Охорона праці - Навчальний посібник (Грибан В. Г., Негодченко О. В.)

ПерелІк основних законодавчих та нормативно-правових актІв, рекомендованих при вивченнІ дисциплІни

 

Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р.

1. Закони України:

«Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.91. «Про охорону праці» від 14.10.92. «Про охорону здоров'я» від 31.12.92. «Про пожежну безпеку» 17.12.93 р.

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р.

«Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки» від 8.02.95р. «Про загальнообов' язкове державне соціальне страхування від нещасного ви­падку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 29.09.1999 р.

«Про страхові тарифи на загальнообов' язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 р. «Про рівність прав і можливостей жінок і чоловіків» від 8.02.2005 р.

2. Державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП):

0.07.005 - 86 Класифікація об'єктів за їх вибухопожежною небезпекою: категорії приміщень і будівель.

0.00-4.11 - 93 Типове положення про роботу уповноважених трудових ко­лективів з питань охорони праці.

0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити по­передню і періодичну перевірку знань з охорони праці.

0.03 - 3.28 - 93 Граничні норми підіймання і переміщення важних речей жі­нками.

0.00 - 4.11-93 Типове положення про роботу уповноважених трудових колек­тивів з питань охорони праці.

0.03 - 8.08-93     Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосовувати працю жінок. 0.00-8.02-93    Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

0.00-8.01-93    Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити

попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці.

0.03 - 8.07-94     Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосовувати працю неповнолітніх. 0.03-4.02-94       Положення про медичний огляд працівників певних катего­рій.

0.00 - 8.05 - 94 Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці.

0.06.001- 94.       Типове положення про службу пожежної безпеки. 0.02.003- 94.       Типове положення про пожежно-технічну комісію. 0.02.004- 94.       Положення про добровільні пожежні дружини(команди).

0.02.005- 94. Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України.

0.00.-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

0.00.-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водо­грійних котлів.

0.03-4.02-94.   Положення про медичний огляд працівників певних кате-

горій.

0.00-8.05-94    Єдина державна система показників обліку умов та безпеки

праці.

0.03-8.06-94.   Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.

0.01-0.01-95.   Правила пожежної безпеки в Україні.

0.00.-1.26-96. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 М Па (0,7 кг с/см2) , водогрійних котлів і водопіді­грівачів з температурою нагріву води не вище 115°С.

0.00-4.29-96.   Положення про порядок забезпечення працівників спеціаль-

ним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуально захисту. 0.03 - 3.29 - 96    Граничні норми підіймання і переміщення важких речей не-понолітніми

0.06.004 - 97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підляга­ють обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та пожежної си­гналізації.

0.00-1.29-97.   Правила захисту від статичної електрики.

0.00-1.21-98.   Правила безпечної експлуатації електроустановок спожи-

вачів

0.00 -1.20-98.     Правила безпеки системи газопостачання України. 0.00-1.21-98.   Правила безпечної експлуатації електроустановок спо-

живачів.

0.00-1.02-99.   Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.

0.00-1.31-99.   Правила охорони праці під час експлуатації електронно-

обчислювальних машин.

0.00-1.32 - 01     Правила будови електроустановок.

0.00-08 - 04       Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. 0.03.5.07 -04       Порядок складання та вимоги до санітарно - гігієнічних ха­рактеристик умов праці.

0.00-4. 12-05. Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою.

3.       Державні стандарти України (ДСТУ):

2272-93.    Пожежна безпека. Терміни та визначення. 2293-93.          Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

2300-93.          Вібрація. Терміни та визначення.

2325-93.          Шум. Терміни та визначення.

3038-95.          Гігієна. Терміни та визначення основних понять.

3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимо­ги та методи випробовувань.

3734-98      Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги.

3855-99. Пожежна безпека. Визначення пожежної безпеки матеріалів та конструкцій.

4. Міждержавні стандарти. Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ):

 

12.0.003-74 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

89 Ультразвук. Общие требования безопасности.

84 Електрические поля промышленной частоты. Допусимые урони напряженности и требования к провееднию контроля на робочих местах.

83 Шум. Общие требования безопасности.

91.       Пожарная безопасность. Общие требования.

88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо­чей зоны.

84. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

 

76 Взрывоопасность. Общие требования.

78 Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний. 12.1.012.90 Вибрационная безопасность. Общие требования. 12.1.030-81.        Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

 

78 Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

84 Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономичес­кие требования.

12.2.049.80 Оборудование производственное. Общин эргономические безопас­ности.

12.4.103-83 Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Класификация.

12.4.001-89 Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. 12.4.026-76.       Цвета сигнальные и знаки безопасности.

Санітарні норми і правила:

СанНиП 5804-91. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации ла­зеров.

ДСанП і Н 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населе­них пунктів

ДСанП і Н 3.3.2-007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуаль­ними дисплейними терміналами ЕОМ.

ДСН 3.3.6-039-99. Державні санітарні норми виробничої загальної та ло­кальної вібрації.

ДСН 3.3.6-037-99. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультра­звуку та інфразвуку.

ДСН 3.3.6-042-99. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

Будівельні норми і правила:

ДБН В.2.5-28-206. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штуч­не освітлення.

ОНТП -24-80 „Общесоюзные нормы технологического оборудования". СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений. СНиП 2.01.02-85 ССТБ. Пожарная безопасность. Общие требования. СНиП 2.01.02 - 85 Противопожарные нормы проектирования зданий сооружений. СНиП 2.09.02-85 Производственные здания промышленных предприятий. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооруже­ний.

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания и сооружения СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ДБН А.3.1-3-94   Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення.

ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автома­тика будинків і споруд.

ЛІТЕРАТУРА

Бабічев В.В., Сорокін Г.Ф. Охорона праці та технічна безпека. - К., 1996. - 224 с.

Бедрій Я.І., Джигерей В.С., Кидасюк А.І. та ін. Охорона праці: Навч. посібник. - Львів: Афіша, 1997. - 258 с.

Бедрій Я.І. Охорона праці: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. -322 с.

Безопасность производственных процесов: Справочник / Под общ. ред. С.В. Белова. - М.: Машиностроение, 1985. - 448 с.

Беликов А.С. Теоретическое и практическое обоснование эфективного применения огнезащитных покритий для снижения горючести материалов и повышения огнестойкости строительных конструкций. Днепропетровск, ПГА-СиИ, 2000.- 196 с.

БеликовА.С., Касьян А.И.. Дмитрюк С.П. и др. Основы охраны труда. Днепропетровск: Журфонд, 2007. - 494 с.

Гандзюк МП., Желібо Е.П., Халимовський М.О. Основи охорони пра­ці: Підручник. - К.: Каравела, 2005. - 393 с.

Геврик Є.О., Пешко Н.П. Гігієна праці на виробництві: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. - К.: Ельга Ніка Центр, 2004. - 276 с.

Гигиеническое нормирование факторов производственной среды и трудового процесса. - М., 1998.

Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та не­безпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості тру­дового процесу. - К.: МОЗ України, 1998. - 34 с.

Гогіташвілі Г.Г. Системи управління охороною праці: Навч посібник.

 

К.: ІСДО, 1993. - 252 с.

Грибан В. Г. Валеологія: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 256 с.

Пряник Г.М., Лехман С.Д., Бутко Д.А. і ін.. Охорона праці. - К.: Уро­жай, 1994. - 272 с.

Долин П.А. Справочник по технике безопасности. - М., 1992.

Доценко Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гінгієна з основами екології. - К.: Здоровя, 1999. - 694 с.

Желібо Е.Н., Заверуха Н.В., Зацерний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ За редакцією Е.П. Желібо, В.М. Пічі. - Київ: «Караве­ла», Львів: «Новий світ - 2000», 2001. - 320с.

Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів. - Львів: Афіша, 2001. - 176 с.

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підруч. - Львів: Афіша, 2002.

318 с.

Законодавство України про охорону праці: У 4-х томах. - К., 1995.

Зацарный В.В., Пантелеймонов А.Е. Безопасность студентов на прак­тике. - К.: ІЗМО, 1996.

Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навч. посі­бник. - Суми: університетська книга, 2001. - 339 с.

Кодекс законів про працю України. - Х.: Одісей, 2006. - 159 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Х.: Одісей, 2007. - 295 с.

Кримінальний кодекс України. - Х.: Одісей, 2008. - 264 с.

Крикунов Г.Н., Негодченко А.В. Основы охраны труда. - Д., 1992. -140

с.

Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа, 2000. - 416 с.

Людина і праця. Довідник з правових питань/ Укл.: Козинцев І.П., Са­вченко Л. А. - К.: Хрінком Інтер, 1997 . - 366 с.

Мардахаев А.А. Орана труда. История, теорія, практика. - Львов, 1984.

- 140 с.

Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомен­дації МОП: У 3-х томах / Упоряд. Е.М. Теличко. - К., 1997.

Москальова В.М. Основи охорони праці: Підручник. - К., 2005.

Новак С.М., Логвинець А.С. Защита от вибрации и шума в строительс­тве: Справочник. - К.: Будівельник, 1990. - 184 с.

Норми пожежної безпеки України. 2002.

Охрана труда в электроустановках / Под ред..Князевского Б.А. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 376 с.

Петренко В.В. Заходи пожежної безпеки в Україні. - К., 1995.

Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи: У 4-х т. - К.,

1997.

Правила устройства електроустановок. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

Про пожежну безпеку (довідково-інформац. матеріали): На допомогу керівнику, власнику, орендарю. - К., 2002. - 224 с.

Рожков А.П. Пожежна безпека: Навч. довідник. - К., 1999. - 256 с.

Ткачук К.Н., Галушко П.Я. Безопасность труда в промышленности. -К.: Техника, 1982. - 231 с.

Ткачук К.Н., Іванчук Д.Ф. и др. Справочник по охране труда на про­мышленном предприятиии. - К.: Техника, 1991. - 285 с.

Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чебанова О.В. Гігієна праці та виро­бнича санітарія. - К., 1997.

Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі. - Навчальний посібник. - К.: Професіонал, 2004. - 288 с.

 

[1] Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підручник. - Львів, 2002.

211