Центральний банк і грошово-кредитна політика - Навчальний посібник ( Косова Т. Д.)

6.6. система страхування вкладів в україні

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.

Фонд є економічно самостійною установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України.

Фонд має печатку із своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.

Місцезнаходження Фонду — місто Київ.

Учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є банки і філії іноземних банків, які включені до Державного реєстру банків, який веде Національний банк України, та мають банківську ліцензію на право здійснення банківської діяльності. Участь у Фонді банків і філій іноземних банків є обов'язковою.

Учасником Фонду є банк, який виконує встановлені Національним банком України економічні нормативи щодо достатності капіталу і платоспроможності та може виконувати свої зобов'язання перед вкладниками.

Учасники Фонду, які не виконують встановлених Національним банком України економічних нормативів щодо достатності капіталу, платоспроможності та/або яким за рішенням Національного банку України зупинено дію банківської ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності, переводяться за рішенням адміністративної ради Фонду, прийнятим на підставі інформації Національного банку України, одержаної за результатами моніторингу діяльності банків, філій іноземних банків, до категорії тимчасових учасників Фонду.

Після переведення до категорії тимчасових учасників Фонду банк, філія іноземного банку, вклади фізичних осіб до яких залучені до дня їх переведення до цієї категорії, зобов'язані сплачувати збори до Фонду до повного виконання зобов'язань перед вкладниками по виплаті їхніх вкладів та нарахованих відсотків.

У разі відкликання банківської ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності адміністративна рада Фонду за поданням Національного банку України приймає рішення про виключення банку, філії іноземного банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду.

Виключення банку, філії іноземного банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня виключення банку, філії з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до цього Закону.

Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 150000 гривень по вкладах у кожному із таких учасників. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасників (тимчасових учасників) Фонду.

У разі розміщення вкладником в одному учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не більше встановленого розміру.

Якщо вкладник має вклади у кількох учасниках (тимчасових учасниках) Фонду, які в подальшому реорганізувалися шляхом їх злиття, приєднання або перетворення в один банк — юридичну особу, Фонд гарантує відшкодування коштів за цими вкладами до закінчення строку дії договорів за цими вкладами на тих самих умовах, що й до реорганізації. Вклади, залучені після реорганізації учасників (тимчасових учасників) Фонду, гарантуються Фондом у загальній сумі.

Вклади, розмір яких становить менше 1 гривні, не підлягають відшкодуванню.

Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день настання недоступності вкладів.

Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами, розміщеними:

членами наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії банку, іноземного банку, вклади яких у банку, філії іноземного банку є недоступними;

працівниками незалежних аудиторських фірм (аудиторами), які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх трьох років;

акціонерами, частка яких перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку;

третіми особами, які діють від імені вкладників, зазначених у пунктах 1, 2, 3;

вкладниками, які на індивідуальній основі отримують від банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення фінансового стану банку;

вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією.

Джерелами формування коштів Фонду є:

початкові збори з учасників Фонду;

регулярні збори з учасників (тимчасових учасників) Фонду;

спеціальні збори з учасників (тимчасових учасників) Фонду;

кошти, внесені Національним банком України в розмірі 20 мільйонів гривень;

41) щорічні внески Національного банку України від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами у розмірі, встановленому законом;

доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України;

кредити, залучені від Кабінету Міністрів України, Національного банку України, банків та іноземних кредиторів;

пеня, яку сплачують учасники (тимчасові учасники) Фонду за несвоєчасне або неповне перерахування зборів до Фонду;

доходи від депозитів, розміщених Фондом у Національному банку України.

Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.

Фонд має право придбавати та орендувати майно, необхідне для виконання його функцій, у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою і погодженого з Міністерством фінансів України та Національним банком України.

Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України.

Початковий збір до Фонду в розмірі одного відсотка зареєстрованого статутного капіталу банку (приписного капіталу філії іноземного банку) перераховується учасниками на рахунок Фонду протягом тридцяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності.

Банки, створені в результаті реорганізації шляхом їх злиття, приєднання або перетворення (в разі сплати початкового збору до Фонду банками, які реорганізувалися), звільняються від сплати початкового збору та набувають усіх прав і обов'язків реорганізованих банків щодо участі у Фонді.

Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду двічі на рік по 0,25 відсотка загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, що передує поточному, та 30 червня поточного року.

Перерахування нарахованого регулярного збору здійснюється учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду щоквартально рівними частками до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Встановлення спеціального збору до Фонду здійснюється, якщо поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі своїх зобов'язань щодо обслуговування та погашення залучених кредитів, спрямованих на відшкодування коштів вкладникам учасників (тимчасових учасників) Фонду. Рішення про встановлення спеціального збору приймає адміністративна рада за погодженням з Національним банком України.

Внесення спеціального збору учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду проводиться у строки та згідно з умовами, встановленими адміністративною радою.

Для виконання Фондом покладених на нього завдань, за умови, що його фінансові можливості вичерпані, Кабінет Міністрів України надає Фонду кредит у грошовій формі або у вигляді державних цінних паперів. Ліміт кредитування на наступний рік визначається щорічно як десятикратний розмір надходжень від учасників (тимчасових учасників) Фонду за перше півріччя поточного року і передбачається Міністерством фінансів України в проекті закону про Державний бюджет України в грошовій формі або в правах на здійснення цільової емісії державних цінних паперів.

Фонд подає Міністерству фінансів України заявку про розмір ліміту кредитування і отримує в місячний строк підтвердження про включення до проекту закону про Державний бюджет України відповідних положень. При отриманні Фондом кредиту від Кабінету Міністрів України у вигляді цінних паперів Фонд має право реалізувати їх на відкритому ринку, отримати кредит під заставу у банків, іноземних кредиторів, Національному банку України.

Національний банк України має право надавати Фонду кредити за обліковою ставкою, встановленою Національним банком України.

Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів.

Порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб затверджується адміністративною радою Фонду. Відшкодування за вкладами здійснюється в готівковій або безготівковій формі.

Фонд за запитом ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду у письмовому вигляді надає необхідну інформацію про розмір відшкодованих коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду.

Виплата Фондом гарантованої суми відшкодування через визначені банки-агенти здійснюється протягом трьох місяців з дня настання недоступності вкладів. У разі ліквідації системоутворюючого банку цей строк може бути продовжено до шести місяців.

Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим особам згідно з законодавством України (за довіреністю, заповітом тощо). Строк позовної давності по зверненнях вкладників становить три роки.

Література [2, 3, 8, 10, 15, 20, 21, 23-26, 29-32, 34, 99, 106, 115, 118]

У чому полягає зміст пруденційного регулювання діяльності банків в Україні?

Які документи необхідно подати до територіального управління НБУ для державної реєстрації банку?

Контрольні запитання

Яким вимогам має відповідати банк для отримання державної реєстрації?

У яких випадках Національний банк може відмовити в державній реєстрації банку?

На які групи поділяються банки за розміром регулятивного капіталу і активів?

Охарактеризуйте порядок надання ліцензій на здійснення банківських операцій.

Охарактеризуйте порядок надання письмових дозволів на здійснення банківських операцій.

Які операції та угоди може здійснювати банк за наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу?

Які операції та угоди може здійснювати банк за наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу?

Яких обов'язкових умов має дотримуватися банк, щоби отримати банківську ліцензію?

У яких випадках комерційні банки мають ідентифікувати клієнтів?

Як реєструються фінансові операції, що піддягають фінансовому моніторингу?

Охарактеризуйте статус, права і обов'язки відповідального працівника банку з фінансового моніторингу?

Як зупиняються фінансові операції, що піддягають фінансовому моніторингу?

Що не відноситься до превентивних заходів банківського регулювання?

а)         вимоги щодо розміру та структури власного капіталу банку;

б)         вимоги щодо ліквідності;

в)         диверсифікацію банківських ризиків;

г)         створення системи гарантування вкладів.

Що не відноситься до протекційних заходів банківського регулювання?

а)         обмеження виконуваних операцій;

б)         формування банками резервів на покриття кредитних та інших ризиків;

в)         рефінансування центральним банком комерційних банків;

г)         допомога інших державних органів.

Що не відноситься до адміністративних методів:

а)         приписи;

б)         заборони;

в)         кількісні нормативи.

Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися:

а)         у будь-якій формі;

б)         виключно шляхом грошових внесків учасників;

Тестові завдання

в)         шляхом грошових внесків учасників і основних засобів у пропорції 9:1;

г)         внеском банківських металів.

Рішення про державну реєстрацію банку приймає:

а)         Рада НБУ;

б)         Правління НБУ;

в)         Дирекція з банківського регулювання та нагляду;

г)         Кабінет Міністрів України.

В Україні діє схема фінансового контролю :

а)         якою передбачено заборону великих за обсягом угод із готівкою без участі професійного посередника;

б)         якою передбачено обов'язкове повідомлення уповноваженого органу про всі угоди, сума яких перевищує певний обсяг;

в)         якою передбачено інформування про сумнівні угоди;

г)         змішана.

БАТБ — це: міжурядова організацією ціллю якої є:

а)         боротьба з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;

б)         налагодження систем міждержавних розрахунків;

в)         надання кредитів;

г)         розробка стандартів банківської діяльності.

Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які не виконують встановлених Національним банком України економічних нормативів щодо достатності капіталу, платоспроможності:

а)         виключаються з Фонду;

б)         переводяться до категорії асоційованих членів;

в)         переводяться до категорії тимчасових учасників Фонду.

Не піддягають відшкодуванню вклади, розмір яких становить:

а)         менше 1 грн.;

б)         менше 10 грн.;

в)         менше 100 грн.

Відшкодування вкладів в іноземній валюті:

а)         не відбувається;

б)         відбувається у національній валюті за офіційним (обмінним) курсом;

в)         відбувається у іноземній валюті.

Початковий збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб встановлюється в розмірі:

а)         10 \% зареєстрованого статутного капіталу банку;

б)         1 \% зареєстрованого статутного капіталу банку;

в)         1 \% обсягу депозитів фізичних осіб;

г)         0,5 \% обсягу депозитів фізичних осіб;

Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється учасниками Фонду:

а)         1 раз на рік по 0,5 \% загальної суми вкладів;

б)         щоквартально по 0,25 \% загальної суми вкладів;

в)         двічі на рік по 0,25 \% загальної суми вкладів;

г)         щоквартально по 0,5 \% загальної суми вкладів.

Виплата Фондом гарантованої суми відшкодування через визначені

банки-агенти здійснюється протягом                     з дня настання недоступності

вкладів:

а)         одного місяця;

б)         двох місяців;

в)         трьох місяців;

г)         шести місяців.

Чи має право Національний банк України надавати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредити:

а) ні; б) так, під ставку, меншу за облікову;

в)         так, за обліковою ставкою НБУ;

г)         так, під ставку, більшу за облікову.

14. Чи має право Кабінет Міністрів України надавати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредити:

а) ні; б) так, лише у грошовій формі;

в)         так, лише у вигляді державних цінних паперів;

г)         так, у грошовій формі або у вигляді державних цінних паперів.