Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.)

 

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ"

Кафедра економіки підприємства і маркетингу

ЗВІТ

ПРО ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ НА

(назва бази практики)

Студента гр.                        

(шифр)            (підпис) (П.І.Б.)

Керівник практики від підприємства

(посада)          (підпис) (П.І.Б.)

Керівник практики від університету

(посада)          (підпис) (П.І.Б.)

Запоріжжя, 2005

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ"

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ Студента       

(прізвище, ім'я, по батькові )

Факультет     

Курс               , група           

Спеціальність           

(назва)

м. Запоріжжя

Направлення на практику

Студент         

(прізвище, ім'я, по батькові)

направляється на                  практику

(вид практики)

до м.

на       

(назва бази практики)

Термін практики: з    по        200      р.

Керівник практики від університету         

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Печатка

університету Декан 

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник практики від підприємства        

(посада)

(прізвище, ім'я, по батькові) Прибув на практику

Печатка

"           "           200_ р.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи) Вибув з практики

"           "           200_ р.

Печатка

(посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи) 1. Основні положення практики

1.1 Студент до вибуття на практику зобов'язаний ознайомитися з програмою практики, одержати індивідуальні завдання й інструктаж керівника практики.

1.2.      Прибувши на практику, студент зобов'язаний пройти ін- структаж з техніки безпеки, ознайомитися з робочим місцем, правила- ми внутрішнього розпорядку, уточнити план проходження практики.

Під час проходження практики студент зобов'язаний строго дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. у повному обсязі виконати програму практики, брати необхідний матеріал для виконання курсових робіт.

Звіт про практику студент складає відповідно до програми практики, індивідуального завдання і додаткових вказівок керівника.

Залік з практики приймається комісією за наявності оформленого щоденника і звіту по практиці, підписаних керівниками практики.

Практика оцінюється за чотирибальною системою.

 

3. Відзив керівника практики від підприємства

(підприємство, організація)

Керівник практики

від підприємства                  

(підпис) (прізвище) Печатка          "           "           200      р.

4. Відзив керівника практики від університету

Керівник практики від університету         

(підпис), (прізвище та ініціали)

"           "           200      р.

Оцінка з практики   

Голова комісії           

(підпис) (прізвище та ініціали)

Члени комісії

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

5. Робочі записи під час практики

Продовження записів в окремому зошиті

 

6. Правила ведення та оформлення щоденника

6.1.      Щоденник є основним документом студента під час про- ходження практики.

Якщо студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться університет, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

6.2.      Під час практики студент повинне записувати в щоден- ник усе, що він зробив за день з виконання програми практики. З цією ж метою необхідно завести окремий робочий зошит, що є продовженням щоденника

6.3.      Не рідше одного разу на тиждень студент зобов'язаний надавати щоденник для перевірки керівнику практики.

0.4. По закінченні практики керівники від підприємства й університету пишуть відзиви про проходження практики. 6.5. Оформлений щоденник разом із звітом студент подає комісії по прийому звітів і заліків з практики.

 

РОЗПОДІЛ РИНКІВ ПРИЛАДОВІДБІРНИКІВ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ-КОНКУРЕНТАМИ У 2004 РОЦІ

РОЗПОДІЛ РИНКІВ ПРИЛАДОВІДБІРНИКІВ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ-КОНКУРЕНТАМИ У 2003 РОЦІ

ДИНАМІКА ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВАТ 2003-2004

РОКИ

1000 900 800 700 600 500 400 300 200

100

0

1 КВАРТАЛ  2 КВАРТАЛ  3 КВАРТАЛ  4 КВАРТАЛ

2003 рік - 2191,1 тис. грн. 2004 рік - 2469,4 тис. грн.

 

Додаток Д

ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ВАТ

 

Показники

2003 рік

2004 рік

 

 

план

звіт

відхилення

Балансовий прибуток, тис грн

462

624,1

727,8

+27,4

Товарна продукція, тис. грн

2192,9

2195

2469,9

+274,9

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

8159

8191

8091

-100

Фондомісткість

3,717

3,731

3,271

+0,452

Фондовіддача

0,269

0,268

0,305

0,037

Устаткування:

-           наявне

-           встановлене

-           працює

369 380 216

-

2260

2060 1937

-

Коефіцієнти використання, \%:

-           наявного устаткування

-           встановленого устаткування

55

57,6

-

85,7

94,03

-

 

СТРУКТУРА ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ У 2004 РОЦІ ЗА ПЛАНОМ

 

Додаток З

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД СТВОРЕННЯ ДІЛЯНКИ З ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНОГО ЧОПА

 

п/п

Показники

Одиниця виміру

Проект

1

Обсяг виробництва керамічного чопа

шт.

350000

2

Сума капітальних витрат

грн

24626,23

3

Проектна ціна керамічного чопа

грн

0,47

4

Економічний ефект

грн

41806,07

5

Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень

 

1,69

6

Термін окупності

років

0,59

 

Додаток І

Зразок титульного аркуша дипломної роботи

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "Запорізький інститут державного та муніципального управління"

Допущено до захисту зав. каф. Економіки підприємства

(назва кафедри)

(підпис) (ініціали, прізвище)

(дата)

ДИПЛОМНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

(тема)

Виконав

ст. групи       

(шифр) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові студента)

(дата)

Спеціальність           

Керівник       

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

(дата)

Нормоконтролер      

(підпис) (прізвище, ініціали)

(дата)

Запоріжжя 200_

Зразок завдання на дипломну роботу

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "Запорізький інститут державного та муніципального управління"

З А В Д А Н Н Я на дипломну роботу студенту (ці)

(шифр групи)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

зі спеціальності Х.ХХХХХХ

Тема дипломної роботи       

Затверджена наказом по університету від "           "           200_ р.

Термін здачі закінченої роботи       

Цільова установка та загальний напрямок дипломної роботи (для робіт технічного профілю також "вихідні дані")

Об'єкт дослідження 

4.         Структура та зміст дипломної роботи (перелік питань, які необхідно опрацювати).

ВСТУП

Розділ 1.        

           

           

           

Розділ 2.        

2.1.

2.2.     

Розділ 3.        

3.1. 3.2.     

ВИСНОВКИ

 

Дата видачі завдання "___"  200__р.

Керівник дипломної роботи

Підпис, розшифрування підпису

Завдання прийняв (ла) до виконання        

Підпис студента (ки)

Висновки керівника по роботі       

ПРИМІТКА

Перший примірник цього завдання додається до дипломної роботи і разом з нею подається до ДЕК.

Приклад складання реферату

Дипломна робота: 100 с.,табл.20, рис. 15, 50 джерел, 2 додатки.

Об'єкт дослідження - вексель у цивільному праві України.

Мета роботи - виклад на основі аналізу чинного вексельного законодавства головних теоретичних положень щодо юридичної природи вексельних правовідносин.

Методи дослідження: описовий, порівняльний.

Вексель - це різновид боргового зобов'язання, складеного в строго визначеній формі, яке дає беззаперечне право вимагати сплати зазначеної у векселі суми після закінчення терміну, на який він виписаний.

Вексель має бути таким самим об'єктом цивільного права, як і будь-яке інше майно. При цьому цивільне право під майном розуміє не тільки речі, але й право вимоги, виражене у вексельному зобов'язанні.

Права, втілені у векселі, можуть бути відступлені іншій особі, бути предметом купівлі-продажу, міни та інших цивільно-правових

угод.

Вексель є цінним папером. Вексельна вимога закріплена у ньому таким чином, що вона не може стати дійсною без пред'явлення самого векселя.

ВЕКСЕЛЬ, БОРГОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЦІННИЙ ПАПІР, АВАЛЬ,      АКЦЕПТ,      ДОМІЦИЛЯЦІЯ, ІНКАСАЦІЯ,

ІНДОСАМЕНТ, ДИСКОНТ, ТРАСАНТ.

Приклад оформлення змісту ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ на тему "Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання"

ЗМІСТ

Вступ  7 Розділ 1

Економічна суть основних засобів і завдання їх обліку   10

Класифікація основних засобів і їх оцінка 10

Міжнародні стандарти обліку основних засобів   23 Розділ 2

Організація і шляхи вдосконалення обліку основних засобів

на підприємстві         24

Облік руху основних засобів           24

Облік амортизації та зносу основних засобів        33

Облік ремонту основних засобів    38

Шляхи вдосконалення обліку основних засобів   40 Розділ 3

Аналіз ефективності використання основних засобів на

підприємстві в сучасних умовах     43

Значення, завдання і показники ефективності використання основних засобів      43

Рівень динаміки ефективності основних засобів  45

Факторний аналіз відхилень показників ефективності використання основних засобів      50

Шляхи та резерви підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві 55 Висновки       60 Список використаних джерел         63 Додатки          66

Приклади оформлення бібліографічних описів джерел, використаних у роботі

 

Характеристика джерел

Приклад оформлення

Монографії (один, два автори)

Огаренко В.М. Недержавна вища освіта в Україні: перше десятиліття: Історичний нарис. - Запоріжжя: РПВ "Видавець", 2000. - 164 с.

Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит: Навчально-методичний посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: ЦУЛ, 2002. - 336 с.

Три автори

Голубєв В.О. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Навч. посіб. / Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С.; За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Р. А. Калюжного. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2002. - 292 с.

Чотири і більше авторів

Криміналістика: Підручник для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П.Д. Біленчук та ін.; За ред. акад. П.Д. Біленчука. - К.: АТІКА, 1998. - 416 с. Практический курс английского языка. 1 курс: Учебник для пед. вузов по спец. "Иностранный язык" / Л.И. Селянина и др.; Под ред. В.Д. Аракина. - 5-е изд., испр. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. - 536 с.

Багатотомні видання

Новый Большой англо-русский словарь: В 3 т. / Ю.Д. Апресян, Э.М. Медникова, А.В. Петрова и др.; Под общ. ред. Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой. - 3-е изд., стереотип. -М.: Рус. яз., 1998. - 832 с.

Перекладні видання

Сио К.К. Управленческая экономика: Учебник: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 671 с.

Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе: от столкновения к взаимопониманию: Пер. с англ. - М.: Дело, 1999. - 440 с.

Словники

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - 1440 с.

Збірки наукових праць

Проблемы экономики переходного общества: Сб. науч. трудов ученых России и Украины / Ред. колл.: В.М. Геец, Д.С. Львов (отв. ред.) и др. - Запорожье: Гуманитарный университет "ЗИГМУ", 2004. - 386 с.

 

Характеристика джерел

Приклад оформлення

Складові частини: книги,

Балабанова Л.М. Когнитивное звено преступного поведения // Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). - Донецк: Сталкер, 1998. - С. 170 - 186.

збірника,

Сизоненко A.B. Ринкова діяльність ЗМІ (маркетинговий аспект) // EXPROFESSO: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: В.Д. Демченко (відп. ред.) та ін. - Вип. 3. - Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2001. - С. 431 - 436.

журналу,

Костюченко В. Учет дохода от предоставления услуг // Бухгалтерский учет и аудит. - 2001. - №12. - С. 16 - 24.

газети,

іноземного журналу, енциклопедії

Хоцький М. До прозорості законотворення і системності законодавства // Голос України. - 2003. - 31 січня. - С.4. Кулинич П. Як розмежовувати землі державної і комунальної власності? // Юридичний вісник. - 2003. - №5. - 1-7 лютого. - С. 8.

 

Perez K. Radiation thrapy for cancer of the cervix // Oncolgy. -1993/ - Vol.7, № 2. - P. 89-96.

 

Святки // Ми - українці: Енциклопедія українознавства: У 2 кн. - Кн. 1. - Дніпропетровськ: BAT "Дніпро-книга", 1999. -С. 61.

Устенко О. Компаньйон // Економічна енциклопедія: У 3 т. - T.1: A (абадон) - К (концентрація виробництва) / Відп. ред. С.В. Мочерний. - К.: "Академія", 2000. - С. 802.

Тези доповідей

Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Труды Междунар. конф. "Локальные вычислительные сети" (ЛОКСЕТЬ 88). - Том 1. - Рига: ИЭВТ АН Латвии. - 1998. - С. 149-153. Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the apporoach to optimal control of queuing systems with multiple classes of customers // Proc. International Conf. on Syst. Sci. ХІІ. - Wroclaw (Poland). - 1995. - P. 507-515.

Закони

Про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу": Закон України від 9 вересня 2004 року №1992 - IV // Відомості Верховної Ради України [або: ВВР]. - 2005. - №1.

-           Ст. 14.

Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовтня 1992 року №1192 - XIV // Закони України / Верховна Рада України; Інститут законодавства. - Т.19. - К., 2000. - С. 429

-           437.

Характеристика джерел

Приклад оформлення

Дисертації

Зернецька О.В. Глобальні трансформації систем масової комунікації: Дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / HAH України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. -К., 2000. - 359 арк.

Автореферати дисертацій

Поликарпов B.C. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф. дис... канд. филос. наук: 09.00.08/ Моск. гос. пед. ин-т. - М, 1985. - 35 с.

Авторські свідоцтва

Линейный импульсный модулятор: А.с. № 1626362. Украина. МКИ НОЗК7/02/ В.Г. Петров - № 4653428/21; Заявлено 23.03.92; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13. - 4 с. ил.

Патенти

Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27/74. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting: Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27/24/ D.S. Wise (США); McGraw-Hill Inc. - № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86; НКИ 355/68. - 3 с.

Депоновані наукові праці

Меликов А.З., Константинов С.Н. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Науч.-произв. корпорация "Киев. ин-т автоматики". - Киев, 1996. - 44 с. - Рус. - Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, №2210 - Ук96 // Анот. в ж. Автоматизация производственных процессов. - 1996. - №2.

Каталоги

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен - современность / АН СССР, Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981. - 456 с.

Інструкції

Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций ТИ 34-70-044-85: Утв. Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем М-ва энергетики электрификации СССР 01.10.85: Срок действия установлен с 01.01.95. -М., 1986. - 43 с.

Стандарти

ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові та бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила".

ВІДЗИВ

керівника на магістерську роботу студента групи МГ-104

спеціальності 8.050107- Економіка підприємства Гуманітарного університету "ЗІДМУ" Панченка Олексія Григоровича "Мале підприємство та шляхи його розвитку в Україні"

Магістерська робота Панченка О.Г. є змістовним і комплексним науковим дослідженням, яке сприяє розв'язанню однієї з най-гостріших проблем розвитку малого підприємництва в Україні. Визначена автором наукова новизна та методична проблема знайшла своє відображення в загальній меті та завданнях дослідження. У даному дослідженні здійснено аналіз проблеми розвитку малого підприємництва в Україні і ролі держави та його регулювання.

Незадовільний стан малого підприємництва та неефективне державне регулювання його розвитку визначають актуальність вибраної автором теми дослідження. Пошук і розробка нових конкретних заходів державного регулювання малого підприємництва, що сприяють подальшому ефективному його розвитку, є надзвичайно важливою й актуальною теоретичною і практичною проблемою.

Наукова новизна, що розглядається в роботі, полягає в тому, що визначено конкретні напрями державного впливу на ефективну діяльність малого підприємництва в Україні, запропоновано зміцнення взаємодії малого, середнього та великого бізнесу в Україні, визначено включення розвитку малого підприємництва в Україні до загальної стратегії економічного зростання та структурної реконструкції національної економіки.

Магістерська робота Панченка О.Г. Мале підприємство та шляхи його розвитку в Україні" - є комплексним, грунтовним дослідженням, що заслуговує на позитивну оцінку і може бути представлене до захисту у відповідності з визначеною процедурою. Кондидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства

Линенко А.В.

РЕЦЕНЗІЯ

на магістерську роботу студента групи МГ-104 спеціальності 8.050107 - Економіка підприємства Гуманітарного університету "ЗІДМУ" Панченка Олексія Григоровича "Мале підприємництво та шляхи його розвитку в Україні" Магістерська робота Панченка О.Г. є самостійним дослідженням. Автор аналізує еволюцію та сучасний стан малого підприємництва в Україні, досліджує проблеми його розвитку, визначає найбільш ефективні державні заходи регулювання розвитку малого підприємництва.

Протягом усього періоду економічних реформ чимало сказано про необхідність розвитку в Україні малого підприємництва. У дійсності ж стан його розвитку залишається незадовільним, тому проблеми, яких торкається Пивоваров М.Г. в роботі є актуальними і заслуговують уваги.

Автор удосконалює визначення конкретних напрямів державного впливу на ефективну діяльність малого підприємництва в Україні, підкреслює, що реалізація державного регулювання розвитку малого підприємництва в Україні має розглядатися як комплекс взаємо-узгоджених заходів у сфері правової, адміністративної, регуляторної, макроекономічної та інституційної політики.

Тема магістерської роботи розкрита, основні положення та висновки достатньо обґрунтовані.

Магістерська робота "Мале підприємництво та шляхи його розвитку в Україні" заслуговує оцінки "відмінно". Вона може бути рекомендована до захисту у відповідності до визначених вимог.

Кандидат економічних наук, доцент, кафедри менеджменту Запорізького

національного університету            Карпенко А.В.