Охорона праці - Навчальний посібник (Грибан В. Г., Негодченко О. В.)

5.12. евакуація людей з приміщень при пожежах

 

Евакуація - це одночасне переміщення значної кількості людей в од­ному напрямку під час виникнення пожежі у приміщенні, а також при аваріях. Від правильної організації евакуації і стану комунікацій примі­щень залежить збереження життя людей.

Показником ефективності евакуації є час, протягом якого люди мо­жуть у разі необхідності залишити окремі приміщення і будівлі чи спору­ди взагалі. Безпека евакуації досягається тоді, коли час евакуації не пере­вищує часу настання критичної фази розвитку пожежі (критичних температур, концентрацій кисню, диму та ін.).

Шляхи евакуації (проходи, коридори) повинні мати рівні вертикальні огороджувальні конструкції без будь-яких виступів, що звужують виходи по ширині; природне освітлення або штучне, що працює від звичайної електромережі або від аварійної. Мінімальна ширина проходу має стано­вити не менше 1 м, а висота - 2 м. Двері на шляхах евакуації повинні від­чинятися, як правило, у напрямку виходу з будівлі.

Евакуаційних виходів з приміщення або споруди має бути, як прави­ло, не менше двох. Допускається наявність одного евакуаційного виходу з приміщень, якщо відстань від найбільш віддаленого робочого місця до цього виходу не перевищує 25 м, а кількість працюючих - не більше 5 осіб у приміщеннях з виробництвами категорій А, Б; 25 осіб - у примі­щеннях з виробництвом категорії В; 50 осіб - у приміщеннях з виробниц­твами категорій Г та Д.

Не допускається влаштовувати евакуаційні виходи через приміщення категорій А і Б, а також через виробничі приміщення в будівлях підви­щених ступенів вогнестійкості.

На видних місцях приміщень (у коридорах та проходах, біля виходів з приміщень на стіні) має знаходитись чіткий, зрозумілий план евакуації.

Евакуаційні виходи повинні бути: з приміщень, розташованих у під­вальних і цокольних поверхах, через сходову площадку за умови відсут­ності на шляху евакуації складів горючих матеріалів; з приміщень пер­шого поверху - безпосередньо через коридор, вестибюль до сходової клітки; з приміщень будь-якого поверху, крім першого, - до коридору, що веде до сходової клітки.

Для забезпечення ефективної евакуації людей при пожежі необхідно своєчасно проводити інструктажі й мати інструкції щодо дій у разі еваку­ації, проводити тренування з евакуації людей з будинку і приміщень не рідше двох разів на рік.

За нормами, необхідний час евакуації з будинку складає: для катего­рій пожежонебезпечності виробництва А, Б, Е - 0,5-1,75 хв.; категорії В -1,75-3 хв.; категорії Г і Д - не нормується.