Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

Анотація

 

Л. М. Попова, С. М. Попова, В. І. Успаленко

КАЗНАЧЕЙСЬКА

СПРАВА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2011

УДК 336.146(075.8) ББК 65.262.10я73 П 58

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист 1/11-8405 від 08.09.2010)

Рецензенти:

Тимофеев В. М. - доктор економічний наук, професор Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут"; Божко В. П. - доктор технічних наук, професор, Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського Харківський авіаційний інститут".

Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І. П 58 Казначейська справа. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 164 с.

ISBN 978-611-01-0232-2

У навчальному посібнику всебічно висвітлені теоретичні та практичні аспекти функціонування Державного казначейства в сучасних ринкових умовах. У ньому висвітлено сутність і роль Державного казначейства, загальнометодологічні основи його створення та перспективи розвитку. Розкрито сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, процеси казначейського обслуговування бюджетів за доходами та видатками, особливості казначейського виконання місцевих бюджетів, організацію бухгалтерського обліку та звітності в Державному казначействі, контроль у системі казначейства та інформаційно-технічне забезпечення діяльності органів Державного казначейства.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, практичних працівників у сфері фінансів.

УДК 336.146(075.8) ББК 65.262.10я73

ISBN 978-611-01-0232-2

© Попова Л. М., Попова С. М,

Успаленко В. І., 2011. © Центр учбової літератури, 2011.