Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.)

1.3    завдання практики й підведення її підсумків

Загальне ознайомлення з підприємством. Історія створення і розвитку підприємства; форми власності та господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин; різновиди продукції, її номенклатура і асортимент; типи виробництва на підприємстві; рівень спеціалізації і кооперування; основні технологічні процеси і загальний технологічний рівень виробництва. З'ясувати перспективи розвитку підприємства.

Організаційна структура і управління підприємством. Ознайомитися із структурою виробничих підрозділів підприємства (основних, допоміжних і обслуговуючих цехів), господарствами і службами невиробничого характеру, механізмом їх взаємозв'язку, юридичним статусом. Зробити схему виробничої структури підприємства. З'ясувати, як трансформувалась виробнича структура підприємства в умовах його адаптації до ринку. Дати оцінку ступеня автономності підрозділів, з'ясувати доцільність відокремлення від підприємства самостійних фірм, стратегію організаційної перебудови підприємства на найближчу перспективу.

Ознайомитися з організаційною структурою управління підприємством, визначити її різновид. Проаналізувати можливість централізації (децентралізації) основних управлінських функцій. Більш глибоко вивчити економічну службу на підприємстві, її функції за умов адаптації підприємства до динамічного зовнішнього середовища, взаємозв'язок з іншими службами. Зробити схему організаційної структури управління підприємством. Виявити, які зміни відбулися в структурі органів управління за минулий період, з'ясувати плани на найближчу перспективу, дати їм оцінку.

Майно і власність підприємства. Ознайомитися зі складом майна підприємства, основних фондів, оборотних коштів та інших активів; формами власності. Якщо підприємство державне, треба з'ясувати, чи буде проводитись його приватизація, чи ні. У разі приватизації підприємства слід ознайомитися з її формою, особливостями і в якій стадії цей процес знаходиться.

Вивчити джерела формування майна підприємства (внески засновників, доходи підприємства від виробничої діяльності, цінних паперів, капітальні вкладення і дотації з бюджету та ін.). Особливу увагу приділити цим питанням, якщо підприємство є акціонерним або товариством з обмеженою відповідальністю, спільним, орендним, колективним.

Взаємовідносини підприємства з зовнішніми контрагентами і ринковою інфраструктурою. З'ясувати місце підприємства у виробничо-господарському комплексі країни або регіону, скласти схему його взаємозв'язків з іншими підприємствами, організаціями і установами (зовнішнім середовищем): постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, банками, фінансовими органами, біржами, науково-дослідними організаціями тощо. Дати оцінку стабільності виробничих зв'язків і впливу їх регулярності на ефективність діяльності підприємства. Орієнтовно визначити авторитет підприємства як партнера у підприємницькому середовищі. Ознайомитися із зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, перспективами розширення зовнішньоекономічних зв'язків. За їх відсутності - з перспективами виходу на зовнішній ринок.

Система і стратегія маркетингу підприємства. Ознайомитися зі структурою підрозділу, що управляє маркетинговою діяльністю. За відсутності його організаційних форм з'ясувати розподіл маркетингових функцій між відділами заводоуправління, роль відділу збуту в системі маркетингу підприємства.

Вивчити ринок продукції підприємства, його особливості і перспективи, з'ясувати, як проводиться аналіз ринкових можливостей підприємства, дослідження попиту на продукцію і настільки вони ефективні. Хоча б у загальному вигляді дати оцінку конкурентоспроможності продукції підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках. Слід з'ясувати стратегію маркетингу підприємства на перспективу щодо номенклатури продукції, ринку збуту.

Вивчити систему цін на продукцію підприємства, порядок підготовки і встановлення цін; роль витрат на виробництво, попит і конкуренцію у політиці ціноутворення.

Система планування діяльності підприємства. Ознайомитися з системою планів підприємства, організацією їх розробки. З'ясувати, яким підрозділом і якими методами проводиться розробка і вибір стратегії розвитку підприємства.

Дати характеристику основних розділів поточного плану і їх показників. Визначити роль поточного плану і його взаємозв'язок із стратегією розвитку підприємства. З'ясувати, як враховується фактор часу і фактор ризику при прийнятті господарських рішень. Вивчити систему оперативного регулювання комерційної діяльності підприємства з урахуванням зміни ринкової кон'юнктури. З'ясувати, як здійснюється оперативне регулювання виробництвом: склад календарно-планових нормативів, планово-облікові одиниці, зміст і порядок розробки планів-графіків виробництва і випуску продукції. Дати оцінку ритмічності виробництва.

Затрати і фінанси підприємства. Ознайомитися з порядком формування затрат, показниками собівартості продукції: кошторисом витрат на виробництво, собівартістю товарної реалізованої продукції. Обчислити прибуток від реалізації продукції, валовий (балансовий) прибуток. Вивчити розподіл і використання прибутку, склад і порядок формування фонду споживання. Обчислити рентабельність продукції і виробництва.

Податки і обов'язкові платежі. Ознайомитися з системою податків підприємства, методикою їх обчислення. Здійснити з належними поясненнями величини податку на прибуток (дохід) та інших податків, якщо підприємство їх сплачує (ПДВ, АЗ та ін.). Звернути увагу на пільги щодо оподаткування, їх стимулюючу роль в інвестиційній діяльності підприємства і виконанні соціальних програм. Вивчити обов'язкові платежі і внески підприємства, передбачені законом, дати схему їх обчислення за певний період у поточному році.

Підсумковий результат і економічна оцінка діяльності підприємства. Вивчити баланс підприємства за минулий рік або квартал, структуру його активів та пасивів, їх взаємозв'язок, порядок складення балансу. Проаналізувати економічний стан підприємства за даними балансу, звернувши, передусім, увагу на співвідношення заборгованості і власних коштів, платоспроможності підприємства і ліквідність його активів. З'ясувати напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

Звіт про проходження практики може мати свої відмінні особливості, які витікають із особливостей підприємств, наявності і повноти джерел інформації, теми дипломної роботи. Взагалі, звіти будуються за єдиною схемою на основі діючих методичних вказівок. При цьому вимоги уніфікації відносяться не до змісту, а до складових частин звіту.

Звіт повинен містити рукописний (машинописний) текст, розрахунки, таблиці, схеми, ілюстрований матеріал. До нього доцільно включити планові і звітні документи за різними напрямками економічного керівництва, витяги (фрагменти) із Положень щодо відділів апарату управління, методичних з планування і виконання розрахунків і т. ін., інструкцій, документів, що доповнюють матеріал, зібраний відповідно до програми практики. Такі матеріали згодом можуть знадобитися для написання дипломної роботи і будуть використані як додаток до неї.

Підведення підсумків практики. Захист звітів про проходження практики проводить комісія, призначена розпорядженням завідувача кафедри.

Студент-практикант представляє на захист:

звіт про проходження практики, який відповідає вимогам кафедри (додаток А);

щоденник проходження практики (додаток Б).

Оформлення щоденника повинно відповідати вимогам університету. У щоденнику обов'язково повинні бути представлені:

-           відзив керівника від підприємства;

-           відзив керівника від університету.

У звіті керівника від підприємства відмічається:

загальна характеристика роботи студента в період проходження практики;

перелік питань, які студент вивчив на підприємстві;

рівень здобутих в процесі практики навиків практичної роботи;

ступінь активності та ініціативності студента;

актуальність для підприємства завдань, які поставлені перед студентом кафедрою;

загальна оцінка роботи на підприємстві.

У звіті керівника від університету відмічається:

відповідність змісту звіту про проходження практики завданням, а також загальним вимогам щодо його написання;

обсяг і якість зібраного та опрацюваного матеріалу;

ступінь реальності намічених заходів щодо удосконалення Існуючих підходів, оригінальність розробок;

можливість використання зібраного матеріалу у дипломній роботі;

загальна оцінка практики.

Захист звіту проводиться у такому порядку: повідомлення практиканта (до 10 хв.); оголошення відзивів керівників від підприємства і кафедри; запитання членів комісії; відповіді студента на запитання.

Результати захисту звітів про проходження практики оцінюються комісією кафедри.