Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.)

РоздІл 5. оформлення вІдзиву, рецензІЇ та органІзацІя захисту роботи

Завершену і відповідним чином оформлену, підписану випускником та консультантами роботу студент подає науковому керівнику для перевірки і підготовки відзиву на неї (додаток П).

У відзиві вказується ступінь актуальності вибраної теми, дається коротка характеристика розділів дипломної роботи, вказується її практичне значення для базового підприємства і можливість впровадження пропозицій і рекомендацій випускника на підприємстві, характеризується становлення випускника до виконання дипломної роботи, ступінь опанування ним методів дослідження, його професійна підготовленість і т. ін. У кінці відзиву дається висновок про відповідність дипломної роботи вимогам вищої школи і про можливість допустити її до захисту на засіданні Державної екзаменаційної комісії. Бальна оцінка дипломної роботи у відзиві керівника не дається. Завершена і оформлена робота повинна бути подана на кафедру для її розгляду за 10 днів до початку роботи Державної екзаменаційної комісії. Дипломна робота підписується керівником і разом з відзивом передається на розгляд рецензенту. Рецензент призначається розпорядженням декана (наказом ректора) з числа викладачів суміжних кафедр, інших вузів за спорідненою спеціальністю або ж спеціалістів з виробництва, які мають вищу освіту і стаж практичної роботи з відповідної спеціальності.

У рецензії повинна бути вказана тема роботи і її актуальність, дана оцінка структури роботи, ступінь розробки теми в цілому і окремих її розділів, питань, наявність у дипломній роботі самостійних оригінальних рішень або власних методик дослідження, рівень теоретичної підготовки випускника та його вміння використовувати свої знання для вирішення практичних завдань, недоліки дипломної роботи, якість оформлення ілюстративного матеріалу (таблиць, рисунків), реальна практична цінність роботи для виробництва, загальна бальна оцінка роботи, указано на ступінь її відповідності вимогам вищої школи і місце роботи рецензента, прізвище, ім'я та по батькові, вчений ступінь, вчене звання (якщо є), спеціальність за дипломом, підпис рецензента, дату рецензування. Якщо рецензент працює в іншій організації, то рецензія завіряється підписом і печаткою даної організації (додаток Р). У рецензії необхідно вказати посаду, науковий ступінь і вчене звання рецензента.

За бажанням студента до дипломної роботи може додаватися рецензія або відзив та довідка про впровадження (або бажання і доцільність останнього) у виробництво, засвідчені підписом керівника і печаткою організації, на матеріалах якої виконана робота. У доповіді повинні бути вказані конкретні пропозиції випускника, які впроваджено у виробництво (або буде впроваджено) і одержаний (або очікуваний) економічний (соціальний, екологічний тощо) ефект.

Кафедра може провести попередній захист дипломної роботи у присутності наукового керівника. Завідувач кафедри, на підставі поданих матеріалів і документів, визначає ступінь відповідності дипломної роботи вимогам вищої школи, якість її оформлення і вирішує питання про її допуск до захисту на засіданні ДЕК, про що робить відповідну позначку на титульному аркуші роботи за своїм підписом.

Одночасно деканат (навчальний відділ) готує і подає ДЕКу інформацію про виконання випускником навчального плану і одержані оцінки з теоретичних курсів, курсових робіт, практик, державних іспитів (навчальна карта студента або відомість успішності).

Студент готує до захисту доповідь та ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, рисунків, які відображають результати досліджень, основні висновки, узагальнення та пропозиції, що містяться в дипломній роботі. Не можна використовувати як ілюстративний матеріал таблиці, схеми, діаграми, рисунки, які відсутні у самій випускній роботі, або ж подавати ілюстрації, перекопійовані з інших джерел (книг, статей, інструкцій, рекомендацій, проектів тощо). половини її складу і обов'язково у присутності голови, де захист може проводитися як у приміщенні вузу, так і для повідомлення змісту дипломної роботи випускнику дається до 20 хвилин. У своїй доповіді він повинен коротко викласти методику дослідження, зміст роботи, основні висновки, пропозиції та рекомендацій на базовому підприємстві, на матеріалах якого виконувалася робота.

У доповіді неслід переказувати змісту підручників, монографій, інструкцій, законодавчих та інших нормативних актів, довідкових даних, відомих (загальноприйнятих) методик та формул розрахунків. У процесі доповіді випускник повинен використовувати ілюстративний матеріал, поданий для ознайомлення членів ДЕК і присутніх.

Після закінчення доповіді випускнику ставлять запитання в усній формі члени ДЕК і бажаючі з присутніх у залі. Відповідаючи на запитання, випускник може користуватися своєю дипломною роботою, називати цифрові дані з неї, цитувати окремі місця, посилатися на відповідні розрахунки, таблиці тощо. Відповіді на запитання повинні бути чіткими, конкретними, переконливими, теоретично обгрунтованими, а в разі необхідності - підкріплені цифровими даними. Кількість запитань, що задаються випускнику під час захисту, не регламентується.

Після відповіді на запитання керівник оголошує відзив, а рецензент - рецензію. При їх відсутності відзив і рецензію зачитує секретар ДЕК. Після цього надається слово членам ДЕК і присутнім для зауважень по роботі, її оцінки, схвалення (за бажанням). На закінчення надається слово випускнику для відповіді на зауваження керівника, рецензента, членів ДЕК і присутніх. У своєму заключному слові він може погодитися з вказаними зауваженнями, пояснити причину допущених недоробок, помилок, а може аргументовано спростувати їх, відстоюючи свою точку зору і свої висновки.

Рішення ДЕК про оцінку дипломної (магістерської) роботи, присвоєння кваліфікації і видачу диплома приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням простою більшістю голосів. При рівному числі голосів оцінка голови ДЕК є вирішальною. Рішення ДЕК оголошується в той же день після оформлення і підписання протоколів роботи ДЕК та залікових книжок студентів.

Оцінюючи дипломну (магістерську) роботу, ДЕК враховує зміст доповіді випускника, аргументованість його відповідей на запитання, якість виконання і оформлення дипломної роботи, її оцінку рецензентом, рівень поточної успішності студента. Оцінка дипломної роботи визначається у балах: "відмінно ", "добре ", "задовільно", "незадовільно ".

У тих випадках, коли захист дипломної роботи визнаний незадовільним, комісія вирішує, чи може студент подати повторно цю ж роботу після її доопрацювання і усунення недоліків, чи йому необхідно розробляти іншу тему. Повторний захист дипломної роботи дозволяється протягом трьох років після закінчення вузу.

Випускникам, які не захистили дипломної роботи з поважних причин, підтверджених документально, ректор може продовжити термін навчання у вузі до наступного періоду роботи ДЕК за цим же профілем, але не більше ніж на один рік.

Випускникам, які успішно захистили дипломну роботу, рішенням ДЕК присвоюється кваліфікація відповідно до одержаної спеціальності.

Після закінчення роботи ДЕК її голова складає письмовий звіт і подає його ректору вищого навчального закладу.