Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г.)

РоздІл 4. оформлення дипломноЇ роботи 4.1. стандарти оформлення та загальні вимоги

Оформлення дипломних робіт (далі за текстом робіт) - це водночас з написанням їх змісту дуже важливий процес, нехтувати яким не можна.

Цей стандарт складено з урахуванням таких Державних стандартів: ДСТУ 1.5-93 "Державна система стандартизації України. Загальні вимоги і правила складання до побудови, оформлення і змісту стандартів";

ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення";

ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления";

ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові та бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила";

ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила";

ДСТУ 3651.0-97 "Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць";

ДСТУ 3651.1-97 "Похідні основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці";

ДСТУ 3651.2-97 "Фізичні постійні і характеристичні числа".

"Оформлення дипломних робіт: Вимоги і коментарі" мають силу стандарту організації та поширюються на дипломні роботи, які пишуть та захищають в Гуманітарному університеті "ЗІДМУ". Вони встановлюють загальні вимоги до структури, виконання та оформлення робіт.

Дані вимоги є адаптованими до умов і специфіки спеціальностей Гуманітарного університету "ЗІДМУ".

Наведені вимоги і правила доцільно застосовувати також при написанні і оформленні магістерських робіт. Окремі з них можуть бути використані при оформленні студентських наукових досліджень.

Роботу умовно поділяють на:

вступну частину;

основну частину;

додатки.

Вступна частина містить такі структурні елементи:

титульний аркуш;

завдання на дипломну роботу;

реферат;

зміст;

перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. Основна частина складається зі:

вступу;

основного тексту роботи;

висновків;

списку використаних джерел.

розміщення додатків після основної частини роботи.

Структурні елементи "Титульна сторінка", "Завдання на роботу", "Реферат", "Зміст", "Вступ", "Основний текст роботи", "Висновки", "Список використаних джерел" (пп. 1.2.1, 1.3.1) є обов'язковими. Усі вони мають починатися з нової сторінки (Рис. 4.1) .

 

Вступна частина

Титульний аркуш Завдання Реферат Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

 

 

 

Основна частина

 

            ►Ілюстрації /Рис. Б.1

ІРис. Б.2.

^ Таблиця Б.1 Таблиці г             ^Таблиця Б.2

Рис. 4.1. Структурна схема дипломної роботи