Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.)

РоздІл 1. цІль, змІст, база практики І її органІзацІя 1.1. ціль, зміст бази практики

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; формування у них на базі одержаних на кафедрі знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи чи виконання функціональних обов'язків відповідно до кваліфікаційного рівня в реальних виробничих умовах господарської діяльності, підприємництва чи бізнесу; виховання потреби систематичного поповнення своїх знань та творчого їх застосування в практичній діяльності.

Зміст практики студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного і достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації практика студентів на кафедрі економіки підприємства поділяється на:

навчально-ознайомлювальну - після другого курсу (четвертий семестр) студенти проходять практику поглибленого освоєння комп'ютерної техніки та інформаційних технологій;

виробничу - після третього курсу (шостий семестр) студенти проходять професійну практику щодо ознайомлення з професійними методами, процедурами та визначення напряму спеціалізації за кваліфікаційним рівнем;

переддипломну - на четвертому (восьмий семестр) та п'ятому курсах (десятий семестр) студенти проходять практику професійного аналізу з метою виконання контрольної роботи за кваліфікацією бакалавра та дипломної роботи за кваліфікацією спеціаліста.

науково-дослідну практику для підготовки до захисту дипломної роботи магістра.

Під час переддипломної та науково-дослідної практики студенти поглиблюють та закріпляють теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, збирають фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи магістра та досягнення кваліфікаційного рівня для складання державних іспитів.

Зміст і послідовність практики визначається програмою, що розробляється і поновлюється кафедрою згідно з навчальним планом.

На кожній ланці практики необхідно, щоб програми мали рекомендаційний характер щодо видів та форм проходження практики, тестів перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти.

Основним навчально-методичним документом практики є наскрізна навчальна програма практики, на основі якої розробляються робочі програми відповідних видів практики.

Практика студентів кафедри економіки підприємства проводиться на конкретних підприємствах (незалежно від форми власності), які мають відповідні умови згідно з робочою програмою та задовольняють вимоги кваліфікаційного рівня магістра з економіки.

Студенти, які навчаються на кафедрі економіки підприємства за замовленнями державних, регіональних чи місцевих органів влади, а також за замовленнями підприємств, фірм чи установ банківської системи, практику проходять на підприємствах, в установах, фірмах чи у складі інших суб'єктів, які формували замовлення на магістрів.

Бази практики передбачаються у договорах на замовлення щодо підготовки спеціаліста конкретного кваліфікаційного рівня.

При проходженні навчальної практики після другого курсу (четвертий семестр) денної форми навчання базою практики є комп'ютерні класи навчально-виробничих та наукових підрозділів університету.

У разі, коли підготовка спеціалістів здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з урахуванням усіх вимог наскрізної програми та відповідного Положення), що визначається умовами договору (контракту) на підготовку спеціалістів.

Студенти можуть самостійно (з дозволу кафедри) підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання, що закріплюється складанням відповідного договору (контракту) згідно з діючим Положенням.