Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.)

РоздІл 2. магІстерська робота І порядок її виконання 2.1. етапи і вибір напрямків дипломних робіт

Роботі над дипломом для магістрів передує переддипломна практика, що проводиться за встановленим для неї календарним графіком.

Увесь процес підготовки, виконання та захисту дипломної роботи складається з таких етапів:

Вибір теми дипломної роботи. Затвердження тем дипломної роботи і закріплення керівника теми.

Попереднє ознайомлення з літературою за вибраною темою.

Видача завдань на дипломну роботу.

Проходження практики та написання звіту з неї.

Захист звіту.

Визначення плану дипломної роботи та календарного графіка її виконання.

Вивчення літератури і збір первинних матеріалів на підприємстві за темою дипломної роботи.

Підготовка дипломної роботи за розділами.

Підготовка графічної частини.

Готова дипломна робота здається на кафедру.

Одержання відзиву керівника і головного фахівця з профілю дипломної роботи на підприємстві.

Захист дипломної роботи на засіданні ДЕК.

Дипломна робота є самостійною комплексною роботою магістра, що узагальнює результати вивчення різноманітних дисциплін, передбачених навчальним планом, а також наукових досліджень.

Дипломна робота - це самостійно виконана робота науково-дослідного або прикладного характеру, вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає здатність магістра до самостійної практичної роботи в галузі управління виробництвом та відповідність його знань і вмінь професійно-кваліфікаційному рівню магістра ділового адміністрування.

Мета та завдання конкретної магістерської роботи залежать від її теми, орієнтації і специфіки предмета й об'єкта дослідження. Дипломні роботи магістрів програми «Виробничий менеджмент» мають бути практично орієнтованими. Це означає, що головне завдання магістерського дослідження полягатиме в пошуку та обґрунтуванні ефективності використання тих чи інших методів удосконалення управління виробничою діяльністю конкретного підприємства, фірми, корпорації тощо.

Головним критерієм оцінки магістерських робіт є практичне цілеспрямування розробок магістра. Окремим магістрам за погодженням з науковим керівником програми та керівником дипломної роботи може бути запропонована науково-дослідна тема. У цьому разі головним завданням дослідження є поглиблене вивчення сутності теоретичних моделей та пошук способів їх адаптації до "сучасних умов виробничої діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання. Головний критерій оцінки таких дипломних робіт - наявність елементів наукової новизни.

Магістрам надається право вибору напряму дослідження при формулюванні теми дипломної роботи, керуючись даними методичними вказівками, а також наведеними темами дипломних робіт, що щорічно коригуються й уточнюються з урахуванням змін, що відбуваються в економічній теорії і практиці. Магістр має можливість вибрати самостійно тему, якої немає в цьому переліку, але за обов'язкової умови, щоб назва теми та її спрямованість відповідали б професійній орієнтації виробничого менеджменту.

Однією з основних вимог до дипломного дослідження є те, що дипломна робота повинна розроблятись б на конкретних економіко-виробничих завданнях, що постають перед підприємством, регіоном, галуззю, народним господарством.

Це дозволяє застосувати наукову методику збору й аналізу вихідних матеріалів, глибше вивчити діяльність підприємств і методи розв'язання економіко-фінансових завдань, використовувати в процесі розробки теми елементи наукового дослідження, оцінити реальні економіко-виробничі умови і прийняти ефективні рішення.

Тема дипломної роботи повинна відповідати профілю спеціальності, носити комплексний характер і передбачати одночасно вирішення організаційних, виробничо-економічних і фінансових питань стосовно до діяльності підприємства та його підрозділів, регіону або галузі в цілому.

Конкретні теми дипломних робіт закріплюються за студентами за їх вибором. Видача завдання на дипломне дослідження здійснюється завчасно задля того, щоб магістр зміг старанно підготуватися до його виконання.

Обов'язковою передумовою якісного виконання дипломної роботи є робота за індивідуальним планом, що відповідає вимогам змісту дипломного проекту. Розробка робочого плану здійснюється магістром під керівництвом і за участі керівника проекту і консультантів з окремих частин проекту.

Увесь процес роботи з підготовки дипломної роботи можна умовно розбити на такі етапи:

одержання завдання, розробка робочого плану, добір і вивчення літератури;

збір і систематизація фактичного матеріалу, його оцінка й основні розрахунки за темою проекту;

докладний аналіз і оцінка діяльності підприємства або його підрозділів, регіону, галузі, розробка заходів щодо поліпшення досліджуваних сторін діяльності підприємства (підрозділів), визначення економічної ефективності запропонованих заходів;

розробка спецчастини і проектної частини;

оформлення дипломної роботи та графічної частини.

Єдність загальних вимог до дипломного дослідження припускає широку ініціативу в розробці кожної теми відповідно до особливостей. обсягу дослідження й індивідуальних здібностей магістра.

Оригінальність постановки та розв'язання конкретного завдання є одним з основних критеріїв оцінки якості дипломної роботи.