Охорона праці - Навчальний посібник (Грибан В. Г., Негодченко О. В.)

ВІд авторІв

 

Праця - це цілеспрямована діяльність, у процесі якої людина, вико­ристовуючи спеціальні знаряддя: різноманітні інструменти, прилади, устаткування, машини тощо, впливає на природу з метою виробництва матеріальних благ, необхідних для задоволення своїх потреб.

Праця має особливий характер і потребує певної організації. З фі­зіологічної точки зору, це витрати фізичної і розумової енергії людсь­кого організму. Праця є необхідним і корисним процесом, за якого, проте, при певних умовах діяльності людина може піддаватися дії не­безпечних і шкідливих факторів виробничого процесу, що негативно відбивається на її здоров'ї. Проблеми створення безпечних і нешкідли­вих умов праці мають таку ж давню історію, як й історія людства. Од­нак сьогодні вони набувають особливого значення, адже ціна кожної аварії істотно зростає. Статтею 3 Конституції України людина та її здо­ров' я оголошені найбільшою цінністю держави.

Україна приділяє велику увагу питанням охорони життя і здоров' я своїх громадян, створенню безпечних умов праці роботодавцями та кері­вниками підприємств, установ і організацій, проте кількість нещасних випадків, що трапляються на виробництві або у ході виконання службо­вих обов'язків, залишається дуже великою. Так, на виробництві щоденно травмуються у середньому 160 осіб, з них понад 20 стають інвалідами, а 4-5 - гинуть. Кожен мільйон тонн вугілля, видобутого в Україні, коштує життя до п' яти шахтарів.

Міжнародне бюро праці встановило, що в середньому у світі на 100 тис. працюючих щорічно припадає близько 6 нещасних випадків зі смертельними наслідками. В Україні цей показник, на жаль, майже вдвічі вищий. Серед основних причин нещасних випадків в Україні є такі: неза­довільна підготовка робітників і роботодавців з питань охорони праці; відсутність належного контролю за станом безпеки та виконанням вста­новлених норм на робочих місцях; недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту; повільне впровадження заходів та за­собів колективної безпеки на підприємствах; спрацьованість знарядь ви­робництва.

Впровадженню у виробничий процес основного принципу політики держави щодо охорони життя і здоров' я працюючих, створенню безпеч­них умов праці на підприємствах перешкоджають такі фактори, як трива­ла економічна криза, тіньова економіка, корумпованість чиновників і без­відповідальність окремих роботодавців. Відсутність на багатьох підпри­ємствах висококваліфікованих фахівців з охорони праці також не сприяє позитивним зрушенням у справі охорони праці.

Покращенню стану охорони праці на виробництві значною мірою сприятиме впровадження у навчальний процес вищих закладів освіти, ко­леджів і технікумів дисципліни «Охорона праці», яка має на меті форму­вання у майбутніх фахівців необхідного рівня знань і вмінь з правових та організаційних питань охорони та гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки, а також активної позиції щодо прак­тичної реалізації принципу пріоритетності життя та здоров' я людини що­до результатів виробничої діяльності.

Для більш ефективної реалізації навчальної програми з дисципліни «Охорона праці» при підготовці висококваліфікованих фахівців у вищих закладах освіти соціально-гуманітарної та правової спрямованості і ство­рений даний посібник.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми, затвер­дженої Міністерством освіти і науки України. При його підготовці був використаний досвід викладання курсу «Охорона праці. Охорона праці у галузі» у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

Щиро дякуємо рецензентам - професорам А.С. Бєлікову та К.В. Антонову, доценту П.Я. Мінці - за цінні поради та зауваження, а та­кож висловлюємо глибоку вдячність усім, хто допомагав готувати руко­пис і видавати посібник.

Автори будуть вдячні за висловлені зауваження і побажання щодо покращення змісту посібника, послідовності викладення матеріалу та якості його оформлення.

Розділ 1.

 

ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯК НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛНИ