Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.)

4.2. вимоги до структурних елементів вступної частини

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і править за основне джерело інформації стосовно дипломної роботи. На ньому мають бути зазначені:

найменування вищого навчального закладу (повна назва);

шифр групи;

прізвище, ім'я, по батькові студента;

назва дипломної роботи;

шифр і найменування спеціальності;

посада, прізвище, ініціали наукового керівника;

прізвище, ініціали нормо контролера;

назва міста і рік виконання.

На титульному аркуші дипломної роботи обов'язково зазначається гриф "ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ".

Інформацію, що подається на титульній сторінці, допускається розміщувати без обов'язкового дотримання якоїсь певної відстані між її окремими блоками та з використанням різних шрифтів на розсуд автора.

Слово "ДИПЛОМНА РОБОТА" та її назву друкують великими літерами посередині рядка.

Гриф допущення до захисту складається із слів "ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ", посади, вченого звання особи, яка дала допуск, її підпису, зазначення ініціалів і прізвища, дати погодження.

Дату проставляють арабськими цифрами у такій послідовності: число, місяць, рік.

Наприклад: дату 10 травня 2005 року слід оформляти так: 10.05.2005 або 10.05.05.

Допускається словесно-цифровий спосіб оформлення дат: 10 травня 2005 року.

Переноси слів у заголовках титульного аркуша не допускаються.

Підписи осіб оформляють так: ліворуч зазначають шифр академічної групи студента, посади - керівника роботи та інших осіб, далі залишають вільне місце для особистих підписів і праворуч від них у відповідних рядках уміщують прізвища та ініціали осіб, які підписали роботу, нижче особистих підписів проставляють дати підписання.

Рік захисту роботи вміщують посередині рядка в нижній частині титульного аркуша (без вживання слова "рік" або "р").

Зразок титульних аркушів наведено у додатку К.

Завдання на роботу оформляється, як правило, на стандартному бланку, виконаному на двох сторінках аркуша, і розміщується після титульного аркуша.

Зразок завдання на дипломну роботу наведено у додатку Л.

Реферат розміщують безпосередньо після завдання на дипломну (курсову) роботу, починаючи з нової сторінки.

Реферат призначений для ознайомлення з роботою в цілому. Він має бути стислим, інформаційним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї роботи.

Реферат має включати дані про:

обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, додатків, кількість посилань згідно зі списком використаних літературних джерел;

текст реферату;

перелік ключових слів.

Текст реферату повинен послідовно відображати таку інформацію: об'єкт дослідження; мета роботи; методи дослідження; основні характеристики об'єкта дослідження; отримані результати; наукова і практична значимість роботи та висновки.

Ключові слова - це основні поняття, терміни, що характеризують суть роботи, їх перелік має складатися з 5-15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

Обсяг реферату повинен становити не більше однієї сторінки.

Приклад складання реферату наведено у додатку М.

Зміст розміщують після завдання на дипломну роботу.

Зміст подають, починаючи з нової сторінки, з найменуваннями та номерами початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок), вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел та ін.

Приклад оформлення змісту наведено у додатку Н.

Якщо в дипломній роботі вжито специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у дипломній роботі окремим списком, який розміщують перед вступом.

Перелік друкують двома колонками: у лівій за абеткою наводять скорочення, у правій - їх докладну розшифровку.

Якщо в дипломній роботі якісь окремі терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше зустрічаються менше трьох разів, то їх до такого переліку не включають, але розшифровують у тексті (в дужках) при першому згадуванні.