Охорона праці - Навчальний посібник (Грибан В. Г., Негодченко О. В.)

5.7. категорії виробництв та приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою

 

Пожежовибухонебезпечність виробництв характеризується сукупніс­тю умов, здатних спричинити і розвинути пожежу або вибух певних ма­сштабів.

Пожежна небезпека виробничих будівель залежить від кількості та здатності до горіння речовин і матеріалів, що в них знаходяться або вико­ристовуються, а також від пожежної небезпеки технологічних процесів й особливостей конструкції самої будівлі (приміщення). Технологічний процес визначає ймовірність виникнення і розміри пожежі або вибуху. Конструкції будівель зумовлюють межі поширення пожежі та її наслідки.

Оцінка вибухопожежонебезпечності полягає у тому, щоб визначити можливості руйнівних наслідків пожежі і вибухів на об'єктах, а також не­безпечних факторів цих явищ для людей. Існує два методи визначення пожежовибухонебезпечності - детермінований і вірогідний.

Детермінований - базується на нормуванні технологічного проекту­вання.

Вірогідний - передбачає недопущення дії на людей шкідливих фак­торів пожежі з вірогідністю, що перевищує нормативну.

За вибухонебезпекою та пожежною небезпекою приміщенні та буді­влі згідно з НАПБ Б. 07.005-86 ОНТП 24-86 поділяються на п'ять катего­рій: А, Б, В, Г, Д.

Категорія А (вибухопожежонебезпечна). Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28°С у такій кількості, що мо­жуть утворювати вибухонебезпечні паро- і газоповітряні суміші, при спа­лахуванні яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним у такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск у приміщенні перевищує 5 кПа;

Категорія Б - (вибухопожежонебезпечна). Горючий пил або волок­на, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 28°С та горючі рідни у такій кількості, що можуть створювати вибухонебезпечні пило-повітряні або пароповітряні суміші у разі спалахування яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа;

Категорія В - (пожежонебезпечна). Горючі і важко горючі рідини, тверді горючі і важкогорючі речовини й матеріали, речовини та матеріа­ли, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним лише

горіти, за умови, що приміщення, в яких вони знаходяться (використову­ються) не належать до категорій А і Б;

Категорія Г. Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжаре­ному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виді­ленням променистого тепла, іскор, полум'я; горючі гази, рідини, тверді ре­човини, які спалюються або утилізуються як паливо;

Категорія Д. Виробництво, де застосовуються неспалимі речовини і матеріали у холодному стані. До цієї ж категорії дозволяється зарахову­вати приміщення, у яких розміщені горючі речовини у системах змащу­вання, охолодження і гідроприводу обладнання і яких не більше 60 кг в одиниці обладнання(за умов тиску не більше 0,2 МПа), а також кабельні електропроводки в обладнанні, окремі предмети меблі на місцях.

Залежно від категорії виробництва вибирають ступені вогнестійкості будівель й приміщень, а також розробляють заходи щодо запобігання ви­никненню вибухів і пожеж на виробничих процесах.

Найбільш небезпечні щодо вибухів і пожеж види виробництв необ­хідно розміщувати в одноповерхових будівлях, а в багатоповерхових - на верхньому поверсі у зовнішніх стін.