Охорона праці - Навчальний посібник (Грибан В. Г., Негодченко О. В.)

2.2. організаційні питання з охорони праці

 

2.1.2.Поняття управління охороною праці

Охорона праці - складна, багатофункціональна система, що має свою специфічну мету, завдання та засоби їх вирішення. Вона покликана захи­щати працюючих на виробництві від його негативних факторів, зберігати їх здоров'я і високу працездатність. Тому основною метою управління охороною праці є вдосконалення організації роботи із забезпечення без­пеки праці, зниження травматизму та аварійності на основі вирішення комплексу завдань щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві, надання лікувально-профілактичного і санітарно-побутового обслуговування працюючих. Під управлінням охороною праці розуміють планомірний процес впливу на виробничу систему для отримання заданих показників, що ха­рактеризують здоровий стан умов праці. Управління охороною праці мо­жна уявити як безперервний процес дій, що включає:

оцінку параметрів умов праці;

формування мети і постановку завдань;

розробку програм з охорони праці;

реалізація програм та оцінка їх ефективності;

стимулювання виконавців.

Управління охороною праці можна охарактеризувати також як роз­робку, прийняття та реалізацію рішень, спрямованих на досягнення без­пеки на виробництві, у т.ч. створення здорових і безпечних умов праці. Управління охороною праці має орган і об' єкт управління, вхідну і вихідну інформацію, прямий і зворотній зв'язок з виробництвом.

Об'єктом управління охороною праці є стан умов праці на робочих місцях. У ширшому розумінні об'єкт управління охороною праці - це ді­яльність функціональних служб і структурних підрозділів із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях, виробничих ді­лянках і на підприємстві в цілому. Принципову схему процесу управління охороною праці зображено

на рис. 2.

 

Подпись:  Головна мета охорони праці

 

Організаційні

Технічні Економічні

Соціальні

 

 

 

У вирішенні різноманітних завдань у сфері управління охороною праці беруть участь як державні органи, так і безпосередньо керівники підприємств, структурних підрозділів, профспілкових організацій. В умовах роздержавлення, утворення великої кількості суб'єктів під­приємницької діяльності з різними формами власності роль держави у вирішенні завдань охорони праці суттєво зростає. Держава виступає га­рантом створення безпечних та нешкідливих умов праці для працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

 

2.2.2. Державне управління охороною праці

 

Державне управління охороною праці в Україні здійснюють:

Кабінет Міністрів України;

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ( Держгірпромнагляд );

Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої вла­ди;

місцеві державні адміністрації, місцеві Ради народних депутатів;

-           об'єднання підприємств (асоціації, концерни, корпорації та ін.). Закон України «Про охорону праці» містить норми прямої дії, що ви­значають повноваження кожного з цих органів.

 

2.2.2.1. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо охорони праці

Кабінет Міністрів України:

забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

визначає функції міністерств, інших центральних органів держав­ної виконавчої влади щодо створення безпечних і нешкідливих умов пра­ці та нагляду за охороною праці;

подає на затвердження Верховною Радою України загальнодержа­вну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого се­редовища;

встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охоро­ни праці.

Для розробки і реалізації цілісної системи державного управління охороною праці при Кабінеті Міністрів України створюється Національ­на рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце-премєр-міністр України.

Національна рада виконує такі функції:

створює єдину систему державного управління охороною праці;

вносить до розгляду Кабміну пропозиції щодо вдосконалення цієї системи;

організовує і забезпечує контроль за виконанням загальнодержав­них актів та рішень уряду з питань охорони праці;

розробляє загальнодержавну програму і законопроекти з питань охорони праці, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з цих питань;

координує діяльність центральних і місцевих органів державної виконавчої влади з питань охорони праці, організовує перевірки діяльно­сті їх у сфері праці;

бере участь у міжнародній співпраці з питань безпеки життєдіяль­ності та охорони праці, сприяє вивченню, узагальненню і поширенню до­свіду з охорони праці, здійснює контроль за виконанням укладених дого­ворів.

 

2.2.2.2.Повноваження Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд )

 

Державний комітет Украьни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду(до 2005 року Держнаглядохоронпраці) є урядовим органом державного управління, який діє у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабіне­ту Міністрів України, Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2005 р. № 1090.

Згідно з повноваженнями у сфері управління охороною праці Держ-гірпромнагляд:

здійснює комплексне управління охороною праці та контролює виконання функцій державного управління охороною праці міністерст­вами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та орга­нами місцевого самоврядування;

бере участь у формуванні державної політики у сфері охорони праці та забезпечує її реалізацію у цій галузі;

координує роботу міністерств, інших центральних органів виконав­чої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держад­міністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб' єктів господарювання у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення та об' єктами підвищеної небезпеки;

розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Фондом соціального страхування від нещасних випад­ків на виробництві та професійних захворювань, всеукраїнськими об' єднаннями роботодавців та профспілок проект загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого сере­довища і контролює її виконання;

проводить державну реєстрацію великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуата­ції у вулично-дорожній мережі загального користування, та реєструє пі­діймальні споруди, парові і водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, об' єкти нафтогазового ком­плексу та інші об'єкти;

визначає порядок проведення навчання і перевірки знань посадо­вих осіб з питань охорони праці, погоджує навчальні плани і програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці, видає дозволи на проведення навчання посадових осіб та працівників з питань охорони праці;

проводить у межах своїх повноважень розслідування аварій, гру­пових нещасних випадків, нещасних випадків з тяжкими та смертельни­ми наслідками на виробництві;

веде облік аварій та оперативний облік потерпілих внаслідок не­щасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким випадкам;

організовує роботу з сертифікації засобів індивідуального захисту працівників, підготовки, атестації та сертифікації фахівців з державного контролю та систем управління охороню праці, приймає участь у прове­денні аудиту з питань охорони праці;

бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об' єктів та об' єктів соціально-культурного призначення;

веде державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;

бере участь у проведенні експертизи проектів будівництва (рекон­струкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об' єктів, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працівників на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки;

готує пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань охорони праці, промислової безпеки;

бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує в межах своєї компетенції пропозиції щодо укладання, денонсації таких договорів;

-           виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань. Рішення Держгірпромнагляду з питань охорони праці, що належать

до його компетенції, є обов' язковими для виконання всіма міністерства­ми, іншими центральними органами державної виконавчої влади, місце­вими державними адміністраціями, місцевими радами народних депута­тів та підприємствами.

 

2.2.2.3. Повноваження міністерств та центральних органів державної виконавчої влади щодо охорони праці

Міністерство праці і соціальної політики:

здійснює державну експертизу умов праці;

визначає порядок та здійснює контроль за якістю проведення ате­стації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охо­рону праці;

 

бере участь у розробці нормативних актів з охорони праці. Міністерство охорони здоров' я:

розробляє гігієнічно обґрунтовані нормативи показників шкідли­вих факторів на робочих місцях і в межах робочої зони об'єктів;

розробляє санітарні норми щодо нормативів і методик визначення показників шкідливих факторів;

здійснює контроль за виконанням вимог гігієни праці і виробни­чого середовища;

розроблює методику проведення атестації робочих місць на їхню відповідність нормативним актам про охорону праці та з оцінки тяжкості роботи тощо.

Інші міністерства та центральні органи державної виконавчої влади:

проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони пра­ці;

розробляють і реалізують комплексні заходи щодо поліпшення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища в галузі;

здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств в га­лузі охорони праці;

укладають з відповідними галузевими профспілками угоди з по­ліпшення умов і безпеки праці;

фінансують опрацювання і перегляд нормативних актів про охо­рону праці;

організують у встановленому порядку навчання і перевірку знань та норм охорони праці керівними працівниками і спеціалістами галузі;

створюють у разі необхідності професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування, що діють відповідно до типового положення, за­твердженого Державним комітетом України з нагляду за охороною праці;

здійснюють внутрівідомчий контроль за станом охорони праці. Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці і контролю

за цією роботою в центральному апараті міністерств та інших централь­них органах державної виконавчої влади створюються служби з охорони праці.

2.2.2.4. Повноваження місцевих державних адміністрацій, рад народних депутатів і об'єднань підприємств у галузі охорони праці

Місцеві державні адміністрації і ради народних депутатів у межах відповідної території:

забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

формують за участю профспілок програми заходів з питань безпе­ки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве зна­чення;

організовують у разі необхідності регіональні аварійно-рятувальні формування;

здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охо­рону праці;

створюють у разі необхідності фонди охорони праці.

Для виконання названих функцій місцеві органи влади створюють відповідні структурні підрозділи.

Повноваження в галузі охорони праці асоціацій, корпорацій, концер­нів та інших об' єднань визначаються їх статутами або договорами між підприємствами, які утворили об' єднання.

Для виконання делегованих об' єднанню функцій в його апараті ство­рюються служби з охорони праці.

 

2.2.3. Управління охороною праці на виробництві

 

2.2.3.1. Система управління охороною праці на виробництві

Система управління охороною праці (СУОП) на виробництві - це сукупність взаємопов' язаних правових, соціально-економічних, організа­ційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних рі­шень, направлених на попередження аварій, нещасних випадків, профе­сійних захворювань, а також засобів, які забезпечують збереження життя, здоров' я та працездатність людини в процесі праці.

Метою впровадження СУОП є безпечні і нешкідливі умови праці працівників на всіх виробничих процесах. При цьому мусить забезпечу­ватись не лише своєчасне усунення будь-яких порушень нормативних ак­тів з охорони праці, але і завчасне попередження можливості їх виник­нення.

Система управління охороною праці - це багатоступенева, багаторі­внева система, яка включає наступні рівні управління охороною праці:

міністерство - галузь (керівництво, відділ охорони праці, науково-технічний відділ);

об'єднання - комбінати (керівництво, відділ охорони праці, науково-технічний відділ);

виробничі підприємства, організації (керівництво, відділ або служба охорони праці, науково-технічний відділ);

цеха, відділення, філії (керівництво, інженер з охорони праці, спеціа­лісти);

робоче місце (виконавець-керівник лінійних служб, працівники).

Система управління охороною праці керується відповідними зако­нодавчими і нормативними актами, вона передбачає опрацювання і за­твердження роботодавцем (керівником) окремих нормативних докумен­тів: положень та інструкцій з питань охорони праці, які є обов'язковими для виконання на підприємстві.

 

2.2.3.2. Задачі управління охороною праці

На будь-якому рівні управління охороною праці вирішуються насту­пні основні задачі:

навчання безпечним методам праці;

забезпечення безпеки устаткування і виробничих процесів;

забезпечення належного утримання приміщень і споруд;

створення належних санітарно-гігієнічних умов праці;

забезпечення працівників засобами індивідуального і колективного за­хисту;

організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників;

здійснення професійного добору.

Для вирішення зазначених задач необхідно:

встановити єдиний порядок щодо планування, організації та контролю за охороню праці (умови праці, безпека праці, дотримання технологічних норм, правил експлуатації машин, механізмів тощо);

мати достовірну інформацію і своєчасно доводити її до пра­цівників підприємств щодо стану умов праці, причин і наслідків ава­рій та нещасних випадків на робочих місцях, ефективності заходів профілактики безпеки праці;

 

використовувати економічні методи для підвищення зацікавленості працівників щодо впровадження у виробництво безпечної техніки, технології, в дотримуванні вимог правил, норм та інструкцій з охоро­ни праці;

застосовувати заходи впливу, направлені на підвищення особистої відповідальності працівників і спеціалістів щодо забезпечення безпе­ки праці, робочих - за дотриманням вимог інструкцій при виконанні тих чи інших робіт.

Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охоро­ни праці здійснюється відповідно НПАОП 0.00-4.12-05.

Пропаганда охорони праці передбачає:

створення куточків, кабінетів з охорони праці;

проведення днів охорони праці;

демонстрування навчальних фільмів, плакатів, інших відео ма­теріалів з охорони праці;

проведення оглядів, круглих столів, семінарів з охорони праці тощо.

Для забезпечення безпеки працівників від дії технологічного устат­кування, засобів зв' язку і оргтехніки, електротехнічних і вентиляційних установок, систем тепло-, водо- і газопостачання, будівельної техніки, транспортних засобів, підіймальних машин і механізмів, які використо­вуються або запроваджуються в експлуатацію, здійснюють:

призначення осіб, відповідальних за утримання цього устатку­вання в належному стані;

завчасний контроль устаткування на відповідність вимогам норм і правил безпеки праці, за наявність сертифікатів;

вивчення проектної та технічної документації, визначення за­ходів безпечної експлуатації устаткування у відповідних інструкціях;

встановлення порядку введення в експлуатацію нового устат­кування або такого, що пройшло ремонт після відпрацьованого амор­тизаційного терміну;

своєчасне навчання персоналу, який обслуговує, використовує устаткування;

організацію своєчасного проведення ремонтів і випробувань згідно встановлених нормативів.

Для устаткування підвищеної небезпеки встановлюється порядок введення в експлуатацію, організація нагляду, підтримки у справному і безпечному стані.

Виробниче устаткування, транспортні засоби, які вводяться в екс­плуатацію після реконструкції, повинні відповідати вимогам норматив­них актів з охорони праці.

Безпека виробничих процесів забезпечується при проектуванні, тех­нічному переоснащенні, шляхом цілеспрямованого вдосконалення тех­нологій.

Проекти на будівництво, реконструкцію в розділі "Охорона праці" повинні мати вимоги безпеки виробничих процесів і передбачати усу­нення безпосереднього контакту працівників з шкідливими і небезпеч­ними виробничими факторами.

Безпечність виробничих процесів забезпечується:

вибором технологічних процесів;

вибором виробничих майданчиків, об'єктів виробничих при­міщень;

вибором матеріалів, способів їх транспортування і зберігання;

вибором і розміщенням виробничого устаткування;

навчанням персоналу;

використанням ЗІЗ і ЗКЗ (ЗІЗ - засоби індивідуального захис­ту; ЗКЗ - засоби колективного захисту).

включення вимог охорони праці в інструкції з експлуатації або технологічні карти.

Виробничі приміщення, інженерні мережі, які вводяться в експлуа­тацію після будівництва або реконструкції, повинні відповідати вимогам відповідних актів з охорони праці.

Проектна документація на будівництво і реконструкцію приміщень і споруд повинні проходити експертизу на відповідність її вимогам нор­мативних актів з охорони праці та пожежної безпеки (ДНАОП 0.00-4.20­94).

Безпечна експлуатація приміщень, споруд, інженерних мереж забез­печується:

призначенням осіб, відповідальних за їх експлуатацію та утри­мання в справному і безпечному стані;

встановлення спостереження за їх технічним станом;

організацією періодичного обстеження і плановозапобіжного ремонту.

Об' єктами підвищеної небезпеки є : посудини, працюючі під тис­ком; підіймальні засоби; електроустаткування; об' єкти газового госпо­дарства; транспорт тощо.

Робота з об'єктами підвищеної небезпеки охоплює:

планування робіт з безпечної експлуатації цих об' єктів, їх своєчасний ремонт і опосвідчення;

призначення навчання й атестація персоналу відповідального за безпечний стан і експлуатацію об' єктів підвищеної небезпеки;

призначення, навчання й атестація виробничого персоналу, обслуговуючого подібні об' єкти і устаткування;

розроблення відповідних інструкцій;

-           контроль за станом об' єктів підвищеної небезпеки; Факторами, які визначають стан об'єктів підвищеної небезпеки, є:

ступінь безпеки конструкцій, будівель, устаткування споруд, приладів;

ступінь безпеки розміщення та експлуатації об' єктів;

соціально-технологічний і психофізіологічний стан обслуго­вуючого персоналу.

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці на робочих місцях у відповідності до нормативів, встановлених Міністерством охорони здо­ров'я і Міністерством праці і соціальної політики України, здійснюється за результатами атестації робочих місць і паспортизації їх санітарно-технічного стану.

Оцінка фактичного стану умов праці за ступенем шкідливості та безпеки проводиться на основі гігієнічної класифікації умов праці за по­казниками вадливості та безпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості виробничого процесу.

Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці досягається усунен­ням причин виникнення і використання ефективних засобів захисту; вдо­сконаленням устаткування, механізацією і автоматизацією виробничих процесів; вентиляцією, освітленням виробничих приміщень, а також своєчасним забезпеченням працівників засобами захисту, спеціальним одягом і іншими засобами індивідуального захисту, встановлення чітко­го порядку їх видачі, використання та зберігання.

Оптимальний режим праці і відпочинку для працівників встановлю­ється з урахуванням специфіки їх роботи, фізичного і нервово-емоційного навантаження, психофізіологічної характеристики праці.

Надання працівникам особливих режимів праці та відпочинку згідно нормативами, встановленими Міністерством праці та соціальної політи­ки, передбачається колективним договором.

Лікувально-профілактичне обслуговування працівників, зайнятих на виконанні робіт з використанням речовин 1-4 класів небезпеки, прово­диться відповідно нормативним актам з охорони праці.

Організація санітарно-побутового обслуговування повинна перед­бачати забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями, їх улаштування у відповідності з нормами для тих чи інших виробничих процесів.

Професіональний добір встановлює фізичну і психофізіологічну придатність працівників окремих спеціальностей (водій транспортних засобів, кранівник і т.п.) до можливості безпечного виконання робіт.

 

2.2.3.3. Планування робіт з охорони праці та контроль за її без­пекою

Робота з охорони праці здійснюється у відповідності з перспектив­ним і поточним планів створення безпечних і нешкідливих умов праці, в яких визначені задачі підприємству в цілому і окремим структурним під­розділам, а також керівникам і спеціалістам.

Планування робіт здійснюється на основі:

заходів, які забезпечують досягнення встановлених нормати­вів безпеки праці, гігієни праці та виробничого середовища;

заходів, передбачених колективним договором;

заходів по усуненню недоліків, виявлених при розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

Контроль за станом охорони праці включає:

оцінку рівня небезпечних виробничих факторів(НВФ) і шкід­ливих виробничих факторів(ШВФ) на робочих місцях;

виявлення порушення вимог законів і нормативних актів з охорони праці;

перевірку усунення раніше виявлених порушень;

перевірку виконання працівником обов' язків з охорони праці;

перевірку виконання планів робіт з охорони праці;

-           перевірку забезпечення працівників ЗІЗ і ЗКЗ. Види контролю:

зі сторони органів державного нагляду;

зі сторони служби з охорони праці;

оперативний контроль керівниками і іншими посадовими осо­бами підприємства;

громадський контроль;

комісія підприємства, уповноваженою працівниками особою з питань охорони праці.

Оцінка стану охорони праці і результатів профілактичної роботи здійснюється за прийнятими на підприємстві показниками. Як джерело вихідної інформації використовуються: акти про нещасні випадки, звіти про виробничий травматизм; матеріали атестації робочих місць, паспор­та санітарно-гігієнічного стану умов праці; журнали оперативного конт­ролю за станом охорони праці структурного підрозділу, акти і приписи перевірок стану охорони праці.

Узагальнені дані про стан охорони праці і результатів профілактич­ної роботи підготовлюються службою охорони праці і підлягають обов' язковому розгляду і аналізу на всіх рівнях управління підприємст­ва.

Стимулювання роботи з охорони праці, направлене на підвищення зацікавленості працівників у забезпеченні безпечних умов праці, здійс­нюється відповідно Положенню, існуючому на підприємстві, в якому ви­значені конкретні показники, умови, види і форми заохочення за активну участь і ініціативу в реалізації заходів з підвищення безпеки праці і за роботу без порушень правил безпеки, а також заходи впливу на поруш­ників.

 

2.2.3.4. Методи управління в СУОП

В системі управління охороною праці використовують організацій­но-розпорядливі, соціально-психологічні та економічні методи управлін­ня.

Організаційно-розпорядливі методи враховують виконання праців­никами своїх посадових обов' язків з охорони праці, видання та виконан­ня наказів, розпоряджень і ін. Це методи прямої дії. Будь-який регламе­нтований документ або усний наказ, розпорядження повинні обов'язково виконуватись. Правомірність, оперативність і силу цих дій визначають відповідні норми, правила, стандарти, інструкції та інші но­рмативні акти. Ефективність організаційно-розпорядливих методів ґру­нтується на свідомій дисципліні працівників.

Соціально-психологічні методи передбачають: виховну роботу; на­вчання і пропаганду з охорони праці; особистий приклад керівників під­розділів, їх відношення до виконання вимог охорони праці; встановлення контролю, підвищення дисципліни; створення здорового психологічного клімату в колективі; моральне стимулювання, застосування адміністра­тивних, дисциплінарних заходів тощо.

Економічні методи - це управління, з одного боку, з застосуванням матеріальних стимулів за плідну роботу щодо поліпшення умов та під­вищення безпеки праці, з іншого - про впровадження економічних санк­цій за порушення умов праці.

 

2.2.3.5. Управління охороною праці на підприємстві

Відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несуть:

керівник (роботодавець) підприємства - за підприємство в цілому;

керівники структурних підрозділів - у структурних підрозділах;

безпосередні керівники робіт - на робочому місці.

Керівник підприємства повинен визначити і внести до посадових ін­струкцій обов' язки з питань охорони праці для всіх своїх заступників, на­чальників відділів і служб, які йому безпосередньо підлеглі.

Для проведення організаційно-методичної роботи з управління охо­роною праці та координації діяльності всіх структурних підрозділів від­носно забезпечення на робочих місцях в кожному структурному підроз­ділі умов праці відповідно нормативно-правовим актам, дотримання законодавства відносно прав працівників на підприємстві з кількістю пра­працівників 50 осіб і більше керівники (роботодавець) підприємства створює службу з охорони праці у відповідності з Типовим положенням, яка підпорядковується безпосередньо йому.

На підприємствах, де працює менше 50 працівників, функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які ма­ють відповідну підготовку.

На підприємствах з кількістю працюючих менше 20 осіб для вико­нання функції служби охорони праці можуть залучатись сторонні фахів­ці, які мають відповідну підготовку.

Власник з урахуванням специфіки виробництва, керуючись Типо­вим положенням, опрацьовує та затверджує Положення про службу охо­рони праці підприємства.

 

2.2.3.6 .Основні функції служби охорони праці на підприємстві

На службу охорони праці на підприємстві покладено виконання та­ких функцій:

розробка цілісної ефективної програми охорони праці на підпри­ємстві;

оперативно-методичне керівництво охороною праці на підприємс­тві;

розробка заходів для досягнення нормативів охорони і гігієни праці;

проведення ввідного інструктажу та контроль за проведенням ін­структажів на виробництві;

забезпечення робітників необхідними інструкціями і нормативни­ми документами з питань охорони праці;

паспортизація цехів, робочих місць;

облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань, ава­рій і підготовка статистичних звітів з питань охорони праці;

розробка поточних і перспективних планів, проведення конкурсів-оглядів з питань охорони праці;

підвищення кваліфікації і перевірка знань з охорони праці.

 

2.2.3.7. Повноваження служби охорони праці на підприємстві

Служба охорони праці бере участь у:

розслідуванні нещасних випадків і аварій;

формуванні фонду охорони праці та його розподілу;

роботі комісії з охорони праці;

роботі комісії з введення в експлуатацію, переозброєння виробни­чих об' єктів;

розробці положень, інструкцій та інших нормативних документів;

підготовці проектів, наказів з питань охорони праці. Служба охорони праці контролює:

дотримання чинного законодавства, нормативних документів і т.п.;

своєчасне проведення інструктажів, занять з охорони праці;

забезпечення робочих спецодягом, харчами і т. п.;

використання праці жінок, неповнолітніх;

проходження медичного огляду. Служба охорони праці має право:

 

представляти підприємство у державних та громадських організа­ціях;

відвідувати в будь-який час підрозділи й об' єкти підприємства;

вимагати недопущення до роботи осіб, що не пройшли медогляд, інструктаж;

вносити пропозиції керівнику підприємства стосовно притягнення до відповідальності осіб, що порушують відповідні нормативи з охорони праці, та клопотати про заохочення осіб, які беруть активну участь у по­ліпшенні умов праці та її безпеки.

 

2.2.3.8. Комісія з питань охорони праці на підприємстві

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб рішенням трудового колективу може створюватись комісія з питань охорони праці. Комісія складається з представників власника, профспілки, спеціалістів з охорони праці тощо. Рішення комісії мають дорадчо-рекомендаційний характер.

Загальні збори (конференція) трудового колективу затверджують Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, яке розро­бляється за участю сторін на основі Типового положення.

Комісія у своїй діяльності керується законодавством про працю, між­галузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці, Поло­женням про комісію з питань охорони праці підприємства.

Основними завданнями комісії є:

захист законних прав та інтересів працівників у сфері праці;

підготовка рекомендацій власнику та працівникам щодо профіла­ктики травматизму, професійних захворювань, практичної реалізації державної політики з охорони праці на підприємстві;

вироблення пропозицій щодо внесення до колективного договору окремих питань з охорони праці та ін.

Комісія має право:

порушувати питання до власника, профспілки щодо регулювання відносин у трудовому колективі у сфері охорони праці та розробляти уз­годжені рішення з конкретних питань праці;

одержувати від служб підприємства необхідну інформацію з пи­тань охорони праці;

здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з пи­тань охорони праці, аналізувати стан умов і безпеки праці, виконання відповідних програм і колективного договору;

вільного доступу на всі дільниці виробництва та обговорення з працюючими питань охорони праці.

Комісія може брати участь у розв'язанні конфліктів, пов'язаних з охороною праці, у розслідуванні нещасних випадків, в обговоренні пи­тань охорони праці з власником, профспілкою.

Члени комісії виконують свої обов'язки, як правило, на громадських засадах.

 

2.2.4. Навчання та інструктажі з питань охорони праці

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» усі працівники при прийнятті на роботу й у процесі роботи проходять на підприємстві ін­структаж (навчання) з питань охорони праці, надання першої медичної до­помоги потерпілим у разі нещасних випадків, з правил поведінки в аварій­ній ситуації згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з під­вищеною небезпекою затвердженою наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

До кола обов' язків власника підприємства входить організація на­вчання, перевірка знань і проведення інструктажу з питань охорони праці для всіх працівників при прийнятті на роботу й у процесі роботи, в тому числі й у випадках переведення працівника на іншу роботу на тому ж підприємстві.

На підприємствах на основі цього Типового положення й з урахуван­ням специфіки виробництва та вимог галузевих нормативних актів про охорону праці розробляються і затверджуються їх власниками відповідні положення підприємств та щорічні плани-графіки навчання і перевірки знань працівників з охорони праці, з якими усі вони мають бути ознайом­лені. Відповідальність за організацію цієї роботи на підприємстві покла­дається на його власника, а у структурних підрозділах - на керівників цих підрозділів.

Контроль за своєчасним проведенням цих заходів здійснює служба охорони праці або працівник, на якого покладені ці обов' язки власником підприємства.

 

2.2.4.1. Навчання з питань охорони праці

Навчання з питань охорони праці - це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і на­вичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників під час підготовки, перепідготовки, здобуття нової професії, підвищення кваліфікації на виробництві здійснює служба охорони праці або інші спеціалісти, яким доручена ця робота. У відповідних навчальних програмах має передбачатися теоретичне та практичне навчання.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попереднє спеці­альне навчання і не рідше ніж один раз на рік - перевірку знань відповід­них нормативних актів про охорону праці. Перелік таких робіт затвер­джується Держгірпромнаглядом.

Підготовка працівників для робіт з підвищеною небезпекою та праців­ників, зайнятих на роботах, що потребують професійного добору згідно з Переліком, затвердженим спільним Наказом МОЗ України та Держнагля-дохоронпраці від 23 вересня 1994 р. № 263/121, включаючи і роботи щодо обслуговування електроустановок, вантажопідіймальних кранів та посудин, що працюють під тиском, газового господарства, проведення підривних ро­біт тощо, проводиться тільки у навчальних закладах.

У подальшому на виробництві працівники мають проходити попере­днє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці залеж­но від специфіки виробництва й з урахуванням вимог норм та правил безпеки праці для конкретних робіт з підвищеною небезпекою, але не рі­дше одного разу на рік. Такому навчанню і перевірці знань підлягають усі працівники, включаючи інженерно-технічних працівників, зайнятих на вищезазначених роботах. Працівник, який має перерву в роботі за профе­сією більше одного року, проходить навчання і перевірку знань заново.

Особи, яких приймають на роботу, пов' язану з підвищеною пожеж­ною безпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожеж­но - технічний мінімум). Працівники зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відпо­відних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до почат­ку виконання своїх обов' язків і періодично (один раз на три роки) прохо­дять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Посадові особи відповідно до Переліку посад, затвердженого Нака­зом Держнаглядохоронпраці, до початку виконання своїх обов' язків і пе­ріодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Перевірка знань працівників з правил безпеки та інших питань охо­рони праці проводяться за тими нормативними актами, що регламенту­ють безпеку, забезпечення та додержання вимог, які входять до їх служ­бових або трудових обов'язків. При цьому керівний склад центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, об' єднань підприємств, ке­рівники структурних підрозділів, які організовують виробничий процес, спеціалісти служби охорони праці, члени комісій з перевірки знань цих органів, а також викладачі охорони праці вищих навчальних закладів проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці у Науко­во-інформаційному та навчальному центрі Держгірпромнагляду.

Для перевірки знань працівників з питань охорони праці на підпри­ємстві створюється постійно діюча комісія під головуванням керівника або заступника керівника підприємства. До складу комісії входять спеці­алісти служб охорони праці, юридичної служби та інших виробничо-технічних підрозділів, а також представники органів Держгірпромнагля-ду і керівного органу профспілкової організації, уповноважені наймани­ми працівниками особи, страхові експерти з охорони праці, Фонду соціа­льного страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України. Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим положен­ням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань хрони праці.

Працівникам, які при перевірці знань показали задовільні результати, видаються посвідчення. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктажі і перевірку знань з охорони праці, забороняється. У разі не­задовільної атестації протягом місяця проводиться повторна перевірка знань. Термін збереження протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фа­хівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додатко­вих знань з питань охорони праці.

Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці підпри­ємств, де стався нещасний випадок(професійне отруєння) груповий або із смертельним наслідком, повинні протягом місяця пройти позачергове на­вчання і перевірку знань з питань охорони праці в порядку, встановлено­му Типовим положенням, якщо комісією з розслідування встановлено факт порушення ними вимог нормативно - правових актів з охорони пра­ці.

Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами з охорони праці може проводитися у формі семінарів.

Навчання з охорони праці здійснюється на всіх підприємствах, в установах, навчальних закладах незалежно від форми власності (ст. 18 Закону).

Вивчення нормативних дисциплін з охорони праці в усіх вищих на­вчальних закладах здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти від 02.12.98 № 420 „Про вдосконалення навчання з охорони праці й без­пеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України", а саме: предмета „охорона праці"(професійно-технічні навчальні заклади), навчальних ди­сциплін „основи охорони праці" (вищі навчальні заклади), „охорона праці в галузі" (вищі навчальні заклади), проводиться за типовими навчальни­ми планами і програмами з цього предмета і навчальних дисциплін, які затверджуються спеціально вповноваженим центральним органом вико­навчої влади в галузі освіти і науки за погодженням із спеціально впов­новаженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охоро­ною праці. Окремі питання (розділи) з охорони праці мають передбачатися у навчальних програмах загально технічних і спеціальних дисциплін.

 

2.2.4.2. Інструктажі з питань охорони праці

Інструктажі з питань охорони праці за характером і часом проведен­ня поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та ці­льовий. На прохання працівника може бути проведений додатковий ін­структаж.

Вступний інструктаж проводиться:

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для прохо­дження трудового або професійного навчання;

з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу(розпорядження) по під­приємству, який в установленому Типовим положенням порядку прой­шов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучас­них технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особли­востей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі ре­єстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на ро­боту.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосеред­ньо на робочому місці з працівником:

новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фі­зичної особи, яка використовує найману працю;

який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;

який виконуватиме нову для нього роботу;

відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосе­редню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуа­льно з окремим працівником або групою працівників, які виконують од­нотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інстру­ктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням кон­кретних умов праці, але не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устатку­вання, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60

днів.

Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами, слуха­чами проводиться під час проведення трудового і професійного навчання при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапла­нового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

при ліквідації аварії або стихійного лиха;

при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства, оформ­люються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим праців­ником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу ви­значаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі прово­дить безпосередній керівник робіт(начальник структурного підрозділу) або фізична особа, яка використовує найману працю. Вони завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою техніч­них засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів пра­ці, особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок що­до безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапла­нового інструктажів, протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового ін­структажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

Про проведення первинного, повторного, позапланового і цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бу­ти пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - не обов' язково.

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повтор­ного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього переліку мо­жуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування, застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо.

Тематика та порядок проведення інструктажів з питань охорони пра­ці для учнів, курсантів, слухачів, студентів під час трудового і професій­ного навчання у навчальних закладах визначаються нормативно-правовими актами в галузі освіти.

 

2.2.5. Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи

 

Стажування - набуття особою практичного досвіду виконання виро­бничих завдань і обов' язків на робочому місці підприємства після теоре­тичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім кері­вництвом досвідченого фахівця.

Дублювання - самостійне виконання працівником(дублером) профе­сійних обов' язків на робочому місці під наглядом досвідченого праців­ника з обов' язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.

Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажу-вання(дублювання), а також тривалість стажування(дублювання) визна­чаються керівником підприємства відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструк­тажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керів­ництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін. Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час про­фесійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони пра­ці.

Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом. У наказі визначається тривалість стажування (дублювання) та вказується прізвище працівника, відповідального за проведення стажування (дублювання).

Керівнику надається право своїм наказом звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за відповід­ною професією не менше 3 років або проводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працювати­ме, не змінюються.

Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкрет­ної професії, які розробляються на підприємстві відповідно до функціо­нальних обов' язків працівника, і затверджуються керівником підприємс-тва(структурного підрозділу). Воно здійснюється на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі ста­жування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, хара­ктером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються фу­нкціональними обов' язками цих працівників.

У процесі стажування (дублювання) працівник повинен: закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

Оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у норма­льних і аварійних умовах;

Засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпе­ки праці.

Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних ре­зультатах перевірки знань з питань охорони праці нака-зом(розпорядженням) керівника підприємства або керівника структурно­го підрозділу працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному випа­дку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з проти аварійних та протипожежних тренувань, то стажування(дублювання) новим наказом може бути продо­вжено на термін не більше двох змін.

 

2.2.6. Професійний добір та його медичне забезпечення

 

Під професійним добором розуміють систему заходів, які забезпечу­ють відбір осіб, здатних за своїми фізичними, фізіологічними, психологіч­ними та антропометричними даними до участі в тому чи іншому виді трудової діяльності, адекватно реагувати на дію факторів середовища і виробничого процесу, проявляти високий рівень працездатності.

Проблема професійного добору нині набула особливої гостроти у зв' язку з прискоренням суспільного прогресу, змінами соціального, еко­номічного і технічного укладу життя, ускладненням виробництва. Всі ці чинники висувають підвищені вимоги до різних сторін нервово-психічної діяльності людини - швидкості реакції, стійкості уваги, оптимальної ко­ординації рухів, вміння швидко орієнтуватись у складних обставинах і знаходити вірне рішення, що є запорукою безпеки праці. У зв' язку з цим у багатьох випадках під час вступу на роботу проводяться медичні огляди (ст. 17 Закону України «Про охорону праці»).

Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівни­ків, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов' язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен за­безпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здо­ров' я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я праців­ника. Порядок проведення медичного огляду визначається МОЗ України за узгодженням з Дергірпромнаглядом.

Професійний добір здійснюється на підставі наказу Держнаглядохо-ронпраці (нині - Держпромгірнагляд) від 23 вересня 1994 р. про затвер­дження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі.

Періодичність проведення медичних оглядів регламентується умова­ми праці, впливом шкідливих і необхідних факторів на працюючого. На­приклад, при перевищенні допустимого рівня шуму на 10 дБ огляд про­водиться один раз на три роки; при перевищенні на 11-20 дБ - один раз на два роки, а при перевищенні понад 20 дБ - один раз на рік.

Працівники ОВС проходять обов' язковий медичний огляд щорічно.

 

2.2.7. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

 

Для дотримання законодавчих та нормативних актів на підприємст­вах, контролю за їх виконанням створено систему державного нагляду і громадського контролю за охороною праці (ст. 38-41 Закону).

 

2.2.7.1. Державний нагляд за охороною праці

Державний нагляд здійснюють: Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Держатомрегулювання; ор­гани державного пожежного нагляду Міністерства надзвичайних ситуа­цій; органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про охорону праці здійснює генеральний прокурор і підпорядковані йому прокурори.

Органи нагляду є незалежними і діють відповідно до положень, за­тверджених Кабінетом Міністрів України (ст. 38 Закону).

Посадові особи органів Держгірпромнагляду (державні інспектори) мають право:

у будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства для на­гляду за дотриманням законодавства про охорону праці, отримувати від власника необхідне пояснення, матеріали, інформацію з цих питань;

направляти керівникам виконавчої влади обов' язкові для вико­нання розпорядження з питань дотримання законодавчих і нормативних актів охорони праці;

призупиняти експлуатацію підприємств, виробництв, цехів, діль­ниць, робочих місць і обладнання до усунення порушень вимог з охорони праці, які створюють загрозу життю або здоров' ю працюючих;

притягати до адміністративної відповідальності працівників, вин­них у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, подавати матеріали до прокуратури;

встановлювати порядок опрацювання і затвердження власниками положень, інструкцій з охорони праці, розробляти типові документи з цих питань.

Посадовим особам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці держава гарантує соціаль­ний захист.

Працівники правоохоронних органів надають допомогу посадовим особам органів державного нагляду у виконанні ними службових обов' язків та вживають заходів щодо припинення незаконних дій осіб, які перешкоджають виконувати ці обов' язки, вдаються до погроз, шантажу, нанесення тілесних ушкоджень посадовим особам органів державного нагляду або членам їх сімей, завдають шкоди їх майну.

 

2.2.7.2. Громадський контроль за охороною праці

Громадський контроль за охороною праці здійснюють трудові колек­тиви через вибраних ними уповноважених і профспілки (ст. 41 Закону).

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці відповід­но до типового положення мають право безперешкодно перевіряти вико­нання вимог з охорони праці і вносити обов' язкові для розгляду власнику пропозиції про усунення виявлених порушень нормативних актів з пи­тань безпеки і гігієни праці.

Професійні спілки здійснюють контроль за дотриманням власниками законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, виконанням відповідних програм і зобов' язань за колективними договорами.

2.2.8. Економічні методи управління охороною праці

 

2.2.8.1. Фінансування охорони праці

Чинним законодавством передбачено, що фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем, але фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, передбачається поряд з іншими джерелами фінансування, визначеними законодавством, у державному і місцевих бюджетах.

Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції.

На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, витрати на охорону праці передбачаються в державному або місцевих бюджетах і ста­новлять не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.

Серед стимулюючих заходів, передбачених Законом, слід відзначити:

визначення можливості запровадження пільгового оподаткування цільових витрат на заходи щодо охорони праці;

започаткування принципів диференціації внесків на державне со­ціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та профза­хворювань із застосуванням заохочувальних тарифів для підприємств з належною організацією роботи і високим рівнем охорони праці (і навпаки - збільшення тарифів для підприємств з незадовільним станом умов і безпеки праці);

заходи індивідуального заохочення працівників за активну роботу та ініціативу у вирішені проблем охорони праці (повинні відображатися у колективному договорі і включати підвищення розміру заробітної плати, призначення премії, в тому числі запровадження спеціальних премій за досягнення в галузі безпеки праці, разових за конкретно виконану роботу, винахідництво і раціоналізаторські пропозиції; різні види морального за­охочення).

Кошти фонду охорони праці підприємства використовуються лише на ви­конання комплексних заходів, забезпечуючи досягнення встановлених норма­тивів з охорони праці, узгоджених з місцевими органами Держпромгірнагляду, а також на подальше підвищення рівня охорони праці на виробництві.

Ці кошти повинні витрачатись на ремонтні й інші роботи, пов'язані з під­тримкою основних фондів (включаючи інженерно-технічні засоби безпеки; за­соби колективного та індивідуального захисту працюючих) в належному тех­нічному стані, на придбання спецодягу, молока, мийних засобів; надання передбачених пільг і компенсацій працюючим, упорядкованість та озеленення території, а також на природоохоронні заходи.

Витрачати кошти, передбачені на заходи по охороні праці, на інші цілі за­бороняється (ст. 162 КЗпП).

Суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, визначаються згідно з переліком заходів та засобів з охорони праці, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

2.2.8.2. Застосування матеріальних і моральних стимулів охорони

праці

У підвищенні організаційного рівня роботи з охорони праці, мобілізації колективів і керівників виробничих підрозділів на своєчасне та якісне вико­нання заходів, передбачених планами робіт, важливе значення має матеріальне і моральне стимулювання.

Стимулювання діяльності з охорони праці направлене на підвищення за­цікавленості працівників у забезпеченості здорових і безпечних умов праці. Стимулювання передбачає як матеріальні і моральні заохочення, так і стягнен­ня за невиконання покладених на конкретну особу обов'язків відносно безпеки праці або порушень вимог щодо охорони праці. До числа заохочувальних за­ходів належать премії, винагороди за виконану конкретну роботу, винахідниц­тво і раціоналізаторські пропозиції з питань охорони праці тощо.

Згідно Закону України "Про охорону праці" до працівників можуть засто­совуватись будь-які заохочення за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці. Види за­охочень визначаються колективним договором, угодою.

Власник або уповноважений ним орган зобов' язаний вживати заходів щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом впроваджен­ня прогресивних технологій, досягнень науки і техніки засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці, зниження та усунення запиленості та загазованості повітря у виробни­чих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювання і таким чином ефективно профілактувати травмованість, професійну захворю­ваність та аварійність на виробництві.

На випадок незабезпечення вимог щодо охорони праці роботодавець сплачує страховий тариф у збільшеному розмірі на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань. І, навпаки, при належному стані охорони праці страховий тариф зменшується.

На кожному підприємстві, організації, установі повинні функціонувати системи матеріального заохочення трудових колективів за роботу без травм. Матеріальне заохочення за підвищення рівня охорони праці здійснюється у формі премій, підвищення надбавок за високу професійну майстерність, під­вищення розряду (для робочих), підвищення окладу (для посадових осіб і спе­ціалістів), а також нагородження подарунками, виділенням пільгових путівок в санаторії, дома відпочинку і т. п.

Матеріальні санкції за недотримання норм і вимог охорони праці здійс­нюється шляхом часткового або повного позбавлення надбавок, переведення на нижче оплачувану роботу і ін.

Моральне заохочення працівників за досягнення в забезпеченні охорони праці здійснюється шляхом нагородження почесними грамотами, занесення на дошку пошани, присвоєння почесних звань тощо.

Розроблення системи стимулювання охорони праці, аналіз та оцінка її ефективності здійснює служба охорони праці при участі представників проф­спілки, служби оплати праці та інших служб підприємства, організації, устано­ви.

Система стимулювання покращення умов і безпеки праці на виробництві орієнтується на наступні показники:

зниження рівня виробничого травматизму;

зниження рівня професійних захворювань;

зниження кількості аварій;

зниження кількості порушень норм і вимог з охорони праці;

зниження кількості штрафів і виплат через них;

своєчасність виконання програм і планів, зобов' язань з охорони праці в колективному договорі; інші показники.

За порушення нормативних актів з охорони праці, невиконання розпоря­джень посадових осіб державного нагляду з питань технічної безпеки, гігієни праці і виробничого середовища підприємства, організації, установи можуть притягатись органами державного нагляду за охороною праці до сплати штра­фів.

 

2.2.8.3.   Відшкодування підприємствам і громадянам збитків, завданих порушенням вимог щодо охорони праці

Згідно ст. 9 Закону України „Про охорону праці" відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров' я або у разі смерті працівника, здійснюється фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України „Про загально-обов' язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату пра­цездатності".

Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати потерпі­лим та членам їх сімей додаткові виплати відповідно до колективного чи трудового договору.

Розміри відшкодування шкоди, заподіяної працівникові, встановлені відповідними нормативними актами.

Якщо відповідно до медичного висновку у потерпілого встановлено стійку втрату працездатності, ця допомога має бути не менше суми, ви­значеної з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожен відсоток втрати ним професійної працездатності.

У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги повинен складати суму, не меншу п' ятирічного заробітку працівника на його сім'ю (для працівників ОВС, прокуратури і слідчих - десятирічного заро­бітку), крім того, не менше річного заробітку на кожного утриманця по­терпілого, а також на його дитину, яка народилася після його смерті.

Якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпі­лим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової до­помоги може бути зменшено в порядку, що визначається трудовим коле­ктивом за поданням власника та профспілкового комітету підприємства, але не більше як на п'ятдесят відсотків. Факт наявності вини потерпілого встановлюється комісією.

За працівниками, які втратили працездатність у зв' язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігається місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відно­влення працездатності або визнання їх у встановленому порядку інвалі­дами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи власник зобов' язаний забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи.

Якщо власник не має можливості працевлаштування на своєму під­приємстві осіб, які частково втратили працездатність, але не стали інвалі­дами, він зобов' язаний відрахувати цільовим призначенням до Державно­го фонду сприяння зайнятості населення кошти у розмірі середньорічної заробітної плати працівників за кожне нестворене робоче місце для таких осіб. Працевлаштування цих осіб здійснюється державною службою за­йнятості населення.

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу ро­боти для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідли­вими умовами, який дає право на пенсії на пільгових умовах й у пільго­вих розмірах.

 

2.2.8.4.   Відшкодування громадянам моральної шкоди, завданої порушенням вимог щодо охорони праці

Відшкодування моральної шкоди проводиться власником, якщо не­безпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної травми потер­пілого, порушення його нормальних життєвих зв' язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Під моральною шкодою розуміють страждання, заподіяні працівникові внаслідок фізичного або психічного впливу, що причинило погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, відносин з оточуючими людьми, інші негативні наслідки морального характеру.

Відшкодування моральної шкоди можливе і без втрати потерпілим працездатності. Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством.

Розмір відшкодування шкоди і розмір одноразової допомоги, що сплачується потерпілому (або членам його сім'ї та утриманцям потерпі­лого), не підлягають оподаткуванню.

У разі незабезпечення вимог щодо охорони праці на підприємстві власник відраховує кошти на соціальне страхування від нещасних випад­ків та професійних захворювань за підвищеними тарифами, що періодич­но переглядаються залежно від рівня виробничого травматизму і ступеня шкідливості умов праці в порядку, який визначається Кабінетом Мініст­рів України з участю профспілок.

Власник відшкодовує витрати на лікування і професійну реабілітацію потерпілих від нещасних випадків і професійних захворювань, сплачує ви­трати на проведення робіт з рятування потерпілих під час аварій та ліквіда­ції наслідків, на ритуальні послуги при похованні загиблих, на розслідуван­ня і проведення експертизи причин аварій або нещасного випадку, на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці тощо. 2.2.9. Виробничий травматизм, професійні

захворювання,аварії, їх розслідування та облік.

 

2.2.9.1. Основні групи причин виробничого травматизму і профзахво-

рюваності.

Усі причини виробничого травматизму і професійної захворюваності поділяють на такі основні групи: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні, економічні. Схема аналізу причин нещасних випадків викладена на рис. 3.

 

11

А

 

 

Біологічні       Соціальні

             д        

Обставини дії факторів, що травмують

 

л

 

Відомості про постраждалого

 

 

 

 

 

 

 

 

Вік

 

 

Стаж роботи

 

Навчання (інструк­таж)

 

 

V

 

 

 

Розробка профілактичних заходів

 

Рис. 3. Схема аналізу причин нещасних випадків на виробництві

Організаційні причини: відсутність або неякісне проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці; порушення вимог інструкцій, правил, норм, стандартів; порушення технологічних регламентів, правил експлуатації устаткування, транспортних засобів, інструменту; недостат­ній технічний нагляд за небезпечними роботами; недостатній контроль або його відсутність; невиконання заходів щодо охорони праці.

Технічні причини: неспрацьованість виробничого устаткування; недо­сконалість технологічних процесів; конструктивні недоліки устаткуван­ня; недосконалість або відсутність технічних засобів безпеки тощо.

Санітарно-гігієнічні причини: підвищений (вище гранично допусти­мої концентрації) вміст у повітрі робочих приміщень шкідливих речовин; підвищений рівень шуму, вібрації; недостатнє освітлення робочих місць; незадовільні мікрокліматичні умови; наявність різноманітних випромі­нювань вище допустимих значень; порушення правил особистої гігієни тощо.

Психофізіологічні причини: монотонність праці; помилкові дії пра­цівника внаслідок втоми через надмірну важкість виконуваної роботи; напруженість роботи; необережність; невідповідність психофізіологічних чи антропометричних даних працівника використовуваній техніці; неза­доволення роботою; несприятливий психофізіологічний клімат у колек­тиві тощо.

Економічні причини: низький заробіток; порушення економічних ме­тодів стимулювання праці й ін.

 

2.2.9.2.Порядокрозслідування та обліку нещасних випадків, профе­сійних захворювань і аварій.

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві здійснюється згідно з Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.04 р. № 1112. Розслідуванню підлягають раптові погіршення стану здоров'я, травми, теплові удари, опіки, обморожен­ня, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, інші ушкоджен­ня, отримані внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха, контакту з тваринами, комахами, гострі професійні та інші отруєння і т. п., що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхід­ності переведення потерпілого на іншу (легшу) роботу терміном не менше як на один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві, зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків.

Розслідування проводиться комісією, яка визначає, чи пов'язаний нещасний випадок із виробництвом і чи стався він із працівником під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків, а також під час:

перебування у відрядженні;

перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу, починаючи з моменту при­ходу працівника на підприємство до його виходу, що має фіксуватися відповідно до правил внутрішнього розпорядку, або за дорученням робо­тодавця в неробочий час, під час відпуски, у вихідні та святкові дні;

приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання процедур особис­тої гігієни;

проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємст­ва або на транспортному засобі іншого підприємства, яке надало його згід­но з договором (заявою), за наявності розпорядження роботодавця;

використання власного транспортного засобу в інтересах підпри­ємства з дозволу або за дорученням роботодавця;

виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потер­пілий (попередження можливих аварій або рятування людей та майна підприємства, надання необхідної допомоги іншому працівнику тощо);

ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

інших випадків, наприклад, нещасних випадків, що сталися з пра­цівником на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, отримання заробітної плати, обо­в'язкового проходження медичного огляду тощо, а також у випадків, пе­редбачених колективним договором (угодою).

Визначаються пов'язаними з виробництвом також випадки:

раптового погіршення стану здоров'я працівника або його смерті внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах;

скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морсько­го, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищень обумовлено­го колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небез­печних чи шкідливих виробничих факторів;

завдання тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство пра­цівника під час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових (поса­дових) обов'язків чи дій в інтересах підприємства;

нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових (посадових) обов' язків і пов' язані з дією небезпечних чи шкід­ливих виробничих факторів, що призвело до погіршення стану здоров'я, або якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого за­конодавством, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я.

Усі ці нещасні випадки комісія відносить до таких, що пов'язані з ви­робництвом, і про них складає акт за формою Н-1.

Існують випадки, коли травму завдано не на робочому місці або на робочому місці, але вона не є виробничою травмою. До таких відносять травми, отримані:

за місцем постійного проживання на території польових і вахто­вих селищ;

при використанні працівником в особистих цілях транспортних засобів, машин, механізмів і т.п., що належать або використовуються під­приємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх несправності);

унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсич­ними чи отруйними речовинами, а також внаслідок їх дії (асфіксія, ін­сульт тощо), за наявністю відповідного медичного висновку, якщо це не пов' язане із застосуванням таких речовин у виробничих процесах чи по­рушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, наркотичного чи ток­сичного сп' яніння, до нещасного випадку був відсторонений від роботи;

у разі підтвердження відповідним медичним висновком алкоголь­ного, токсичного чи наркотичного сп' яніння, не зумовленого виробничим процесом, яке стало основною причиною нещасного випадку, за відсут­ності технічних та організаційних причин його настання;

під час скоєння працівником злочину, що встановлено в судовому порядку;

у разі природної смерті або самогубства без будь-яких на те при­чин, пов' язаних з виробництвом.

У випадку, якщо травму зазначено невиробничою, складається акт за формою НПВ (не пов'язаний з виробництвом).

Процедура проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємст­вах, установах та організаціях, є єдиною для всіх і не залежить від форм власності, виду економічної діяльності, а також для фізичних осіб - під­приємців, які відповідно до законодавства використовують найману пра­цю, для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за умови добро­вільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, для осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з робото­давцем трудовий договір або забезпечують себе роботою самостійно, для працівників, які працюють за трудовим договором (контрактом) у війсь­кових частинах або на підприємствах, в установах та організаціях, що на­лежать до сфери управління Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, МНС, Державного департаменту з питань вико­нання покарань.

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що стались з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, аспірантами, докторантами під час навчально-виховного процесу, у тому числі під час виробничого навчання, практики на виділе­ній дільниці підприємства під керівництвом уповноважених представни­ків навчального закладу, визначається МОН за погодженням з Держпро-мгірнаглядом, відповідним профспілковим органом і виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасного випадку на ви­робництві та професійних захворювань (далі - Фонду соціального стра­хування).

Проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не на­лежить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, здійснюється згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випа­дків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міні­стрів України від 22 березня 2001 р. № 270.

 

2.2.9.3. Розслідування та облік нещасного випадку

Про подію нещасного випадку потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно по­відомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потер­пілому. Після отримання повідомлення безпосередній керівник робіт зо­бов' язаний:

- терміново організувати надання першої медичної допомоги поте­рпілому;

повідомити про те, що сталося, роботодавця, профспілкову органі­зацію, членом якої є потерпілий, або уповноважену найманими працівни­ками особу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом проф­спілки;

зберегти до прибуття комісії з розслідування (комісії зі спеціаль­ного розслідування нещасного випадку) обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного ви­падку (якщо це не загрожує життю і здоров' ю інших працівників), а та­кож вжити заходів до недопущення подібних випадків.

У разі звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок до лікувально-профілактичного закладу без направлення підприємства, кері­вництво цього закладу повинно передати протягом доби екстрене повід­омлення підприємству, де працює потерпілий, робочому органу виконав­чої дирекції Фонду соціального страхування за місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий, або за місцем настання нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, установі дер­жавної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, де працює потерпілий, - у разі виявлення гострого професійного захворю­вання (отруєння).

Роботодавець (керівник підприємства), одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім випадків із смертельним наслідком та групових, зобов'язаний негайно:

повідомити про нещасний випадок:

робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхуван­ня за місцезнаходженням підприємства;

підприємство, де працює потерпілий, - якщо потерпілий є праців­ником іншого підприємства;

установу державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслу­говує підприємство, - у разі виявлення гострого професійного захворю­вання (отруєння);

органи державної пожежної охорони за місцезнаходженням під­приємства, - у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі;

утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку (да­лі - комісія) у складі не менше ніж три особи та організувати розсліду­вання.

До складу комісії включаються: керівник(спеціаліст) служби охоро­ни праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з питань охорони праці (голова комісії), керівник структурного підрозділу підприємства, на якому стався нещасний випадок, представ­ник робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцезнаходженням підприємства (за згодою), представник профспіл­кової організації, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є чле­ном профспілки, інші особи.

У разі настання нещасного випадку з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, до складу комісії обов'язково включається представник робочого органу Фонду соціально­го страхування за місцезнаходженням підприємства. До складу комісії не може включатися керівник робіт, який безпосередньо відповідав за стан охорони праці на робочому місці, де стався нещасний випадок.

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до складу комісії включається також представник установи державної сані­тарно-епідеміологічної служби та робочого органу Фонду соціального страхування за місцезнаходженням підприємства.

На підприємствах, де немає структурних підрозділів, до складу комі­сії включається представник роботодавця.

На суднах морського, річкового та риболовецького флоту під час плавання або перебування в іноземних портах комісія створюється капі­таном, про що повідомляється власник судна.

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, висловлюва­ти свої пропозиції, давати відповідні пояснення, одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування тощо.

Члени комісії мають право одержувати письмові та усні пояснення від роботодавця, посадових осіб та інших працівників підприємства, а та­кож проводити опитування потерпілих та свідків нещасного випадку.

Комісія зобов' язана протягом трьох діб:

обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потер­пілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причет­них до нього осіб;

визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законо­давства про охорону праці;

з' ясувати обставини і причини нещасного випадку;

визначити, чи пов' язаний цей випадок з виробництвом;

установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці;

розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у трьох примірниках, а також акт про нещасний випадок, пов' язаний з ви­робництвом, за формою Н-1 у шести примірниках, якщо цей випадок ви­знано таким, що пов' язаний з виробництвом, або за формою НПВ, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов' язаний з виробництвом і подати їх на затвердження роботодавцю;

у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов' язаного з виробництвом, крім акта форми Н-1 скласти також у чоти­рьох примірниках карту обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5.

Акти форми Н-5 і форми Н-1 (або форми НПВ) підписуються голо­вою і всіма членами комісії. Будь-який член комісії має право письмово викласти свою окрему думку, якщо він не згоден із змістом зазначених актів, про що робиться запис в акті форми Н-5.

У разі виникнення потреб у проведенні лабораторних досліджень, екс­пертизи, випробувань для встановлення обставин і причин нещасного випа­дку строк розслідування може бути продовжено за погодженням з територі­альним органом Держпромгірнагляду за місцезнаходженням підприємства, але не більш ніж на місяць, про що роботодавець видає наказ.

Роботодавець повинен розглянути і затвердити примірники актів фо­рми Н-5 і форми Н-1 (або форми НПВ) протягом доби після одержання матеріалів, підготовлених комісією за підсумками її роботи, і зареєстру­вати нещасний випадок в журналі реєстрації осіб, що потерпіли від неща­сних випадків.

Примірник акта форми Н-5 разом з примірником акта форми Н-1 (або форми НПВ), карти форми П-5 - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), матеріалами розслідування підлягає зберіганню на підприємстві протягом 45 років, у разі реорганізації підприємства - пе­редаються правонаступникові, який бере на облік цей нещасний випадок, а у разі ліквідації підприємства - до державного архіву.

Примірники затвердженого акта форми Н-5 разом з примірником за­твердженого акта Н-1 (або форми НПВ), примірник карти форми П-5 - у разі виявлення гострого професійного захворювання(отруєння) протягом трьох діб надсилаються роботодавцем:

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страху­вання за місцезнаходженням підприємства.

Примірник затвердженого акта форми Н-1 (або форми НПВ) у той же термін надсилається роботодавцем територіальному органу Держпромгі-рнагляду за місцезнаходженням підприємства, первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії, або уповнова­женій найманими працівниками особі з питань охорони праці, якщо по­терпілий не є членом профспілки, а також керівнику структурного під­розділу підприємства, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам.

Копія акта форми Н-1 надсилається органу, до сфери управління яко­го належить підприємство, а у разі відсутності такого органу - місцевій держадміністрації.

У разі гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта форми Н-1 надсилається разом з примірником карти форми П-5 до уста­нови державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує під­приємство, працівником якого є потерпілий, і веде облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь).

На вимогу потерпілого власник зобов'язаний ознайомити його або особу, яка представляє інтереси потерпілого, з матеріалами нещасного випадку.

По закінченню періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого власник (керівник), який бере на облік нещасний випадок, складає повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 і в десятиденний термін надсилає його організаціях і посадовим особам, яким надсилався акт за формою Н-1 або НПВ.

Державний інспектор з нагляду за охороною праці має право вимага­ти спеціального розслідування кожного випадку, який може призвести до важких наслідків, і брати участь у такому розслідуванні. Для цього він здійснює припис власнику за формою Н-9.

У разі порушення законодавства з питань компенсації потерпілим при втраті працездатності, передбачене відшкодування збитків у судово­му порядку на підставі Постанови Пленуму Верховного суду України від 27 березня 1992 р. «Про розгляд судами цивільних справ по позовах про відшкодування збитків».

Якщо нещасний випадок стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, то його розслідування організовує робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцем настання нещасного ви­падку, для чого утворює наказом комісію у складі не менше ніж три особи. Головою комісії призначається представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду, представник районної або обласної держадміністрації, представник первинної організації профспілки та ін. особи.

Комісія працює, як правило, за тією ж програмою, що і при розсліду­ванні нещасного випадку працівника на підприємстві. При цьому по за­вершенні розслідування дирекція Фонду надсилає також один із примір­ників акта Н-1 (або НПВ) місцевій держадміністрації для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам.

У робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страху­вання примірник акта форми Н-5 разом з примірником акта форми Н-1 (або форми НПВ), карти форми П-5 - у разі виявлення професійного за­хворювання (отруєння) підлягають зберіганню 45 років.

Нещасний випадок, про який своєчасно не було повідомлено безпо­середнього керівника чи роботодавця потерпілого або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується і береться на об­лік протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси. У разі реорганізації підприємства, на якому стався такий випадок, розслідування проводиться його правонаступни­ком, а у разі ліквідації підприємства встановлення факту нещасного ви­падку розглядається у судовому порядку.

Нещасні випадки, що сталися на певному підприємстві з працівниками інших підприємств, розслідуються і беруться на облік таким чином:

якщо працівник виконував завдання в інтересах свого підприємст­ва, то розслідування здійснює комісія підприємства, на якому стався не­щасний випадок (за участю представника підприємства, працівником якого є потерпілий), але на облік цей випадок береться підприємством, працівником якого є потерпілий;

якщо нещасний випадок стався з працівником, який тимчасово був переведений в установленому порядку на це підприємство з іншого або виконував роботи за сумісництвом, то він розслідується і береться на об­лік підприємством, на яке його було переведено або на якому він працює за сумісництвом;

якщо нещасний випадок, що стався з працівником під час вико­нання роботи під керівництвом посадових осіб підприємства, на якому він працює, то розслідування і взяття на облік здійснюється підприємст­вом, працівником якого є потерпілий, але до комісії з розслідування вхо­дить представник підприємства, на якому стався нещасний випадок;

 

нещасний випадок, що стався з працівником особового складу ава­рійно-рятувальної служби, залученим до роботи на об'єктах підприємства за договором (угодою) під керівництвом посадових осіб підприємства, розслідується і береться на облік цим підприємством. У розслідуванні та­кого випадку бере участь представник аварійно-рятувальної служби;

якщо нещасний випадок, що стався з працівником Державної служ­би охорони або працівником суб' єкта господарювання, який має ліцензію на провадження діяльності з надання послуг, пов' язаних з охороною дер­жавної та іншої власності, а також з охороною громадян, під час вико­нання своїх обов' язків, то такий випадок розслідується і береться на облік Державною службою охорони за участю в роботі комісії представника підприємства, де стався нещасний випадок;

нещасний випадок, що стався з водієм транспортного засобу, який виконував роботу у складі зведеної транспортної колони, сформованої підприємством, розслідується і береться на облік цим підприємством за участю представника підприємства, яке направило водія на зазначені ро­боти;

-           нещасні випадки, що стались з вихованцями, учнями, курсантами, слухачами, стажистами, аспірантами, докторантами під час проходження ними виробничого навчання, практики або виконання робіт на підприєм­стві під керівництвом його посадових осіб, розслідуються і беруться на облік цим підприємством за участю в роботі комісії представника навча­льного закладу.

Контроль за своєчасністю й об' єктивністю розслідування нещасних випадків, їх документальним оформленням та обліком, виконання заходів щодо усунення причин нещасних випадків здійснюють органи державного управління, органи державного нагляду за охороною праці, виконавча ди­рекція Фонду соціального страхування та її робочі органи відповідно до компетенції. Громадський контроль здійснюють профспілки або уповнова­жені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

Посадова особа органу Держгіпромнагляду у разі відмови роботода­вця скласти акт за формою Н-5, акт за формою Н-1 (або форми НПВ) чи незгоди потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, із змістом акта форми Н-5, акта форми Н-1 (або форми НПВ), надходження скарги або незгоди з висновками розслідування про обставини та причини неща­сного випадку чи приховання нещасного випадку має право видавати обов' язкові для виконання роботодавцем або робочим органом виконав­чої дирекції Фонду соціального страхування (у разі нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно), приписи за формою Н-9 щодо необхідності проведення розслідування (повторного розслідуван­ня) нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акта форми Н-5, акта форми Н-1 (або форми НПВ), визнання чи невизнання нещасного випадку пов' язаним з виробництвом і складання акта форми

Н-1 (або форми НПВ).

Рішення посадової особи органу Держгірпромнагляду може бути оскаржено у судовому порядку. На час розгляду справи у суді дія припи­су припиняється.

 

2.2.9.4. Спеціальне розслідування нещасних випадків

В особливому порядку відбувається розслідування групових нещас­них випадків та їх облік, а також випадки, що спричинили загибель лю­дей. У таких ситуаціях проводиться спеціальне розслідування, якому під­лягають:

нещасні випадки зі смертельним наслідком;

групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками;

випадки смерті на підприємстві;

випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків;

нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого (за рішенням органів Держгірпромнагляду).

У зазначених ситуаціях власник зобов'язаний негайно повідомити про те, що трапилося, за встановленою формою такі органи:

прокуратуру за місцем виникнення нещасного випадку;

місцевий орган Держгірпромнагляду;

орган безпосереднього управління;

місцевий орган Фонду соціального страхування;

санепідемслужбу (у випадку виникнення гострих отруєнь);

профспілкову організацію, членами якої є потерпілі;

вищий профспілковий орган;

у разі потреби - штаб з надзвичайних ситуацій;

місцеву держадміністрацію.

Зазначені органи (організації) повідомляють про нещасний випадок органи (організації) вищого рівня. Повідомлення надсилається також у разі, коли смерть потерпілого настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше. Спеціальне розслідування такого випадку здійснюється в установленому порядку з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло менше 5 осіб або травмовано менше 10 осіб, проводиться комісією із спе­ціального розслідування нещасного випадку (далі - спеціальна комісія), що призначається наказом керівника територіального органу Держгірп-ромнагляду за місцем знаходження підприємства або за місцем настання нещасного випадку, якщо він стався з особою, яка забезпечує себе робо­тою самостійно.

До складу спеціальної комісії включаються:

посадова особа територіального органу Держгірпромнагляду (го­лова комісії);

представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціаль­ного страхування;

представник органу, до сфери якого належить підприємство, а у разі його відсутності - місцевої держадміністрації, якщо нещасний випа­док стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, чи внаслі­док дорожньо-транспортної пригоди;

керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства або ін­ший представник роботодавця;

представник профспілкового органу вищого рівня;

представник установи державної санітарно-епідеміологічної слу­жби, у разі розслідування випадку гострого професійного захворювання (отруєння);

представник інспекції державного технічного нагляду Мінагропо-літики, якщо нещасний випадок стався під час експлуатації зареєстрова­них в інспекції сільськогосподарських машин.

Залежно від кількості загиблих, характеру і можливих наслідків ава­рії до складу спеціальної комісії можуть бути включені й інші фахівці (органів охорони здоров' я, органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій тощо).

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до складу спеціальної комісії, але має право брати участь у засіданнях комі­сії, висловлювати свої пропозиції, давати пояснення, одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування тощо.

Роботодавець зобов'язаний забезпечити належні умови і сприяти ро­боті спеціальної комісії.

Члени спеціальної комісії мають право одержувати письмові та усні пояснення від роботодавця, посадових осіб, а також проводити опитуван­ня потерпілого та інших осіб - свідків нещасного випадку.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час яко­го загинуло 5 і більше або травмовано 10 і більше осіб, проводиться спе­ціальною комісією, яка призначається наказом Держгірпромнагляду. До складу цієї комісії входять представники Держгірпромнагляду (голова комісії), органу, до сфери управління якого належить підприємство, міс­цевого органу виконавчої влади, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, галузевого або територіального об' єднання профспілок, ро­ботодавця, представників первинних організацій профспілок або уповно­важених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, якщо по­терпілі не є членами профспілок, відповідного органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (у разі необхідності), органу охорони здоров' я та інших органів(члени комісії).

У разі коли Кабінетом Міністрів України прийнято спеціальне рі­шення щодо утворення комісії з розслідування групового нещасного ви­падку (аварій, що призвели до нещасних випадків), головою спеціальної комісії призначається посадова особа Держгірпромнагляду.

Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися на ядерних установках, підконтрольних Держатомрегулювання, проводиться комісі­єю, яка призначається Держатомрегулювання.

Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися з працівни­ками або особами, які забезпечують себе роботою самостійно, проводить­ся за рішенням територіального органу Держгірпромнагляду спеціальною комісією, але якщо територіальним органом Держгірпромнаглядуне при­йнято рішення про проведення спеціального розслідування такого нещас­ного випадку, розслідування проводиться роботодавцем або відповідним органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування.

У разі коли нещасний випадок стався за кордоном і представники Держгірпромнагляду, відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, профспілки, членом якої є потерпілий, не можуть прибути на місце події, проведення розслідування може бути доручено цими органами представникові роботодавця.

Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 робочих днів. У разі необхідності строк спеціального розслідування мо­же бути продовжений органом, який призначив спеціальну комісію.

Комісія обстежує місце, де стався нещасний випадок, бере пояснення від роботодавця, осіб, причетних до нещасного випадку, та свідків, ви­значає відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці, щоб з'ясувати обставини і причини нещасного випадку, визначає, чи пов'язаний цей випадок з виробництвом, та встановлює осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці, що призвело до нещасного випадку.

Комісія також розробляє заходи щодо запобігання подібним нещас­ним випадкам.

Члени спеціальної комісії повинні зустрітися з потерпілими або чле­нами їх сімей чи особами, які представляють їх інтереси, з метою розгля­ду питань щодо розв' язання соціальних проблем, а також дати роз' яснення щодо їх прав у зв' язку з настанням нещасного випадку.

У разі потреби додаткових досліджень, випробувань, експертизи і т. п. для встановлення причини нещасного випадку і розроблення заходів щодо запобігання подібним випадкам роботодавець зобов' язаний за рі­шенням спеціальної комісії утворити експертну комісію із залученням до її роботи за рахунок коштів підприємства кваліфікованих фахівців. По за­вершенню роботи ця комісія складає висновок, у якому стисло визнача­ються причини, обставини нещасного висновку, зазначаються допущені порушення вимог нормативних актів та пропонуються заходи щодо запо­бігання подібним нещасним випадкам. Під час роботи спеціальної комісії роботодавець повинен створювати усі необхідні умови для розслідування нещасного випадку, надавати необхідну допомогу в оформленні матеріа­лів тощо.

Комісія за результатами спеціального розслідування складає акт фо­рми Н-5, акт форми Н-1 стосовно кожного потерпілого, нещасний випа­док з яким визнано таким, що пов' язаний з виробництвом, або форми

НПВ в іншому випадку, карта форми П-5 стосовно кожного потерпілого у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння), пов' язаного з виробництвом, та інші матеріали.

Кількість примірників акта форми Н-5, акта форми Н-1 (або форми НПВ), карти форми Н-5 визначається залежно від кількості потерпілих та органів, яким зазначені документи будуть надсилатися.

Примірники актів форми Н-5, форми Н-1 (або НПВ) підписуються го­ловою і всіма членами спеціальної комісії протягом 5 днів після оформлен­ня матеріалів спеціального розслідування. При цьому в акті форми Н-5 за­значається категорія аварії, якщо нещасний випадок є її наслідком.

В акті спеціального розслідування у випадку зникнення працівника під час виконання ним трудових обов' язків викладається висновок комісії про зумовленість цього зникнення обставинами виробництва. Такий ви­сновок комісії видається сім' ї цього працівника або особі, яка представ­ляє його інтереси, для звернення до суду із заявою про оголошення пра­цівника померлим.

Якщо суд визнав працівника померлим, то орган Держгірпромнагля-ду, який призначив комісії із спеціального розслідування цього випадку, відповідно до акта форми Н-5 визнає цей випадок пов'язаним з виробни­цтвом, складає акт форми Н-1, а роботодавець бере цей випадок на облік в установленому порядку.

Керівник, який призначив спеціальну комісію, повинен розглянути і за­твердити примірники актів форми Н-5 та форми Н-1 (або форми НПВ) про­тягом доби після надходження матеріалів спеціального розслідування.

Роботодавець у п' ятиденний строк після затвердження актів розслі­дування зобов'язаний:

видати наказ про виконання запропонованих комісією заходів що­до запобігання виникненню подібних випадків та притягнення до відпо­відальності працівників, з вини яких відбувся нещасний випадок;

надіслати копії матеріалів розслідування органам прокуратури, іншим органам, представники яких брали участь у спеціальному розслі­дуванні, Держгірпромнагляду, Національному науково-дослідному інсти­туту охорони праці, виконавчій дирекції Фонду соціального страхування, установі державної санітарно-епідеміологічної служби (у разі виявлення гострого професійного захворювання чи отруєння).

Примірник затвердженого акта форми Н-5 разом з примірником затвер­дженого акта форми Н-1 (або форми НПВ), примірником карти форми П-5 -у разі гострого професійного захворювання (отруєння) надсилається:

потерпілому, членом його сім' ї або особі, яка представляє його ін­тереси;

робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страху­вання за місцезнаходженням підприємства;

територіальному органу Держгірпромнагляду за місцезнаходжен­ням підприємства.

Примірник матеріалів спеціального розслідування (копія рішення Кабінету Міністрів України про створення комісії з розслідування групо­вого нещасного випадку, якщо воно приймалось), копія наказу органу Держгірпромнагляду або Держатомрегулювання про призначення спеціа­льної комісії, примірник акта форми Н-5; примірник акта форми Н-1 (або форми НПВ) стосовно кожного потерпілого, примірник карти форми П-5, інші матеріали спеціального розслідування нещасного випадку, якщо во­ни оформлялись; копії документів про проходження потерпілими навчан­ня та інструктажі з охорони праці; копії приписів, протоколів про адміні­стративні правопорушення, що стосуються нещасного випадку; витяги з законів та інших нормативних правових актів з охорони праці, вимоги яких були порушені; довідка про матеріальні збитки, заподіяні внаслідок настання нещасного випадку та надання потерпілому чи членом його сім' ї матеріальної допомоги; виданий роботодавцем наказ про виконання запропонованих спеціальною комісією заходів та запобігання виникнен­ню подібних випадків залишаються на підприємстві та зберігаються 45 років.

У разі спеціального розслідування нещасного випадку, що стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, примірник затвердже­ного акта форми Н-5 з примірником затвердженого акта форми Н-1 або форми НПВ, примірник карти форми П-5 - у разі виявленні гострого професійного захворювання (отруєння) у п'ятиденний строк з моменту затвердження акта форми Н-5 надсилається:

потерпілому, членам його сім' ї або особі, яка представляє його ін­тереси;

робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхуван­ня, в якому зареєстровано особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, разом з примірником інших матеріалів спеціального розслідування.

Копії матеріалів спеціального розслідування надсилаються органам прокуратури, іншим органам, представники яких брали участь у спеціа­льному розслідуванні. Якщо виявлено гостре професійне захворювання (отруєння), то копія акта форми Н-1 надсилається разом з примірником карти форми П-5 до установи державної санітарно-епідеміологічної слу­жби за місцем настання нещасного випадку, яка веде облік гострих про­фесійних захворювань (отруєнь).

Слід зазначити, що Держгірпромнагляду або його територіальний орган за певних обставин для забезпечення об' єктивності спеціального розслідування має право призначити повторне (додаткове) спеціальне розслідування нещасного випадку, створивши нову комісію, і за резуль­татами цього розслідування скасувати висновки попередньої спеціальної комісії та вжити запобіжних заходів. Якщо при розслідуванні виявлені ознаки злочину, то керівники Держгірпромнагляду та його територіаль­них органів зобов' язані повідомити про це органи прокуратури і передати їм відповідні матеріали.

У разі незгоди роботодавця, потерпілого або його сім'ї чи особи, яка представляє його інтереси, із змістом матеріалів розслідування рішення спеціальної комісії може бути оскаржено у судовому порядку.

На підставі матеріалів спеціального розслідування нещасних випад­ків роботодавець (керівник) складає статистичну звітність і несе повну відповідальність за її достовірність. Він також зобов' язаний розробляти і виконувати заходи запобігання подібним випадкам.

Підприємства, установи, організації, а також робочий орган виконав­чої дирекції Фонду соціального страхування ведуть облік усіх нещасних випадків.

Держгірпромнагляд, інші центральні органи виконавчої влади, міс­цеві держадміністрації ведуть оперативний облік нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню.

 

2.2.9.5. Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь

Професійне захворювання - патологічний стан людини, обумовлений роботою і пов' язаний з надмірним навантаженням організму або неспри­ятливою дією шкідливих виробничих факторів. Вперше виявлені профза­хворювання підлягають розслідуванню. Перелік професійних хвороб за­тверджує Кабінет Міністрів України. Зв'язок профзахворювання з умовами праці визначається на основі клінічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, яка складається санітарно-епідеміологічною службою за участю представників підприємства (спеці­алістів), первинної організації профспілки, членом якої є хворий, або уповноваженої найманими працівниками особи, якщо хворий не є членом профспілки, та робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцезнаходженням підприємства.

Санітарно-гігієнічна характеристика видається на запит керівника лі­кувально-профілактичного закладу, що обслуговує підприємство, або спеціаліста з професійної патології.

Діагноз на професійне захворювання та його зв'язок з впливом шкід­ливих виробничих факторів і трудового процесу має право встановлюва­ти спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, а направлення хворого до цього закладу здійснює головний спеціаліст з професійної па­тології міста, області.

У спірних випадках для остаточного вирішення питання про наяв­ність професійного захворювання особа направляється до інституту ме­дицини праці Академії медичних наук. У разі незгоди хворого або робо­тодавця з рішенням цього спеціалізованого закладу воно може бути оскаржено в судовому порядку.

Після встановлення діагнозу протягом 3-х діб спеціалізований ліку­вально-профілактичний заклад надсилає повідомлення за формою П-3 роботодавцю та керівнику підприємства, шкідливі виробничі фактори на якому призвели до захворювання, установі державної санітарно-епідеміологічної служби, робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцезнаходженням підприємства.

Власник, отримавши повідомлення, протягом 10 робочих днів орга­нізовує роботу комісії з розслідування професійного захворювання. До складу комісії входить представник санітарно-епідеміологічної служби (голова комісії), представники лікувально-профілактичної установи, під­приємства, профспілкової організації або уповноваженого трудового ко­лективу, якщо потерпілий не є членом профспілки. Комісія проводить розслідування випадку професійного захворювання. Власник зо­бов' язаний надавати допомогу в роботі комісії і забезпечувати якісне і своєчасне розслідування та підготовку необхідних матеріалів.

Комісія дає гігієнічну оцінку умовам праці хворого, складає акт роз­слідування хронічного професійного захворювання за формою П-4, в якому пропонуються заходи з нормалізації умов праці, а також зазнача­ються особи, які не виконали відповідних вимог законодавства про охо­рону праці і про забезпечення санітарного та епідеміологічного благопо­луччя населення.

Акт за формою П-4 затверджує головний державний санітарний лі­кар області (міста, району). Він складається у 6 примірниках протягом 3-х діб після закінчення розслідування та надсилається роботодавцем потер­пілому, лікувально-профілактичному закладу, робочому органу виконав­чої дирекції Фонду соціального страхування та первинній організації профспілки або уповноваженій найманими працівниками особі, якщо по­терпілий не є членом профспілки.

Примірник акта форми П-4 надсилається також установі державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, для аналізу і контролю за виконанням заходів. На підставі цього акта склада­ється карта форми П-5, яка зберігається протягом 45 років у цій установі та МОЗ.

Примірник акта разом з іншими матеріалами розслідування залиша­ється на підприємстві та зберігається 45 років.

Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний строк після закінчення розслідування причин професійного захворювання розглянути його мате­ріали та видати наказ про заходи щодо запобігання професійним захво­рюванням й у письмовій формі інформувати установу державної санітар­но-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, про їх виконання.

Реєстрація та облік профзахворювань ведеться в журналі на підпри­ємстві, у робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страху­вання та в установах державної санітарно-епідеміологічної служби, на підставі актів форми П-4, у лікувально-профілактичних закладах на під­ставі медичної карти амбулаторного хворого, діагнозу хвороби, встанов­леного під час обстежень у стаціонарі.

У разі виявлення кількох професійних захворювань потерпілий ре­єструється в журналі один раз із зазначенням усіх діагнозів. До цього жу­рналу також вносяться дані про працездатність кожного потерпілого, в якого виявлено професійне захворювання.

Контроль за своєчасністю й об' єктивністю розслідування причин професійних захворювань, документальним оформленням, виконанням запропонованих заходів комісією здійснюють установи санітарно-епідеміологічної служби, робочі органи виконавчої дирекції фонду соціа­льного страхування, профспілки та уповноважені найманими працівни­ками особи відповідно до їх компетенції.

 

2.2.9.6. Розслідування та облік аварій

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1998 р. за № 923 на підприємстві повинен бути розроблений і затвердже­ний план попередження надзвичайних ситуацій. У плані розглядаються можливі аварії, надзвичайні ситуації техногенного, природного похо­дження; прогнозуються наслідки, визначаються заходи з їх попереджен­ня, терміни виконання.

Одночасно розробляються плани (інструкції) ліквідації аварій, над­звичайних ситуацій, визначаються дії посадових осіб, працівників під­приємств, установ, які будуть ліквідовувати ці аварії.

Аварії поділяються на дві категорії.

До першої категорії належать аварії, при яких: загинуло більше 5 або травмовано більше 10 людей; відбулось викидання в санітарно-захисну зону підприємства отруйних, радіоактивних, біологічно небезпе­чних речовин, концентрація яких стосовно навколишнього середовища зросла в 10 разів і більше; зруйновано будівлі або основні конструкції об' єкта, що створило загрозу для життя і здоров' я працівників цеха або дільниці.

До другої категорії належать аварії, внаслідок яких загинуло менше 5 або травмовано від 4 до 10 людей, зруйновано будівлі, споруди або ос­новні конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'я пра­цівників цеха або дільниці.

Про випадок аварії терміново повідомляють керівника робіт, іншу по­садову особу на підприємстві, які у свою чергу доводять до відома власни­ка, особу, що керує зміною. Власник терміново зобов' язаний ввести до дії план ліквідації аварії, вжити заходів зі спасіння потерпілих, надання їм ме­дичної допомоги, недопущення розповсюдження аварії, визначити границі небезпечної зони та перекрити доступ людей до цієї зони.

Власник зобов' язаний терміново повідомити про аварію місцеві ор­гани Держпромгірнагляду, відомство, до сфери управління якого нале­жить підприємство (для підприємств з державною формою власності), мі­сцевий орган виконавчої влади, прокуратуру, штаб з надзвичайних ситуацій, відповідні профспілкові органи, а в разі травмування або заги­белі працівників - також відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування. Розслідування аварій, що спричинили нещасні випадки, проводиться згідно з порядком розслідування нещасних випадків із зазначенням в акті форми Н-5 категорії аварій.

Розслідування аварій без нещасних випадків проводиться комісією, яка створюється наказом міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, якщо аварія належить до першої категорії; якщо ж ава­рія належить до другої категорії - наказом керівника органу, до сфери управління якого належить підприємство, або розпорядженням місцевого органу виконавчої влади по узгодженню з відповідним органом Держ-промгірнагляду й МНС. Головою комісії призначається представник ор­гану, до сфери якого належить підприємство, або представник місцевого органу виконавчої влади.

Розслідування аварій може здійснюватись і за спеціальним рішенням Кабінету Міністрів України.

Комісія зобов' язана протягом 10 робочих днів розслідувати аварію, скласти акт за формою Н-5, визначити збитки.

На основі акта комісії власник видає наказ, в якому затверджуються заходи з попередження подібних аварій, визначаються винні особи, що порушили відповідні нормативні акти.

Технічне оформлення матеріалів розслідування аварії проводить під­приємство, де сталася аварія. Керівник підприємства в п' ятиденний тер­мін після закінчення розслідування надсилає матеріали розслідування їх прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні. Перший примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої не сталося нещасного випадку, зберігається на підприємстві до завершення термінів здійснення заходів, визначених комісією з розслідування, але не менше двох років.

Облік аварій першої та другої категорій ведуть підприємства й орга­ни державного управління з охорони праці та органи державного нагляду за охороною праці з реєстрацією у журналі реєстрації аварій.

Контроль та нагляд за своєчасним й об'єктивним розслідуванням, документальним оформленням та обліком аварій, здійсненням заходів щодо усунення їх причин покладається на органи державного управління з охорони праці та органи державного нагляду за охороною праці.

 

2.2.9.7.      Визначення збитків, пов'язаних із втратою працездатності працівників, та доцільності проведення заходів з охорони праці

 

Створення безпечних умов праці сприяє підвищенню її продуктивно­сті і зниженню собівартості продукції. Собівартість робіт зростає при збі­льшенні витрат на компенсацію втрат робочого часу у зв' язку з тимчасо­вою чи стійкою непрацездатністю при травматизмі, професійних та професійно зумовлених захворюваннях, санітарному та амбулаторному лікуванні, переведенні потерпілого на більш легку роботу, виплатах по інвалідності та ін.

Для визначення збитків, пов'язаних з виробничим травматизмом і за­гальними захворюваннями працівників, використовують методики, за­пропоновані В.М. Золотницьким, М.П. Купчиком, М.П. Гандзюком та іншими авторами.

Суть методики М.П. Купчика та М.П. Гандзюка зводиться до визна­чення матеріальних збитків за допомогою розрахунків певних показників за кожним видом причин, що призвели до збитків, та визначення узагаль­неного показника.

Визначення розміру матеріальних збитків від виробничого травмати­зму здійснюється за формулою:

Мзт = Дт • (А + Бт),

де: Мзт - збитки від неучасті працівників внаслідок травмування у створенні матеріальних цінностей, грн.;

Дт - сумарна кількість діб непрацездатності за розрахунковий період часу;

А - середня втрата прибутку від непрацездатності за добу, грн.; Бт - середній розмір виплат за листком непрацездатності за одну до­бу всім потерпілим, грн.

Визначення розміру збитків, яких зазнає підприємство від загальних

захворювань працівників, здійснюється за формулою: Мзз = Дз • (А + Бз),

де: Мзз - збитки, зумовлені тим, що хворі працівники не беруть учас­ті у створенні матеріальних цінностей, грн.;

Дз - загальна кількість втрачених робочих днів за розрахунковий пе­ріод через захворювання працівників;

А - середньоденна втрата прибутку від невиробленої продукції з роз­рахунку на один день, грн.;

Бз - середній розмір виплат за один робочий день за всіма листками непрацездатності, що зумовлені загальними захворюваннями, грн.

Поєднавши у формулі показники річних збитків від виробничого травматизм (Мзт) і загальних захворювань (Мзз), отримаємо узагальнений показник сумарних втрат підприємства від нещасних випадків і захворю­вань працівників.

Доцільність здійснення капіталовкладень з охорони праці визнача­ється за формулами:

Екв     Р 3

або

Екв = Р- (С + ЕнК),

де: Екв - доцільність здійснення капіталовкладень з охорони праці; Р - отриманий економічний результат, грн.;

З - поточні капітальні затрати на заходи з покращення умов та охо­рони праці, грн./рік;

С - річні експлуатаційні витрати на заходи з покращення умов та охорони праці;

Ен = 0,08 - нормативний коефіцієнт економічної ефективності для капіталовкладень на здійснення заходів з покращення умов та охорони праці;

К - капіталовкладення на заходи, спрямовані на покращення умов та охорони праці.

Загальна (абсолютна) економічна ефективність капітальних вкладень на заходи з покращення умов та охорони праці визначається як відно­шення отриманого результату до проведених витрат.

 

2.2.9.8.      Аналіз і прогнозування травматизму та професійних захворювань

 

Виробничий травматизм характеризується сукупністю травм і неща­сних випадків на виробництві.

Для аналізу виробничого травматизму використовують такі методи:

статистичний метод, якій базується на вивченні травматизму за документами (звітами, актами, журналами реєстрації). Для оцінки рівня травматизму розраховують показники його частоти (Пчт) та важкості

(Пвт) •

Пчт = А • 1000 / Т;

Пвт = Д / Ау

де А - кількість випадків травматизму за звітний період, Т - середня чисельність працівників за списками, Д - кількість днів непрацездатності.

Показник непрацездатності (Пнт) - це число людино-днів непраце­здатності, що припадає на 1000 працівників:

Пнт = 1000 • Д / Т

Ці показники дозволяють вивчати динаміку травматизму на підпри­ємстві, порівнювати її з іншими підприємствами;

монографічний метод, який полягає в детальному обстеженні всього комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання робо­чого місця, прийомів праці, санітарно-гігієнічних умов, засобів колектив­ного та індивідуального захисту тієї чи іншої дільниці виробництва. За цим методом поглиблено розглядають всі обставини нещасного випадку, у разі необхідності виконують відповідні дослідження та випробування;

топографічний метод, за яким на плані цеху (підприємства) по­значаються місця, де сталися нещасні випадки. Це дозволяє наочно бачи­ти найбільш небезпечні ділянки виробництва, які вимагають ретельного обстеження та профілактичних заходів;

економічний метод, який полягає у вивченні та аналізі збитків, спричинених виробничим травматизмом;

метод анкетування, для якого складаються анкети для опитуван­ня працівників підприємства. На підставі анкетних даних розробляють профілактичні заходи щодо попередження нещасних випадків;

метод експертних оцінок, який ґрунтується на експертних ви­сновках (оцінках) умов праці, виявленні відповідності технологічного об­ладнання, пристосувань, інструментів, технологічних процесів вимогам стандартів та ергодинамічним вимогам, що висуваються до машин, меха­нізмів, обладнанням тощо.

Основні етапи аналізу нещасних випадків викладені на рис. 4.

 

Нещасний випадок

 

Розслідування

для

них

Виявлення усіх нещасних випадків забезпечення вірогідності да-

 

Облік

 

Формування банку даних

Збирання даних про нещасний випадок, внесення уточнень, змін

 

 

 

Опрацювання тичних даних

статис-

Класифікація, узагальнення даних про нещасний випадок та їх аналіз

 

 

 

Аналіз матеріалів

Відбір конкретних методик для аналізу матеріалів про травматизм

 

 

 

Розробка профілактичних заходів

Пошук найбільш шляхів попередження | небезпеки    

ефективних дії джерел

 

 

Рис. 4. Етапи аналізу нещасних випадків на виробництві

 

Під дією шкідливих факторів на виробництві у робітників можуть виникати гострі професійні або хронічні отруєння і захворювання. З ме­тою кількісної оцінки рівня захворюваності на виробництві розраховують показник частоти випадків захворювань (Пчз) та показник важкості захво­рюваності (Пвз) - кількість днів непрацездатності, що припадають на 1000 працюючих:

Пч3 = З • 1000 / Т;

Пв3 = Д / 3,

де З - кількість випадків захворювання за звітний період, Д - кіль­кість днів непрацездатності за звітний період, Т - загальна кількість пра­цюючих.

Для передбачення динаміки травматизму, професійних захворювань, своєчасної розробки заходів профілактики використовуються методи прогнозу.

Прогнозування здійснюється на основі аналізу усіх облікових і звіт­них матеріалів щодо травматизму, професійних та професійно зумовле­них захворювань, матеріалів усіх видів контролю стану охорони праці, даних санітарно-технічних паспортів об'єктів, робочих місць, матеріалів спеціальних обстежень будівель, об'єктів, приміщень тощо.

Власник підприємства зобов'язаний інформувати працівників про стан охорони праці, причини нещасних випадків, професійних захворю­вань та про заходи, котрих вжито для їх усунення й забезпечення умов праці на рівні нормативних вимог.

2.2.10..... Колективні та індивідуальні засоби захисту від дії небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища

Для попередження нещасних випадків і уникнення травматизму під час виконання різних робіт, а також запобігання виникненню професій­них захворювань у працівників передбачені організаційні і технічні захо­ди захисту.

До організаційних заходів належать:

раціональна організація праці;

планування заходів щодо охорони праці, проведення навчання, страхувань, інструктажів;

організація планово-попереджувального ремонту небезпечного устаткування;

пропаганда безпеки праці;

висвітлення проблем охорони праці, фактів і причин травматизму й аварій у засобах масової інформації тощо.

Технічні заходи захисту мають на меті підтримку вимог санітарії і техніки безпеки.

Засоби захисту від небезпечних та шкідливих факторів виробництва поділяють на колективні й індивідуальні:

До засобів колективного захисту належать:

технічні засоби безпеки, призначені для захисту людей від дії ме­ханічних факторів (огороджувальні, гальмівні та блокувальні пристрої, пристрої дистанційного керування, автоматичного контролю і сигналіза­ції; запобіжні засоби та знаки безпеки);

засоби нормалізації повітряного середовища приміщень і робочих місць (вентиляція, кондиціювання, опалення тощо);

засоби нормалізації освітлення приміщень і робочих місць (дже­рела світла, освітлювальні прилади і т.д.);

засоби захисту від іонізуючих, ультрафіолетових, інфрачервоних, електромагнітних лазерних та інших випромінювань (огородження, гер­метизація, автоматичний контроль і т. д.);

засоби захисту від шуму і вібрації (звукоізоляція, віброізоляція, огородження тощо);

засоби захисту від враження електричним струмом (захисне зазе­млення, занулення тощо).

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) призначені для убезпечення одно­го працюючого і можуть стосуватися як галузі техніки безпеки (наприклад, спеціальний одяг, взуття, шоломи, бронежилети, які захищають від травм), так і до галузі виробничої санітарії (респіратори, протигази, спеціальні оку­ляри, маски, що захищають від шкідливих виробничих факторів). Обидві категорії способів захисту передбачають запобігання чи зменшення впливу на працюючих шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Засоби інди­відуального захисту застосовуються в тому випадку, якщо безпеку роботи не можна забезпечити конструкцією і розміщенням устаткування, організа­цією робочого процесу, архітектурно-планувальними рішеннями, засобами колективного захисту і т.п.

У ст. 8 Закону України «Про охорону праці» зазначено, що «на робо­тах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, в особливих темпера­турних умовах, у забрудненому середовищі працівникам і службовцям безкоштовно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуаль­ного захисту».

Засоби індивідуального захисту поділяються на основні та допоміж­ні. До основних засобів індивідуального захисту належать:

засоби захисту органів дихання (протигази, респіратори). Проти­гази за принципом дії поділяються на фільтруючі (ГП-4, ГП-7, ЕО-16) та ізолюючі (ИП-4, ИП-5, КИП-8, АСВ-2). Фільтруючі протигази забезпе­чують захист в умовах обмеженого вмісту шкідливих речовин. Їх не за­стосовують у випадку наявності у повітрі малої концентрації кисню. Ізо­люючі протигази застосовують під час аварії та великих викидів шкідливих речовин в атмосферу. Респіратори застосовують для захисту організму від пилу, парів, аерозолів, шкідливих газів. Вони поділяються на протипилові (ШБ-1 «Лепесток»), протигазові (РПГ-67) та універсальні (РУ-60);

засоби захисту слуху від інтенсивного шуму - навушники та за­глушки. Навушники знижують високочастотний шум на 40 дБ, а вушні заглушки, вкладиші - на 25 дБ;

засоби захисту очей - захищають очі від твердих частинок, бри­зок лугів і кислот, іскор, різних видів випромінювання. Для цього засто­совують спеціальні окуляри, вибір яких залежить від виду робіт;

засоби захисту голови і обличчя (маски, щитки, капелюхи, каски, шоломи) - захищають від падаючих предметів, стружки, інших фізичних і хімічних факторів. Маски, щитки і капелюхи використовуються при ре­монтних цілях, каски - на завантажувально-розвантажувальних роботах загального призначення, а шоломи і сфери - на роботах спеціального призначення;

засоби захисту шкірного покриву (спеціальний одяг) - видаються працівникам для захисту тіла від забруднення, механічних впливів, води, кислот, лугів, підвищених або понижених температур, радіоактивних ре­човин, нафти, жирів, для захисту від біологічних факторів. Спеціальний одяг обирається відповідно до класифікації його захисних можливостей.

Це можуть бути захисні костюми, куртки (бронежилети), комбінезони, халати, фартухи, плащі тощо;

засоби захисту ніг - спеціальне взуття, призначене для захисту від дії вібрації, іонізуючого випромінювання, статичної електрики тощо. Обирається залежно від його захисних можливостей. Для зовнішніх робіт під час холодного та перехідного періоду року використовується валяне взуття, а для робіт з використанням кислот, лугів - гумові чоботи. Під час роботи у вогких, холодних умовах одягають утеплені гумові чоботи. До спецвзуття відносять також шкіряні та кирзові чоботи, напівчоботи (на-півчеревики), бахіли тощо;

засоби захисту рук від механічних пошкоджень, опіків, холоду та інших небезпечних і шкідливих факторів (рукавиці, рукавички, напаль-ники, дерматологічні засоби (мазі, креми)). Залежно від виду робіт мате­ріалом, з якого виготовлюють засоби захисту, може бути вовна, льон, шкіра, шкіряний замінник, гума тощо;

засоби запобігання враженню електричним струмом : діелектри­чні рукавички, боти, чоботи, калоші, виготовлені зі спеціальної діелект­ричної гуми.

Допоміжні захисні засоби призначенні для захисту персоналу від па­діння з висоти (запобіжні пояси та страхові канати), для безпечного під­німання на висоту (драбини, кігті).

 

Питання до розділу 2 «Правові та організаційні питання охорони праці»

Законодавчі акти, що встановлюють і регламентують основні по­ложення з охорони праці в Україні.

Питання охорони праці в Конституції України.

Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю та їх значення для охорони трудових прав працівників.

Закон України «Основи законодавства України про охорону здо­ров' я» та його значення для охорони трудових прав працівників.

Міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці.

Значення Закону України «Про загальнообов' язкове державне со­ціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професій­ного захворювання, які спричинили втрату працездатності» для охорони трудових прав працівників.

Права працівників при укладанні трудового договору щодо охоро­ни праці.

8.         Обов'язки роботодавця(керівника) щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Обов' язки працівника за трудовим договором.

Тривалість робочого часу на підприємстві та тривалість відпочи­нку.

Права працівників на пільги: компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Особливості охорони праці жінок.

Особливості охорони праці неповнолітніх.

Особливості охорони праці інвалідів.

Загальні поняття про нормативно-правові акти з охорони праці. Система стандартів безпеки праці.

Міжгалузеві та галузеві державні нормативні акти з охорони праці.

Нормативні акти з охорони праці на окремих виробничих обЛ єктах.

Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.

Поняття управління охороною праці.

Повноваження Кабінету Міністрів України щодо управління охороною праці в державі.

Повноваження Держпромгірнагляду.

Повноваження Міністрів щодо управління охороною праці.

Повноваження місцевих державних адміністрацій щодо управ­ління охороною праці в галузі.

Система управління охороною праці на виробництві.

Задачі управління охороною праці на виробництві.

Планування робіт з охорони праці. Методи управління охороною праці.

Управління охороною праці на підприємстві.

Основні функції служби з охорони праці на підприємстві.

Повноваження служби з охорони праці на підприємстві.

Комісія з питань охорони праці на підприємстві.

Навчання з питань охорони праці.

Інструктажі з питань охорони праці.

Стажування, дублювання та допуск до роботи працівників.

Професійний добір та його медичне забезпечення.

Державний нагляд за охороною праці.

Громадський контроль за охороною праці.

Фінансування охорони праці на підприємстві.

Застосування матеріальних і моральних стимулів охорони праці.

Відшкодування громадянам збитків, завданих порушенням умов працьі.

Основні групи причин виробничого травматизму та професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків.

Спеціальне розслідування нещасних випадків.

Розслідування та облік випадків хронічних професійних захво­рювань і отруєнь.

Розслідування та облік аварій.

Визначення збитків, пов'язаних із втратою працездатності при порушенні умов праці.

Аналіз і прогнозування травматизму і професійних захворювань.

Колективні засоби захисту від дії шкідливих і небезпечних фак­торів виробничого середовища.

Індивідуальні засоби захисту від дії шкідливих і небезпечних фа­кторів виробничого середовища.