд Державного бюджету". Залишки коштів від повернення зазначених бюджетних позичок та кредитів за день (з урахуванням повернень) у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів переховуються на окремий рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112.

З рахунку управління, відкритого за балансовим рахунком 3112, кошти на підставі платіжних доручень перераховуються на рахунок, відкритий у Державному казначействі за цим самим балансовим рахунком.

Інформація щодо перерахування Державному казначейству сум від повернення бюджетних позичок та кредитів одночасно відображається на окремих рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8211 „Кошти загального фонду Державного бюджету, передані вищестоящим органам державного казначейства". Сума дебетових залишків за цими рахунками дає інформацію про суми коштів від повернення бюджетних позичок та кредитів, перераховані з початку року.

Повернення коштів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3113, здійснюється управлінням Державного казначейства на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів тощо. Повернення здійснюється з відповідного аналітичного рахунку в межах поточних надходжень за день, а в розрізі недостатності або відсутності коштів -в межах поточних надходжень на відповідні аналітичні рахунки за день в цілому по області.