Центральний банк і грошово-кредитна політика - Навчальний посібник ( Косова Т. Д.)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За редакцією докторів економічних наук, професорів Косової Т. Д. та Папаіки О. О.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2011

УДК 336.711(075.8) ББК 65.262.100я73 Ц 38

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-4605 від 01.06.2010)

Рецензенти:

Вишневський В. П. — доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного технічного університету;

Аптекар С. С. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інвестиційного менеджменту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Костирко Л. А. — доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри фінансів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; Кірєєв О. І. — кандидат економічних наук, Генеральний директор Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

Колектив авторів: д.е.н., професор Косова Т. Д. — теми 1, 9, 10; д.е.н., професор Папаіка О. О. — теми 3, 8, 11; к.е.н. Арбузов С. Г. — теми 4, 5; к.е.н., доцент Цига-нов О. Р. — тема 2; к.е.н., доцент Дєєва Н. Е. — теми 6, 7.

ц 38 Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навч. посіб./ За ред. Косової Т. Д. , Папаіки О. О. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 328 с.

ISBN 978-611-01-0143-1

Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми напряму підготовки 6.050100 «Банківська справа», враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, банківських працівників.

УДК 336.711(075.8) ББК 65.262.100я73

ISBN 978-611-01-0143-1

О Косова Т. Д., Папаіка О. О., Арбузов С. Г.,

Циганов О. Р., Дєєва Н. Е., 2011 О Центр учбової літератури, 2011