Охорона праці - Навчальний посібник (Грибан В. Г., Негодченко О. В.)

5.8.вибухонебезпечні та пожежонебезпечні зони, їх класи

 Окрім вибухопожежної класифікації приміщень існують вибухонебезпе­чні і пожежонебезпечні зони в приміщеннях.

Вибухонебезпечна зона - це обмежений простір у приміщенні або за його межами, де існують чи можуть утворюватись вибухонебезпечні суміші.

Класифікація вибухонебезпечних зон здійснюється у відповідності з ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок».

Газо-, пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибу­хонебезпечні зони класів 0,1,2, а пилоповітряні-вибухонебезпечні зони класів 20,21,22.

Вибухонебезпечна зона класу О - простір, у якому вибухонебезпечне середовище присутнє постійно або протягом тривалого часу. Вона може мати місце тільки в межах корпусів технологічного обладнання.

Вибухонебезпечна зона класу 1 - простір, у якому вибухонебезпеч­не середовище може утворитися під час нормальної роботи, тобто ситуа­ції, коли установка працює відповідно до своїх розрахункових парамет­рів, але виділені горючі гази і пари горючих речовин можуть створити з повітрям або іншими окислювачами вибухонебезпечні суміші.

Вибухонебезпечна зона класу 2 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно ви­никає, то рідко і триває недовго.

Вибухонебезпечна зона класу 20 - простір, у якому під час нормаль­ної експлуатації вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній по­стійно або часто в кількості, достатній для утворення небезпечної конце­нтрації суміші з повітрям, і (або) простір, де можуть утворюватись пилові шари непередбаченої або надмірної товщини.

Вибухонебезпечна зона класу 21 - простір, у якому під час нормаль­ної експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари в кількості, достат­ній для утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації.

Вибухонебезпечна зона класу 22 - простір, у якому вибухонебезпеч­ний пил у завислому стані може з' являтися нечасто і існувати недовго, або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати і утворюва­ти вибухонебезпечні суміші в разі аварії.

Класифікація пожежонебезпечних зон виконується відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

Пожежонебезпечна зона - це обмежений простір всередині або по­за приміщенням, в межах якого постійно або періодично знаходяться го­рючі речовини. У такому приміщенні вони можуть перебувати як при нормальному технологічному процесі, так і в разі його порушення. По-жежонебезпечні зони поділяються на чотири класи: П-І, П-ІІ, П-ІІа, П-ІІІ.

Клас П-І - зони приміщень, в яких зберігаються (використовуються) горючі рідини з температурою спалаху вище 61 °С.

Клас П-ІІ - зони приміщень, де можливе утворення горючого пилу або волокон з нижньою концентраційною межею межу поширення полу­м'я понад 65 г/м до об'єму повітря.

Клас П-ІІа - зони приміщень, в яких є тверді горючі речовини. Горючий пил і волокна відсутні.

Клас П-ІІІ - зовнішні установи та ззовні розташовані зони, де зберігаються або використовуються горючі рідини з температурою спа­лаху понад 61 °С, а також тверді горючі речовини.

Згідно п 4.2.7. Правил пожежної безпеки в Україні для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій пови­нна бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небез­пеки, а також класи зон, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також на межах зон всередині приміщень та із зовні, при цьому на полі вказівного знака зверху позначена категорія пожежної не­безпеки згідно з НАПБ Б.07.005 - 86 ОНТП 24-86, а під нею - клас зони.