Центральний банк і грошово-кредитна політика - Навчальний посібник ( Косова Т. Д.)

ЛІтература

Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: затверджено Постановою Правління НБУвід 31.08.2001 № 375.

Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей» від 28.08.2001 р. № 1124.

Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України: затверджено Постановою Правління НБУ від 17.11.2004 № 547.

Про затвердження Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України: Постанова Правління НБУ від 21.04.2004 № 172.

Про затвердження Положення про порядок реєстрації договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах: Постанова Правління НБУ від 5.05.2005 р. № 470/10750.

Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України: Постанова Правління НБУ від 18.08.2004 № 389.

Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України: Постанова Правління НБУ від 26.09.2006 № 378.

Правила Національної системи масових електронних платежів: затверджені Постановою Правління НБУ від 10.12.2004 № 620.

Підручники і навчальні посібники

Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика / Б.П. Адамик: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти України. — Т. : Карт-бланш, 2002. — 278с.

Загорський B.C. Центральний банк і грошово-кредитна політика / B.C. Загорський: Навч.-метод. посіб. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. — 180с.

Зубок М. І. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків / МІ.Зубок: Навч.-метод. посібник. — К. : КНТЕУ, 2005. — 200 с.

Коваленко В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика / В.В. Коваленко: Навч. посібник / Українська академія банківської справи Національного банку України. — К.: Знання України, 2006. — 332 с.

Козюк В.В. Незалежність центральних банків / В.В. Козюк. — Тернопіль: Карт-бланш, 2003. — 244 с.

Любунь О. С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності / О.С. Любунь, І.В. Іванець, Б.П. Адамик: Навч. посіб. — К. : Універститет економіки та права «Крок», 2005. — 512 с.

Любунь О.С. Банківський нагляд / О.С. Любунь, К.Є. Раєвський: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 416 с.

Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. B.C. Стельмаха. — К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. — 404 с.

Монетарний трансмісійний механізм в Україні: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 9 / В.І. Мітенко. О.І. Петрик. A.B. Сомик. P.C. Лисенко та ін. — К.: Національний банк України, Центр наукових досліджень, 2008. — 144 с.

Мороз А. М. Центральний банк та грошово-кредитна політика / A.M. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук, М.Д. Алексеєнко, О.В. Дзюблюк: Підручник. — К. : КНЕУ, 2005. — 556с.

Стельмах В. С Грошово-кредитна політика в Україні / B.C. Стельмах, А.О. Єпіфанов, НІ. Гребеник, В.І. Міщенко. — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2003. — 421с.

Холодна Ю. Є. Центральний банк і грошово-кредитна політика / Ю.Є. Холодна: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — X. : ВД «ІН-ЖЕК», 2003. — 144с.

Статті у періодичних виданнях

Андрианов В. Деньги и инфляция / А. Андрианов// Общество и экономика. — 2002. — 31. — С. 5-18.

Анненков І.В. Шляхи вдосконалення механізму формування обов'язкових резервів комерційних банків / І.В. Анненков // Економіка промисловості. — 2006. — № 4. — С. 180-185.

37.       Арешкович Р. Банкнотно-монетний двір Національного банку України

символ державності / Р. Арешкович // Вісник НБУ. — 2006. — спецвипуск.

С. 30-37.

Арсенюк О. Правда і вигадки про монетизацію / О. Арсенюк, О. Патента // Вісник НБУ. — 2003. — № 2. — С. 4-6.

Арсланбеков-Федоров A.A. Межбанковское кредитование — настоящие проблемы возникли в прошлом / A.A. Арсланбеков-Федоров // Деньги и кредит. — 2002. — № 4. — С. 18-22.

Бажан А.И. Эффективна ли денежно-кредитная политика России / А.И. Бажан // Банковское дело. — 2002. — № 1. — С. 8-12.

Барановський О. Ситуацію виправлено, але не забуто / О. Барановсь-кий // Вісник НБУ. — 2004. — № 11. — С. 22-25.

Барановський О.І. Банківська безпека: проблема виміру / О.І. Барановський // Економіка і прогнозування. — 2006. — № 1. — С. 7-25.

Белінська Я. Можливості і наслідки валютно-фінансової лібералізації в Україні / Я. Белінська// Вісник НБУ. — 2006. — № 1. — С. 28-34.

Береславська О. Курсова стабільність і макроекономічні досягнення України / О. Береславська// Вісник НБУ. — 2004. — № 2. — С. 18-21.

Берніков В. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку у 2005 р. / В. Берніков // Вісник НБУ. — 2006. — № 2. — С. 5-7.

Бондар Н. Боротьба з тіньовим капіталом шляхом скорочення позаба-нківського обігу грошей / Н. Бондар, Я. Остапчук // Економіка. Фінанси. Право. — 2001. — № 9. — С. 3-8.

Воронова Л. Національний банк України / Л. Воронова, А. Мороз, М. Пуховкіна, М. Савлук // Вісник НБУ. — 2001. — № 5. — С. 6-8.

Галасюк В. Оцінка майна банків, що ліквідуються, за ліквідаційною вартістю / В. Галасюк, В. Галасюк // Вісник НБУ. — 2005. — № 4. — С. 8.

Галиць О. Особливості здійснення транскордонних переказів в Європейському Союзі / О. Галиць // Вісник НБУ. — 2004. — № 2. — С. 25-27.

Горячек І., Конопатська Л. Регулювання організаційної структури банку як фактор підвищення ефективності банківського нагляду / І. Горячек, Л. Конопатська // Вісник НБУ. — 2003. — № 11. — С. 52-59.

Горячек С. Система своєчасного застереження проблем у діяльності банків / С. Горячек // Вісник НБУ. — 2004. — № 6. — С. 27-29.

Грачева М. Центральные банки в эпоху электронных денег / М. Грачева // Мировая экономика и международные отношения. — 2002. — № 3. — С. 58-70.

Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття перша / А. Гриценко, Т. Кричевська // Вісник НБУ.

2005. — № 11. — С. 8-18.

Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття друга / А. Гриценко, Т. Кричевська // Вісник НБУ.

2006. — № 2. — С. 20-24.

Гриценко Р. Національні незалежні рейтингові агентства: концепція створення та функціонування / Р. Гриценко // Вісник НБУ. — 2003. — № 6. — С. 22-24.

Гриценко Р. Теоретичні аспекти організації банківського нагляду в сучасних умовах / Р. Гриценко // Вісник НБУ. — 2005. — № 4. — С. 57-59.

Дзюблюк О. Оптимізація передавального механізму грошово-кредитної політики центрального банку / О.Дзюблюк // Вісник НБУ. — 2003. — № 1. — С. 52-53.

Дорофеева Н. Структура банкнот і монет, які перебувають в обігу на території України і деяких країн світу / Н. Дорофєєва // Вісник НБУ. — 2003.

№ 1. — С. 3-12.

Дорофеева Н. Оптимістичні прогнози щодо нашої реформи повністю справдилися / Н. Дорофєєва // Вісник НБУ. — 2006. — спецвипуск. — С. 22-26.

Кірєєв О., Крилова В. Світова практика застосування цінних паперів у реалізації грошово-кредитної політики центральних банків / О. Кірєєв, В. Крилова // Вісник НБУ. — 2005. — № 3. — С. 20-23.

Коваль І. Система електронних міжбанківських переказів НБУ / І. Коваль, В. Гаврилюк // Вісник НБУ. — 2005. — № 1. — С. 8 — 10.

Ковч Б. Розмежування функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в банках України / Б. Ковч, Н. Швець // Вісник НБУ. — 2007. — № 2. — С. 5-8.

КозюкВ. Незалежність центральних банків у світлі макроекономічного аналізу глобалізаційних процесів / В. Козюк // Вісник НБУ. — 2004. — № 7. — С. 24-28

Козюк В. Проблеми імперичної верифікації незалежності центральних банків / В. Козюк // Вісник НБУ. — 2003. — № 5. — С. 48-51.

Козюк В. Щодо питання про зв'язок між інфляцією та незалежністю центральних банків у колишніх країнах СРСР / В. Козюк // Вісник НБУ. — 2003. — № 7. — С. 19-24.

Козюк В.В. Політика Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку: порівняння з позиції сучасної монетарної теорії та проблем глобалізації / В.В. Козюк // Економічна теорія. — 2007. — № 1. — С. 65-75.

Копейкин А.Б. Опыт создания кредитных бюро в Польше — некоторые рекомендации для России / А.Б. Копейкин, НС. Пастухова, Н.Н. Рогожина // Деньги и кредит. — 2002. — № 4. — С. 59-63.

Корнєєв В.В. Реструктуризація заборгованості в Лондонському і Паризькому клубах кредиторів / В.В. Корнєєв // Економіка України. — 200і. — 33.

С. 13-20.

Корнієнко Т. Платіжний баланс України: основні тенденції та їх економічне значення / Т. Корнієнко, М. Рябокінь // Вісник НБУ. — 2005. — № 1.

С. 28-33.

Кришталь Г.О. Система банківського нагляду в зарубіжних країнах / Г.О. Кришталь // Фінанси України. — 2005. — № 12.

КротюкВ. Базель II: контроль з боку органу нагляду та ринкова дисципліни / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник НБУ. — 2007. — № 5. — С. 3-8.

Крупное Ю.С. Кредитование государств Центральными банками / Ю.С. Крупнов // Финансы. — 2001. — № 3. — С. 62-64.

Крючкова І. Фундаментальні чинники зміцнення реального ефективного обмінного курсу гривні / І. Крючкова // Вісник НБУ. — 2005. — № 1. — С. 16-21.

Кузнецов О. Проміжні цілі грошово-кредитної політики / О. Кузнецов // Вісник НБУ. — 2001. — № 7. — С. 31-36.

Лагутін В. Догматизм грошово-кредитної політики як гальмо економічного зростання в Україні / В. Лагутін // Банківська справа. — 2001. — № 4. — С. 33-40.

Лагутін В. Довіра до монетарної політики: вибір грошово-кредитної стратегії в Україні / В. Лагутін, Т. Кричевська // Вісник НБУ. — 2001. — № 11.

С. 22-25.

Лепушевський В. Дія каналів монетарної трансмісії в економіці України / В. Лепушевський // Вісник НБУ. — 2006. — № 2. — С. 28-32.

Лупир А. Міжнародний кредитор останньої інстанції: хто він? / А. Лу-пир // Вісник НБУ. — 2001. — № 3 — С. 48-49

Луців Б. Грошово-кредитна політика держави та інвестиційна діяльність банків / Б. Луців // Економіка України. — 2001. — № 10. — С. 20-25.

Матвієнко П. Монетизація економіки України: реальний рівень та проблеми його визначення / П. Матвієнко // Вісник НБУ. — 2003. — № 1. — С. 29-32.

Махаєва О. Платіжна система Нідерландів і контроль за нею / О. Ма-хаєва, В. Харченко // Вісник НБУ. — 2003. — № 12. — С. 48-53.

Міщенко В. Проблеми організації емісії та обігу готівки / В. Міщенко, Р. Набок, О. Шитко // Вісник НБУ. — 2007. — № 1. — С. 17-23.

Михайличенко С Механізм курсоутворення та деякі аспекти його застосування до гривні / С. Михайличенко // Вісник НБУ. — 2004. — № 4. — С. 10-19.

Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. B.C. Стельмаха. — К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. — 404 с.

Мусієнко Т. Необхідні умови і форми взаємодії країн учасниць ЄЕП у сфері грошово-кредитної і валютної політики // Вісник НБУ. — 2005. — № 1.

С. 22-25.

Науменкова С Основні тенденції розміщення грошової маси та їх вплив на формування грошово-кредитної політики / С. Науменкова // Вісник НБУ. — 2006. — № 1. — С. 19-26.

Національний банк України: штрихи до портрета // Вісник НБУ. — 2003. — № 10. — С. 56-65.

Нікіфоров П.О. Система регулювання грошового обігу / П.О. Нікіфо-ров // Фінанси України. — 2001. — № 12. — С. 28-37.

Основні засади грошово-кредитної політики на 2006 рік// Вісник НБУ.

2005. — № 10. — С. 3-6.

Папуша А. Високозахищений друк: український внесок / А. Папуша // Вісник НБУ. — 2005. — № 6. — С. 28-30.

Пересада О. Особливості кредитування міжнародними банками проектів під гарантію уряду України / О. Пересада // Вісник НБУ. — 2001. — № 11.

С. 46-48.

Петрик О. Недооцінка гривні та її наслідки для монетарної політики / О. Петрик // Вісник НБУ. — 2005. — № 2. — С. 3-5.

Петрик О. Перехід до більшої гнучкості обмінного курсу в Україні — вимоги часу / О. Петрик // Вісник НБУ. — 2005. — № 6. — С. 4-11.

Петрик О. Якою має бути стратегічна ціль монетарної політики? / О. Петрик // Вісник НБУ. — 2004. — № 1. — С. 20-23.

Петрик О. Структурна модель трансмісійного механізму монетарної політики / О. Петрик, С. Ніколайчук // Вісник НБУ. — 2006. — № 3. — С. 12-20.

Погребна В. СЕМП НБУ: міжбанківські розрахунки у 2005 році / В. Погребна // Вісник НБУ. — 2006. — № 2. — С. 26-27.

Поздняков 0.1. Особливості банківського регулювання та нагляду в країнах з перехідною економікою / О.І. Поздняков // Фінанси України. — 2006. — № 1.

Раєвський К., Зубок М. Ліквідація банків. Організація процедури / К. Раєвський, М. Зубок // Вісник НБУ. — 2003. — № 4. — С. 11-14.

Різник В. Правова природа нормативно-правових актів НБУ / В. Різник // Вісник НБУ. — 2004. — № 4. — С. 20-22.

РоманикМ. Внутрішній контроль та аудит у Центральному банку / М. Романик, О. Мельник // ВісникНБУ. — 2003. — № 1. — С. 58-61.

Романченко О. Відмивання брудних грошей як злочин / О. Романченко // Вісник НБУ. — 2003. — № 9. — С. 42-46.

Романченко О. Роль сучасного банку у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом / О. Романченко // Вісник НБУ. — 2004. — № 1. — С. 55-57.

Савченко А. СЕП виповнюється перше десятиріччя / А. Савченко // Вісник НБУ. — 2003. — № 7. — С. 28-31.

Савченко А., Бургіна Є. Виконання базових принципів для системно важливих платіжних систем у Системі електронних міжбанківських переказів НБУ / А. Савченко, Є. Бургіна // Вісник НБУ. — 2003. — № 8. — С. 38-41

Садков В.Г. О содержании денежно-кредитной политики России /

Г. Садков, О.П. Овчинникова // Финансы. — 2002. — № 3. — С. 66-69.

Саченко І. Реєстрація банків: проблеми нового законодавства / І. Са-ченко // Вісник НБУ. — 2005. — № 1. — С. 14-15.

Скрипник А. Доларизація економіки та динаміка валютних активів домашніх господарств / А. Скрипник, Г. Варваренко // Вісник НБУ. — 2003. — № 2. — С. 8-15.

Солдатенко В. З історії розбудови банківської системи Федеративної Республіки Німеччини / В. Солдатенко // Вісник НБУ. — 2004. — № 7. —

58-63.

Сорвин С. В. О банковском надзоре за деятельностью и развитием кредитных организаций / С. В. Сорвин // Деньги и кредит. — 2001. — № 4. — С. 20-23.

Соснин А. Государственный долг: иностранным кредиторам — проценты, населению — налоги? / А. Соснин // Экономист. — 2001. — № 8. — С. 83-84.

Співак І.В. Вплив режиму валютного курсу на економічне зростання / I.В. Співак // Фінанси України. — 2004. — № 5

Степаненко А. Теорія і практика реорганізації і реструктуризації банків / А. Степаненко // Вісник НБУ. — 2004. — № 3. — С. 4-8.

Стефанюк Б. Концептуальні підходи щодо створення ефективної системи внутрішнього контролю в банку / Б. Стефанюк // Вісник НБУ. — 2007. — № 4. — С. 57-61.

Сухий Р. Реалізація принципу незалежності центральних банків Європейських держав. Керівні органи центральних банків / Р. Сухий // Вісник НБУ. — 2006. — № 10. — С. 18-22.

Терещенко О. Регуляторні можливості Центрального банку в оздоровленні фінансів реального сектору економіки / О. Терещенко //Вісник НБУ. — 2004. — № 1. — С. 9-12.

Терпило В. Як готувалася і проводилася грошова реформа в Україні /

Терпило // Вісник НБУ. — 2006. — спецвипуск. — С. 14-21.

Ткаченко В.В. Инспектирование банком России кредитных организаций / В.В. Ткаченко // Деньги и кредит. — 2001. — № 8. — С. 14-19.

Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку / Г.М. Туник // Фінанси України. — 2002. — № 4. — С. 119-125.

119.Чабанова Н. Дистанційний аудит як складова внутрішнього аудиту банку / Н. Чабанова // Вісник НБУ. — 2007. — № 2. — С. 19-22.

120.Черевко О., Романів Є. Механізми запобігання тіньової економічної діяльності у сфері фінансово-грошових відносин / О. Черевко, Є. Романів // Вісник НБУ. — 2006. — № 3. — С. 20-23.

121.Чмелик Г. Розвиток внутрідержавних небанківських платіжних систем в Україні / Г. Чмелик // Вісник НБУ. — 2006. — № 3. — С. 30-33.

Шамшетдінов Ю. Пріоритети валютно-курсової політики Національного банку України / Ю. Шамшетдінов // Вісник НБУ. — 2004. — № 8. —

9-11.

Шаповалов О.В. Депозитні сертифікати Національного банку України та державні облігації / О.В. Шаповалов // Фінанси України. — 2005. — № 1.

Шаповалова М. Становлення монетарної та фіскальної політики в Україні / М. Шаповалова, Т. Єрліна // Вісник НБУ. — 2004. — № 10. — С. 8-11.

Швайка М. Усунути серйозні прорахунки в грошово-кредитній політиці / М. Швайка // Віче. — 2001. — № 11. — С. 82-91.

/Левченко С. СЕП і СТП: підсумки роботи за рік / С. Шевченко // Вісник НБУ. — 2005. — № 2. — С. 41-42.

Щербакова О. Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей / О. Щербакова // Вісник НБУ. — 2003. — № 5. — С. 52-55.