Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.)

2.2. орієнтовна тематика дипломних робіт

Тематика дипломного дослідження не є постійною та підлягає періодичному перегляду й уточненню. Це уточнення полягає в розширенні і доповненні тематики, виключенні тем, що втратили свою актуальність або викликають труднощі в розробці, й уведенні нових тем, висунутих практикою або пов'язаних із новими досягненнями науки і техніки.

Основні напрямки тематики дипломного дослідження, що рекомендується, пов'язані з виявленням і мобілізацією внутрішньовиробничих резервів і підвищенням ефективності виробництва і усіх його напрямків.

Магістрам пропонується така тематика дипломних робіт:

Обґрунтування та розробка бізнес-плану інвестиційного проекту щодо залучення іноземних інвестицій.

Розробка проекту системи управління витратами підприємства.

Визначення ефективності проекту технічного переобладнання промислового виробництва.

Розробка проекту техніко-економічних показників нового підприємства, що підлягає реконструкції.

5.         Розробка бізнес-плану фінансового оздоровлення підприємст- ва.

6.         Аналіз техніко-економічних показників виробничо- господарської діяльності підприємства з метою підвищення її ефек- тивності.

Аналіз і розробка проекту техніко-економічних показників за умов реконструкції підприємства.

Аналіз і розробка проекту техніко-економічних показників підприємства за умов модернізації устаткування.

Техніко-економічні показники розширення обсягу виробництва продукції.

Поліпшення техніко-економічних показників діяльності підприємства за рахунок зниження собівартості продукції.

Управління підвищенням ефективності роботи підприємства в умовах ринку.

Вибір фінансової стратегії підприємства в умовах ринкових відносин.

Проект техніко-економічних показників малого підприємства.

Економічна ефективність виробництва нової продукції підприємства.

Акціонерне товариство та методи удосконалення його роботи.

Оцінка і розробка техніко-економічних показників підприємства за здійснення інвестиційного проекту.

Диверсифікація виробництва в сучасних умовах господарювання.

Зміна і поліпшення номенклатури продукції - один із напрямів підвищення ефективності виробництва.

Інвестиційний проект розвитку підприємства в умовах конкуренції.

Резерви зниження собівартості продукції за умов впровадження нової техніки та технології.

Бізнес-план створення міні-заводу з переробки відходів металургійного виробництва.

Розробка бізнес-плану нового підприємства.

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства і розробка пропозицій щодо її поліпшення.

Обгрунтування проекту розвитку підприємства в сучасних умовах.

Ефективність використання основних виробничих фондів на підприємстві та розробка пропозицій щодо її поліпшення.

Ефективність використання оборотних коштів підприємства.

Стан і тенденція розвитку автомобільного ринку в країні.

Удосконалення управління матеріальними ресурсами на підприємстві.

Обгрунтування показників фінансової діяльності спільного підприємства.

Дослідження податкової системи та її впливу на соціально-економічну діяльність підприємства.

Методи регулювання й управління інвестиційними проектами на підприємстві.

Заробітна платня та розробка проекту її удосконалення.

Організаційно-економічні напрямки підвищення ефективності виробництва за умов реконструкції підприємства.

Економічна оцінка інноваційної діяльності на підприємстві.

Обгрунтування стратегії досягнення конкурентних переваг фірми через лідирування в диференціації продукту.

Трудові ресурси підприємства і удосконалення їх використання.

Фінансово-економічні результати діяльності підприємства і напрямки їх удосконалення.

Економічна безпека діяльності підприємства і напрямки його удосконалення.

Реструктуризація, санація діяльності підприємства та шляхи попередження банкрутства.

Економічні умови банкрутства та ліквідації підприємства.