Іпотека: сучасні концепції, тенденції суперечності розвитку - Навчальний посібник (Лютий І. О., Савич В. І., Калівошко О. М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1. теоретичнІ засади та сутнІсть Іпотеки § 1. теоретико-методологічні засади та еволюція наукових досліджень іпотеки
Читать: § 2. економічна природа іпотеки як форми кредитних відносин в ринковій економіці
Читать: § 3. сутність та класифікація іпотеки
Читать: РоздІл 2. еволюцІя Іпотеки та Іпотечного кредитування § 4. еволюція становлення іпотеки та іпотечного кредитування
Читать: § 5. сучасний світовий досвід функціонування іпотеки та іпотечного кредитування
Читать: § 6. Інституційне забезпечення іпотеки в деяких зарубіжних країнах та його розвиток в україні
Читать: РоздІл 3. ринок Іпотечийта особливостІ механІзму  його функцІонування в украЇнІ § 7. моделі іпотечного ринку в країнах з ринковою економікою та практика їх реалізації в україні
Читать: § 8. економіко-правові засади розвитку іпотечного кредитування в україні
Читать: § 9. Іпотечний ринок та його місце в структурі фінансово-кредитного ринку україни
Читать: РоздІл 4. особливостІ та перспективи розвитку житловоЇ Іпотеки в украЇнІ § 10. соціально-економічні передумови розвитку житлової іпотеки
Читать: § 11. механізм реалізації житлового іпотечного кредитування в україні
Читать: § 12. перспективи розвитку житлової іпотеки в україні
Читать: РоздІл 5. механІзм реалІзацІЇ та суперечностІ розвитку аграрноЇ Іпотеки в украЇнІ § 13. аналіз вітчизняних передумов розвитку аграрної іпотеки
Читать: §14. економічні передумови запровадження іпотеки сільськогосподарських земель
Читать: §15. Іпотечне кредитування сільськогосподарських товаровиробників в контексті законодавчого визначення ринку землі в україні
Читать: РоздІл 6. Іпотечне кредитування пІд заставу сІльськогосподарських угІдь § 16. земельні іпотечні банки в системі іпотечного кредитування аграрного сектору
Читать: § 17. методика визначення оптимального співвідношення між сумою кредиту та вартістю предмета застави на аграрному іпотечному ринку
Читать: § 18. оцінка кредитоспроможності аграрних товаровиробників з позиції можливого використання земель сільськогосподарського призначення в якості застави
Читать: РоздІл 7. Іпотечні ризики та проблеми їх мінімізації § 19. методи аналізу та оцінки іпотечних ризиків
Читать: § 20. загальні та специфічні ризики іпотеки
Читать: § 21. удосконалення механізму оптимізації іпотечних ризиків
Читать: РоздІл 8. Іпотечний ринок та його роль в процесІ розбудови фІнансового ринку украЇни § 22. особливості розвитку фінансового ринку в україні та роль іпотеки у формуванні його інституційної структури
Читать: § 23. Іпотека та її роль в диверсифікації інструментів фінансового ринку