Охорона праці - Навчальний посібник (Грибан В. Г., Негодченко О. В.)

5.9. протипожежні вимоги до улаштування та експлуатації електро­установок.

Велика кількість пожеж виникає внаслідок несправності та порушень правил експлуатації електротехнічних, електронагрівальних приладів, при­строїв та устаткування. В більшості такі пожежі виникають як результат коро­тких замикань в електричних ланцюгах; перегріву та загорання речовин і ма­теріалів, розташованих у безпосередній близькості від нагрітого електроустат­кування; струмових перевантажень проводів та електричних машин; великих перехідних опорів тощо.

Електроустановки повинні відповідати вимогам ПУЕ, ПБЕ, Правил без­печної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуа­тації електроустановок споживачів, ППБУ та інших нормативних документів, затверджених у встановленому порядку.

Керівник (власник) зобов'язаний забезпечити своєчасне технічне обслуго­вування та належну експлуатацію електроустановок.

Особа, призначена відповідальною за їх протипожежний стан, зобов'яза­на:

організовувати і проводити профілактичний огляд та планово - попере­джувальні ремонти електрообладнання і електромереж, а також своєчасне усу­нення порушень, які можуть призвести до пожежі;

забезпечувати правильність застосування електрообладнання, кабелів, електропроводок залежно від класу пожеж - та вибухонебезпечних зон і умов навколишнього середовища, а також справний стан апаратів захисту від пере­вантажень тощо;

організовувати навчання та інструктажі чергового персоналу з питань пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок.

Електродвигуни, світильники, проводи та розпридільні пристрої треба ре­гулярно, не рідне одного разу на місяць, а в зачинених приміщеннях - щотиж­ня, очищати від пилу.

З метою запобігання виникнення пожежі не дозволяється:

проходження зовнішніх електропроводок над горючими покрівлями, штабелями лісу і т.п.;

прокладення електричних проводів і кабелів транзитом через складські приміщення, пожежонебезпечні та вибухо - небезпечні зони;

експлуатації електропроводів з пошкодженою або зношеною ізоляцією;

застосування саморобних подовжувачів, саморобного електронагріваль­ного обладнання;

користування пошкодженими електровиробами (розетками, вимикачами і т. п.);

застосування в пожежно небезпечних запахах світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків);

залишати без догляду при виході з приміщення увімкнених в електро­мережу нагрівальних приладів, телевізорів тощо;

складування горючих матеріалів на відстані менше 1м від електроустат­кування та під електрощитами;

використання побутових приладів (прасок, чайників і ін.) без негорючих підставок та в місцях (приміщеннях), де їх застосування не передбачено або заборонено та ін.

Слід також пам'ятати, що застосування саморобних некаліброваних плав­них вставок у запобіжниках забороняється.

Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати можуть встановлюватися на горючі основи (конструкції) лише з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0.01м.

У разі відкритого прокладання незахищених проводів та захищених про­водів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів відстань від них до горячих конструкцій повинна становити не менше 0.001м, а якщо не можливо забезпе­чити вказану відстань, то провід (кабель) відокремлюють від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу.

Відстань між світильниками з лампами розжарювання та з предметами з горючих матеріалів повинна бути не меншою ніж 0.5м. при потужності лампи 100 Вт і 1м - при потужності лампи 500 Вт.

Інші види світильників повинні розміщуватися від горючих матеріалів та предметів на відстані не менше 0.5м., а від горючих будівельних конструкцій -не менше 0.2м.

У разі неможливості дотримання вказаної відстані до будівельних конс­трукцій вони повинні бути захищенні негорючими теплоізоляційними матеріа­лами.

Згідно ПУЕ у вибухонебезпечних зонах потрібно використовувати вибухозахисне устаткування виконане згідно ГОСТ 12.2.02-76.

При виборі електричного обладнання для встановлення у вибухопо-жежонебезпечних зонах беруть до уваги категорію і групу вибухонебез­печної суміші. У вибухопожежонебезпечних зонах використовується еле­ктрообладнання закритого типу. Вся електропроводка повинна мати подвійну ізоляцію.

Пускову апаратуру, магнітні пускачі для вибухонебезпечних зон класів В-0, В-І, В-20,В-21 необхідно виносити за їхні межі.

Електропроводку у вибухонебезпечних приміщеннях необхідно про­кладати у сталевих трубах (може використовуватись броньований ка­бель). Світильники для цих класів приміщень також мусять бути вибухо-захищеними.

Переносні споживачі електроенергії обладнують гнучким кабелем з мідними жилами з урахуванням їх захисту від можливих пошкоджень.

Заборонено використовувати у пожежовибухонебезпечних примі­щеннях, архівах, музеях, інших аналогічних об'єктах електронагрівальні прилади.

Категорії вибухопожежної небезпеки приміщень, відповідні класи їх мають позначатися на спеціальних табличках, які розміщують на вхідних дверях.