Охорона праці - Навчальний посібник (Грибан В. Г., Негодченко О. В.)

5.3. здатність речовин і матеріалів до загорання

Одним із основних показників пожежовибухонебезпечності речовин (матеріалів) є здатність до горіння. За горючістю речовини поділяються на горючі, важкогорючі і негорючі, а будівельні матеріали - на горючі та негорючі.

Негорючі речовини (матеріали) не горять, не тліють і не обвуглю­ються. До них належать переважно природні і штучні неорганічні матері­али (граніт, пісок, металеві, цегляні конструкції й ін.).

Важкогорючі речовини (матеріали) - це речовини (матеріали), які під дією вогню або високої температури не спалахують, але тліють і обвуглю­ються (асфальт, гіпсові та бетонні матеріали із вмістом органічного напов­нювача, глиняно-солом'яні матеріали щільністю не менш як 900 кг/м , це­ментний фіброліт, деревина, глибоко просочена антипіренами, тощо).

Горючі речовини - речовини (матеріали) здатні самозайматися, а та­кож займатися від джерела запалювання і самостійно горіти після його вилучення. До них належать усі органічні матеріали. У свою чергу, горю­чі речовини (матеріали) поділяються на легкозаймисті без попереднього нагрівання (папір, бензин та ін.) та важкозаймисті, які займаються від по­рівняно потужного джерела запалювання після нагрівання (дерево, пре­сований картон, вугілля тощо).

Пил, що утворюється в приміщеннях з найдрібніших частинок спа­лених речовин і перебуває у стані аерозолю, при певних співвідношеннях з повітрям може ставати пожежовибухонебезпечним.

Пожежна безпека речовин (газоподібних, твердих, рідких) залежить від їх здатності до самозаймання.

Усі речовини за їх небезпекою стосовно самозаймання поділяються на чотири групи:

речовини, здатні до самозаймання при контакті з повітрям при звичайній температурі (білий фосфор, сланці й ін.);

речовини, здатні до самозаймання при підвищених температурах навколишнього середовища (піроксиліновий і нітрогліцериновий порох та ін.);

речовини, при контакті яких з водою виникає горіння (карбіди лужних металів і ін.);

речовини, що викликають самозаймання горючих речовин при контакті з ними (азотна, хлориста й інші кислоти, гази-окислювачі - ки­сень та ін.).

Здатність речовин і матеріалів до загорання залежить від температу­ри і концентрації їх у середовищі. Температура займання - це найниж­ча температура речовини, при якій вона виділяє горючу пару і гази з та­кою швидкістю, що після займання їх виникає стійке горіння. Наприклад, температура спалаху бензину марки А-76 становить 36 °С, гасу +27 °С.

Ступінь горіння та вибуху визначається також концентраційними межами поширення полум'я. Розрізняють нижню і верхню концентра­ційні межі поширення полум 'я, тобто мінімальний та максимальний вміст палива в однорідній суміші з окислювальним середовищем, за якого можливе поширення полум 'я по суміші на будь-яку відстань від джерела запалювання. При цьому в замкнутому об'ємі спалахування, як правило, носить вибуховий характер. Повітряні суміші, що містять паливо нижче нижньої чи вище верхньої концентраційних меж, горіти не можуть. Ниж­ні і верхні концентраційні межі враховують при вирішенні питань поже­жо- та вибухонебезпечності.

Деякі гази (азот, вуглекислий газ та інші дефлегматизатори) можуть робити суміші нездатними до поширення полум'я при будь-якому спів­відношенні палива і окислювача.

Розрізняють також нижню та верхню температурні межі поши­рення полум'я - це такі температури горючих речовин, за яких насичені пари утворюють в окислювальному середовищі концентрації, рівні відпо­відно нижній і верхній концентраційним межам поширення полум'я. До­мішки, спроможні викликати сповільнення хімічних реакцій поширення полум'я, використовують для безпечного зберігання горючих речовин у тарі. Нижня концентраційна межа поширення полум' я деяких речовин наведена у табл. 16.