Охорона праці - Навчальний посібник (Грибан В. Г., Негодченко О. В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ВІд авторІв
Читать: 1.2. економічне та соціальне значення охорони праці
Читать: 1.4.  стан охорони праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності в україні та інших державах. невиробничий травматизм
Читать: 1.5.  основні принципи державної політики україни в галузі охорони праці
Читать: 1.6. основні поняття в галузі охорони праці
Читать: Розділ 2. правовІ та органІзацІйнІ питання охорони працІ 2.1. гарантії прав на охорону праці
Читать: 2.2. організаційні питання з охорони праці
Читать: Розділ 3. основи фІзІологІЇ, гІгІЄни працІ та виробничоЇ санІтарІЇ. 3.1. фізіологічні основи праці
Читать: 3.2. поняття та основні завдання гігієни праці та виробничої санітарії
Читать: 4.2. безпека виробничого устаткування
Читать: 4.3. безпека виробничих процесів
Читать: 4.4. технічні засоби безпеки
Читать: 4.5. безпека при експлуатації посудин і систем, що працюють під тиском
Читать: 4.6. безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
Читать: 4.7. безпека на транспорті
Читать: 4.8. електробезпека
Читать: 4.9. захист від статичної та атмосферної електрики
Читать: 4.10. безпека при роботі з електронно-обчислювальними машинами (еом)
Читать: Розділ 5. пожежна безпека 5.1. поняття про пожежу. основні причини пожеж та їх негативні наслідки
Читать: 5.2. горіння, його характеристика та різновиди
Читать: 5.3. здатність речовин і матеріалів до загорання
Читать: 5.4.розвиток пожежі. класи пожеж.
Читать: 5.5. небезпечні та шкідливі фактори пожежі
Читать: 5.6. дії працівників на випадок пожежі та надання першої допомоги поте­рпілим
Читать: 5.7. категорії виробництв та приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою
Читать: 5.8.вибухонебезпечні та пожежонебезпечні зони, їх класи
Читать: 5.9. протипожежні вимоги до улаштування та експлуатації електро­установок.
Читать: 5.11. вогнестійкість будівель, споруд та шляхи її підвищення
Читать: 5.12. евакуація людей з приміщень при пожежах
Читать: 5.14. забезпечення пожежної безпеки підприємств з наявністю піротехнічних виробів
Читать: ОсновнІ термІни І визначення в галузІ охорони працІ
Читать: ПерелІк основних законодавчих та нормативно-правових актІв, рекомендованих при вивченнІ дисциплІни