Центральний банк і грошово-кредитна політика - Навчальний посібник ( Косова Т. Д.)

Додатки

Додаток А

оргашзащйна структура управління нбу

Голова Національного банку України В.С Сталь мах

Лларат Ради НБУ

Група радників Голови НБУ

Департамент аудиту

Департамент банківської •ї-запзки

 

Загін відомчої

роэталсаани* у м Києві. НБУ

Перший заступник Голови НБУ А.В. Шаповалов

Заступник Голови НБУ Е.Л. Кроткж

 

Виконавчий

директор з економічних питань І А. Шумило

Департамент

ЄКОНС-МІЧНОГ0

аналізу та прогнозування

Департамент платіжного балансу

Виконавчий директор з-дмініїстрятивнга питань М.П. Лаврук

Господар-ськс--11 иі| її іірГи управління НБУ

Аркане управління НЕЇ

Управління організації будівництва НЕЇ

Департамент

аудиту [оперативно)

Департамент

валютного регулювання

Департамент монетарної політики

Департамент

і: УПРАВЛІННЯ

валютним ре зірвім

та здійснення операцій

на відкритому рингу

Виконавчий директор -директор Дирекції" з банківського регулювання та нагляду 0.1. Кірова

Департамент реорганізації' та припинення діяльності банків

Департамент безвиїзного

баНКІВСЬКОГО

нагляду

Управління юри динного забезпечення банківськогс-нагляду

Департамент нор-мативно-методо логічно по забезпечення банківською регулювання та нагляду

Центр-нау коште ДООЛІД^еНЬ

НЕЇ

Управління ігрігппііп тендерних пр-оиедур та маркетингових досліджень

Еіддіп контролю за дотриманням наглядовій регламентів.

Департамент і не пестування банків

Подпись: Додаток Б

Активи

Кошти та депозити в іноземній валюті

Цінні папери нерезиденте

Авуари в СПЗ

Монетарне золото

Державні цінні папери України

Кредити банкам та іншим позичальникам

Внутрішній державний борг

Внески в рахунок квоти МВФ

Основні засоби та нематеріальні активи

Інші активи

7

В 9 10 " 12

115325 126 983 36

078 9 027

60 926 10 349 16 272

568 1 403 87 753 77436 14 2475 395 1692 8 099 10 949 5492 9а ■

 

Усього активів

349 997

'95 28Э

 

Зобов'язання

Банкноти та монети в обігу

Кошти банків 13 ^ошти державних та інших установ 14 Зобов'язання з перерахування прибутку до бюджету 18 Депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України 15 Кредити отримані

Зобов'язання перед МБФ 16 Інші зобов'язання 17

Усього зобов'язань

 

167 538

22 47'

13 904

1Э417

13016

15438

4 455

4 834

2 809

3117

124

15В

52 649

13146

531

347

260 026

178 926

 

Власний капітал

Статутний капітал

Фонди та інші резерви

Резерви переоцінки іноземної валюти,

монетарного золота та банківських металів

Резерви переоцінки основних засобів

Усього власного капіталу

Усього пасивів

■9

 

100

109

3 861

2468

32 009

9 787

4 001

4 005

89 971

16 360

349 997

1Э5 286

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Консолідований звіт про фінансові результати за 2008 рік

Примітки       2008 2007

Процентні доходи     21              5 139         3643

Процентні витрати   21               (354)         (262)

Чистий процентний прибуток        21              4 735         3 381

Комісійні доходи      22               512           266

Комісійні витрати     22             (136)           (5)

Чистий комісійний прибуток          22                376          261

Результати від операцій з борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням

результату переоцінки у фінансових результатах                             6 423           3 622

Інші доходи   23                 233         140

Усього чистих доходів                                                   11 817       7 404

Витрати на утримання персоналу  24 (1 174)        (832) Витрати, пов'язані з виготовленням банкнот, монет,

сувенірної та іншої продукції                                               (529)  (445)

Адміністративно-господарські та інші витрати    25              ( 444)         (327)

Чисте збільшення резервів   26              (323)          (165)

Прибуток до розподілу        19             9Ї47            5 635

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Консолідований звіт про рух грошових коштів за 2003 рік

Примітки       2008 2007

Операційна діяльність

Прибуток до розподілу        9 347   5 635

Коригування для приведення суми прибутку до розподілу у відповідність до суми грошових надходжень від операцій

Знос та амортизація                                                       11   293      222

Чисте збільшення резервів за активами                                 26    323      ІЄ5

Нараховані доходи   (133)    (687)

Нараховані витрати  36        (8)

Нереалізована переоцінка цінних паперів нерезидентів (1764)  (983)

Інший рух коштів, що не є грошовим        (2)        (5)

Чистий грошовий прибуток до зміни операційних активів

та зобов'язань            8 130   4 339

Чисте збільшення цінних паперів нерезидентів    (10 663)           (30 698)

Чисте збільшення кредитів банкам та іншим позичальникам     (59 011)           (299)

Чисте збільшення інних активів     (252)    (142)

Чисте збільшення / (зменшення) інших зобов'язань          16        (3)

Сплата прибутку до бюджету                                              18       (8 334) (1 889)

Чистий відплив грошових коштів від операційної діяльності    (79112)            (28 692)

Інвестиційна діяльність

Чисте зменшення / (збільшення) розміщених строкових депозитів        28 891 (5 699)

Придбання державних цінних паперів України   (8568)

Погашення державних цінних паперів України   -           16

Придбання монетарного золота      (78)      (108)

Інвестиції в асоційовані компанії                                       12        (20)

Придбання основних засобів та нематеріальних активів            (456)    (336)

Надходження від продажу основних засобів        2          З

Чистий приплив І (відплив) грошових коштів

від інвестиційноїдіяльності 19 771 (Є 124)

Подпись:

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНИ УКРАЇНИ

Консолідований звіт про власний капітал за 20С8 рік

 

Приіі™ Статутний Фонди капітал   та інші резерви

Резерв Усього

Резерв переоцінки іноземної валюти, монетарного переоцін- власного золота та    кн основ- капіталу банківських них засобів металів

 

Подпись: 4005

(ЗІ
(4і (4)

4001
Залишок на Ї1 грудня 2006 року     10 1766

Переоцінка іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів Переоцінка основних засобін, у т ч.: дооцінка /цінна

Реалізована переоцінка основних засобів

5635 5 636 [90]

(4834) 2468

1 1

9 3^7 9 348

(7955) 3 361

Чистий дохід визнаний безпосередньо Ч складі власного капіталу Прибуток до розподілу Усього визнаного чистого доходу за 2007 рік Внески до статутного капіталу 90 Перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами за підсумками 2007 росу 18 Залишок на 31 грудня 2007 рс-Ку' 100 Переоцінка іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів

Уцінка основних засобів Реалізована переоцінка основних засобів Чистий дохід, визнаний безпосередньо у складі власного капіталу

Прибуток до розподілу

Усього визнаного чистого доходу за 2008 рік

Перевищення кошторисних доходів над кошторисниии витраташ за підсумками 2008 року 18

Залишок на 31 грудня 2008 року 100

6430 6430

9 787

72 222

72 222 72 222

32 009 (4 834) 16 360

72222 (3)

72 219 9 347 81566

(7955) 89 971

 

Додаток В

додатки до

положення про зміст, порядок розробки основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за їх виконанням: рішення ради національного банку україни від 7 липня 2006 року № 13

Таблиця В.1

Таблиця В.2

 

 

 

з/п

Показники

Три роки, що передують поточному

Станом на поточну дату

рік

рік

рік

1

2

3

4

5

6

 

Зростання до попереднього року, \%

 

 

 

 

11

Питома вага іноземної валюти в грошовій масі (М3), \% (рівень дола-ризації)

 

 

 

 

12

Рівень монетизації, \%

 

 

 

 

13

Грошовий мультиплікатор (відношення М3 до монетарної бази)

 

 

 

 

14

Швидкість обігу грошей, (відношення номінального ВВП до агрегату М3)

 

 

 

 

Таблиця В.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Показники

Три роки, що передують поточному

Станом на поточну дату

рік

рік

рік

 

1

2

3

4

5

6

II.

Зовнішній сектор

 

 

 

 

2.1

Баланс рахунку поточних операцій, млн. дол. СІЛА

 

 

 

 

 

Експорт товарів та послуг

 

 

 

 

 

Імпорт товарів та послуг

 

 

 

 

 

Доходи (сальдо)

 

 

 

 

 

Поточні трансферти (сальдо)

 

 

 

 

2.2

Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій, млн. дол. СІЛА

 

 

 

 

 

Прямі інвестиції

 

 

 

 

 

Середньо- та довгострокові кредити

 

 

 

 

 

Короткостроковий капітал

 

 

 

 

2.3

Валовий зовнішній  борг, млн. дол. СІЛА

 

 

 

 

 

короткостроковий

 

 

 

 

 

довгостроковий

 

 

 

 

2.4

Державний прямий та гарантований борг, млн. грн.

 

 

 

 

 

- у \% до ВВП

 

 

 

 

 

Прямий  зовнішній  борг, млн. дол. СІЛА

 

 

 

 

 

- у \% до ВВП

 

 

 

 

 

Гарантований   зовнішній борг, млн. дол. СІЛА

 

 

 

 

 

- у \% до ВВП

 

 

 

 

2.5

Корпоративний зовнішній борг, млн. дол. СІЛА

 

 

 

 

 

- у \% до ВВП

 

 

 

 

III.

Державні фінанси

 

 

 

 

3.1

Доходи   державного бюджету, млн. грн.

 

 

 

 

 

- у \% до ВВП

 

 

 

 

з/п

Показники

Три роки, що передують поточному

Станом на поточну дату

рік

рік

рік

 

1

2

3

4

5

6

3.2

Видатки  державного бюджету, млн. грн.

 

 

 

 

 

- у \% до ВВП

 

 

 

 

 

у т.ч. на обслуговування боргу, млн. грн.

 

 

 

 

 

- у \% до ВВП

 

 

 

 

3.3

Надходження  від приватизації, млн. грн.

 

 

 

 

3.4

Дефіцит  державного бюджету, млн. грн.

 

 

 

 

 

- у \% до ВВП

 

 

 

 

IV.

Гроші та кредит

 

 

 

 

4.1

Обсяг торгів на Міжбанківсько-му валютному ринку, млн. дол. США

 

 

 

 

 

- продаж

 

 

 

 

 

- купівля

 

 

 

 

4.2

Операції з готівкою, млн. дол. США

 

 

 

 

 

- продаж

 

 

 

 

 

- купівля

 

 

 

 

4.3

Валові міжнародні резерви НБУ, млн. дол. США

 

 

 

 

 

зростання до попереднього року, \%

 

 

 

 

4.4

Випуск коштів в обіг, млн. грн.

 

 

 

 

 

- через валютний ринок

 

 

 

 

 

- через фондовий ринок

 

 

 

 

 

- через кредитний ринок

 

 

 

 

4.5

Облікова ставка НБУ:

 

 

 

 

 

встановлена, \%

 

 

 

 

 

середньозважена, \%

 

 

 

 

з/п

Показники

Три роки, що передують поточному

Станом на поточну дату

рік

рік

рік

 

1

2

3

4

5

6

4.6

Фактична ставка за інструментами, усього,\%

 

 

 

 

4.7

Нормативи обов'язкового резервування:

 

 

 

 

 

За строковими коштами і вкладами (депозитами) юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валюті

 

 

 

 

 

За коштами вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валюті на вимогу і коштами на поточних рахунках

 

 

 

 

4.8

Процентні  ставки комерційних банків, \%:

 

 

 

 

 

середньозважені

 

 

 

 

 

за кредитами

 

 

 

 

 

- в національній валюті

 

 

 

 

 

- в іноземній валюті

 

 

 

 

 

за депозитами

 

 

 

 

 

- в національній валюті

 

 

 

 

 

- в іноземній валюті

 

 

 

 

 

на кінець року

 

 

 

 

 

за кредитами

 

 

 

 

 

- в національній валюті

 

 

 

 

 

- в іноземній валюті

 

 

 

 

 

за депозитами

 

 

 

 

 

- в національній валюті

 

 

 

 

 

- в іноземній валюті

 

 

 

 

4.9

Заборгованість за кредитами, наданими комерційними банками, млн. гривень

 

 

 

 

 

- в національній валюті

 

 

 

 

 

частка у загальному обсязі наданих кредитів, \%

 

 

 

 

з/п

Показники

Три роки, що передують поточному

Станом на поточну дату

рік

рік

рік

 

1

2

3

4

5

6

 

зростання до попереднього року, \%

 

 

 

 

 

- в іноземній валюті

 

 

 

 

 

частка у загальному обсязі наданих кредитів, \%

 

 

 

 

 

зростання до попереднього року, \%

 

 

 

 

4.10

Вклади населення, усього в млн. гривень

 

 

 

 

 

У тому числі

 

 

 

 

 

- в національній валюті

 

 

 

 

 

частка у загальному обсязі наданих вкладів, \%

 

 

 

 

 

зростання до попереднього року, \%

 

 

 

 

 

- в іноземній валюті

 

 

 

 

 

частка у загальному обсязі наданих вкладів, \%

 

 

 

 

 

зростання до попереднього року, \%

 

 

 

 

V.

Банківська система

 

 

 

 

5.1

Кількість банків за реєстром

 

 

 

 

 

у т.ч. з іноземним капіталом

 

 

 

 

 

зростання до попереднього року, \%

 

 

 

 

5.2

Сплачений статутний капітал діючих комерційних банків, млн. гривень

 

 

 

 

 

зростання до попереднього року, \%

 

 

 

 

 

у т.ч. іноземний

 

 

 

 

 

частка у загальному сплаченому статутному капіталі банківської системи, \%

 

 

 

 

 

зростання до попереднього року, \%

 

 

 

 

з/п

Показники

Три роки, що передують поточному

Станом на поточну дату

рік

рік

рік

 

1

2

3

4

5

6

5.3

Загальні активи комерційних банків, млн. гривень

 

 

 

 

 

у т.ч. банків з іноземним капіталом

 

 

 

 

VI.

Соціальні показники

 

 

 

 

6.1

Середньорічна чисельність наявного населення, тис. чол.

 

 

 

 

 

зміни у \% до попереднього року

 

 

 

 

6.2

Чисельність працівників зайнятих у всіх сферах економічної діяльності (на кінець періоду), тис. чол.

 

 

 

 

 

зміни у \% до попереднього року

 

 

 

 

6.3

Чисельність зареєстрованих безробітних, тис. чол. (на кінець періоду)

 

 

 

 

 

рівень зареєстрованого безробіття, (на кінець періоду), \%

 

 

 

 

6.4

Доходи населення, млн. грн.

 

 

 

 

 

Реальний доход у \% до попереднього року

 

 

 

 

 

Реальний наявний доход у \% до попереднього року

 

 

 

 

6.5

Витрати на придбання товарів та послуг, млн. грн.

 

 

 

 

6.6

Заощадження, млн. грн.

 

 

 

 

6.7

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.

 

 

 

 

 

реальне зростання, у \% до попереднього року

 

 

 

 

 

питома вага оплати праці в доходах населення, \%

 

 

 

 

Таблиця В.4

Додаток Д

грошова база

ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (у фактичних цінах, мли. грн.)