Центральний банк і грошово-кредитна політика - Навчальний посібник ( Косова Т. Д.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. статус та основнІ напрями дІяльностІ центральних банкІв лекція 1 ІсторІя становлення І сутнІсть центральних банкІв
Читать: Лекція 2 статус та функції центральних банків
Читать: Тема 2. нацІональний банк украЇни лекція 1 історія становлення нбу
Читать: Лекція 2 правові основи діяльності нбу
Читать: Лекція 3 фінансові основи діяльності нбу
Читать: Тема 3. емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу
Читать: Tema 4. рефІнансування банкІв
Читать: 4.1. причини і значення рефінансування комерційних банків центральними
Читать: 4.2. загальні вимоги нбу до банків і забезпечення у разі здійснення рефінансування
Читать: 4.3. порядок надання окремих кредитів овернайт
Читать: 4.4. порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності банків
Читать: 4.5. принципи і порядок проведення операцій репо
Читать: 4.6. порядок надання стабілізаційного кредиту
Читать: Tema 5. органІзацІя та регулювання платІжноЇ системи
Читать: 5.1. значення організації центральним банком платіжно-розрахункових відносин, моделі платіжних систем
Читать: 5.2. правове регулювання платіжної системи та переказу коштів в україні
Читать: 5.3. організація функціонування системи електронних платежів
Читать: 5.4. регулювання участі комерційних банків україни у міжнародних платіжних системах
Читать: 5.5. національна системи масових електронних платежів населення
Читать: 5.6. регулювання діяльності внутрідержавних небанківських платіжних систем
Читать: Tema 6. регулювання дІяльностІ банкІв
Читать: 6.1. пруденційне регулювання діяльності банків в україні
Читать: 6.2. створення і державна реєстрація банків
Читать: 6.3. порядок надання ліцензій і письмових дозволів на здійснення банківських операцій
Читать: 6.4. здійснення банками функцій фінансового моніторингу
Читать: 6.5. основні вимоги глтг і організація боротьби з легалізацією «брудних грошей» у банківському секторі економіки
Читать: 6.6. система страхування вкладів в україні
Читать: Tema 7. банкІвський нагляд
Читать: 7.1. сутність, принципи, завдання банківського нагляду
Читать: 7.2. організація дистанційного нагляду за діяльністю комерційних банків україни
Читать: 7.3. організація та планування інспектування діяльності банків
Читать: 7.4. Інспектування банків з використанням рейтингової оцінки за системою camels
Читать: 7.5. взаємодія між інспекторами з банківського нагляду нбу та зовнішніми аудиторами банків
Читать: 7.6. заходи впливу, які застосовуються до банків за порушення банківського законодавства
Читать: Тема 8. центральний банк як банкІр І фІнансовий агент уряду
Читать: 8.1. правове регулювання функцій нбу як фінансового агента уряду
Читать: 8.2. обслуговування внутрішнього боргу
Читать: 8.3. обслуговування зовнішнього боргу
Читать: 8.4. платіжна система виконання бюджетів
Читать: Тема 9. грошово-кредитна полІтика лекція 1 концептуальні підходи до формування грошово-кредитної політики
Читать: Лекція 2 формування попиту та пропозицІЇ грошей, Їх взаЄмодІя
Читать: Tema 10. Інструменти грошово-кредитноЇ полІтики лекція 1 загальна характеристика інструментів грошово-кредитної політики
Читать: Лекція 2 Інструменти грошово-кредитноЇ полІтики нбу
Читать: ЛІтература
Читать: Додатки