Охорона праці - Навчальний посібник (Грибан В. Г., Негодченко О. В.)

5.4.розвиток пожежі. класи пожеж.

При горінні твердих і рідких горючих речовин розрізняють три стадії роз­витку пожежі:

1)         загоряння (5-30 хв.) - це нестійка фаза горіння з відносно низь- кою температурою. Під час цієї стадії вогонь легко погасити. Своєчасну ліквідацію такого горіння, якщо воно не спричинило збитку, прийнято називати відверненою пожежею;

2)         стійке горіння (пік горіння) - ця стадія характеризується підси- ленням процесів горіння (розкладу і випаровування горючих речовин), збільшенням площі і факела полум'я;

3) розвинена форма горіння - відзначається великою площею, вели­кою температурою, руйнуванням конструкцій тощо.

При спалаху горючих газів горіння розвивається на стільки швидко, що стадії розвитку пожежі не розрізняються.

Вченими розроблено метод, за яким можливо орієнтовано встанови­ти тривалість пожежі на тому чи іншому об'єкті. Для цього необхідно

2 3

знати поверхню горіння (/, м ), об'єм горючих речовин (XV, м ), питому вагу горючих речовин (у, кг/м ), кількість теплоти згорання (О, Дж/кг) та кількість тепла, що утворюється щогодини на 1м в Дж (\%). Розділивши об'єм горючих речовин на поверхню горіння, яка, як правило, дорівнює площі підлоги, отримуємо середнє завантаження приміщення горючими речовинами (ГЧ):

XV • у

N —    кг/м2,

 

при цьому час активного горіння (т) становитиме:

 

О • N

т —     годин

\%

 

На основі експериментальних даних, а також з урахуванням того, що в жилих і більшій частині виробничих і побутових приміщень згорають в основному дерев'яні матеріали, за питому вагу цих приміщень приймають

2 2

56 кг/м , для сховищ, складів, книгосховищ - 100-800 кг/м .

Таким чином, на об'єктах можна своєчасно оцінити завантаження кожного приміщення горючими речовинами, розрахувати час можливого горіння, передбачити заходи та засоби пожежегасіння.

Збільшенню небезпеки при пожежі сприяють процеси синергізму -небезпечного явища, при якому сумарна небезпека кількох шкідливих чинників надзвичайно швидко зростає.

Особливо велику небезпеку при пожежі становлять продукти горіння пластмас. Наприклад, при горінні 1 кг пінополіуретану в 1 м повітря утворюється концентрація ціанистого водню (НОЧ), яка у 10 разів пере­вищує смертельну дозу.

Відповідно до ГОСТ 27221-87 "Пожарная техника. Классификация пожаров" встановлено 4 класи пожежі:

Клас А -    горіння   твердих   речовин,   переважно органічного

походження, яке супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір); Клас В -    горіння рідких або твердих речовин, які розтоплюються; Клас С -    горіння газоподібних речовин; Клас D -   горіння металів та їх сплавів.

Крім цих чотирьох класів НАПБ Л.01.001.95 "Правила пожежної безпеки України" введено ще додатковий п'ятий клас (Е) для позначення пожеж, пов'язаних з горінням електроустановок.