Охорона праці - Навчальний посібник (Грибан В. Г., Негодченко О. В.)

4.10. безпека при роботі з електронно-обчислювальними машинами (еом)

 

4.10.1. Вплив ЕОМ на стан здоров'я людини

Комп'ютерна техніка у наш час знайшла широке використання у діло­водстві, промисловості, науці, навчальному процесі, але при недотриманні вимог безпеки, вона може завдавати значної шкоди працюючим.

Особливістю негативного впливу комп' ютерних технологій на праце­здатність і здоров' я людини є комплексна одночасна дія декількох шкід­ливих факторів, при значній інтенсивності яких відбувається накопичен­ня і акумулювання їх впливу, що викликає суттєві зміни в організмі людини, розлад функцій окремих органів і систем.

До основних негативних факторів належать: випромінювання різних діапазонів електромагнітного спектру (рентгенівське та оптичне випро­мінювання, високочастотні та низькочастотні ЕМП, ЕМП з надто низь­кими частотами, електростатичні поля), шум у джерелі ВДТ, психосоціа-льні фактори виробничого середовища, нервово-емоційна напруга та інші.

Робота ЕВМ і ВДТ призводить до зміни фонової концентрації іонів повітря. Так, приблизно через 5 хвилин роботи монітору концентрація ле­гких негативних іонів знижується в 5-10 разів (фонове значення цього показнику становить 350-620 іонів/смЗ), а через 3 години роботи їх кон­центрація наближається до нуля. Знижується також концентрація серед­ніх і тяжких негативних іонів, натомість концентрація позитивного заря­джених іонів різко зростає, що дуже негативно відбивається на газообміні в легенях, загальному почутті людини. Значна кількість позитивних іонів, особливо тяжких, призводить до підвищення артеріального тиску, тахіка­рдії, прояву болю в області серця, затрудненню дихання, прискоренню швидкості осідання еритроцитів, розладу функцій центральної нервової системи (дратівливість, головний біль, порушення сну, тонусу м' язів і ін.), порушення травлення.

Оптимальним рівнем аероіонізації на робочому місці рахується вміст легких іонів від 150 до 5000 в 1 см3, повітря (Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и об­щественных помещений №2152-80).

Нормалізувати іонний склад повітря виробничої зони можна різними способами: механічна вентиляція, застосування іонізаторів, заземлених захисних екранів тощо.

Доза рентгенівського випромінювання перед екраном монітора на відстані 50 см від його поверхні є безпечною, вона не досягає межі допу­стимого рівня (50 мкР/год), але не вивчена дія цих променів у поєднанні з іншими, які генеруються ЕОМ на людину, що не дозволяє говорити від­носно безпечної їх дії.

Згідно даних ВООЗ, електромагнітні випромінювання викликають розвиток катаракти. Потенційно сприяють розвитку катаракти іонізуюче, ультрафіолетове - А, інфрачервоне і мікрохвильове випромінювання.

На працездатність та самопочуття людини негативно впливає шум від роботи електронно-обчислювальних машин. При цьому тривала дія шуму призводить до зниження розумової працездатності на 10-15\%, швидкої зорової втоми, послаблення уваги, порушення психофізіологіч­них процесів. Вплив шуму ВДТ є однією із причин розвитку стресу, погі­ршення настрою, сенсорного перевантаження, змін кровопостачання тка­нин і органів у зв' язку зі спазмами капілярів.

Професійна діяльність працівника на ВДТ є причиною функціональ­них змін нервово-м' язового апарата і кровопостачання ока, які призво­дять до розвитку астеноптичних скарг. Встановлено, що жінки частіше, ніж чоловіки, скаржаться на зоровий дискомфорт. При цьому відмічено, що в більшості випадків частота аетенопії зростає зі збільшенням трива­лості роботи за ВДТ.

Астноптичні скарги пов'язані також з освітленням робочого місця, відблиском екрану, тремтінням та мерехтінням зображення, сухістю пові­тря тощо. Встановлено, що у 72\% користувачів ВДТ мають місце скарги на біль в очах. Результатом напруженої тривалої зорової роботи на ЕОМ може бути не лише специфічний зоровий дискомфорт, але і виникнення головного болю.

Стресові стани, які розвиваються при довготривалій напруженій ро­боті за ЕОМ, є однією із причин виникнення соматичних, фізіологічних, психологічних змін в організмі.

Фізіологічні порушення супроводжуються розладами функцій шлун­ково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, скелетних м' язів, за­лоз внутрішньої секреції, шкіри, статевої системи. Встановлено, що ці розлади частіше мають місце у працівників з високою та середньою три­валістю роботи за ЕОМ.

До психологічних і поведінкових розладів відносяться: агресивність, фрустрація, нервозність, дратівливість, порушення сну, швидкий розви­ток втоми тощо.

Зміни на соматичному, фізіологічному, психологічному і поведінко-вому рівнях працівників на електронно-обчислювальних машинах та від-еодисплейних терміналах пов' язані з високим навантаженням при вико­нанні завдань, високою емоціонально-психологічною напруженістю та дією негативних виробничих факторів.

 

4.10.2. Гігієнічні вимоги до виробничих приміщень з ЕОМ

 

Умови праці осіб, які працюють з ЕОМ, мають відповідати 1 або 2 класу згідно з Гігієнічною кваліфікацією праці за показниками шкідливості.

У виробничих приміщеннях, обладнаних електронно-обчислювальними машинами, необхідно створити належне освітлення. Природне і штучне освітлення повинно відповідати СНиП 11-4-79 «Есте­ственное и искусственное освещение». Природне світло повинно бути бі­чним, зорієнтованим, як правило, на північ чи північний схід, і забезпе­чувати коефіцієнт природної освітленості не нижче 1,5\%. При виробничій потребі дозволяється експлуатувати ЕОМ у приміщеннях без природного освітлення за узгодженням з органами Держпромгірнагляду та органами й установами санітарно-епідеміологічної служби.

Вікна приміщень повинні мати регулювальні пристрої для відчинен-ня, а також жалюзі, штори тощо.

Штучне освітлення приміщення з робочими місцями, обладнаними відеотерміналами ЕОМ загального та персонального користування, має бути всеосяжним і рівномірним. У випадку, коли переважають роботи з документами, допускається комбіноване освітлення (додатково до зага­льного освітлення встановлюється світильники місцевого освітлення). Світильники розміщуються збоку від робочих місць (переважно ліворуч), або локально над робочим місцем (при розташуванні відеотерміналів ЕОМ за периметром приміщення).

Як джерело світла при штучному освітленні застосовуються, як пра­вило, люмінесцентні лампи. У світильниках місцевого освітлення допус­кається застосування ламп розжарювання.

Рівень освітленості на робочому місці має становити 300-500 лк. При використанні комбінованого освітлення не допускається відблисків на поверхні екрана та збільшення освітлення екрана вище 300 лк.

Важливою умовою безпеки людини, що перебуває перед екраном, є правильний вибір візуальних параметрів дисплея та світлотехнічних умов робочого місця. Робота з дисплеями при неправильному виборі яскравості й освітленості екрана, контрастності знаків, їх кольорів, за наявності відблис­ків на екрані, тремтіння та мерехтіння зображення призводить до зорового стомлення, головного болю, значного психофізиологічного навантаження, погіршення зору.

Рівень шуму не повинний перевищувати: на місцях, де працюють програмісти та оператори ЕОМ, 55 дБА, у лабораторіях, де складаються алгоритми та ведеться робота з документацією - 60 дБА, у машинному залі - 65 дБА, у приміщеннях, де розміщені гучні агрегати обчислюваль­них машин, - 75 дБА.

Для захисту від шуму у виробничому приміщенні та на робочих міс­цях застосовуються шумопоглинальні засоби (негорючі спеціальні пер­форовані плити, мінеральна вата, підвісні стелі й ін.).

Рівні вібрації у період виконання робіт з ЕОМ у виробничих примі­щеннях не повинні перевищувати допустимих значень, визначених Дер­жавними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібра-ції(ДСН 3.3.6-039-99) «Вимоги до вентиляції, опалення та кондиціювання мікроклімату». Під матричні принтери треба підкладати вібраційні кили­мки для гасіння вібрації та шуму.

 

 

Таблиця 14

Тепла

Легка - 1а

23-25

40-60

0,1

 

Легка - 1 б

22-24

40-60

0,2

 

 

Вентиляцію у приміщені влаштовують припливно-витяжну або при­міщення обладнуються кондиціонерами. Параметри мікроклімату, іонно­го складу повітря, вміст шкідливих речовин на робочих місцях, оснаще­них відеотерміналами, повинні відповідати санітарним нормам мікроклімату виробничих приміщень (СН 4088-86), затверджених МОЗ СРСР та іншим нормативним документом (табл. 14-15).

 

 

Таблиця 15

Рівні електромагнітного випромінювання та магнітних полів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.06 «ССБТ. Елекромагнитные поля ради­очастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведе­нию контроля», СН 3206-85 «Гранично допустимі рівні магнітних полів частотою 50Гц» та ДСанПіН 3.3.2.-007-98. Для довгих і середніх хвиль норма напруженості на робочому місці становить не більше 5 В/м. Для коротких і ультракоротких хвиль щільність потоку енергії протягом ро­бочого дня становить не більше 10 Вт/см2, а при температурі повітря у приміщенні вище 28 °С - 1 Вт/см2.

Рівні інфрачервоного випромінювання повинні відповідати ГОСТ 12.1.005-88 з урахуванням площі тіла, яка опромінюється, та ДСанПіН 3.3.2.-007-98 і не мають перевищувати 35 Вт/м2 при опроміненні 50\% та більше поверхні тіла; 70 Вт/м2 - при опроміненні від 25 до 50\% поверхні тіла; не більше 140 Вт/м2 при опроміненні від нагрітих поверхонь з вико­ристанням засобів індивідуального захисту.

Рівні ультрафіолетового випромінювання не повинні перевищувати допустимих норм ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях(При використанні спецодягу і ЗІЗ 1 Вт/м2 загальною дією за зміну не більше 60 хв.).

Гранично допустима напруженість електростатичного поля на ро­бочих місцях не повинна перевищувати рівнів, наведених у СНМ 1757-77 «Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электрос­татического поля» та ДСанПіН 3.3.2-007-98.

Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 0,05 м від екрана та корпуса відеотермінала відповідно до Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) не повинна перевищувати 0,1 мбер/год (100 мкР/год), а вміст озону в повітрі робочої зони не повинен

3          3 3

перевищувати 0,1 мг/м ; вміст оксиду азоту - 5 мг/м ; пилу - 4 мг/м .

Лінія електромережі для живлення ЕОМ, периферичних пристроїв ЕОМ та іншого устаткування виконується як окрема групова трипровідна мережа, прокладанням фазового, нульового робочого та нульового захис­ного провідників. Нульовий захисний провідник використовується для заземлення (занулення) електроприймачів. Використання нульового ро­бочого провідника як нульового захисного провідника забороняється. Не допускається підключення на щиті до одного контактного затискача ну­льового робочого та нульового захисного провідників.

Конструкція штепсельних з'єднань та електророзеток має бути та­кою, щоб приєднання нульового захисного провідника відбувалося рані­ше, ніж приєднання фазового та нульового робочого провідників.

 

4.10.3. Вимоги безпеки до електронно-обчислювальних машин та устаткування

Відеотермінали, ЕОМ, ПЕОМ, спеціальні периферичні пристрої ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження по­винні відповідати вимогам чинних в України стандартів, нормативних ак­тів з охорони праці. Електрообчислювальна техніка та устаткування зако­рдонного виробництва додатково повинні відповідати вимогам національних стандартів держав-виробників і мати відповідну позначку на корпусі, в паспорті або іншій експлуатаційній документації.

ЕОМ, ПЕОМ вітчизняного та імпортного виробництва, призначені для використання в Україні, повинні мати експертний висновок щодо їх безпечності та нешкідливості для здоров' я людини, відповідності вимо­гам чинних в Україні стандартів, нормативно-правових актів про охорону праці в організаціях, що мають дозвіл органів державного нагляду за охо­роною праці на проведення такої роботи.

За способом захисту людини від ураження електричним струмом об­ладнання повинно відповідати першому класу захисту згідно з ГОСТ 12.2.007.0 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безо­пасности» та ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обра­ботки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний» або повинні бути заземлені відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98.

Напруженість ЕМП на відстані 50 см навкруги відеотермінала за електричною складовою не повинна перевищувати рівнів ДСан ПіН 3.3.2­007-98.

Поверхневий електростатичний потенціал не повинен перевищувати 500 В, а потужність дози рентгенівського випромінювання на відстані 5 см від екрана та інших поверхонь відеотермінала не повинна перевищу­вати 100 мкР/год.

4.10.4. Організація робочих місць

та вимоги до розміщення ЕОМ

Організація робочого місця користувача відеотермінала повинна за­безпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташу­вання ергономічним вимогам, характеру та особливостям трудової діяль­ності. Площа одного робочого місця повинна бути не менше 6 м2, а обсяг - не менше 20 м3. При розміщенні робочих місць необхідно дотримува­тись таких вимог:

природне світло повинно падати збоку, переважно зліва;

відстань від робочого місця до стін зі світловим прорізами пови­нна складати не менше 1 м;

відстань між бічними поверхнями відеотерміналів має бути не ме­ншою за 1,2 м;

відстань між тильною поверхнею одного відеотермінала та екрана іншого не повинна бути меншою 2,5 м, а прохід між рядами робочих місць - не меншим одного метра.

Висота робочої поверхні столу для відеотермінала має бути в межах 68-80 см, а ширина повинна забезпечувати можливість використання операцій у зоні досяжності моторного поля (рекомендовані розміри сто­лу: висота - 72,5 см, ширина - 60-140 см, глибина - 80-100 см).

Робоче сидіння (сидіння, стілець, крісло) працівника на обчислюва­льній техніці повинно бути підйомно-поворотним, плоским, спереду за­кругленим, а для усунення статичного напруження м'язів рук улаштоване стаціонарними або змінними підлокітниками.

Екран відеотермінала та клавіатура мають розташовуватися на опти­мальній відстані від очей працівника, але не ближче 60 см, з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків та символів.

При потребі високої концентрації уваги під час виконання робіт з ви­соким рівнем напруженості суміщені робочі місця з відеотерміналами та персональними ЕОМ необхідно відділяти одне від одного перегородками висотою 1,5-2 м.

Організація робочого місця з ЕОМ для управління технологічними обладнаннями має передбачати:

а)  достатній простір для людини-оператора;

вільну досяжність органів ручного управління в зоні моторного поля: відстань по висоті - до 133 см, по глибині - 40-50 см;

в)         розташування екрана відеотермінала в робочій зоні, яке забезпе- чувало б зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом плюс-мінус 30° від лінії зору оператора;

г)         можливість повертання екрана відеотермінала навколо горизонта- льної та вертикальної осі.

 

4.10.5. Вимоги безпеки під час експлуатації,

обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ

ЕОМ та інша обстежувальна електронна техніка та устаткування по­винні бути справними і випробуваними відповідно до чинних норматив­них актів.

Після закінчення роботи електронно-обчислювальна техніка відклю­чається від електричної мережі. Це ж саме має бути здійсненим у випадку виникнення аварійної ситуації під час роботи.

При використанні лазерних принтерів слід дотримуватись вимог СанНіП устрою та експлуатації лазерів, затверджених МОЗ СРСР у 1971

р.

Під час експлуатації ЕОМ забороняється здійснювати ремонт та на­лагодження їх на робочому місці, працювати на зіпсованій техніці, загро­маджувати робочі місця матеріалами, які не використовуються для пото­чної роботи.

Обслуговування, ремонт та налагоджений ЕОМ, інші операції у цьо­му плані мають здійснюватися тільки при повному відключенні живлен­ня. У випадках коли ремонтні та інші операції неможливо здійснити при відключеному живленні, необхідно, щоб устаткування, допоміжна апара­тура та прилади були заземлені, роботу виконували два і більше праців­ників з використанням інструментів з ізольованими ручками, а на підлозі були діелектричні килимки.

Ремонт відеотермінала без футляра, а також усі види робіт з відкри­тим кінескопом повинні проводитися в захисних окулярах або масці.

При паянні, промиванні, знежиренні деталей, блоків і плат слід до­тримуватись пожежної безпеки. Ці роботи виконуються у спеціально об­ладнаних приміщеннях.

Режим праці та відпочинку працівників електронно-обчислювальної тех­ніки визначається ДСанНіП 3.3.2-007-98. Через кожні 40-50 хв. роботи необ­хідно робити 3-5-хвилинні перерви для відпочинку. Сумарна тривалість робо­ти на день не повинна перевищувати 4 год., а на тиждень - 20 год.

До роботи з профілактичного обслуговування, налагодження і ремонту ЕОМ допускаються працівники віком старше 18 років, які пройшли попереднє спеціальне навчання, мають відповідне посвідчення, не мають медичних про­типоказань, пройшли інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.

Усі працівники підлягають обов' язковому медичному огляду відпо­відно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій.

 

4.10.6.Режим праці та відпочинку працівників ЕОМ

Режим праці та відпочинку працівників визначається державними са­нітарними правилами і нормами роботи з візуальними дісплейними тер­міналами ЕОМ - ДсанП і Н 3.3.2-007-98. При цьому враховуються наси­ченість і напруженість праці, вид і категорія трудової діяльності.

Навантаження на організм в процесі праці, вимагаюче переважно фі­зичних зусиль і відповідного енергетичного забезпечення, пов' язане пе­реважно з інтенсивною роботою головного мозку, кваліфікують як на­пруженість праці.

Трудову діяльність з ЕОМ поділяють на 3 групи:

група А - зчитування інформації (діалоговий режим роботи);

група Б - введення інформації;

група В - творча робота в режимі діалога з ЕОМ (перклад і редагу­вання текстів і ін.).

Роботу з ВДТ в залежності від напруженості поділяють на три катего­рії: в групах А і Б, перша і друга категорії визначаються за сумариним числом знижуваної або введеної інформації; в групі В, категорія 3, за су­марним часом роботи за зміну.

Тривалість роботи на електронно-обчислювальних машинах без рег­ламентованої перерви не повинна перевищувати 2 години. При 8-годинному робочому дні регламентовану перерву необхідно встановлю­вати:

для 1 категорії робіт - через 2 години від початку зміни і після обід­ньої перерви тривалістю по 10 хвилин.

для 2 категорії робіт - через 2 години від початку зміни тривалістю 15 хвилин і через 1,5 і 2,5 години після обідньої перерви тривалістю 15 і 10 хвилин відповідно або тривалістю 5-10 хв. через кожну го­дину роботи, в залежності від характеру технологічного процесу;

для 3 категорії робіт - через 2 години від початку зміни і через 1,5 і 2,5 години після обідньої перерви тривалістю 20 хв. Кожна або три­валістю 5-15 хв. Через кожну годину роботи, в залежності від хара­ктеру технологічного процесу.

Навантаження за робочу зміну при роботі ЕВМ не повинна пере­вищувати для групи А - 60000 знаків, для групи Б - 45 000 знаків, для групи В - 6 годин.

При роботі на ЕОМ у нічну зміну, незалежно від групи і категорії робіт, тривалість регламентованих перерв збільшується на 60 хв.

Під час регламентовані перерви слід використовувати активний відпочинок - комплекс спеціальних профілактично-реабілітаційних вправ, перебування на свіжому повітрі..

Тривалість роботи викладачів ВУЗів, коледжів, ліцеїв, учителів шкіл, які працюють у дісплейних класах, не повинна перевищувати 4 години на день; максимальний час занять для студентів молодших ку­рсів - 2 години на день, а студентів старших курсів - 3 години.

Для школярів тривалість занять в дисплейних класах не повинна перевищувати у початкових класах - 10-15 хв., а для учнів 8-9 класів -25 хв.

З метою профілактики і попередження захворювань при роботі з ВДТ необхідно дотриміватись режиму дня, розумно чередувати працю і відпочинок, уміло використовувати фізичні вправи, фактори природ­ного середовища для підвищення резистентності організму, розширен­ня норми реакції.

Питання до розділу 4 «Технічна безпека»

Поняття «технічна безпека» та предмет аналізу технічних безпек.

Ергономіка та її значення для охорони праці.

Безпечність виробничого устаткування.

Безпечність виробничих процесів.

Технічні засоби безпеки, їх класифікація та вимоги до них.

Сигнальні пристрої та знаки безпеки.

Загальна характеристика посудин, що працюють під тиском.

Експлуатація і зберігання посудин, що працюють під тиском.

Реєстрація та технічне посвідчення посудин, що працюють під тиском.

Заходи і засоби безпеки при роботі з посудинами, що працюють під тиском.

Класифікація вантажів за їх фізичними властивостями та небез­печністю.

Правила переміщення та складування вантажів.

Основні причини нещасних випадків при вантажно-розвантажувальних роботах.

Безпека підйомно-транспортного обладнання.

Реєстрація вантажопідйомних машин.

Технічний огляд та випробування вантажопідйомних кранів.

Безпека щодо використання транспортних засобів на підприємс­тві: навантажувачів (авто- та електро-), штабелерів, електрокарів, конвеє­рів, елеваторів та ін.

Технічна безпека при використанні автотранспорту.

Поняття про електробезпеку. Основні причини небезпечних ви­падків за впливу електроструму.

Електротравма. Класифікація електротравм, види опіків.

Електричний удар та його характеристика за ступенем дії.

Надання долікарської допомоги при електроударі.

Фактори, що впливають на дію електричного струму на людину.

Поняття про відчуттєвий, відпускаючий і невідпускаючий елект­ричний струм.

Класифікація приміщень за рівнем електробезпеки.

Небезпечне ураження людини електричним струмом. Напруга дотику, напруга кроку.

Засоби електробезпеки. Заземлення, занулення, захисне відклю­чення, захисне розділення мереж.

Кольорова гама ізоляції проводів як спосіб сигналізації про мож­ливу небезпеку дії електричного струму.

Ізолюючі, огороджувальні та запобіжні електрозахисні засоби.

Статична електрика та захист від неї.

Атмосферна електрика та захист від неї.

Гігієнічні вимоги до виробничих приміщень з ЕОМ.

Вимоги безпеки до ЕОМ та устаткування.

Організація робочого місця та вимоги до розміщення ЕОМ.

Вимоги безпеки під час експлуатації, обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ.

Вплив ЕОМ на стан здоров'я працівників та користувачів.

Режим праці і відпочинку працівників ЕОМ.