Центральний банк і грошово-кредитна політика - Навчальний посібник ( Косова Т. Д.)

5.6. регулювання діяльності внутрідержавних небанківських платіжних систем

Внутрідержавні небанківські платіжні системи (ВНПС) відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» мають право здійснювати діяльність, пов'язану з переказом, виключно після їх реєстрації та отримання відповідного дозволу в Національному банку України.

Законом установлено, що членом ВНПС може бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку України, а також небанківська фінансова установа, яка має ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів, і які уклали договір із платіжною організацією відповідної платіжної системи.

У своїй діяльності ВНПС керується правилами щодо організаційної структури платіжної системи, умов членства, порядку вступу та виходу із системи, принципів виконання документів на переказ та їх відкликання, порядку вирішення спорів, управління ризиками, системи страхування, системи захисту інформації та іншими, визначеними платіжною організацією та погодженими з Національним банком України.

Постановою Правління Національного банку України від 14.10.2003 р. № 447 затверджено Положення «Про порядок реєстрації та надання дозволу внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення діяльності, пов 'язаної з переказом коштів». Положенням визначено порядок реєстрації Національним банком ВНПС та надання їм дозволу Національного банку на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, виключно в межах України і в національній валюті України, а також порядок відкликання цього дозволу.

Вимоги Положення поширюються на всіх учасників розрахунків, які згідно із законодавством України мають право надавати фінансові послуги з переказу коштів і які для забезпечення своєї діяльності створюють ВНПС із використанням платіжних інструментів.

Переказ коштів у ВНПС забезпечується за участю розрахункового банку. Членом ВНПС може бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку, а також небанківська фінансова установа, яка має ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів, і які уклали договір з платіжною організацією ВНПС.

Відповідно до пункту 6 розділу І Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.09.2007 № 348, платіжна організація платіжної системи зобов'язана узгодити з Національним банком України правила цієї системи до початку надання послуг системи (табл. 6.1).

Платіжна організація ВНПС відповідно до постанови Правління Національного банку може отримати статус безпосереднього учасника СЕП із відкриттям рахунку в Національному банку.

НБУ розробив вимоги щодо контролю за здійсненням ВНПС діяльності з переказу коштів, згідно з якими ВНПС мають забезпечувати:

наявність відповідних процедур управління ризиками;

операційну надійність;

об'єктивні та гласні критерії членства у ВНПС, які гарантують прозорість і відкритий доступ до цих систем;

наявність у нормативній базі ВНПС належного, тобто доступного та зрозумілого для учасників ВНПС опису технології переказу коштів та її впливу на фінансові ризики, що можуть виникнути в процесі розрахунків;

вимоги щодо відповідності бухгалтерського обліку у ВНПС основним принципам міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

дотримання технологічних вимог проведення платіжних трансакцій;

відновлення функціонування системи в разі виникнення порушень у її роботі;

порядок зберігання архівів електронних трансакцій;

автоматичне визначення суперечливої інформації, сумнівної до виконання;

вимоги до інформаційної безпеки ВНПС тощо.

Сучасний стан розвитку вітчизняної економіки засвідчує об'єктивну потребу у якнайшвидшому кількісному та якісному розвитку фінансової інфраструктури. Трансформаційні процеси обумовлені впровадженням нових стандартів створення та функціонування платіжних систем.

Література [2, 3, 4, 7, 13, 23-26, 29-32, 37, 38, 45, 49, 61, 81, 96, 103, 104, 121, 126]

Контрольні запитання

Які існують форми організації центральним баком платіжно-розрахункових відносин?

Як еволюціонували моделі платіжних систем?

Що є правовою основою регулювання платіжної системи та переказу коштів в Україні?

Які принципові відмінності має СЕП-2 порівняно з попередніми системами?

Що таке кореспондентський рахунок комерційного банку в НБУ?

Чим відрізняються технічних рахунок комерційного банку в РРП та кореспондентський рахунок?

У чому полягає роль НБУ в організації міжбанківських розрахунків?

Які моделі обслуговування комерційних банків в СЕП є найбільш популярними?

Назвіть принципи побудови системи електронних платежів.

Які функції має центральна розрахункова палата?

Які функції мають регіональні розрахункові палати?

Як регулюється участь комерційних банків України у міжнародних платіжних системах?

Які фінансові операції можуть виконувати держателі карток НСМЕП?

Які нефінансові операції можуть виконувати держателі карток НСМЕП?

Як регулюється діяльність внутрідержавних небанківських платіжних систем?

Тести  для самоконтролю

1. Як називається модель платіжної системи, коли відбувається перерахування коштів по кожному дорученню або вимозі:

брутто — розрахунки; Б) кліринг;

нетто — розрахунки.

Система безготівкових розрахунків, заснована на заліку взаємних вимог, має назву:

а)         ділинг;

б)         кліринг;

в)         реінжиніринг;

г)         трансакція.

СЕП введено у дію:

а) у 1991 р.;    б) у 1993 р.;  в) у 1995 р.;     г) у 1997 р.

Систему термінових переказів НБУ введено у дію:

а) у 1993 р.;    б) у 1995 р.;  в) у 2001 р.      г) у 2007 р.

Система термінових переказів НБУ працювала:

а)         у файловому режимі;

б)         у режимі реального часу;

в)         у двох режимах обов'язково;

г)         у файловому режимі—обов 'язково, а у режимі реального часу—його вибором.

У СЕП-2 міжбанківські розрахунки здійснюються:

а)         у файловому режимі;

б)         у режимі реального часу;

в)         у двох режимах обов'язково;

г)         у файловому режимі—обов 'язково, а у режимі реального часу—його вибором.

Початкові платежі від банку (філії) приймаються в межах:

а)         поточного значення його технічного рахунку;

б)         встановленого овердрафта;

в)         залишку на кореспондентському рахунку на початок дня.

Скільки існує моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку:

а) три; б) п'ять;       в) вісім;  г) десять.

Технічний рахунок відкривається:

а)         у територіальному управлінні НБУ;

б)         у Центральній розрахунковій палаті;

в)         у регіональній розрахунковій палаті;

г)         у операційному управлінні НБУ.

Кореспондентський рахунок відкривається:

а)         у територіальному управлінні НБУ;

б)         у Центральній розрахунковій палаті;

в)         у регіональній розрахунковій палаті;

г)         у операційному управлінні НБУ.

За якою моделлю працює в СЕП Державне казначейство України: а) 36) 5в) 6г) 8