Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.)

2.3. структура і зміст дипломних робіт

Структура дипломної роботи включає вступ, три розділи (або більше за необхідності), список використаної літератури, додатки (схеми, таблиці, графіки, роздруківки на ЕОМ тощо) і висновки. Загальний обсяг магістерської роботи 100 - 120 стор.

У вступі до дипломної роботи має бути обґрунтована актуальність вибраної теми, її наукове та практичне значення, коротко охарактеризований стан проблеми (питання), що потребує розв'язання, чітко сформульовані цілі і завдання дипломної роботи, визначені об'єкт, предмет, методи й інформаційна база дослідження.

В основній частині магістерської роботи розглядаються теоретичні питання і практичні аспекти досліджуваної проблеми. Окремий розділ може бути присвячений характеристиці досліджуваного об'єкта, опису методів проведення дослідження, переліку та опису використаних методів розрахунків, аналізу отриманих результатів, пропозиціям щодо практичного використання результатів дослідження, рекомендаціям щодо впровадження пропозицій магістра в практику управління виробничою діяльністю.

У кожному з розділів роботи магістр може самостійно сформулювати потрібні узагальнення і висновки. Рекомендується основну частину магістерської роботи поділити на три розділи: теоретико-методологічний, аналітико-проектний і практичний.

У першому розділі основної частини, що повинен бути теорети-ко-методологічним, слід викласти суть досліджуваної проблеми і рівень її сучасної розробки, подати аналіз і узагальнення існуючих концепцій, виділити дискусійні аспекти і невирішені проблеми, розглянути еволюцію підходів до їх вирішення, викласти теоретичні і методологічні засади розробки вибраної теми. Рекомендується в цей розділ включити підрозділ, присвячений вивченню сучасної наукової літератури з питань, що підлягають дослідженню.

Перший розділ є основою розроблення аналітичної та прикладної частини теми, що повинні бути розглянуті в наступних розділах. Обсяг розділу 30-35 стор.

В другому розділі, що повине мати аналітичний або аналітико-проектний характер, варто подати коротку організаційно-економічну характеристику об'єкта дослідження; форма власності та напрямки діяльності підприємства (фірми), умови господарювання, сучасні проблеми і перспективи розвитку, аналіз виробничої, маркетингової, збутової і фінансової діяльності підприємства. На основі опрацювання й узагальнення аналітичних матеріалів магістрант повинен виявити і відобразити в дипломній роботі сучасні тенденції та характер впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на зміни режиму функціонування виробничої системи, визначити можливі причини і наслідки проблем, що виникають у процесі поточної виробничої діяльності, оцінити можливості підприємства щодо вдосконалення тих або інших елементів виробничої системи і виробництва в цілому, узагальнити висновки та рекомендації щодо впровадження пропозицій для вирішення зазначених проблем.

Аналітичний матеріал може бути поданий у вигляді таблиць та рисунків, а проміжні розрахунки - у додатках. Важливо, щоб узагальнення теоретичних .концепцій та висновки, сформульовані магістрантом у першому розділі роботи, були підтверджені конкретним матеріалом у другому розділі. Рекомендований обсяг розділу - 30 -35 с.

У третьому розділі, що має прикладний характер, магістр розглядає зміст запропонованих заходів, спрямованих на вдосконалення управління виробництвом в цілому (якщо це не було зроблено в іншому розділі), узагальнює рекомендації щодо поліпшення окремих аспектів виробничої діяльності і системи управління.

Пропозиції та рекомендації повинні мати глибоке наукове обгрунтування і випливати з результатів аналізу фактичного матеріалу, тобто має бути зв'язок усіх трьох розділів. Реальне практичне значення пропозицій доцільно підтвердити необхідними техніко-економічними розрахунками та визначенням очікуваного економічного ефекту, що можна буде отримати внаслідок впровадження розробки. Рекомендується обсяг розділу -30 - 35 с.

Висновки. У висновках необхідно чітко та послідовно, в тезисній формі, викласти узагальнені результати магістерського дослідження відповідно до визначеного завдання. Рекомендується сформулювати з кожного розділу 2-3 висновки. Обсяг висновків повинен не перевищувати трьох сторінок машинописного тексту.

Графічна частина роботи. Для повнішого викладення змісту дипломної роботи рекомендується підготувати 6-8 демонстраційних листів, що відбивають основні розділи магістерської роботи. Приклад оформлення демонстраційних листів наводиться в такій запропонованій послідовності - додатки А,Б,В, Д, Ж, З, І.