Центральний банк і грошово-кредитна політика - Навчальний посібник ( Косова Т. Д.)

7.6. заходи впливу, які застосовуються до банків за порушення банківського законодавства

Національний банк застосовує до банків заходи впливу, до яких належать:

а)         письмове застереження щодо припинення порушення та вжиття необхідних заходів для виправлення ситуації, зменшення невиправда- них витрат банку, обмеження невиправдано високих процентних ви- плат за залученими коштами, зменшення чи відчуження неефективних інвестицій;

б)         скликання загальних зборів учасників, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансово- го оздоровлення або плану реорганізації банку;

в)         укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов'язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку тощо;

г)         розпорядження щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;

г)         розпорядження щодо встановлення для банку підвищених еконо- мічних нормативів;

д)         розпорядження щодо підвищення резервів на покриття можли- вих збитків за кредитами та іншими активами.

е)         розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення здій- снення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику;

є) розпорядження щодо заборони надавати бланкові кредити;

ж)        розпорядження щодо накладання штрафів на:

керівників банків у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

банки в розмірі не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду;

з)         розпорядження щодо тимчасової, до усунення порушення, забо- рони власнику істотної участі в банку, використовувати право голосу придбаних акцій (часток/паїв) у разі грубого чи систематичного пору- шення ним законодавства або нормативно-правових актів Національ- ного банку;

и)         розпорядження щодо тимчасового, до усунення порушення, від- сторонення посадової особи банку від посади у разі грубого чи систе- матичного порушення цією особою вимог законодавства або нормати- вно-правових актів Національного банку;

і) розпорядження щодо примусової реорганізації банку; ї) розпорядження щодо призначення тимчасової адміністрації; й) відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку.

До філій іноземних банків вимоги підпунктів «б», «г», «з», «і» не застосовуються. Про застосування заходів впливу до філій іноземних банків Національний банк повідомляє іноземний банк та наглядовий орган іноземної держави.

Національний банк надсилає територіальному управлінню за місцезнаходженням філії іноземного банку копії прийнятих рішень про застосування заходів впливу до цієї філії.

Заходи впливу застосовуються Національним банком на підставі:

результатів інспекційних (планових та позапланових) перевірок діяльності банків чи їх філій;

результатів аналізу дотримання банками вимог банківського законодавства з використанням статистичної звітності, щомісячних і щоденних балансів тощо;

результатів перевірок діяльності банків аудиторськими організаціями, уповноваженими відповідно до чинного законодавства на їх здійснення;

пропозицій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі порушення банком норм Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб»;

результатів перевірок дотримання банками валютного законодавства, здійснених уповноваженими працівниками Національного банку, що містять виявлені порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

При здійсненні нагляду за установами, що ведуть банківську діяльність в інших державах, Національний банк співпрацює з відповідними органами цих держав. Повідомлення, надіслане відповідними органами інших держав, може використовуватися лише з такою метою: для перевіряння ліцензії установи на право ведення діяльності; для перевіряння права на здійснення банківської діяльності.

У разі розгляду Національним банком питань щодо застосування до конкретного банку заходів впливу для надання пояснень може бути запрошено голову правління (ради директорів) або голову спостережної ради банку. Якщо розглядається питання про призначення тимчасового адміністратора або відкликання ліцензії банку, то ці особи для надання пояснень не запрошуються. Запрошення надсилається в письмовій формі (або електронною поштою) не раніше ніж за три дні до дати проведення зустрічі. Ділова зустріч у вигляді наради оформляється протоколом, до якого додаються письмові пояснення запрошеної особи за її підписом.

Заходи впливу, що застосовуються Національним банком до банків, мають бути адекватними конкретним порушенням, які ними були допущені.

У разі виконання банком прийнятих зобов'язань та покращення показників діяльності банку Національний банк може достроково відмінити застосовані заходи впливу на визначений строк (частково або зовсім). Рішення про відміну застосованих заходів впливу має прийматися Комісією Національного банку (Комісією Національного банку при територіальному управлінні) або Правлінням Національного банку, або особою, яка прийняла рішення про застосування заходу впливу.

Рішення про застосування заходів впливу можуть бути оскаржені в судовому порядку. До прийняття відповідного рішення судом дія застосованих заходів впливу не зупиняється.

Для введення щоденного контролю за діяльністю банків і виконанням ними вимог Національного банку щодо усунення допущених порушень може встановлюватися особливий режим контролю за їх діяльністю, який передбачає:

запровадження проведення всіх початкових платежів від банку через відповідальних виконавців підрозділу банківського нагляду центрального апарату або територіального управління Національного банку з використанням спеціального програмного забезпечення АРМ юридичної особи» (АРМ-Ю);

обмеження щодо діяльності банку шляхом призначення куратора банку.

Особливий режим контролю є додатковим інструментом банківського нагляду, що використовується, як правило, одночасно із заходами впливу, що встановлені статтею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у разі наявності хоча б однієї з таких ознак:

невиконання керівниками банку вимог Національного банку щодо усунення виявлених порушень;

відсторонення керівників банків від посади;

виявлення за результатами безвиїзного нагляду або інспекційної перевірки фактів проведення банком операцій з високим рівнем ризику, порушень банківського законодавства, а також одержання доходів із порушенням вимог законодавства України, навіть якщо ці порушення не призвели до погіршення фінансового стану банку;

виникнення реальної загрози невиконання банком своїх зобов'язань перед клієнтами і кредиторами;

потреби в посиленому контролі за діяльністю банку з метою уникнення можливості невиконання банком своїх зобов'язань перед клієнтами та кредиторами до часу прийняття Національним банком рішення про призначення тимчасової адміністрації або про відкликання ліцензії та ініціювання процедури ліквідації.

Рішення про встановлення особливого режиму контролю приймається Комісією Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків або заступником Голови Національного банку (куратором служби банківського нагляду), або Комісією з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку.

Рішення про обмеження щодо діяльності банку шляхом призначення куратора банку приймається Правлінням Національного банку за поданням виконавчого директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду. Строк повноважень куратора банку не може перевищувати одного року з дня його призначення.

У такому самому порядку приймається рішення про продовження дії особливого режиму контролю.

Література [2, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 28, 30, 35, 36, 42, 48, 50, 51, 55, 56, 62, 71, 98, 101, 102, 109, 112, 113, 119, 120, 127]

Контрольні запитання

У чому полягає сутність банківського нагляду?

Які завдання стоять перед банківським наглядом?

Чому банківський нагляд є багаторівневим?

Які принципи ефективного банківського нагляду розроблено Базельсь-ким комітетом?

Як Місія МВФ та Світового банку оцінює виконання Україною Основних принципів ефективного банківського нагляду?

У чому полягає концепція нагляду на основі оцінки ризиків?

Як здійснюється планування інспекційних перевірок?

Яку інформацію аналізує служба банківського нагляду Національного банку для складання планів інспекційних перевірок?

Які існують особливості планування інспекційних перевірок банків I та II групи і філій іноземних банків?

Охарактеризуйте процес звітування про виконання плану інспекційних перевірок.

З яких етапів складається виїзна інспекційна перевірка.

Яку інформацію містить звіт про підготовку до інспектування?

Ким визначається та затверджується склад інспекційної групи?

Які права і обов'язки має інспектор Національного банку при виконанні своїх службових обов'язків під час проведення інспектування у межах здійснення функцій банківського нагляду?

Назвіть компоненти Методики CAMELS.

Як регламентовані відносини між органами банківського нагляду та зовнішніми аудиторами банків?

Яку інформацію має містити аудиторський висновок?

Які питання можуть обговорюватися на зустрічі аудитора, який здійснював аудиторську перевірку фінансової звітності банку, та служби внутрішнього аудиту банку.

Які заходи впливу можуть застосовуватися до банків за порушення банківського законодавства.

Тестові завдання

Система банківського нагляду, при якій головна увага органів нагляду зосереджується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового стану, результатів діяльності та якості керівництва, називається:

а)         фінансовим;

б)         пруденційним;

в)         аналітичним;

г)         якісним.

Визначення величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик та шокової величини зміни зовнішнього фактора називається:

а)         стрес-тестуванням

б)         шок-тестуванням

в)         гранд-елементом

г)         факторним аналізом.

Щоденно розраховуються норматив:

а)         мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1);

б)         співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3);

в)         адекватності регулятивного капіталу (Н2).

За формулою середньозваженої величини (за місяць) розраховується норматив:

а)         мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1);

б)         співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3);

в)         адекватності регулятивного капіталу (Н2).

За станом на 1-е, 11-е та 21-е число кожного місяця розраховується норматив:

а) мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1);

б)         співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3);

в)         адекватності регулятивного капіталу (Н2).

Об'єктами перевірки служби банківського нагляду не є:

а)         банк;

б)         філії банку;

в)         власники істотної участі в банку;

г)         юридичні особи — клієнти банку.

Про проведення планової перевірки Національний банк зобов'язаний

повідомляти банк, філію іноземного банку не пізніше ніж за     до початку

цієї перевірки:

а) 1 день; б) 7 днів; в) 10 днів; г) 15 днів.

Перша комплексна інспекційна перевірка банку/філії іноземного банку здійснюється не раніше ніж через   з дня отримання ним банківської лі- цензії.

а) 3 місяця;    б) 4 місяця;   в) 12 місяців;    г) 18 місяців.

Довідка про перевірку складається:

а)         в одному примірнику;

б)         у двох примірниках;

в)         у трьох примірниках.

Звіт про інспектування складається:

а)         в одному примірнику;

б)         у двох примірниках;

в)         у трьох примірниках.

Що не є конфіденційною інформацією:

а)         рейтинг банку за системою CAMELS;

б)         довідка про перевірку;

в)         звіт про інспектування;

г)         аудиторський висновок.

Оберіть невірне твердження — комплексна рейтингова оцінка:

а)         є суб'єктивною;

б)         визначається як середнє арифметичне рейтингових оцінок за компонен- тами рейтингової системи;

в)         має бути цілим числом;

г)         враховувати всі основні фактори, що відображені при визначенні рейти- нгових оцінок за всіма компонентами.

Банк — надійний за всіма показниками, здатний протистояти більшості економічних спадів, має комплексну рейтингову оцінку:

а) 1 або 2; б) 3 в) 4 або 5.

Особливий режим контролю за діяльністю банків не передбачає:

а)         запровадження проведення всіх початкових платежів від банку через відповідальних виконавців підрозділів НБУ;

б)         призначення куратора банку;

в)         призначення тимчасової адміністрації.

Рішення про обмеження щодо діяльності банку шляхом призначення куратора банку приймається:

а)         Правлінням Національного банку;

б)         заступником Голови Національного банку;

в)         Дирекцією з банківського регулювання та нагляду;

г)         Комісією Національного банку з питань нагляду та регулювання діяль- ності банків.

Строк повноважень куратора банку з дня його призначення не може перевищувати:

а) двох років;    б) одного року;    в) півроку;    г) 1 місяця.