Охорона праці - Навчальний посібник (Грибан В. Г., Негодченко О. В.)

АнотацІя

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

В. Г. Грибан, О. В. Негодченко

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2009

 

ББК 65.247я73 УДК 331.45 (075.8) Г 82

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18-Г-1423 від 17.06.2008 р.)

 

Рецензенти:

Бєліков А. С. — доктор технічних наук, професор кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури;

Антонов К. В. — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри організації боротьби з контрабандою Академії Митної служби України;

Мінка П. Я. — кандидат юридичних наук, ректор Дніпропетровського гуманітарного університету.

 

Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона праці: наеч. посібник, [для студ. Г 82   еищ. наеч. закл.] / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 280 с. — ISBN 978-966-364-832-3.

 

Розкривається значення охорони праці як нормативної дисципліни при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах, її основні поняття, етапи розвитку, законодавче забезпечення, методологічна база. Висвітлюється перевага економічних методів управління охороною праці, економічне стимулювання заходів щодо створення безпечних умов праці, методика розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, значення гігієни, виробничої санітарії, технічної безпеки, у тому числі пожежної безпеки для збереження життя і здоров'я працівників у процесі праці.

Описуються методи контролю гігієнічних параметрів у виробничих приміщеннях, на робочому місці, вимоги щодо безпеки технічного устаткування й технологічних процесів, заходи і засоби щодо попередження дії на людину небезпечних і шкідливих факторів.

Для студентів, викладачів, практичних працівників.

ББК 65.247я73 УДК 331.45 (075.8)

 

ISBN 978-966-364-832-3

© Грибан В. Г., Негодченко О. В., 2009 © Центр учбової літератури, 2009